WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of "Other Minutes" for 2006:
 (excluding 2006 Curriculum Development Minutes | 2006 Examinations Administration Minutes)

  Go to Planning & Strategy Minutes for 2009 | 2008 | Go to Curriculum Management Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Institution Development & Coordination Minutes for 2009 | 2008 | Go to Corporate Services Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to "Other Minutes" for  2007  |  2005  |  2004 .  Go to Curriculum / Examinations Minutes for  2007  |  2005  |  2004
  Go to WCED Circulars for  2009  | 2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003 .

  How to view attachments to minutes...
  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from a title below of the minute), e.g. "bid
  committee", "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Budget Management Minutes (DBM)
 • Communication Minutes (DCO)
 • EMIS Research Minutes (ER)
 • Finance Minutes (DF)
 • Human Resource Development Minutes (HRD)
 • Information and Technology Services (DIT)
 • Institutional Management & Governance Minutes (IMG)
 • Labour Relations Minutes (DLR)
 • Logistical Services Minutes (DLS)
 • Operational Management Minutes (DOM)
 • Personnel (Educators) Minutes (DPE)
 • Personnel (Public Service) Minutes (DPP)
 • Quality Assurance Minutes (DQA)
 • Specialised Education Support Minutes (SE)
 • Strategic and Special Projects Minutes (SSP)

 • Budget Management:  MANUAL: BASIC FINANCIAL SYSTEM FOR SCHOOLS (SECOND EDITION, 2006)
  HANDLEIDING: BASIESE FINANSIëLE stelsel VIR SKOLE (TWEEDE UITGAWE, 2006)
  INCWADI YEMIGAQO (MANUAL) I-BASIC FINANCIAL SYSTEM FOR SCHOOLS (SECOND EDITION, 2006)

  Communication:  NEW WCED NEWSLETTER
  NUWE WKOD-NUUSBRIEF
  IPHEPHA LEENDATYANA ZE-WCED ELITSHA  

  EMIS Research:  CEMIS: 2006/2007 ADMINISTRATION ARRANGEMENTS
  SOBIS: 2006/2007 ADMINISTRATIEWE REËLINGS
  I-CEMIS: AMALUNGISELELO EZOLAWULO NGO-2006/2007 CEMIS: 2006 ADMINISTRATION ARRANGEMENTS
  SOBIS: ADMINISTRASIEREËLINGS VIR 2006
  I-CEMIS: AMALUNGISELELO EZOLAWULO KU-2006 GRADE 3 LITERACY AND NUMERACY ASSESSMENT TESTS: OCTOBER TO NOVEMBER 2006
  ASSESSERINGSTOETS VIR GRAAD 3 GELETTERDHEID EN SYFERVAARDIGHEID: OKTOBER TOT NOVEMBER 2006
  IIMVAVANYO ZOLWAZI LOKUFUNDA, UKUBHALA NOKUBALA ZEBAKALA 3 NGO-OKTOBHA NANGONOVEMBA 2006 CEMIS: 2006 ONLINE ANNUAL SURVEY FOR PUBLIC SCHOOLS
  SOBIS: 2006 JAARLIKSE AANLYNOPNAME VIR OPENBARE SKOLE
  I-CEMIS: ISAVEYI KA-2006 EVELISWA NGEKHOMPYUTHA NEYENZIWA MINYAKA LE YEZIKOLO ZIKARHULUMENTE

  Finance:  IRP 5 / IT 3(a) CERTIFICATES FOR THE 2005/2006 TAX YEAR: 1 MARCH 2005 – 28 FEBRUARY 2006
  IRP 5 / IB 3(a)- SERTIFIKATE VIR DIE 2005/2006-BELASTINGJAAR: 1 MAART 2005 – 28 FEBRUARIE 2006
  IZATIFIKETHI IRP 5 / IT 3(a) ZONYAKA-MALI KA-2005/2006: 1 MATSHI 2005 – 28 FEBRUWARI 2006 BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS): CLOSING PROCEDURES FOR THE FINANCIAL YEAR 2005/2006
  BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL (BAS): SLUITINGSPROSEDURES VIR BOEKJAAR 2005/2006
  INKQUBO YE-BAS YOLAWULO LWEMICIMBI YEMALI: IINKQUBO ZOKUVALWA KONYAKA-MALI 2005/2006 CHANGE OF PAYMENT DATE FOR PERMANENT CS-EDUCATORS
  VERANDERING VAN BETAALDATUM VIR PERMANENTE KS-OPVOEDERS
  UTSHINTSHO LOMHLA WOKUHLAWULWA KWEMIVUZO YOOTITSHALA ABASISIGXINA

  Human Resource Development:  16 DAYS OF ACTIVISM
  16 DAE VAN AKTIVISME
  IPHULO LEENTSUKU EZILI-16 ZENKCASO KWIMPATHO-MBI TRAINING COURSES OFFERED AT THE CAPE TEACHING INSTITUTE FOR EDUCATORS IN 2007
  OPLEIDINGSKURSUSSE WAT IN 2007 BY DIE KAAPSE ONDERWYSINSTITUUT VIR OPVOEDERS AANGEBIED WORD
  IIKHOSI ZOQEQSHO EZENZELWA OOTITITSHALA YI-CAPE TEACHING INSTITUTE NGO- 2007 CLOSING DATE FOR SURVEY OF PERSONS LIVING WITH DISABILITY: 30 NOVEMBER 2006
  SLUITINGSDATUM VIR OPNAME VAN PERSONE WAT MET 'N GEBREK LEEF:30 NOVEMBER 2006
  UMHLA WOKUVALWA KWESAVEYI ENGABANTU ABAPHILA NOKHUBAZEKO: 30 Novemba 2006 POLICY IMPLEMENTATION DIRECTIVE FOR COMPLIANCE WITH EMPLOYMENT EQUITY TARGETS AT EDUCATION INSTITUTIONS (excluding FET COLLEGES) - AMENDMENTS
  BELEIDSIMPLEMENTERINGSDIREKTIEF VIR VOLDOENING AAN DIENSBILLIKHEIDSTEIKENS BY ONDERWYSINRIGTINGS (VOO-KOLLEGES UITGESLUIT) - WYSIGINGS
  UMYALELO WOKUPHUNYEZWA KOMGAQO-NKQUBO WOKUNGQINELANA NEETHAGETHI ZENKQUBO YOBULUNGISA KWEZENGQESHO KUMAZIKO EMFUNDO (angezizo iiKholeji zeFET) - UFAKELO LWEZILUNGISO PART-TIME STUDY BURSARY SCHEME FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES (2007 ACADEMIC YEAR)
  DEELTYDSESTUDIEBEURSSKEMA VIR STAATDIENSWERKNEMERS (2007-AKADEMIESE JAAR)
  ISIKIM SEBHASARI YOKUFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA SABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE (KUNYAKA WOKUFUNDA KA-2007) AUDIT OF PERSONS LIVING WITH DISABILITY
  OUDIT VAN PERSONE WAT MET 'N GEBREK SAAMLEEF
  UKWENZIWA KOLUHLU LWABANTU ABAPHILA NOKHUBAZEKO NATIONAL TEACHING AWARDS 2006
  NASIONALE ONDERWYSTOEKENNINGS 2006
  AMABHASO KAZWELONKE OKUWONGA OOTITSHALA ANGO-2006 AGGREY KLAASTE MATHS, SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATOR OF THE YEAR AWARDS FOR 2006
  AGGREY KLAASTE OPVOEDER VAN DIE JAAR TOEKENNING VIR 2006 IN WISKUNDE, WETENSKAP EN TEGNOLOGIE
  AMABHASO KA-AGGREY KLAASTE OKUWONGA UTITSHALA OGQWESILEYO NGONYAKA KA-2006 KWIMATHEMATIKA, ISAYENSI NETHEKHINOLOJI AUDIT OF CIVILIAN ORGANISATIONS WITH WHICH WCED COLLABORATES
  OUDIT VAN BURGERLIKE ORGANISASIES MET WIE DIE WKOD SAAMWERK
  UKWENZIWA KOLUHLU LWEMIBUTHO YOLUNTU (CIVILIAN ORGANISATIONS) ESEBENZISANA NESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED) EMPLOYEE HEALTH AND WELLNESS DAY: 23 November 2006
  WERKNEMERSGESONDHEIDS-EN-WELSTANDSDAG: 23 November 2006
  USUKU LWEMPILO QETE YABASEBENZI: 23 November 2006 NATIONAL TEACHING AWARDS 2006
  NASIONALE ONDERWYSTOEKENNINGS 2006
  AMABHASO KAZWELONKE OKUWONGA OOTITSHALA ANGO-2006 SHOPRITE CHECKERS/ SABC 2 WOMEN OF THE YEAR AWARDS
  SHOPRITE CHECKERS/SABC 2 VROU VAN DIE JAAR-TOEKENNING
  AMABHASO ONYAKA KASHOPRITE-CHECKERS/SABC 2 OKUWONGA AMAKHOSIKAZI AGQWESILEYO INTAKE FOR THE NATIONAL PROFESSIONAL DIPLOMA IN EDUCATION (NPDE) 2006
  INNAME VIR DIE NASIONALE PROFESSIONELE ONDERWYSDIPLOMA (NPOD) 2006
  UKUTHATHWA KWABO BAZA KWENZA I-NATIONAL PROFESSIONAL DIPLOMA IN EDUCATION (NPDE) NGO-2006 POLICY IMPLEMENTATION DIRECTIVE FOR COMPLIANCE WITH EMPLOYMENT EQUITY TARGETS AT EDUCATION INSTITUTIONS (excluding FET COLLEGES)
  ‘N BELEIDSIMPLEMENTERINGSDIREKTIEF TER VOLDOENING AAN DIENSBILLIKHEIDSTEIKENS BY ONDERWYSINRIGTINGS (VOO-KOLLEGES UITGESLUIT)
  UMYALELO WOKUPHUNYEZWA KOMGAQO-NKQUBO WOKUNGQINELANA NEETHAGETHI ZENKQUBO YOBULUNGISA KWEZENGQESHO (kungabandakanywa iiKholeji zeFET) 2006 FINANCIAL MANAGEMENT SKILLS AUDIT
  OUDIT VAN FINANSIëLEBESTUURSVAARDIGHEDE 2006
  UPHICOTHO LWEZAKHONO ZOLAWULO LWEMALI NGO-2006 POLICY IMPLEMENTATION DIRECTIVE FOR COMPLIANCE WITH EMPLOYMENT EQUITY TARGETS AT FET COLLEGES
  BELEIDSIMPLEMENTERINGSDIREKTIEF VIR NAKOMING VAN DIENSBILLIKHEIDSTEIKENS BY VOO-KOLLEGES
  UMYALELO WOKUPHUNYEZWA KOMGAQO-NKQUBO WOKUNGQINELANA NEETHAGETHI ZENKQUBO YOBULUNGISA KWEZENGQESHO KWIIKHOLEJI ZE-FET

  Information and Technology Services:  SOFTWARE PROCUREMENT FOR KHANYA COMPUTER FACILITIES
  VERKRYGING VAN SAGTEWARE VIR KHANYA-REKENAARFASILITEITE
  UKUTHENGWA KWE-SOFTWARE YEZIBONELELO ZEEKHOMPYUTHA ZIKAKHANYA INTERNATIONAL SCHOOL LIBRARY DAY - MONDAY, 23 OCTOBER 2006
  INTERNASIONALE SKOOLBIBLIOTEEKDAG - MAANDAG, 23 OKTOBER 2006
  USUKU LWELAYIBRARI YESIKOLO LWAMAZWE NGAMAZWE - UMVULO WE-23 OKTOBHA 2006 WORLD BOOK DAY 2006
  WêRELDBOEKDAG 2006
  UKUSUKU LWEENCWADI KWIHLABATHI LIPHELA NGO-2006 CELEBRATING SOUTH AFRICAN LIBRARY WEEK 2006 WITHIN THE WCED
  VIERING VAN SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEKWEEK 2006 IN DIE WKOD
  UKUBHIYOZELA IVEKI YEELAYIBRARI ZASEMZANTSI AFRIKA 2006 KWISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI/a> PURCHASING OF SCHOOL LIBRARY RESOURCE MATERIAL
  DIE AANKOOP VAN BIBLIOTEEKBRONMATERIAAL
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NAMANCEDO ELAYIBRARI

  Institutional Management & Governance:  SGB REFERENCE FILES
  SKOOLBEHEERLIGGAAM-NASLAANLêERS
  IIFAYILI EZINEZIHLOKO ZOKUMANA ZIFUNDWA (REFERENCE FILES) NGAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO (SGBs) ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING FEASIBILITY STUDY: APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER
  LEWENSVATBAARHEIDSTUDIE OOR BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES: AANSTELLING VAN DIENSVERSKAFFER
  UPHANDO LOKUJONGISISA IMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA: UKUQESHWA KOMBONELELI-NKONZO INVITATION TO AND ARRANGEMENTS FOR LAUNCH OF WESTERN CAPE REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS
  UITNODIGING NA EN REËLINGS VIR DIE LOODS VAN DIE WES-KAAP VERTEENWOORDIGENDE RAAD VAN LEERDERS
  ISIMEMO NAMALUNGISELELO OKUPHEHLELELWA NGOKUSESIKWENI KWEBhunga Elimele aBafundi leNtshona Koloni (WESTERN CAPE REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS) LAUNCH OF THE WESTERN CAPE REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS
  BEKENDSTELLING VAN DIE WES-KAAP VERTEENWOORDIGENDE RAAD VAN LEERDERS
  UKUPHEHLELELWA KWEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI LASENTSHONA KOLONI) ELECTIONS: REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS
  VERKIESINGS: VERTEENWOORDIGENDE RAAD VAN LEERDERS
  UNYULO LWEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI (RCL)

  Labour Relations:  INCREASE OF ELRC THRESHOLD
  VERHOGING VAN RAVO-DRUMPEL
  UKWANDISWA KWELONA NANI LISEZANTSI LOKWAMKELELA KWI-ELRC ELRC RESOLUTION 1 OF 2006
  RAVO-RESOLUSIE 1 VAN 2006
  ISIGQIBO 1 SE-ELRC SIKA-2006 DIRECTORATE: LABOUR RELATIONS WEBSITE
  DIREKTORAAT ARBEIDSVERHOUDINGE-WEBTUISTE
  IZIKO LEWEBHU KWICANDELO LEZOBUDLELWANE EMSEBENZINI INTENDED PROTEST ACTION : COSATU : 18 MAY 2006 INTENDED PROTEST ACTION : COSATU : 11 MAY 2006

  Logistical Services:  DESPATCHING OF POST FROM HEAD OFFICE
  VERSENDING VAN POS VANAF HOOFKANTOOR
  UKUTHUNYELWA KWEPOSI ESUKA KWANDLUNKULU REPLACEMENT OF TELEPHONE SYSTEM AT THE HEAD OFFICE WCED
  VERVANGING VAN TELEFOONSTELSEL BY DIE HOOFKANTOOR WKOD
  UKUTSHINTSHWA KWENKQUBO YEFONI KWANDLUNKULU KWISEBE IWCED WCED BID COMMITTEE MEETING DATES FOR 2007
  VERGADERDATUMS VIR 2007 VAN DIE WKOD SE BODKOMITEE
  IMIHLA YEENTLANGANISO ZEKOMITI YOKHUPHISWANO NGAMAXABISO (BID COMMITTEE) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI NGO-2007 ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO SUBMISSION OF REQUISITIONS FOR END OF 2006/2007 FINANCIAL YEAR BY RESPONSIBILITY MANAGERS
  INDIENING VAN REKWISISIES VIR AFSLUITING VAN DIE 2006/2007 BOEKJAAR DEUR VERANTWOORDELIKHEIDSBESTUURDERS
  UKUNGENISWA KWEERIKHWIZISHINI ZOKUPHELA KONYAKA-MALI 2006/2007 STOCKTAKING AT ALL WCED OFFICES DURING OCTOBER AND NOVEMBER 2006
  VOORRAADOPNAME BY ALLE KANTORE VAN DIE WKOD GEDURENDE OKTOBER EN NOVEMBER 2006
  UKUBALWA KWESTOKHWE (STOCK-TAKE) KUZO ZONKE II-OFISI ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI NGO-OKTOBHA NANGONOVEMBA 2006 CHANGES ON THE ISSUE MANAGEMENT SYSTEM (IMS)
  VERANDERINGE OP DIE GEVALLEBESTUURSTELSEL (GBS)
  INGUQU EZENZIWE KWI-IMS ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO HERITAGE DAY CELEBRATIONS: INVITATION
  ERFENISDAG-FEESVIERINGE: UITNODIGING
  IMIBHIYOZO YOSUKU LWENKCUBEKO ELILIFA LETHU: ISIMEMO ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEZIBONELELO EZIXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA (LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL) ZIZIKOLO REQUISITIONS FOR THE ADVERTISEMENT OF TENDERS
  REKWISISIES VIR DIE ADVERTEER VAN TENDERS
  IIRIKHWIZISHINI ZOPAPASHO LWEETHENDA ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO SCHOOL TERMS AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2007
  SKOOLKWARTALE EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2007
  IIKOTA ZEZIKOLO NEENTSUKU ZEHOLIDE ZANGO-2007 ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO POLICY AND PROCEDURE REGARDING OFF-SITE STORAGE FACILITIES
  BELEID EN PROSEDURE AANGAANDE BUITETERREIN-BEWARINGSFASILITEITE
  UMGAQO-NKQUBO NENKQUBO EPHATHELELE KWIZIBONELELO ZOKUGCINA IIREKHODI KWISAKHIWO ESINGEYONXALENYE YENDAWO EKUSETYENZELWA KUYO PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION ACT, 2000 (ACT 2/2000): SENIOR REQUEST OFFICERS AND REQUEST OFFICERS
  WET OP BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING, 2000 (WET 2/2000): SENIOR VERSOEKBEAMPTES EN VERSOEKBEAMPTES
  UMTHETHO OKHUTHAZA UKUFIKELELWA KWENGCACISO, KA-2000 (UMTHETHO 2/2000) (PROMOTION OF ACCESS TO INFORMATION ACT, 2000 (ACT 2/2000): OYA KUSETYENZISWA NGAMAGOSA AJONGENE NEZICELO ZENKONZO YOLUNTU AMAKHULU NANGAMAGOSA AJONGENE NEZICELO ZENKONZO YOLUNTU PROCUREMENT ARRANGEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR END CLOSURE AND TRANSFER PAYMENTS TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS
  VERKRYGINGSREëLINGS VIR AFSLUITING VAN DIE BOEKJAAR EN OORDRAGBETALINGS AAN ONDERWYSINRIGTINGS
  AMALUNGISELELO OKUTHENGWA KWEMPAHLA NEZIXHOBO ZOKUSEBEBNZA UKULUNGISELELA UKUVALWA KONYAKA-MALI NEENTLAWULO-MALI ZAMAZIKO EMFUNDO ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO SCHOOL BUDGET COMPETITION - 2006
  SKOOLBEGROTINGSKOMPETISIE - 2006
  UKHUPHISWANO LWEBHAJETHI LWEZIKOLO - 2006 SIGNING OF INVENTORIES
  ONDERTEKENING VAN INVENTARISSE
  UKUSAYINWA KWEE-INVENTRI OFFICIAL PUBLIC HOLIDAY: 1 MARCH 2006
  AMPTELIKE OPENBARE VAKANSIEDAG: 1 MAART 2006
  USUKU LWEHOLIDE YOLUNTU NGOKUSEMTHETHWENI: 1 MATSHI 2006 SUBMISSION OF REQUISITIONS: LTSM 2005/2006 NORMS AND STANDARDS AND THE GRADE 7 AND 10 SPECIAL PROJECT
  INHANDIGING VAN REKWISISIES: LOOM 2005/2006 NORME EN STANDAARDE EN DIE SPESIALE PROJEK VIR GRAAD 7 EN 10
  UKUNGENISWA KWEERHIKHWIZISHINI ZEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI NASEKUFUNDISENI (LTSM) ZOLWABIWO-MALI LUKA-2005/2006 NGOKWEMIMISELO NEMIGANGATHO KUNYE NEPROJEKTHI EYODWA YEBAKALA 7 NO-10 STATE OF THE NATION ADDRESS
  PRESIDENSIËLE (STATE OF THE NATION) TOESPRAAK
  INTETHO KAMONGAMELI YOKUVULA IPALAMENTE ACQUISITION OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
  UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LTSM) ZIZIKOLO WCED BID COMMITTEE: MEETINGS FOR 2006
  WKOD BODKOMITEE: VERGADERINGSDATUMS VIR 2006
  IMIHLA YEENTLANGANISO ZEKOMITI ZOKUKHUPHISANA NGAMAXABISO (BID COMMITTEE) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI KU-2006

  Operational Management:  REQUEST TO SCHOOL PRINCIPALS TO ENCOURAGE LEARNERS TO APPLY FOR SAICA (SOUTH AFRICAN INSTITUTE FOR CHARTERED ACCOUNTANTS) BURSARIES
  VERSOEK AAN SKOOLHOOFDE OM LEERDERS AAN TE MOEDIG OM VIR SAIGR- (SUID-AFRIKAANSE INSTITUUT VIR GEOKTROOIDE REKENMEESTERS-) BEURSE AANSOEK TE DOEN
  ISICELO ESIBHEKISWA KWIINQUNUNU ZEZIKOLO SOKUBA ZIKHUTHAZE ABAFUNDI BENZE IZICELO ZEBHASARI YE-SAICA (SOUTH AFRICAN INSTITUTE FOR CHARTERED ACCOUNTANTS)

  Personnel (Educators):  EDUCATOR ESTABLISHMENTS: APPLICATION FOR ADDITIONAL POSTS AS A RESULT OF GROWTH AND CURRICULUM NEEDS (SCHOOL-BASED EDUCATOR POSTS)
  OPVOEDER-DIENSSTATE: AANSOEKE OM ADDISIONELE POSTE AS GEVOLG VAN GROEI EN KURRIKULUMBEHOEFTES (SKOOLGEBASEERDE OPVOEDERPOSTE)
  IZITHUBA ZENGQESHO EZABELWE AMAZIKO: ISICELO SOKONGEZELELWA IZITHUBA NGENXA YOKWANDA KWAMANANI OKANYE KWEEMFUNO ZEKHARITYHULAM (IZITHUBA ZENGQESHO ZOOTITSHALA ABAKUMAZIKO EMFUNDO) ISSUING OF VACANCY LISTS: INSTITUTION-BASED EDUCATOR POSTS
  UITREIKING VAN VAKATURELYSTE: INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERPOSTE
  UKUKHUTSHWA KWEZINTU ZEZITHUBA ZENGQESHO EZINGENABANTU: IZITHUBA ZENGQESHO ZOOTITSHALA ABAKUMAZIKO EMFUNDO MEDICAL ASSISTANCE FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
  MEDIESE BYSTAND VIR REGERINGSWERKNEMERS
  UNCEDO LWEZONYANGO KUBASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE (GEMS) IMPLEMENTATION OF SCHOOL GRADING NORMS, ACCELERATED SALARY PROGRESSION AND GRADE PROGRESSION TO MASTER TEACHER LEVEL
  IMPLEMENTERING VAN SKOOLGRADERINGSNORME EN VERSNELDE SALARISVORDERINGS EN GRAADVORDERINGS NA MEESTEROPVOEDERVLAK
  UKUPHUNYEZWA KWEMIMISELO YOKUHLELWA KWEZIKOLO, UNYUSO-MVUZO OLUKHAWULEZISIWEYO KUNYE NONYUSELO-SIKHUNDLENI UKUYA KUTSHO KWINQANABA LIKATITSHALA OWONGAMELEYO (MASTER TEACHER) ISSUING OF VACANCY LIST 2/2006: INSTITUTION-BASED EDUCATOR POSTS
  UITREIKING VAN VAKATURELYS 2/2006: INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERPOSTE
  UKUKHUTSHWA KOLUHLU LWEZITHUBA 2/2006: IZITHUBA ZOOTITSHALA ABASEZIKOLWENI SUBMISSION OF PROFILES OF EDUCATORS DECLARED IN EXCESS AT INSTITUTIONS
  INDIEN VAN DIE PROFIELE VAN OPVOEDERS WAT AS BOTALLIG BY INRIGTINGS VERKLAAR IS
  UKUFAKWA KWEEPROFAYILI ZOOTITSHALA ABATHATHWA NJENGABANGAPHEZU KWEMFUNEKO KUMAZIKO EMFUNDO ABAKUWO ISSUING OF VACANCY LIST 1/2006S: INSTITUTION-BASED EDUCATOR POSTS
  UITREIKING VAN VAKATURLYS 1/2006: INRIGTINGSGEBASEERDE OPVOEDERPOSTE
  UKUKHUTSHWA KOLUHLU LWEZITHUBA ZENGQESHO EZINGENABANTU 1/2006: IZITHUBA ZENGQESHO ZOOTITSHALA ABAKUMAZIKO EMFUNDO

  Personnel (Public Service):  MEDICAL ASSISTANCE FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
  MEDIESE BYSTAND VIR REGERINGSWERKNEMERS
  UNCEDO LWEZONYANGO KUBASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE (GEMS) GRANTING OF 1% PAY PROGRESSION NOTCHES WITH EFFECT FROM 1 JULY 2006: COMPLETION OF ANNEXURE E FORMS
  TOEKENNING VAN 1% SALARISVORDERINGSKERWE MET INGANG VAN 1 JULIE 2006: INVUL VAN BYLAE E-VORMS
  UKUBONELELWA NGOCHATHA KWIMIVUZO (PAY PROGRESSION) UKUSUSELA KWI-1 JULAYI 2006: UKUZALISWA KWEEFOM ZESIHLOMELO E APPOINTMENT ON PROBATION: PUBLIC SERVICE EMPLOYEES WHO WERE PREVIOUSLY APPOINTED ON FIXED-TERM CONTRACTS IN SUBSTANTIVE VACANCIES UP TO 31 MARCH 2006
  AANSTELLING OP PROEF: STAATSDIENSPERSONEEL WIE VANTEVORE OP VASTE-TERMYN KONTRAK AANGESTEL IS IN SUBSTANTIEWE POSTE TOT EN MET 31 MAART 2006
  UKUQESHWA NGOKUSESIKWENI: ABASEBENZI ABABEQASHWE NJENGABASEBENZI BETHUTYANA KWIZITHUBA EZINGENABANTU UKUYA KUMHLA WAMA - 31 MATSHI 2006. RECRUITMENT AND SELECTION OF PERSONNEL: ADVERTISING PROGRAMME IN RESPECT OF PUBLIC SERVICE STAFF FOR THE 2006/2007 FINANCIAL YEAR
  WERWING EN SELEKSIE VAN PERSONEEL: ADVERTENSIEPROGRAM TEN OPSIGTE VAN STAATSDIENSPERSONEEL VIR DIE 2006/2007-BOEKJAAR
  UKUGAYWA NOKUKHETHWA KWABASEBENZI: IPROGRAM YOPAPASHO LWEZITHUBA NGOKUMALUNGA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE YONYAKA-MALI 2006/2007

  Quality Assurance:  PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SCHEME: COLLATION OF STANDARDS FOR THE VARIOUS CATEGORIES OF STAFF
  PRESTASIEBESTUUR-EN-ONTWIKKELINGSKEMA: VERGELYKING VAN STANDAARDE VIR DIE VERSKILLENDE PERSONEELKATEGORIEË
  ISICWANGCISO SOLAWULO NOPHUHLISO LWENTSEBENZO: UKUDITYANISWA KWEMIGANGATHO YAMACANDELO AHLUKENEYO ABASEBENZI CONSOLIDATION OF NEW SCHOOL IMPROVEMENT PLAN (SIP)
  KONSOLIDERING VAN NUWE SKOOLVERBETERINGSPLAN (SVP)
  UKOMELEZWA KWESICWANGCISO ESITSHA SOPHUCULO LWEZIKOLO (NEW SCHOOL IMPROVEMENT PLAN) (SIP) SUMMATIVE EVALUATIONS OF PSYCHOLOGISTS AND THERAPISTS: 2006
  SUMMATIEWE EVALUERINGS VAN SIELKUNDIGES EN TERAPEUTE: 2006
  UVAVANYO OLUSHWANKATHELAYO LWEESAYIKHOLOJISTI NEETHERAPISTI: 2006 SUMMATIVE EVALUATION OF INSTITUTION- BASED EDUCATORS: 2006
  SUMMATIEWE EVALUERING VAN INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERS: 2006
  UVAVANYO OLUQUPHAYO LOOTITSHALA ABAQESHWE KUMAZIKO EMFUNDO: NGO-2006 NOTICE OF TRAINING ON WHOLE SCHOOL EVALUATION AND STAFF DEVELOPMENT
  KENNISGEWING VAN OPLEIDING MET BETREKKING TOT HEELSKOOLEVALUERING EN PERSONEELONTWIKKELING
  ISAZISO SOQEQESHO KUVAVANYO LWESIKOLO SIPHELA NAKUPHUHLISO LWABASEBENZI PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SCHEME: AUDIT
  PRESTASIEBESTUUR-EN-ONTWIKKELINGSTELSEL: OUDIT
  UKU-ODITHWA KWENKQUBO YOLAWULO NOPHUHLISO LWENTSEBENZO MONITORING REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE IQMS
  MONITERINGSVERSLAG OOR IMPLEMENTERING VAN DIE GEÏNTEGREERDE GEHALTEBESTUUR- STELSEL
  INGXELO EMALUNGA NOKUBEKWA ESWENI KOKUPHUNYEZWA KWE-IQMS SCHOOL SELF-ASSESSMENT OF THE IQMS PROCESS
  SKOLE SE SELFASSESSERING VAN DIE GGBS-PROSES
  UKUZIVAVANYA KWESIKOLO NGOKWASO NGOKUMALUNGA NENKQUBO YE-IQMS BASELINE SCORES OF ALL FIRST-TIME IMPLEMENTERS - IQMS 2006
  BASISLYNPUNTE VAN ALLE EERSTEKEER-IMPLEMENTEERDERS - GGBS 2006
  AMANQAKU OVAVANYO LOKWANDLALELA ABO BONKE OOTITSHALA ABAPHUMEZA IINKQUBO OKOKUQALA (FIRST-TIME IMPLEMENTERS) - IQMS 2006 PERFORMANCE INDICATOR BOOK FOR SCHOOLS
  PRESTASIEAANWYSERBOEK VIR SKOLE
  INCWADI YEZALATHI-NKQUBELA (PERFORMANCE INDICATOR BOOK) EYENZELWE IZIKOLO NATIONAL AND PROVINCIAL REPORTS ON 2004 GRADE 6 SYSTEMIC EVALUATION
  NASIONALE EN PROVINSIALE VERSLAE OOR 2004 GRAAD 6 SISTEMIESE EVALUERING
  IINGXELO (REPORTS) ZEPHONDO NEZIKAZWELONKE NGENKQUBO YOVAVANYO LWEMFUNDO KUMABAKALA 6 NGO-2004 (2004 GRADE 6 SYSTEMIC EVALUATION) BASELINE EVALUATIONS OF PSYCHOLOGISTS AND THERAPISTS – MARCH 2005
  BASISLYN-EVALUERINGS VAN SIELKUNDIGES EN TERAPEUTE – MAART 2005
  UVAVANYO OLWANDLALELAYO (BASELINE EVALUATIONS) LWEESAYIKHOLOJISTI NEETHERAPHISTI - MATSHI 2006 IQMS CALENDAR FOR EDUCATORS
  GGBS-KALENDER VIR OPVOEDERS
  IKHALENDA YE-IQMS YOOTITSHALA WHOLE SCHOOL EVALUATION
  HEELSKOOLEVALUERING
  UVAVANYO LWESIKOLO SIPHELA FINAL REMINDER TO SUBMIT SCORES
  LAASTE AANMANING VIR DIE INDIEN VAN UITSLAE
  ISIKHUMBUZO SOKUGQIBELA SOKUNGENISWA KADE KWAMANQAKU ASHWANKATHELA INTSEBENZO YABAQESHWA HANDOVER OF IQMS DOCUMENTS WHEN EDUCATORS TRANSFER TO ANOTHER SCHOOL
  OORHANDIGING VAN GGBS-DOKUMENTE WANNEER OPVOEDERS NA ‘N ANDER SKOOL VERSKUIF
  UKUNIKEZELWA KWAMAXWEBHU E-IQMS XA OOTITSHALA BETSHINTSHELA KWESINYE ISIKOLO TRAINING, DEVELOPMENT AND SUPPORT
  OPLEIDING, ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
  UQEQESHO, UPHUHLISO NENKXASO IQMS CALENDAR FOR INSTITUTIONS – 2006
  GGBS-KALENDER VIR INRIGTINGS – 2006
  IKHALENDA YE-IQMS YAMAZIKO EMFUNDO KA-2006

  Specialised Education Support:  HIV/AIDS SEXUALITY AND LIFE SKILLS TRAINING OF TEACHERS IN SPECIAL SCHOOLS - LEARNERS WITH SEVERE INTELLECTUAL DISABILITIES AND AUTISM
  MIV/VIGS-, SEKSUALITEITS- EN LEWENSVAARDIGHEDEOPLEIDING VAN ONDERWYSERS IN SPESIALE SKOLE - LEERDERS MET ERGE INTELLEKTUELE GESTREMDHEDE EN OUTISME
  UQEQESHO LOOTITSHALA KWIZAKHONO ZEZESINI NEZOLWAZI NGEZOBOMI NGOKUMALUNGA NE-HIV/AIDS KWIZIKOLO ZEMFUNDO ENEEMFUNO EZIZODWA - ABAFUNDI ABAKHUBAZEKE KAKHULU NGOKWASENGQONDWENI NABANE-AUTISM HIV/AIDS AND SEXUALITY LIFE SKILLS EDUCATION: REQUISITION OF LTSM FOR 2007
  MIV/VIGS EN SEKSUALITEITSLEWENSVAARDIGHEDE-OPVOEDING: REKWISISIE VAN LOOM VIR 2007.
  IMFUNDO NGEZAKHONO ZOBOMI KWI-HIV/AIDS NEZESINI: IRIKHWIZISHINI YE-LTSM KA-2007 NATIONAL SCHOOL AIDS MONTH: SEPTEMBER 2006
  NASIONALE SKOLE-VIGSWEEK: SEPTEMBER 2006
  INYANGA YE-AIDS EZIKOLWENI KUZWELONKE: SEPTEMBA 2006 HIV/AIDS AND LIFE SKILLS EDUCATION: PEER EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS
  MIV/VIGS- EN LEWENSVAARDIGHEDEOPVOEDING: PORTUURONDERRIG IN SEKONDÊRE SKOLE
  IHIV/AIDS NEMFUNDO NGEZAKHONO ZOBOMI: UKUFUNDISANA KOONTANGA KWIZIKOLO EZIZISEKONDARI 2006 HEALTH PROMOTION CALENDAR
  GESONDHEIDSKALENDER 2006
  IKHALENDA YEZEMPILO KA-2006

  Strategic and Special Projects: 
  pending

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ©2006 WCED 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  To view "attachments" or "annexures" to the minutes:
    1.  click on the link in the body of the minute;
    2.  a description ( format and size ) of the document(s) is presented at the end of the minute;
    3.  to view the document, click on the link at the end of the description.
  Note:
  Certain documents are available only as printed copies.  This will be indicated in the
  note at the end of the minute.  Copies of these documents may be obtained using the contact information provided at the top of the minute.
      return to:  Index of Minutes