WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Corporate Services Minutes 2008:

  Go to Curriculum Management Minutes for  2009 | 2008 .
  Go to Institution Development & Coordination Minutes for  2009 | 2008 .
  Go to Planning & Strategy Minutes for  2009 | 2008 .


  Go to Curriculum/Examinations Minutes: 2007 | 2006 | 2005 | 2004   Go to "Other Minutes": 2007 | 2006 | 2005 | 2004 .

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from a title below of the minute), e.g. "bid
  committee", "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Communication Minutes (DCO)

 • Financial Accounting (Accounting Services) Minutes (DFA)

 • Internal Human Capital Administration Minutes (DHA)

 • Internal Human Capital Development Minutes (DHD)

 • Internal Human Capital Management Minutes (DHM)

 • Management Accounting Minutes (DMA)

 • Procurement Management Minutes (DPM) • Communication:  LAUNCH OF WESTERN CAPE SCHOOL SONGBOOK
  LOODS VAN DIE WES-KAAPSE LIEDBOEK VIR SKOLE
  UKUPHEHLELELWA NGOKUSESIKWENI KWENCWADI YAMACULO - I-WESTERN CAPE SCHOOL SONGBOOK


  Financial Accounting (Accounting Services):  IRP 5 / IT 3(a) CERTIFICATES FOR THE 2007/2008 TAX YEAR: 1 MARCH 2007 - 29 FEBRUARY 2008
  IRP 5 / IB 3(a)- SERTIFIKATE VIR DIE 2007/2008 BELASTINGJAAR: 1 MAART 2007 - 29 FEBRUARIE 2008
  IZATIFIKETHI IRP 5 / IT 3(a) ZONYAKA WERHAFU U-2007/2008: 1 MATSHI 2007 - 29 FEBRUWARI 2008 POSTPONEMENT OF THE ISSUING OF IRP5 / IT3a) CERTIFICATES TO EMPLOYEES FOR THE 2007/2008 TAX YEAR: PERIOD: 1 MARCH 2007 TO 29 FEBRUARY 2008
  UITSTEL VAN DIE UITREIK VAN IRP5 / IT3(a)-SERTIFIKATE AAN WERKNEMERS VIR DIE 2007/2008-BELASTINGJAAR: TYDPERK: 1 MAART 2007 TOT 29 FEBRUARIE 2008
  UKUHLEHLISWA KOKUKHUTSHWA KWEZATIFIKETHI IRP5 / IT3(a) ZABAQESHWA ZONYAKA WERHAFU KA-2007/2008 ZETHUBA ELISUSELA KWI-1 MATSHI 2007 UKUYA KWI-29 FEBRUWARI 2008 INPUTS FOR THE COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 2007-2008 FINANCIAL YEAR
  INSETTE VIR DIE SAAMSTEL VAN FINANSIĖLE STATE VIR DIE 2007-2008 FINANSIĖLE JAAR
  IGALELO ELIFUNELWA UKULUNGISA IINGXELO-MALI ZONYAKA-MALI KA-2007- 2008 BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS): CLOSING PROCEDURES FOR THE FINANCIAL YEAR 2007/2008
  BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL (BAS): SLUITINGSPROSEDURES VIR BOEKJAAR 2007/2008
  INKQUBO YE-BAS YOLAWULO LWEMICIMBI YEMALI: IINKQUBO ZOKUVALWA KONYAKA-MALI 2007/2008 RECALCULATION OF TAX AT THE END OF THE 2008 TAX YEAR (PERIOD 1 MARCH 2007 TO 29 FEBRUARY 2008): TAX DEBTS
  HERBEREKENING VAN BELASTING AAN DIE EINDE VAN DIE 2008-BELASTINGJAAR (PERIODE 1 MAART 2007 TO 29 FEBRUARIE 2008): BELASTINGSKULD
  UKUBALWA KWAKHONA KWERHAFU EKUPHELENI KONYAKA WERHAFU U-2008 (ITHUBA ELISUSELA KWI-1 MATSHI 2007 UKUYA KWI-29 FEBRUWARI 2008): AMATYALA ERHAFU BAS NEW SCOA TONING, 6th and 7th Segment
  BRS: NUWE STR-VERFYNINGS, 6DE EN 7DE SEGMENT
  BAS NEW SCOA TONING, 6TH AND 7TH SEGMENT CHANGE OF END-OF-TERM / SEMESTER / TRIMESTER PAY DATES OF TEMPORARY CS-EDUCATORS FROM THE LAST WORKING DAY OF THE TERM / SEMESTER / TRIMESTER TO THE LAST WORKING DAY OF THE CALENDAR MONTH
  VERANDERING VAN BETAALDATUMS VIR KWARTAALEINDE / SEMESTER / TRIMESTER VIR TYDELIKE CS-OPVOEDERS VAN DIE LAASTE WERKDAG VAN DIE KWARTAAL / SEMESTER / TRIMESTER NA DIE LAASTE WERKSDAG VAN DIE KALENDERMAAND
  UTSHINTSHO LWEMIHLA YOKUHLAWULWA KWEMIVUZO YOOTITSHALA ABANGESOSIGXINA EKUPHELENI KWEKOTA/KWESIMESTA/KWETRAYIMESTA EKUBENI BELULUSUKU LOKUGQIBELA LWEKOTA/LWESIMESTA/LWETRAYIMESTA LUBE LUSUKU LOMSEBENZI LOKUGQIBELA LWENYANGA YEKHALENDA INTRODUCTION OF PAYROLL REPORT WITHOUT SALARY INFORMATION AT PAYPOINTS
  BEKENDSTELLING VAN BETAALROLVERSLAG SONDER SALARISINLIGTING BY BETAALPUNTE
  UKUQALISWA KWENGXELO YOLUHLU LWEENTLAWULO ZEMIVUZO ENGENANGCACISO NGEMIVUZO KWIIPHEYIPHOYINTI MANUAL FOR LOSS CONTROL IN THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT
  HANDLEIDING VIR VERLIESEBEHEER IN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT
  INCWADANA YEMIGAQO (MANUAL) YOLAWULO LWELAHLEKO KWISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI


  Internal Human Capital Admninistration:  ISSUING OF VACANCY LISTS: INSTITUTION-BASED EDUCATOR POSTS
  UITREIKING VAN VAKATURLYSTE: INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERPOSTE
  UKUPAPASHWA KWEZINTLU ZEZITHUBA: IZITHUBA ZOOTITSHALA ABASEZIKOLWENI ADDENDUM TO LIST OF VACANCIES NO. 2 OF 2008
  BYLAE TOT VAKATURELYS NO. 2 VAN 2008
  ISIHLOMELO KULUHLU LWEMISEBENZI NO. 2 LUKA-2008 GOVERNMENT EMPLOYEES PENSION FUND: PENSION PAYOUT TO ALL EMPLOYEES BEYOND 2010
  REGERINGSDIENSPENSIOENFONDS: PENSIOEN-UITBETALING AAN ALLE WERKNEMERS NĮ 2010
  INTLAWULO YOMHLALA-PHANTSI WENGXOWA-MALI YABAQESHWA BAKARHULUMENTE: KUBO BONKE ABAQESHWA BAKARHULUMENTE NGAPHAYA KOMNYAKA KA-2010


  Internal Human Capital Development:  2009 BURSARIES FOR ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION: ANNEXURE A
  BEURSE VIR GEVORDERDE SERTIFIKAAT IN ONDERWYS VIR 2009: BYLAE A
  IIBHASARI ZANGO-2009 ZE-ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION: ISIHLOMELO A 2009 BURSARIES FOR ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION
  BEURSE VIR DIE GEVORDERDE SERTIFIKAAT IN ONDERWYS VIR 2009
  IIBHASARI ZIKA-2009 ZE-ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION TRAINING COURSES OFFERED AT THE CAPE TEACHING & LEADERSHIP INSTITUTE FOR EDUCATORS IN 2009
  OPLEIDINGSKURSUSSE WAT IN 2009 AANGEBIED WORD VIR OPVOEDERS DEUR DIE KAAPSE ONDERRIG EN LEIERSKAPINSTITUUT
  IIKHOSI ZOQEQESHO EZIQHUTYWA E-CAPE TEACHING & LEADERSHIP INSTITUTE ZOOTITSHALA NGO-2009 PREVENTION OF FRUITLESS EXPENDITURE INCURRED AS A RESULT OF WITHDRAWAL FROM TRAINING INTERVENTIONS
  VOORKOMING VAN VRUGTELOSE UITGAWES AS 'N GEVOLG VAN ONTTREKKING VAN OPLEIDINGS- INTERVENSIES
  UKUTHINTELWA KWENKCITHO ENGENANZUZO EBANGELWA KUKURHOXA KUMAPHULO ONGENELELO NGONCEDO LOQEQESHO INVITATION TO TEACHERS TO APPLY FOR BURSARIES TO ATTEND ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION (ACE) COURSES IN PHYSICAL SCIENCES (FET) OR LIFE SCIENCES (FET)
  UITNODIGING AAN ONDERWYSERS OM AANSOEK TE DOEN OM BEURSE VIR KURSUSSE VIR DIE GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT (GOS) IN FISIESE WETENSKAPPE (VOO) OF LEWENSWETENSKAPPE (VOO)
  ISICELO ESIBHEKISWA KOOTITSHALA SOKUBA BAFAKE IZICELO ZEEBHASARI ZOKUYA KUFUNDELA IKHOSI YE-ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION (ACE) KWIFIZIKHALI SAYENSI (KWI-FET) OKANYE KWIISAYENSI ZOBOMI (KWI-FET) PART-TIME STUDY BURSARY SCHEME FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES (2009 ACADEMIC YEAR)
  DEELTYDSE STUDIEBEURSSKEMA VIR STAATSDIENSWERKNEMERS (2009 AKADEMIESE JAAR)
  ISKIM SEEBHASARI ZOKUFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA KWABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE (KUNYAKA WEZIFUNDO KA-2009) NATIONAL TEACHING AWARDS 2008
  NASIONALE ONDERWYSTOEKENNINGS 2008
  AMABHASO KAZWELONKE OKUWONGA OOTITSHALA KA-2008 ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION: SCHOOL LIBRARIANSHIP
  GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT IN SKOOLBIBLIOTEEKWESE
  I-ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION (ACE): IN SCHOOL LIBRARIANSHIP COMPULSORY PUBLIC SERVICE ORIENTATION PROGRAMME
  VERPLIGTE STAATSDIENS-ORIĖNTERINGSPROGRAM
  IPROGRAM ENYANZELEKILEYO YOKUQHELANISWA NOMSEBENZI YABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE MATHEMATICS SOLUTIONS CONFERENCE
  WISKUNDE-OPLOSSINGSKONFERENSIE
  INKOMFA YEZISOMBULULO ZEMATHEMATIKA BURSARY SCHEME FOR PART-TIME B ED HONS STUDIES
  BEURSSKEMA VIR DEELTYDSE B.ED HONS-STUDIES
  ISKIM SEEBHASARI ZOOTITSHALA ABAFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA IZIFUNDO ZE-B ED HONS INVITATION TO TEACHERS TO APPLY FOR BURSARIES TO ATTEND ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION (ACE) COURSE IN LIFE ORIENTATION (FET)
  UITNODIGING AAN ONDERWYSERS OM AANSOEK TE DOEN OM BEURSE OM GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT-KURSUSSE (GOS-KURSUSSE) IN LEWENSORIĖNTERING (VOO) BY TE WOON
  ISICELO ESIBHEKISWA KOOTITSHALA SOKUBA BENZE ISICELO SEEBHASARI ZOKUYA KUFUNDELA IKHOSI YE-ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION (ACE) KWISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (KWI-FET)


  Internal Human Capital Management:  EMPLOYEE HEALTH AND WELLNESS DAY FOR METROPOLE NORTH EDUCATION DISTRICT,
  28 AUGUST 2008

  WERKNEMERSGESONDHEIDS- EN WELSYNSDAG VIR METROPOOL-NOORD ONDERWYS- DISTRIK,
  28 AUGUSTUS 2008

  USUKU LWEMPILO QETE YABASEBENZI BESITHILI SEMFUNDO I-METROPOLE NORTH,
  NGE-28 AGASTI 2008
  EMPLOYEE HEALTH AND WELLNESS DAY FOR WEST COAST EDUCATION DISTRICT (MALMESBURY),
  21 AUGUST 2008

  WERKNEMERSGESONDHEIDS- EN WELSYNSDAG VIR DIE WESKUS ONDERWYSDISTRIK,
  21 AUGUSTUS 2008

  USUKU LWEMPILO QETE YABASEBENZI BESITHILI SEMFUNDO I–WEST COAST (MALMESBURY)
  NGE-21 AGASTI 2008
  STAFF PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SYSTEMS (SPMDS) FOR PUBLIC SERVICE PERSONNEL (LEVELS 1 TO 12): MODERATION FOR 2007-2008 CYCLE
  PERSONEELPRESTASIEBESTUUR-EN-ONTWIKKELINGSTELSEL VIR STAATSDIENS-PERSONEEL (SALARISVLAK 1 TOT 12): MODERERING VIR DIE 2007/2008-SIKLUS
  IINKQUBO ZOLAWULO NOPHUHLISO LWENTSEBENZO YABASEBENZI (SPMDS) ZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE (AMANQANABA 1 - 12): UMJIKELO WOKUMODAREYITHA KA-2007-2008 EMPLOYEE HEALTH AND WELLNESS DAY FOR METRO CENTRAL DISTRICT - 22 MAY 2008
  GESONDHEIDS-EN-WELSTANDSDAG VIR WERKNEMERS VAN DIE DISTRIK METRO SENTRAAL -
  22 MEI 2008

  USUKU LWEMPILO QETE YABASEBENZI ABAKWISITHILI SE-METRO CENTRAL - 22 MEYI 2008 RACE AND PREJUDICE RESEARCH WITHIN PROVINCIAL GOVERNMENT WESTERN CAPE (PGWC)
  NAVORSING OOR RAS EN VOOROORDEEL BINNE DIE PROVINSIALE REGERING WES-KAAP (PRWK)
  UPHANDO NGOBUHLANGA NOKUQALA UGWEBE (PREJUDICE) NGAPHAKATHI URHULUMENTE WEPHONDO LENTSHONA KOLONI ORGANISATIONAL SUPPORT GROUPS FOR OFFICE-BASED EMPLOYEES
  (HEAD OFFICE AND DISTRICT OFFICES)

  ORGANISATORIESE ONDERSTEUNINGSGROEPE VIR KANTOORGEBASEERDE WERKNEMERS
  (HOOFKANTOOR EN DISTRIKSKANTORE)

  AMAQELA ENKXASO AMAZIKO ABAQESHWA ABASEZI-OFISINI (KWANDLUNKULU NAKWII-OFISI ZEZITHILI) ORGANISATIONAL SUPPORT GROUPS FOR OFFICE-BASED EMPLOYEES
  (HEAD OFFICE AND DISTRICT OFFICES)

  ORGANISATORIESE ONDERSTEUNINGSGROEPE VIR KANTOORGEBASEERDE WERKNEMERS
  (HOOFKANTOOR EN DISTRIKSKANTORE)

  AMAQELA ENKXASO AMAZIKO ABAQESHWA ABASEZI-OFISINI (KWANDLUNKULU NAKWII-OFISI ZEZITHILI)


  Management Accounting:  NATIONAL DATABASE FOR SCHOOL FEES – 2007 INFORMATION
  NASIONALE DATABASIS VIR SKOOLGELD – 2007 - INLIGTING
  IZIKO LEDATHA LIKAZWELONKE LEEFIZI ZEZIKOLO – INGCACISO KA-2007 AUDIT OF LIST OF AUDITORS: PUBLIC SCHOOLS AND COMMUNITY LEARNING CENTRES
  OUDIT VAN LYS VAN OUDITEURE: OPENBARE SKOLE EN GEMEENSKAPSLEER-SENTRUMS
  UKUPHICOTHWA KOLUHLU LWABAPHICOTHI-ZINCWADI: KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE NAKUMAZIKO EMFUNDO OLUNTU CERTIFICATE IN SCHOOL BUSINESS MANAGEMENT: PILOT COURSE POSTPONED UNTIL MIDDLE OF 2008
  SERTIFIKAAT IN SKOOLSAKEBESTUUR: LOODSKURSUSSE UITGESTEL TOT MIDDEL VAN 2008
  ISATIFIKETHI SOLAWULO LWEMICIMBI YESIKOLO: IKHOSI ELILINGE EMISIWEYO KUDE KUBE PHAKATHI KU-2008 DEPOSIT SLIP SCAM TARGETING SCHOOLS IN THE WESTERN CAPE
  INLEGBEWYSBEDROG WAT SKOLE IN DIE WES-KAAP TEIKEN
  UBUQHOPHOLOLO BOSETYENZISO LWAMAPHETSHANA OKUFAKA IMALI EBHANKINI OBUJOLISWE KWIZIKOLO EZISENTSHONA KOLONI


  Procurement Management:  INVENTORY CONTROL FOR HEAD OFFICE AND EDUCATION DISTRICT OFFICES
  INVENTARISBEHEER TE HOOFKANTOOR EN ONDERWYSDISTRIKSKANTORE
  ULAWULO LWEE-INVENTRI KWANDLUNKULU NAKWII-OFISI ZEZITHILI ZEMFUNDO SUPPLY OF FURNITURE TO MEMBERS OF SENIOR MANAGEMENT SERVICE (SMS) AND MIDDLE MANAGEMENT SERVICE (MMS) AND NORMS FOR RESOURCING OF DIRECTORATES WITH OTHER EQUIPMENT
  VERSKAFFING VAN MEUBELS AAN LEDE VAN SENIOR BESTUURDIENS (SBD) EN MIDDELBESTUURDIENS (MBD) EN NORME VIR DIE VOORSIENING VAN DIREKTORATE MET ANDER TOERUSTING
  UKUBONELELWA NGEFANITSHALA KWAMALUNGU ENKONZO YABAPHATHI ABAKHULU (SENIOR MANAGEMENT SERVICE (SMS) NENKONZO YABAPHATHI ABAPHAKATHI (MIDDLE MANAGEMENT SERVICE (MMS) NEMIMISELO YOKUBONELELWA KWAMACANDELO NGEZINYE IZIXHOBO COURIER SERVICES (CONTRACT RT 5-2008 CP)
  KOERIERDIENSTE (KONTRAK RT 5-2008 CP)
  IINKONZO ZEKHURIYA (CONTRACT RT 5-2008 CP) LIST OF SUPPLIERS FOR SCHOOLS' PURCHASE OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL FOR PERIOD 1 AUGUST 2008 TO 31 JULY 2010
  LYS VAN GOEDGEKEURDE VERSKAFFERS VIR DIE AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE VIR DIE TYDPERK 1 AUGUSTUS 2008 TOT 31 JULIE 2010
  ILISTI YABATHENGISI (SUPPLIERS) BOKUBONELELA IZIKOLO NGEZINCEDISI ZOKUXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZETHUBA ELISUSELA KWI-1 AGASTI 2008 UKUYA KWI-31 JULAYI 2010 LIST OF SUPPLIERS FOR SCHOOLS' PURCHASE OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL FOR PERIOD 1 AUGUST 2008 TO 31 JULY 2010
  LYS VAN GOEDGEKEURDE VERSKAFFERS VIR DIE AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIG- ONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE VIR DIE TYDPERK 1 AUGUSTUS 2008 TOT 31 JULIE 2010.
  ILISTI YABATHENGISI (SUPPLIERS) BOKUBONELELA IZIKOLO NGEZINCEDISI ZOKUXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZETHUBA ELISUSELA KWI-1 AGASTI 2008 UKUYA KWI-31 JULAYI 2010 RECEIPT AND DELIVERY OF GOODS
  ONTVANGS EN LEWERING VAN GOEDERE
  UKWAMKELWA NOKUSIWA KWEEMPAHLA LIST OF SUPPLIERS FOR SCHOOLS' PURCHASE OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL FOR PERIOD 1 AUGUST 2008 TO 31 JULY 2010
  LYS VAN GOEDGEKEURDE VERSKAFFERS VIR DIE AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIG- ONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE VIR DIE TYDPERK 1 AUGUSTUS 2008 TOT 31 JULIE 2010.
  ILISTI YABATHENGISI (SUPPLIERS) BOKUBONELELA IZIKOLO NGEZINCEDISI ZOKUXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZETHUBA ELISUSELA KWI-1 AGASTI 2008 UKUYA KWI-31 JULAYI 2010 LIST OF SUPPLIERS FOR SCHOOLS' PURCHASE OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL FOR PERIOD 1 AUGUST 2008 TO 31 JULY 2010
  LYS VAN GOEDGEKEUTRDE VERSKAFFERS VIR DIE AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIG- ONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE VIR DIE TYDPERK 1 AUGUSTUS 2008 TOT 31 JULIE 2010
  ILISTI YABATHENGISI (SUPPLIERS) BOKUBONELELA IZIKOLO NGEZINCEDISI ZOKUXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZETHUBA ELISUSELA KWI-1 AGASTI 2008 UKUYA KWI-31 JULAYI 2010 LIST OF SUPPLIERS FOR SCHOOLS' PURCHASE OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL FOR PERIOD 1 AUGUST 2008 TO 31 JULY 2010
  LYS VAN GOEDGEKEUTRDE VERSKAFFERS VIR DIE AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIG- ONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE VIR DIE TYDPERK 1 AUGUSTUS 2008 TOT 31 JULIE 2010
  ILISTI YABATHENGISI (SUPPLIERS) BOKUBONELELA IZIKOLO NGEZINCEDISI ZOKUXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA ZETHUBA ELISUSELA KWI-1 AGASTI 2008 UKUYA KWI-31 JULAYI 2010 WRITING OFF AND THE DISPOSAL OF REDUNDANT, UNSERVICEABLE AND OBSOLETE FURNITURE AND EQUIPMENT (IT EQUIPMENT INCLUDED)
  AFSKRYF VAN EN DIE BESKIKKING OOR OORTOLLIGE, ONDIENSBARE EN VEROUDERDE MEUBELS EN TOERUSTING (REKENAARTOERUSTING INGESLUIT)
  UKUKHUTSHWA EZINCWADINI (WRITING OFF) NOKUCHITHWA (DISPOSAL) KWEFANITSHALA NEZIXHOBO EZINGASENAKUSETYENZISWA, EZINGASENAKU-LUNGISEKA NEZIPHELELWE LIXESHA (KUBANDAKANYWA NEZIXHOBO ZE-IT) ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO
  SCHOOL TERMS AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2009
  SKOOLKWARTALE EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2009
  IKHALENDA YEZIKOLO NEENTSUKU ZEHOLIDE ZOLUNTU ZANGO-2009 ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO TRANSFER OF RECORDS FROM ONE INSTITUTION TO ANOTHER
  OORPLASING VAN REKORDS VAN EEN INSTANSIE NA 'N ANDER
  UKUDLULISWA KWEEREKHODI UKUSUSWA KWELINYE IZIKO ZISIWE KWELINYE WCED BID COMMITTEE MEETING DATES FOR 2008
  VERGADERDATUMS VIR 2008 VAN DIE WKOD SE BODKOMITEE
  IMIHLA YEENTLANGANISO ZEKOMITI YOKHUPHISWANO NGAMAXABISO (BID COMMITTEE) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI NGO-2008 ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2008 WCED