WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Minutes for 2007:

 Curriculum Development & Examinations Administration
 (excluding "Other Minutes" for 2007)

  Go to Planning & Strategy Minutes for 2009 | 2008 | Go to Curriculum Management Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Institution Development & Coordination Minutes for 2009 | 2008 | Go to Corporate Services Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Curriculum / Examinations Minutes for  2006  |  2005  |  2004 .  Go to "Other Minutes" for  2006  |  2005  |  2004 .
  Go to WCED Circulars for  2009  | 2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003 .

  How to view attachments to minutes...
  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "DCD", "DEA", etc.,  or  a keyword or phrase (from the title of the minute), e.g. "pace
  programme", "vraestelle", "isigaba sesiseko", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Curriculum GET (DCG); Curriculum FET (DCF); Assessment Management Minutes (DAM)
      (includes the former "Curriculum Development" (DCD) Minutes)
 • Examinations Administration Minutes (DEA)

 • Curriculum Development:  GRADE 11 PROVINCIAL MODERATION, MARK SHEETS AND PROMOTION SCHEDULES
  GRAAD 11 PROVINSIALE MODERERING, PUNTELYSTE EN BEVORDERING-SKEDULES
  UKUMODAREYITHWA OKWENZIWA LIPHONDO, IIMAKHISHITHI NEESHEDYULI ZOKUPASA ZEBAKALA 11 AUDIT OF SCHOOLS OFFERING TECHNOLOGY SUBJECTS IN THE FUTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) BAND
  OUDITERING VAN SKOLE WAT TEGNOLOGIE IN DIE VERDERE-ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSBAND AANBIED
  UKUBALWA KWEZIKOLO EZIFUNDISA IZIFUNDO ZETHEKHINOLOJI KWICANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBEKAYO (FET BAND) SUPPLEMENTARY REQUISITION OF GRADE 12 TEXTBOOKS
  AANVULLENDE REKWISISIE VAN GRAAD 12-HANDBOEKE
  IRIKHWIZISHINI EYONGEZELELAYO YEENCWADI ZEZIFUNDO ZEBAKALA 12 FET LIFE ORIENTATION: CAREER AND CAREER CHOICES RECRUITMENT FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES PERSONNEL
  VOO: LEWENSORI╦NTERINGBEROEPE EN BEROEPSKEUSES WERWING VAN PERSONEEL VIR NOODMEDIESEDIENSTE
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI KWI-FET: AMAKHONDO EMISEBENZI NAMAKHONDO OMSEBENZI AKHETHWAYO UKUGAYWA KWABASEBENZI ABENZA IINKONZO ZONYANGO OLUNGXAMISEKILEYO FET LIFE ORIENTATION: CAREER AND CAREER CHOICES RECRUITMENT FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES PERSONNEL
  VOO: LEWENSORI╦NTERINGBEROEPE EN BEROEPSKEUSES WERWING VAN PERSONEEL VIR NOODMEDIESEDIENSTE
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI KWI-FET: AMAKHONDO EMISEBENZI NAMAKHONDO OMSEBENZI AKHETHWAYO UKUGAYWA KWABASEBENZI ABENZA IINKONZO ZONYANGO OLUNGXAMISEKILEYO MAY/JUNE 2008 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: SUPPORT TO THE UNSUCCESSFUL CANDIDATES IN THE 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN IN MEI/JUNIE 2008: ONDERSTEUNING AAN DIE ONSUKSESVOLLE KANDIDATE IN DIE 2007 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZANGO-MEYI/JUNI 2008: UKUNIKA INKXASO ABAVIWA ABANGAPHUMELELANGA KWIIMVIWO ZEMATRIKI NGO-2007 TEXTBOOK CASE STUDY CANCELLED
  GEVALLESTUDIE IN HANDBOEK GEKANSELLEER
  INCWADI YESIFUNDO (TEXT BOOK): UKURHOXISWA KOMZEKELO OFUNDWA NZULU (CASE STUDY) COMMON TASKS FOR ASSESSMENT (CTAĺs)
  GEMEENSKAPLIKE TAKE VIR ASSESSERING (GTA's)
  IMISEBENZI YOVAVANYO EFANAYO (CTAs) LIFE ORIENTATION: TEACHERS SELECTED FOR TRAINING IN PACE WORLD OF WORK AND PACE ADVISE AND REFER
  LEWENSORI╦NTERING: ONDERWYSERS WAT GEKIES IS VIR OPLEIDING IN PACE W╩RELD VAN WERK EN PACE ADVISEER EN VERWYS
  ULWAZI NGEZOBOMI: OOTITSHALA ABAKHETHELWE UQEQESHO KWI-PACE WORLD OF WORK NE-PACE ADVISE AND REFER ANNUAL APPLICATION FOR ALLOCATION OF DANCE TEACHER POSTS AT WCED SCHOOLS
  JAARLIKSE AANSOEK VIR DIE TOEKENNING VAN POSTE VIR DANSONDERWYSERS AAN WKOD SKOLE
  ISICELO ESENZIWA QHO NGONYAKA SOKUCELA UKWABELWA IZITHUBA ZENGQESHO ZOOTITSHALA BOMDANISO KWIZIKOLO ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI) VERIFICATION OF MODERATION OF SITE-BASED ASSESSMENT FOR ABET LEVEL 4 IN OCTOBER 2007
  VERIFIKASIE VAN SENTRUMGEBASEERDE ASSESSERING VIR BOOV VLAK 4 IN OKTOBER 2007
  UQINISEKISO LOKUMODAREYITHWA KOVAVANYO OLWENZIWA NGAMAZIKO LWE-ABET LEVEL 4 NGO-OKTOBHA 2007) PROVINCIAL BASELINE ASSESSMENT WORKSHOP FOR GRADE 1: 4TH TERM 2007
  PROVINSIALE GRONDLYNASSESSERINGSWERKSWINKEL VIR GRAAD 1: 4de KWARTAAL 2007
  UMASIFUNDISANE WOVAVANYO LOKWANDLALELA WEBAKALA 1 WEPHONDO: IKOTA YESINE KA-2007 FET LIFE ORIENTATION: CAREERS AND CAREER CHOICES A CAREER IN THE SOUTH AFRICAN NATIONAL DEFENCE FORCE
  LEWENSORI╦NTERING: BEROEPE EN BEROEPSKEUSES 'N BEROEP IN DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE WEERMAG
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI: AMAKHONDO EMISEBENZI NAMAKHONDO OMSEBENZI AKHETHWAYO KUMKHOSI WOKHUSELO WESIZWE WASEMZANTSI AFRIKA (SOUTH AFRICAN NATIONAL DEFENCE FORCE) RISK MANAGEMENT OF 2007 SENIOR CERTIFICATE AND ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS
  RISIKOBESTUUR VAN DIE 2007 SENIOR SERTIFIKAAT- EN BOOV VLAK 4-EKSAMENS
  ULAWULO LWEEMEKO EZINGAYINGOZI NGEXESHA LOKUBHALWA KWEEMVIWO ZEMATRIKI NEZEMFUNDO YABADALA KWINQANABA 4 MONITORING OF THE ABET LEVEL 4 AND SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: OCTOBER - NOVEMBER 2007 TO JUNE 2008
  MONITERING VAN DIE BOOV-VLAK 4- EN SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: OKTOBER - NOVEMBER 2007 TOT JUNIE 2008
  UKUBEKWA ESWENI KWEEMVIWO ZE-ABET ZENQANABA 4 KUNYE NEZEMATRIKI: NGO-OKTOBHA-NOVEMBA 2007 UKUYA KUJUNI 2008 CREATIVE WRITING WORKSHOPS
  WERKWINKELS VIR SKEPPENDE SKRYFWERK
  OOMASIFUNDISANE BESAKHONO SOKUBHALA (CREATIVE WRITING) LIFE ORIENTATION: DISTRIBUTION OF POSTERS ON CAREERS
  LEWENSORI╦NTERING: VERSPREIDING VAN PLAKKATE OOR LOOPBANE
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (LIFE ORIENTATION): UKUSIWA EZIKOLWENI KWEEPHOWUSTA EZINGAMAKHONDO EMISEBENZI CAREERS IN AFRICAN LANGUAGES EXPO - 6 OCTOBER 2007
  UITSTALLING OOR LOOPBANE IN AFRIKATALE - 6 OKTOBER 2007
  UMBONISO WAMAKHONDO OMSEBENZI KWIILWIMI ZASE-AFRIKA - NGE-6 OKTOBHA 2007 LIFE ORIENTATION: TEACHER TRAINING: PACE WORLD OF WORK & PACE ADVISE AND REFER - AMENDED TRAINING DATES
  LEWENSORI╦NTERING: ONDERWYSEROPLEIDING: PACE W╩RELD VAN WERK & PACE ADVISEER EN VERWYS - AANGEPASTE OPLEIDINGSDATUMS
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (LIFE ORIENTATION): UQEQESHO LOOTITSHALA: PACE WORLD OF WORK & PACE ADVISE AND REFER - IMIHLA YOQEQESHO ETSHINTSHIWEYO LIFE ORIENTATION: PROVISION OF HEARTLINES SERIES
  LEWENSORI╦NTERING: VOORSIENING VAN HEARTLINES-REEKS
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (LIFE ORIENTATION): ISIBONELELO I-HEARTLINES SERIES SUBMISSION OF SCHOOL LANGUAGE POLICIES AND IMPLEMENTATION PLANS
  INDIEN VAN SKOOLTAALBELEID EN IMPLEMENTERINGSPLANNE
  UKUNGENISWA KWEMIGAQO-NKQUBO YEELWIMI YEZIKOLO NEZICWANGCISO ZOKUPHUNYEZWA KWAYO GRADE 8 AND 9 ARTS AND CULTURE SPECIFIC LEARNING PATHWAYS IN-SERVICE TRAINING WORKSHOPS
  INDIENSOPLEIDINGSWERKSWINKELS VIR ONDERWYSERS VAN GRAAD 8 EN 9 KUNS EN KULTUUR: SPESIFIEKE LEERBAAN
  OOMASIFUNDISANE BOKUQEQESHA OOTITSHALA ABASENKONZWENI BOKUFUNDA NGAMAKHONDO ATHILE EZOBUGCISA NENKCUBEKO KUMABAKALA 8 N0-9 FINAL TIMETABLE FOR OCTOBER 2007 ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS
  FINALE ROOSTER VIR OKTOBER 2007 SE BOOV VLAK 4-EKSAMENS
  ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA YEEMVIWO ZIKA-OKTOBHA 2007 ZENQANABA 4 LE-ABET FUNCTIONALITY OF SCIENCE LABORATORIES AND STOCK ON HAND
  FUNKSIONALITEIT VAN WETENSKAPLABORATORIUMS EN -VOORRAAD OP HANDE
  UKUSEBENZA KWEELABHORATRI ZESAYENSI NESTOKHWE ESIKHOYO CRITERIA FOR GRADE 12 AWARDS 2007
  KRITERIA VIR GRAAD 12-TOEKENNINGS 2007
  IIKHRAYITHERIYA ZAMABHASO ABAFUNDI BEBAKALA 12 NGO- 2007 TEACHER TRAINING FOR NCS ECONOMICS (FET)
  ONDERWYSEROPLEIDING VIR NKV EKONOMIE (VOO)
  UQEQESHO LOOTITSHALA KWI-NCS ECONOMICS (FET) REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2007 TRAINING OF TEACHERS OF COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY IN GRADES 10 TO 12
  REGISTRASIE VIR OPLEIDING IN SEPTEMBER 2007 VAN ONDERWYSERS VAN REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE VIR GRAAD 10 TOT 12
  UKUBHALISELA UQEQESHO LWANGOSEPTEMBA 2007 LOOTITSHALA BE-COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY NE-INFORMATION TECHNOLOGY KUMABAKALA 10 - 12 GRADE 12 STANDARDISATION AND STATISTICAL MODERATION
  GRAAD 12-STANDAARDISERING EN STATISTIESE MODERERING
  UKUMISELWA KOMGANGATHO WEBAKALA 12 NOKUMODAREYITHWA KWEENKCUKACHA ZAMANQAKU NATIONAL TIMETABLE FOR PART TWO (SECTION B) OF THE COMMON TASKS FOR ASSESSMENT (CTAs) 2007
  NASIONALE ROOSTER VIR DEEL TWEE (AFDELING B) VAN DIE ALGEMENE ASSESSERINGSTAKE (AAT's/GTA's) 2007
  ITHAYIMTHEBHILE KAZWELONKE YESIGABA SESIBINI (SECANDELO B) SEMISEBENZI YEEMVAVANYO EFANAYO (CTAs) KA-2007 FOCUS SCHOOLS: PROVIDING ACCESS TO EXCELLENCE
  FOKUSSKOLE: TOEGANG TOT UITMUNTENDHEID
  IZIKOLO EKUGXILWE KUZO: UKUBONELELA NGENDLELA YOKUFIKELELA EMAGQABINI ADAPTATIONS OF QUESTION PAPERS FOR VISUALLY IMPAIRED LEARNERS IN GRADES 9, 11 AND 12.
  AANPASSINGS VAN VRAESTELLE VIR VISUEEL GESTREMDE LEERDERS IN GRAAD 9, 11 EN 12
  UTSHINTSHO APHA NAPHAYA LWAMAPHEPHA EMIBUZO YABAFUNDI ABANGABONI KAKUHLE KUMABAKALA 9, 11 NO-12 PAMPHLET ENCOURAGING PARENTS TO SUPPORT LEARNERS WITH HOMEWORK
  PAMFLET WAT OUERS AANMOEDIG OM LEERDERS MET HUISWERK TE HELP
  IPHAMFLETHI YOKUKHUTHAZA ABAZALI UKUBA BANIKE INKXASO ABAFUNDI KUMSEBENZI WESIKOLO WASEKHAYA FILE: GUIDELINES FOR SELECTION AND USE OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL
  RIGLYNE VIR DIE SELEKSIE EN GEBRUIK VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL
  IFAYILI: ISIKHOKELO SOKHETHO NOSETYENZISO LWEZIBONELELO ZOKUNCEDISA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ACCOUNTING: PREPARATION FOR GRADE 10: TRAINING MATERIAL AND WORKBOOKS: PROMOTION OF ACCOUNTING IN ECONOMIC & MANAGEMENT SCIENCES (GRADES 8 & 9)
  REKENINGKUNDE: VOORBEREIDING VIR GRAAD 10: OPLEIDINGSMATERIAAL EN WERKBOEKE: BEVORDERING VAN REKENINGKUNDE IN EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GRAAD 8 & 9)
  I-ACCOUNTING: PREPARATION FOR GRADE 10 YINCWADANA YOKUQEQESHA OOTITSHALA NEENCWADI ZOMSEBENZI ZABAFUNDI: UKUKHUTHAZWA KOKUFUNDWA KWE-AKHAWUNTINGI NEESAYENSI ZOLAWULO NOQOQOSHO (KUMABAKALA 8 & 9) LIFE ORIENTATION: TEACHER TRAINING IN PACE WORLD OF WORK AND PACE ADVISE AND REFER PROGRAMMES
  LEWENSORI╦NTERING: ONDERWYSEROPLEIDING IN PACE W╩RELD VAN WERK- EN PACE ADVISEER EN VERWYS-PROGRAMME
  ULWAZI NGEZOBOMI: UQEQESHO LOOTITSHALA KWIIPROGRAM ZE-PACE WORLDK OF WORK NE-PACE ADVISE AND REFER SPECIAL PROJECT: SUPPLY OF TEXTBOOKS TO GRADE 4 - 7 LEARNERS
  SPESIALE PROJEK: VOORSIENING VAN HANDBOEKE AAN GRAAD 4- TOT 7-LEERDERS
  IPROJEKTHI EYODWA: UKUBONELELA NGEENCWADI ZEZIFUNDO (TEXTBOOKS) KUBAFUNDI BAMABAKALA 4 - 7 PARTICIPATION OF SCHOOLS IN 2007 IN COMMEMORATION OF SIGNIFICANT HISTORICAL EVENTS
  DEELNAME VAN SKOLE IN 2007 AAN DIE HERDENKING VAN BELANGRIKE HISTORIESE GEBEURE
  UTHATHO-NXAXHEBA LWEZIKOLO NGO-2007 XA KUKHUNJULWA IZIGANEKO ZEMBALI EZIBALULEKILEYO GRADE 6 LANGUAGES AND MATHEMATICS TEST ITEMS
  TALE- EN WISKUNDE-TOETSITEMS VIR GRAAD 6
  IZINTO ZEEMVAVANYO ZEELWIMI NEMATHEMATIKA ZEBAKALA 6 EXTENSION OF TIMELINE FOR SUBMISSION OF SCHOOL LANGUAGE POLICIES AND IMPLEMENTATION PLANS
  VERLENGING VAN TYD VIR DIE VOORLEGGING VAN SKOLE SE TAALBELEID EN IMPLEMENTERINGSPLANNE
  UKWANDISWA KWEXESHA EBELIBEKELWE UKUNGENISWA KWEMIGAQO-NKQUBO YEELWIMI YEZIKOLO NEZICWANGCISO ZOKUPHUNYEZWA KWAYO WCED LABORATORY MANUAL FOR PHYSICAL SCIENCES AND NATURAL SCIENCES
  WKOD-LABORATORIUMHANDLEIDING VIR FISIESE EN NATUURWETENSKAPPE
  INCWADANA YEMIGAQO YELEBHU (LABORATORY MANUAL) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI YE-PHYSICAL SCIENCES NEE-NATURAL SCIENCES LIFE ORIENTATION: PACE 2007 CD ROM ON CAREER CHOICES
  LEWENSORI╦NTERING: PACE 2007 CD-ROM OOR LOOPBAANKEUSES
  IZIFUNDO ZOLWAZI NGEZOBOMI: I-CD ROM YE-PACE 2007 ENGOKUKHETHA AMAKHONDO OMSEBENZI LIFE ORIENTATION: OPTIONAL CERTIFICATE TASKS - PREPARATION TO OBTAINING A LEARNER DRIVER'S LICENCE
  LEWENSORI╦NTERING: OPSIONELE SERTIFIKAATTAKE - VOORBREIDING VIR VERWERWING VAN 'N LEERLINGBESTUURDERSLISENSIE
  IZIFUNDO ZOLWAZI NGEZOBOMI: IIKHOSI ZEZAKHONO EZIKHUTSHELWA IZATIFIKETHI OZIKHETHELAYO (OPTIONAL CERTIFICATE TASKS)-AMALUNGISELELO OKUFUMANA ILAYISENSI YOKUFUNDA UKUQHUBA (LEARNER DRIVER'S LICENCE) NATIONAL ESCURRICULUM STATEMENT (NCS) GRADES 10-12 (GENERAL): PHYSICAL SCIENCES CONTENT DOCUMENT DATED JUNE 2006
  NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING (NKV) GRAAD 10 - 12 (ALGEMEEN): FISIESE WETENSKAPPE: INHOUDSDOKUMENT GEDATEER JUNIE 2006
  INKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE (NCS) YAMABAKALA 10 - 12 (IZIFUNDO NGOKUBANZI): UXWEBHU LWEKHONTENTI YE-PHYSICAL SCIENCES LUKAJUNI 2006 TEACHER TRAINING FOR LIFE ORIENTATION (FET)
  ONDERWYSEROPLEIDING IN LEWENSORI╦NTERING (VOO)
  UQEQESHO LOOTITSHALA BESIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (KWI-FET) CLARITY ON MATHEMATICS PAPER 3 IN THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT GRADES 10 TO 12
  DUIDELIKHEID OOR WISKUNDEVRAESTEL 3 IN GRAAD 10 TOT 12
  UKUCACISWA KWELI PHEPHA MATHEMATICS PAPER 3 KUMABAKALA 10 - 12 CAPE TOWN BOOK FAIR (16 TO 19 JUNE 2007)
  KAAPSTADSE BOEKESKOU (16 TOT 19 JUNIE 2007)
  UMBONISO WEENCWADI WASEKAPA (CAPE TOWN BOOK FAIR) (NGE-16 - 19 JUNI 2007) NKOSI ALBERT LUTHULI YOUNG HISTORIANS' AWARD
  NKOSI ALBERT LUTHULI-TOEKENNING VIR JONG GESKIEDKUNDIGES
  IBHASO LOKUWONGA ELIYI-NKOSI ALBERT LUTHULI YOUNG HISTORIANS' AWARD GRADE 12 BOOK FAIR: AMENDMENT TO DATES
  GRAAD 12-BOEKFEES: WYSIGINGS VAN DATUMS
  UMBONISO WEENCWADI ZEBAKALA 12: IZILUNGISO KWIMIHLA CURRICULUM SUPPORT FOR INDEPENDENT SCHOOLS AND MODERATION OF ASSESSMENT FOR QUALIFICATIONS
  KURRIKULUMONDERSTEUNING VIR ONAFHANKLIKE SKOLE EN MODERERING VAN ASSESSERING VIR KWALIFIKASIES
  INKXASO ENIKWA IZIKOLO EZIZIMELEYO NGOKUMALUNGA NEKHARITYHULAM NOKUMODAREYITHWA KWEEMVAVANYO NGENJONGO YOKUFUMANA IZIQINISEKISO MY BUSINESS GUIDELINES & WORKBOOKS: PROMOTION OF ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMIC & MANAGEMENT SCIENCES (GRADES 8 & 9) AND BUSINESS STUDIES (GRADES 10 & 11)
  MY BESIGHEID RIGLYNE & WERKBOEKE: BEVORDERING VAN ENTREPRENEURSKAP IN EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GRADE 8 & 9) EN BESIGHEIDSTUDIES (GRADE 10 & 11)
  AMAXWEBHU AZIZIKHOKELO NEENCWADI ZOMSEBENZI ZE-MY BUSINESS: UKUKHUTHAZA EZOSHISHINO KWIISAYENSI ZOQOQOSHO NOLAWULO (AMABAKALA 8 & 9) NAKWIZIFUNDO ZOSHISHINO (AMABAKALA 10 & 11) IEB SUBJECT ASSESSMENT GUIDELINES FOR 2ND ADDITIONAL LANGUAGES AND FUTURE IEB LANGUAGE EXAMINATIONS
  OER-VAKASSESSERINGSRIGLYNE VIR TWEEDE ADDISIONELE TALE EN TOEKOMSTIGE OER-TAALEKSAMENS
  IZIKHOKELO ZE-IEB ZEEMVAVANYO ZEZIFUNDO ZEELWIMI ZESI-2 EZONGEZELELWEYO NEEMVIWO ZEELWIMI ZE-IEB KWIXESHA ELIZAYO PROVINCIAL ENGLISH FESTIVAL FOR FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) TEACHERS
  PROVINSIALE ENGELS-FEES VIR ONDERWYSERS VAN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING (VOO)
  UMNYHADALA WEPHONDO WESINGESI WOOTITSHALA BE-FET (FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET))
  COURSES IN EARLY LITERACY AND EARLY NUMERACY FOR GRADE R TEACHERS: JULY & SEPTEMBER 2007
  KURSUSSE IN VROE╦ GELETTERDHEID EN VROE╦ GESYFERDHEID VIR GRAAD R-ONDERWYSERS: JULIE & SEPTEMBER 2007
  IIKHOSI ZOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA ZABASAQALAYO NEZOLWAZI LOKUBALA ZABASAQALAYO ZOOTITSHALA BEBAKALA R: NGOJULAYI NOSEPTEMBA 2007 SUBMISSION OF RESULTS: JUNE 2007 GRADES 10 and 11
  INDIEN VAN JUNIE 2007-UITSLAE: GRAAD 10 EN 11
  UKUNGENISWA KWEZIPHUMO ZAMABAKALA 10 NO-11 ZIKAJUNI 2007 GRADE 12 TEXTBOOKS: BOOK FAIR TO DISPLAY LTSM ON THE GRADE 12 LISTS
  GRAAD 12-HANDBOEKE: BOEKFEES WAAR LOOM OP DIE GRAAD 12-LYSTE UITGESTAL SAL WORD
  IINCWADI ZEZIFUNDO ZEBAKALA 12: UMBONISO WEENCWADI WOKUBONISA IZIBONELELO EZIXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA (LTSM) ZEZINTLU ZEBAKALA 12 NATIONAL SCIENCE WEEK 12 - 19 MAY 2007
  NASIONALE WETENSKAPWEEK 12 - 19 MEI 2007
  IVEKI YESAYENSI KAZWELONKE 12 - 19 MEYI 2007 PROMOTION OF MATHEMATICS WEEK - 3 to 8 SEPTEMBER 2007
  BEVORDERING VAN WISKUNDEWEEK - 3 TOT 8 SEPTEMBER 2007
  IVEKI YOKUKHUTHAZA UKUFUNDWA KWEMATHEMATIKA - 3 - 8 SEPTEMBA 2007 PROVISION OF TECHNOLOGY KIT FOR GRADES 8 AND 9
  VOORSIENING VAN TEGNOLOGIESTEL VIR GRAAD 8 EN 9
  UKUNIKWA IKHITHI YETHEKHINOLOJI KWAMABAKALA 8 NAWE-9 NATIONAL EXEMPLAR QUESTION PAPERS AND MEMORANDA FOR GRADE 11
  NASIONALE VOORBEELDVRAESTELLE EN MODELANTWOORDE VIR GRAAD 11
  AMAPHEPHA EMIBUZO KAZWELONKE ANGUMZEKELO NEEMEMORANDA ZEBAKALA 11 2007 INTERNATIONAL ART AWARDS - ôMy right to decideö
  2007 INTERNASIONALE KUNSTOEKENNINGS - ôMy reg om te besluitö
  AMABHASO OKUWONGA IMISEBENZI YOBUGCISA YAMAZWE NGAMAZWE NGO-2007 - ôIlungelo lam lokwenza isigqiboö FINAL TIMETABLE FOR ABET LEVEL 4 EXAMINATION: JUNE 2007
  FINALE ROOSTER VIR BOOV-VLAK 4-EKSAMEN: JUNIE 2007
  ISICWANGCISO SOKUGQIBELA SAMAXESHA OKUBHALA UVIWO LUKAJUNI 2007 LWEMFUNDO YABADALA KWINQANABA 4 FET NCS SUBJECT PACESETTERS FOR MATHEMATICS GRADES 10 AND 11: 2007
  VOO NKV-VAKPASAANGE╦RS VIR WISKUNDE GRAAD 10 EN 11, 2007
  AMAXWEBHU OKUBONISA ISANTYA SOKUFUNDISA E-FET NCS AMABAKALA 10 NO-11 NGO-2007 PROVISIONAL TIMETABLE FOR THE SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: OCTOBER - NOVEMBER 2007
  VOORLOPIGE ROOSTER VIR DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: OKTOBER - NOVEMBER 2007
  ISICWANGCISO SAMAXESHA OKUBHALA SETHUTYANA SEEMVIWO ZEMATRIKI ZANGO-OKTOBHA - NOVEMBA 2007 SECURITY MEASURES AROUND THE USE OF CALCULATORS DURING SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
  VEILIGHEIDSMAATRE╦LS T.O.V. DIE GEBRUIK VAN SAKREKENAARS GEDURENDE DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
  IMIGQALISELO YOKHUSELEKO EMALUNGA NOKUSETYENZISWA KWEEKHALITYHULEYITHA NGETHUBA LEEMVIWO ZEMATRIKI DISTRIBUTION OF REVISED FET LEARNING PROGRAMME GUIDELINES, GRADES 10-12
  VERSPREIDING VAN HERSIENE VOO-LEERPROGRAMRIGLYNE, GRAAD 10 TOT 12
  UKUSIWA EZIKOLWENI KWEZIKHOKELO EZIHLAZIYIWEYO ZEEPROGRAM ZEZIFUNDO ZE-FET ZAMABAKALA 10-12 FET LIFE ORIENTATION: CAREERS AND CAREER CHOICES
  LEWENSORI╦NTERING: BEROEPE EN BEROEPSKEUSES
  EZOLWAZI NGOBOMI KWI-FET: AMAKHONDO OMSEBENZI ONOKUKHETHA KUWO GR. 4-7 MASIFUNDE MAQELA READING PROJECT: IMPLEMENTATION OF THE GUIDED READING PROGRAMME
  MASIFUNDE MAQELA-LEESPROJEK VIR GRAAD 4-7: IMPLEMENTERING VAN DIE BEGELEIDELEESPROGRAM
  I-MASIFUNDE MAQELA READING PROJECT YAMABAKALA 4 - 7: UKUQALISWA KWEPROGRAM YOKUFUNDA NGENDLELA ELANDELA ISIKHOKELO FET NCS SUBJECT ORIENTATION FOR GRADE 10 TO 12 TEACHERS, APRIL 2007: FINAL ARRANGEMENTS
  VOO NKV-VAKORI╦TERING VIR GRAAD 10- TOT 12-ONDERWYSERS, APRIL 2007: RE╦LINGS
  UKUHQELANISWA NEZIFUNDO ZE-FET NCS KOOTITSHALA BAMABAKALA 10 - 12, NGO-APRELI 2007: AMALUNGISELELO OKUGQIBELA SPECIAL PROJECT: SUPPLY OF TEXTBOOKS TO GRADE 12
  SPESIALE PROJEK VOORSIENING VAN HANDBOEKE AAN GRAAD 12
  IPROJEKTHI EYODWA YOKUNIKWA KWEENCWADI ZEZIFUNDO (TEXTBOOKS) KWIBAKALA 12 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AWARENESS WEEK EXHIBITION AND GEOGRAPHY MINI CONFERENCE (7 MAY 2007 - 11 MAY 2007)
  GEOGRAFIESE INLIGTINGSTELSELS-BEWUSTHEIDSWEEKUITSTALLING EN MINIKONFERENSIE VIR GEOGRAFIE (7 MEI 2007 - 11 MEI 2007)
  UMBONISO WEVEKI YOKUQATSHELWA KWEDATHA ECACISA NGEEMO EZINGEJOGRAFI (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS) NENKOMFA EMFUTSHANE (MINI-CONFERENCE) (07 MEYI 2007 - 11 MEYI 2007) THE OFFERING OF THE PRACTICAL COMPONENT OF THE SUBJECT MUSIC AS LISTED IN THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT GRADES 10 -12 (GENERAL)
  DIE AANBIED VAN DIE PRAKTIESE KOMPONENT VAN DIE VAK MUSIEK SOOS VERVAT IN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING GRAAD 10-12 (ALGEMEEN)
  UKUFUNDISWA KWEKHOMPONENTI YESIFUNDO SOMCULO EYENZIWAYO (PRACTICAL COMPONENT OF SUBJECT MUSIC) NJENGOKO IFAKWE KULUHLU KWINKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE YAMABAKALA 10-12 (IZIFUNDO NGOKUBANZI (GENERAL)) GRADE 12 MUSIC: PRACTICAL EXAMINATIONS
  GRAAD 12 MUSIEK: PRAKTIESE EKSAMENS
  UMCULO WEBAKALA 12: IIMVIWO ZOMSEBENZI OWENZIWAYO (PRACTICAL EXAMINATIONS) SOUTH AFRICAN SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD
  SUID-AFRIKAANSE SKOOLKOOREISTEDDFOD
  UMNYHADALA WOKHUPHISWANO LOMCULO (CHORAL EISTEDDFOD) WEZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA FET NCS SUBJECT ORIENTATION FOR GRADE 10 TO 12 TEACHERS: APRIL 2007
  VOO NKV: VAKORI╦NTERING VIR GRAAD 10- TOT 12-ONDERWYSERS IN APRIL 2007
  I-FET NCS: UKWAZISWA NGEZIFUNDO KOOTITSHALA BAMABAKALA 10 UKUYA KWAWE-12 NGO-EPRELI 2007 STATE OF THE PROVINCE ADDRESS
  PROVINSIALE REDE
  INTETHO YESIZWE YENKULUMBUSO YEPHONDO THE 2007 LEARNING CHANNEL PROGRAMME ON SABC 1
  DIE 'LEARNING CHANNEL' PROGRAM OP SABC 1 VIR 2007
  I-LEARNING CHANNEL PROGRAMME NGO-2007 KWI-SABC I SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY SECONDARY SCHOOLS ESSAY COMPETITION - 2007 'REMEMBERING THOSE WHO FOUGHT AND DIED IN FOREIGN LANDS' SCHOOLS' ESSAY COMPETITION
  OPSTELKOMPETISIE VIR SKOLE: 'TER NAGEDAGTENIS AAN DIEGENE WAT IN DIE VREEMDE GEVEG EN GESTERF HET'
  UKHUPHISWANO LWEZIKOLO NGESINCOKO ESITHI 'REMEMBERING THOSE WHO FOUGHT AND DIED IN FOREIGN LANDS' (SIKHUMBULA ABO BALWAYO BAZA BAWELA EDABINI KUMAZWE EZINYE IZIZWE') FINAL ANNOUNCEMENT: LOK SYMPOSIUM FOR TEACHERS OF AFRIKAANS
  FINALE AANKONDIGING : LOK-SIMPOSIUM VIR AFRIKAANS-ONDERWYSERS DISTRIBUTION OF NCS GRADE 10-12 DOCUMENTS - FEBRUARY 2007
  VERSPREIDING VAN NKV GRAAD 10- TOT 12-DOKUMENTE - JANUARIE 2007
  UKUTHUNYELWA KWAMAXWEBHU E-NCS AMABAKALA 10-12 - NGOFEBRUWARI 2007 CRISIS IN DARFUR: ARCHBISHOP TUTU'S PRAYER FOR DARFUR
  KRISIS IN DARFOER: AARTSBISKOP TUTU SE GEBED VIR DARFOER
  INTLEKELE E-DARFUR: UMTHANDAZO KA-ARCHBISHOP TUTU WOKOTHANDAZELA I-DARFUR ANALYSIS OF THE 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION RESULTS PER SUBJECT FOR EMDCs
  ANALISE VAN DIE 2006 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENUITSLAE PER VAK VIR OBOS'e
  UCAZULULO LWEZIPHUMO ZEMATRIKI ZIKA-2006 NGOKWESIFUNDO NGASINYE OLWENZELWA II-EMDC CAPTURING OF GRADE 10 RESULTS 2006
  VERWERKING VAN GRAAD 10-UITSLAE VIR 2006
  UKUFAKWA KWIKHOMPYUTHA KWEZIPHUMO ZEBAKALA 10 ZANGO-2006 ANALYSIS OF THE 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS RESULTS PER SUBJECT
  ANALISE VAN DIE 2006 SENIOR SERTIFIKAAT-UITSLAE PER VAK
  UCAZULULO LWEZIPHUMO ZEMATRIKI ZIKA-2006 NGOKWESIFUNDO NGASINYE SPECIAL LEAVE FOR OFFICIALS WHO ARE INVOLVED IN QUESTION PAPER SETTING AND MODERATION WORK FOR THE NATIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION OR UMALUSI
  SPESIALE VERLOF VIR AMPTENARE WAT BETROKKE IS BY DIE OPSTEL VAN VRAESTELLE EN MODERERINGSWERK VIR DIE NASIONALE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS OF UMALUSI
  IKHEFU ELILODWA LAMAGOSA ATHATHA INXAXHEBA EKUSETWENI KWAMAPHEPHA EEMVIWO NAKUMSEBENZI WOKUMODAREYITHA WESEBE LEMFUNDO LIKAZWELONKE OKANYE UMALUSI ANALYSIS OF THE 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS RESULTS
  ONTLEDING VAN DIE 2006 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENUITSLAE
  UCAZULULO LWEZIPHUMO ZEEMVIWO ZEMATRIKI ZIKA-2006 MASIFUNDE MAQELA READING PROJECT
  MASIFUNDE MAQELA LEESPROJEK
  I-MASIFUNDE MAQELA READING PROJECT

  Examinations Administration:  NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS, 2007 ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS AND 2008 MAY-JUNE SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS: RE-MARKING, RE-CHECKING AND VIEWING OF SCRIPTS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2007, BOOV VLAK 4-EKSAMENS 2007 EN MEI-JUNIE AANVULLENDE EKSAMENS 2008: HERNASIEN, HERKONTROLEER EN BESIGTIGING VAN SKRIFTE
  IIMVIWO ZEMATRIKI NGONOVEMBA 2007 NEEMVIWO ZANGO-2007 ZE-ABET ZENQANABA 4 KWANEEMVIWO ZOKUXABANGELA ZANGO-2008 MEYI-JUNI 2008: UKUMAKISHWA NOKUTSHEKISHWA KWAKHONA KWANOKUBONWA KWEENCWADI ZEEMPENDULO SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS, NOVEMBER 2007: RECORD OF STRONGROOM FACILITIES AT CENTRES
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN, NOVEMBER 2007 : OPNAME VAN KLUISGERIEWE BY SENTRUMS
  UVIWO LWEMATRIKI NGONOVEMBA 2007: IREKHODI YEZIBONELELO ZAMAGUMBI ANQATYISIWEYO KUMAZIKO OKUBHALELA IIMVIWO GRADE 11 EXAMINATION NOVEMBER 2007: COMPLETION OF MARK SHEETS
  GRAAD 11-EKSAMEN NOVEMBER 2007: INVUL VAN PUNTESTATE
  IIMVIWO ZEBAKALA 11 NGO-NOVEMBA 2007: UKUZALISWA KWEEMAKHISHITHI NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: USE OF ID NUMBERS FOR REGISTRATION OF CANDIDATES AND AS EXAMINATION NUMBERS FROM 2008 ONWARDS
  NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: GEBRUIK VAN ID-NOMMERS VIR REGISTRASIE VAN KANDIDATE EN AS EKSAMENNOMMERS VANAF 2008
  IIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE: UKUSETYENZISWA KWEENOMBOLO ZEZAZISI KUBHALISO LWABAVIWA NANJENGEENOMBOLO ZOVIWO UKUSUSELA NGO-2008 UKUBHEKA PHAMBILI ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
  BEKENDMAKING VAN DIE UITSLAE VAN DIE 2007 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
  UKUBHENGEZWA KWEZIPHUMO ZOVIWO LWEMATRIKI ZIKA-2007 NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: INVIGILATORSĺ CLAIM FORMS
  NOVEMBER 2007 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: OPSIENERSEISVORMS
  UVIWO LWEMATRIKI LUKANOVEMBA 2007: IFOM YEBANGO YABAGADI BABAVIWA SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2007 AND MAY/JUNE 2008: SPECIAL STATIONERY
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2007 EN MEI/JUNIE 2008: SPESIALE SKRYFBEHOEFTES
  IIMVIWO ZEMATRIKI: NGONOVEMBA 2007 NANGOMEYI/JUNI 2008: IZINTO ZOKUBHALA EZIZODWA (SPECIAL STATIONERY) NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: LIAISON WITH PRINCIPALS DURING THE DECEMBER SCHOOL HOLIDAYS
  NOVEMBER 2007 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: SKAKELING MET PRINSIPALE GEDURENDE DIE DESEMBER-SKOOLVAKANSIE
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZANGONOVEMBA 2007: UQHAGAMSHELWANO NEENQUNUNU NGETHUBA LEEHOLIDE ZESIKOLO ZIKADISEMBA NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: FINAL ENTRIES
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN, NOVEMBER 2007: FINALE INSKRYWINGS
  ULUHLU LOKUGQIBELA LWABABHALISELWE IIMVIWO ZEMATRIKI NGONOVEMBA 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION OCTOBER/NOVEMBER 2007: COMPLETION OF MARK SHEETS AND SCRIPT CONTROL REGISTERS, AND FORWARDING OF ANSWER SCRIPTS (FULL-TIME, PART-TIME AND PRIVATE LEARNERS)
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN OKTOBER/NOVEMBER 2007: VOLTOOIING VAN PUNTESTATE EN SKRIFKONTROLEREGISTERS ASOOK DIE TERUGSENDING VAN EKSAMENSKRIFTE: (VOLTYDSE, DEELTYDSE EN PRIVAATLEERDERS)
  UVIWO LWEMATRIKI NGO-OKTOBHA NONOVEMBA 2007: UKUZALISWA KWEEMAKHISHITI NEEREJISTA ZOLAWULO LWEENCWADI ZOKUBHALA NOKUTHUNYELWA KWEENCWADI ZEEMPENDULO (ZABAVIWA ABASISIGXINA, ABANGESOSIGXINA NABABUCALA) NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS - COMPLETION OF MARK SHEETS FOR CONTINUOUS ASSESSMENT (CASS)
  NOVEMBER 2007 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS - INVUL VAN PUNTESTATE VIR DEURLOPENDE ASSESSERING (DASS)
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZANGO NONOVEMBA 2007 - UKUZALISWA KWEEMAKHISHITHI ZOVAVANYO RHOQO (CONTINUOUS ASSESSMENT)- (CASS)) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2007 AND SUPPLEMENTARY EXAMINATION 2008: PROCEDURE FOR THE SUBMISSION OF COMPLAINTS, COMMENTS AND IRREGULARITIES
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2007 EN AANVULLINGS-EKSAMEN 2008 : PROSEDURE VIR DIE VOORLEGGING VAN KLAGTES, KOMMENTAAR EN ONRE╦LMATIGHEDE
  UVIWO LWEMATRIKI NGONOVEMBA 2007 NEEMVIWO ZOKUXABANGELA NGO-2008: INKQUBO YOKUNGENISWA KWEZIKHALAZO, IIKHOMENTI NEZITENXO (IRREGULARITIES) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2007: LATIN HG (CASS PORTFOLIO)
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 2007: LATYN HG (DASS-PORTEFEULJE)
  UVIWO LWEMATRIKI LUKA-2007: IPHOTHIFOLIYO YE-CASS KWILATINI HG SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: APPLICATION FORM FOR THE ISSUING OF A STATEMENT OF SYMBOLS, COMBINED OR REPLACEMENT CERTIFICATES
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: AANSOEKVORM VIR DIE UITREIKING VAN 'N STAAT VAN SIMBOLE, GEKOMBINEERDE OF VERVANGENDE SERTIFIKATE
  IIMVIWO ZEMATRIKI: IFOM YESICELO SOKUNIKWA ISTATIMENTI SEESIMBOLI, IZATIFIKETHI EZIFUNYANWA NGOKUDITYANISWA KWEESIMBOLI ZEMINYAKA NGEMINYAKA OKANYE IZATIFIKETHI EZITHATHA INDAWO YEZILAHLEKILEYO NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: COMPULSORY USE OF IDENTITY NUMBERS FOR THE REGISTRATION OF GRADE 10 AND 11 LEARNERS AND USE THEREOF AS EXAMINATION NUMBERS FROM 2008 ONWARDS
  NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: VERPLIGTE GEBRUIK VAN IDENTITEITSNOMMERS VIR DIE REGISTRASIE VAN GRAAD 10- EN 11-LEERDERS EN DIE GEBRUIK DAARVAN AS EKSAMENNOMMERS VANAF 2008
  IIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE: USETYENZISO OLUNYANZELEKILEYO LWEENOMBOLO ZEZAZISI (IDENTITY NUMBERS) UKWENZELA UKUBHALISWA KWABAFUNDI BEBAKALA 10 NO-11 NOKUSETYENZISWA KWAZO NJENGEENOMBOLO ZOVIWO UKUSUSELA NGO-2008 UKUYA PHAMBILI SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2007 AND MAY/JUNE 2008: CONDUCTING OF THE COMPUTYPING STANDARD GRADE EXAMINATION
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2007 EN MEI/JUNIE 2008: DIE AFNEEM VAN REKENAARTIK STANDAARDGRAAD-EKSAMEN
  UVIWO LWEMATRIKI NGONOVEMBA 2007/NGOMEYI/JUNI 2008): UKUQHUTYWA KOVIWO LWESIFUNDO SOKUCHWETHEZA NGEKHOMPYUTHA OCHWETHEZO KUHLELO OLUSEZANTSI (STANDARD GRADE) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2007: DANCE HG AND SG
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2007: DANS HG EN SG
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZANGONOVEMBA 2007: ZOMDANISO KWI-HG NE-SG ABET LEVEL 4 (NQF 1) ASSESSMENTS (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE): APPOINTMENT OF INVIGILATORS FOR OCTOBER 2007
  ASSESSERING VAN BOOV VLAK 4 (NKR 1) (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE VOLWASSENE ONDERWYSSERTIFIKAAT): AANSTELLING VAN OPSIENERS VIR OKTOBER 2007
  IIMVAVANYO ZE-ABET LEVEL 4 (NQF 1) (EZISINGISELE KWISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI): UKUTYUNJWA KWABAGADI-BAVIWA UKULUNGISELELA U-OKTOBHA 2007 REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE ABET LEVEL 4 ASSESSMENT WITH A VIEW TO OBTAINING THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE: OCTOBER 2007
  REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE VBOO VLAK 4-ASSESSERING MET DIE OOG OP DIE VERKRYGING VAN DIE ALGEMENE ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSERTIFIKAAT: OKTOBER 2007
  UBHALISO LWABAFUNDI UKULUNGISELELA INQANABA 4 LOVAVANYO LWE-ABET (ABET LEVEL 4 ASSESSMENT) NGENJONGO YOKUFUMANA ISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI (GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE): NGO-OKTOBA 2007 TESTING OF GRADE 9 LEARNERS AS FROM 2008 (PROVINCIAL TESTS IN AFRIKAANS, ENGLISH, XHOSA, SOTHO, TSWANA, ZULU, NATURAL SCIENCE, MATHEMATICS AND CAREER INTERESTS)
  TOETSING VAN GRAAD 9-LEERDERS VANAF 2008 (PROVINSIALE TOETSE IN AFRIKAANS, ENGELS, XHOSA, SOTHO, TSWANA, ZULU, NATUURWETENSKAP, WISKUNDE EN BEROEPSBELANGSTELLING)
  UVAVANYO LWABAFUNDI BEBAKALA 9 UKUSUSELA NGO-2008 (IIMVAVANYO ZEPHONDO KWEZI ZIFUNDO I-AFRIKANSI, ISINGESI, ISIXHOSA, ISISUTHU, ISITSWANA, ISIZULU, ISAYENSI YEZENDALO, IMATHEMATIKA NOMDLA KWEZAMAKHONDO OMSEBENZI)  
      RESCINDED / HERROEP
   
  OCTOBER-NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS:
  1. SCHEDULE OF ENTRIES FOR FULL-TIME LEARNERS
  2. SCHEDULE OF ENTRIES FOR ABET LEARNERS
  3. LIST OF PRIVATE LEARNERS

  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN OKTOBER-NOVEMBER 2007:
  1. SKEDULE VIR INSKRYWINGS VIR VOLTYDSE LEERDERS
  2. SKEDULE VIR INSKRYWINGS VIR BOOV-LEERDERS
  3. LYS VAN PRIVAATLEERDERS

  UVIWO LWEMATRIKI NGO-OKTOBHA/NOVEMBA 2007:
  1. ISHEDYULI YOBHALISO LWABAFUNDI ABASISIGXINA
  2. ISHEDYULI YOBHALISO LWABAFUNDI BE-ABET
  3. ULUHLU LWABAFUNDI BABUCALA
  GRADE 11 EXAMINATION, NOVEMBER 2007: PRELIMINARY LIST OF ENTRIES
  GRAAD 11- EKSAMEN, NOVEMBER 2007: VOORLOPIGE LYS VAN INSKRYWINGS
  UVIWO LWEBAKALA 11 NGONOVEMBA 2007: ULUHLU OLWANDULELAYO LWABAFUNDI ABABHALISIWEYO (ENTRIES) JUNE 2007 ABET LEVEL 4 EXAMINATION FOR THE GETC - COMPLETION OF MARK LISTS FOR FORMATIVE ASSESSMENT
  JUNIE 2007 BOOV VLAK 4-EKSAMENS VIR DIE AOOS - INVUL VAN PUNTESTATE VIR FORMATIEWE ASSESSERING
  UVIWO LWE-ABET LWENQANABA 4 LUKAJUNI 2007 LWE-GETC - UKUZALISWA KWAMAXWEBHU AMANQAKU OVAVANYO LOKUNIKA ULWAZI (FORMATIVE ASSESSMENT) NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: PRELIMINARY LIST OF ENTRIES (FULL-TIME AND ABET)
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2007: VOORLOPIGE LYS VAN INSKRYWINGS: (VOLTYDS EN BOOV)
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZANGONOVEMBA 2007: ULUHLU OLWANDULELAYO LWABAFUNDI ABABHALISIWEYO (ENTRIES) (ABASISIGXINA NABE-ABET) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2007: APPLICATION TO MARK SCRIPTS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2007: AANSOEK OM SKRIFTE NA TE SIEN
  UVIWO LWEMATRIKI LUKA-NOVEMBA 2007: IZICELO ZOKUMAKISHA AMAPHEPHA EEMVIWO ABET LEVEL 4 (NQF 1) ASSESSMENTS (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE): APPOINTMENT OF INVIGILATORS FOR JUNE 2007
  ASSESSERING VAN BOOV VLAK 4 (NKR 1) (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE VOLWASSENE ONDERWYSSERTIFIKAAT): AANSTELLING VAN OPSIENERS VIR JUNIE 2007
  IIMVAVANYO ZE-ABET LEVEL 4 (NQF 1) (EZISINGISELE KWISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI): UKUTYUNJWA KWABAGADI-BAVIWA UKULUNGISELELA U-JUNI 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS NOVEMBER 2006: EXAMINERSĺ REPORTS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2006: EKSAMINATORE SE VERSLAE
  IINGXELO ZABAVAVANYI ZEEMVIWO ZEMATRIKI ZANGONOVEMBA 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION AND ABET GRADE 12: OCTOBER/NOVEMBER 2007 AND MARCH 2008 SUPPLEMENTARY: APPOINTMENT OF INVIGILATORS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN EN BOOV GRAAD12: OKTOBER/NOVEMBER 2007 EN MAART 2008 AANVULLINGSEKSAMEN: AANSTELLING VAN OPSIENERS
  IIMVIWO ZEMATRIKI NEZIKA-ABET IBAKALA 12: IIMVIWO ZIKA-OKTOBHA/NOVEMBA 2007 NEZOKUXABANGELA ZIKA-MATSHI 2008: UKUQESHWA KWABAGADI-BAVIWA SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: UNCOLLECTED CERTIFICATES AND WITHHOLDING OF CERTIFICATES AND/OR EXAMINATION RESULTS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: ONAFGEHAALDE SERTIFIKATE EN TERUGHOU VAN SERTIFIKATE EN/OF EKSAMENUITSLAE
  IIMVIWO ZEMATRIKI: IZATIFIKETHI EZINGATHATHWANGA NOKUBANJWA KWEZATIFIKETHI KUNYE/OKANYE KWEZIPHUMO ZEEMVIWO NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: ALTERNATIVE AND/OR ADAPTED METHODS OF EXAMINING LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2007: ALTERNATIEWE EN/OF AANGEPASTE WYSES VAN EKSAMINERING VAN LEERDERS MET SPESIALE ONDERWYSBEHOEFTES
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZIKANOVEMBA 2007: EZINYE IINDLELA KUNYE/OKANYE IINDLELA EZITSHINTSHWE APHA NAPHAYA ZOKUVIWA KWABAVIWA ABANEEMFUNO ZEMFUNDO EZIZODWA APPLICATIONS FOR APPOINTMENT AS CHIEF MARKERS, MARKERS AND MODERATORS FOR ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS (JUNE AND OCTOBER 2007)
  AANSOEK OM AS HOOFNASIENERS, NASIENERS EN MODERATORE OP TE TREE VIR BOOV VLAK 4-EKSAMENS (JUNIE EN OKTOBER 2007)
  IZICELO ZOKUQESHWA KWAMAGOSA AMAKISHAYO AZIINTLOKO, AMAGOSA AMAKISHAYO NEEMODAREYITHA ZOVIWO LWENQANABA 4 LWE-ABET (LUKAJUNI NO-OKTOBHA 2007) REGISTRATION OF FULL-TIME LEARNERS FOR THE NOVEMBER 2007 GRADE 11 AND SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION AND PART-TIME (ABET) AND PRIVATE LEARNERS FOR THE NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
  REGISTRASIE VAN VOLTYDSE LEERDERS VIR DIE NOVEMBER 2007 GRAAD 11 EN SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN EN DEELTYDSE (BOOV-) EN PRIVAATLEERDERS VIR DIE NOVEMBER 2007 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
  UBHALISO LWABAFUNDI ABASISIGXINA BEBHALISELA UVIWO LWEBAKALA 11 NOLWEMATRIKI LWANGONOVEMBA 2007 NABAFUNDI ABANGESOSIGXINA (BE-ABET) NABABUCALA ABABHALISELA UVIWO LWEMATRIKI LWANGONOVEMBA 2007 REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE ABET LEVEL 4 ASSESSMENT WITH A VIEW TO OBTAINING THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE: JUNE 2007
  REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE VBOO VLAK 4-ASSESSERING MET DIE OOG OP DIE VERKRYGING VAN DIE ALGEMENE ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSERTIFIKAAT: JUNIE 2007
  UBHALISO LWABAFUNDI UKULUNGISELELA INQANABA 4 LOVAVANYO LWE-ABET (ABET LEVEL 4 ASSESSMENT) NGENJONGO YOKUFUMANA ISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI (GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE): NGO-JUNI 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: MARCH 2007 SUPPLEMENTARY EXAMINATION: INVIGILATORS' CLAIM FORMS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: MAART 2007 AANVULLENDE EKSAMEN: OPSIENERS-EISVORMS
  IIMVIWO ZEMATRIKI: IIMVIWO ZOKUXABANGELA ZIKAMATSHI 2007- IFOM YOKWENZA IBANGO YABAGADI BABAVIWA

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ę 2007 WCED 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  To view "attachments" or "annexures" to the minutes:
    1.  click on the link in the body of the minute;
    2.  a description ( format and size ) of the document(s) is presented at the end of the minute;
    3.  to view the document, click on the link at the end of the description.
  Note:
  Certain documents are available only as printed copies.  This will be indicated in the
  note at the end of the minute.  Copies of these documents may be obtained using the contact information provided at the top of the minute.
      return to:  Index of Minutes