WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Other Minutes: 2004
 (excluding 2004 Curriculum Development Minutes | 2004 Examinations Administration Minutes )

  Go to Planning & Strategy Minutes for 2009 | 2008 | Go to Curriculum Management Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Institution Development & Coordination Minutes for 2009 | 2008 | Go to Corporate Services Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to "Other Minutes" for  2007  |  2006  |  2005 .  Go to Curriculum / Examinations Minutes for  2007  |  2006  |  2005
  Go to WCED Circulars for  2009  | 2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003 .

  How to view attachments to minutes...
  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the title of the minute), e.g. "bid
  committee", "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


  LEARNING CAPE FESTIVAL 2004
FEES VAN DIE LERENDE KAAP 2004
UMBHIYOZO WEKAPA ELIFUNDAYO 2004WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT: CALL CENTRE
WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT: INBELSENTRUM
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI: IZIKO LEEFONIUPDATING OF MANUAL: BASIC FINANCIAL SYSTEM FOR SCHOOLS: INPUT REQUESTED
BYWERK VAN HANDLEIDING: BASIESE FINANSIŽLE STELSEL VIR SKOLE: INSETTE VERSOEK
UKUHLAZIYWA KWENCWADANA: INKQUBO YOKUSINGATHWA KWEMICIMBI YEMALI YEZIKOLO: KUCELWA NIFAKE IGALELOFRAUD AND SERIOUS TRANSGRESSIONS AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BEDROG EN ERNSTIGE OORTREDINGS BY ONDERWYSINRIGTINGS
IZENZO ZOBUQHOPHOLOLO NOLWAPHULO-MTHETHO OLUGABADELEYO EZIQHUBEKA KUMAZIKO EMFUNDOSURVEY OF AUDITORS: PUBLIC SCHOOLS AND ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING CENTRES
OPNAME VAN OUDITEURE: OPENBARE SKOLE EN VOLWASSENE-BASIESE-ONDERWYS-EN- OPLEIDINGSENTRUMS
ISAVEYI YOKUFUMANA IINKCUKACHA NGABAPHICOTHI-ZINCWADI: BEZIKOLO ZIKARHULUMENTE NABAMAZIKO EMFUNDO NOQEQESHO LWABADALASUBMISSION OF FINANCIAL REPORTS AND APPLICATIONS FOR APPROVAL FOR LOANS, INVESTMENTS, SECTION 21 STATUS AND APPOINTMENT OF AUDITORS
INDIENING VAN FINANSIŽLE VERSLAE EN AANSOEKE VIR GOEDKEURING VIR LENINGS, BELEGGINGS, ARTIKEL 21-STATUS EN AANSTELLING VAN OUDITEURE
UKUNGENISWA KWEENGXELO-MALI NEZICELO ZOKUVUNYWA KWEEMALI-MBOLEKO, UTYALO-ZIMALI, UKUBA PHANTSI KWESIQENDU 21 NOKUQESHWA KWABAPHICOTHI-ZINCWADIAMENDED PROCEDURE FOR THE APPROVAL OF NORMS AND STANDARDS TRANSFER PAYMENTS TO PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS (INCLUDING ABET AND ELSEN SCHOOLS)
GEWYSIGDE PROSEDURE VIR DIE GOEDKEURING VAN NORME-EN-STANDAARDE-OORDRAGBETALINGS AAN OPENBARE ONDERWYSINRIGTINGS (VBOO- EN OLSO-SKOLE INGESLUIT)
INKQUBO EFAKELWE IZILUNGISO YOKUVUNYWA KWEEMALI ZENTLAWULO EZIKHUTSHWA NGOKWEMIGAQO NEMIGANGATHO YOLWABIWO LWEMALI YEZIKOLO EYABELWA AMAZIKO EMFUNDO (KUBANDAKANYWA IZIKOLO ZAKWA-ABET NEZE-ELSEN)GRADE 3 LITERACY AND NUMERACY ASSESSMENT TESTS IN 2004
GRAAD 3-GELETTERDHEIDS- EN SYFERVAARDIGHEIDS-ASSESSERINGSTOETSE IN 2004
IIMVAVANYO ZOLWAZI LOKUFUNDA, UKUBHALA NOKUBALA ZEBAKALA 3 NGO-2004 RESEARCH AT WCED INSTITUTIONS
NAVORSING BY WKOD-INRIGTINGSMASS POLIO AND MEASLES IMMUNISATION CAMPAIGN 2004
MASSAVELDTOG VIR IMMUNISERING TEEN POLIO EN MASELS, 2004
IPHULO LANGO-2004 LOKUGONYELA IPOLIYO NEMASISI NGOKUBANZI PEER EDUCATION AND LIFESTYLE TRAINING FOR EDUCATORS OF GRADE 8 - 12
VBOO VLAK 3-GEMEENSKAPLIKE EKSAMEN OKTOBER 2004: AANSOEK OM AS OPSTELLERS EN MODERATORE OP TE TREE
UQEQESHO OLUJOLISE EKUFUNDISANENI KWABAFUNDI NOKUPHUCULA INDLELA YABO YOKUPHILA OLUNIKWA OOTITSHALA BEBAKALA 8 - 12THE 7TH WORLD CONVENTION OF THE INTERNATIONAL CONFEDERATION OF PRINCIPALS
DIE 7DE WÍRELDKONVENSIE VAN DIE INTERNASIONALE KONFEDERASIE VAN PRINSIPALE
INGQUNGQUTHELA YEHLABATHI YESI-7 YEMANYANO YEENQUNUNU ZAMAZWE NGAMAZWEINTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: UPDATE
GEÔNTEGREERDE GEHALTEBESTUURSTELSEL: NUUTSTE INLIGTING
EZINTSHA NGENKQUBO YOLAWULO LOMGANGATHO EBANZIEMPLOYEE WELLNESS PROGRAMME
WERKNEMERSWELSYNSPROGRAM
IPROGRAM ENGEMPILO QETE YABASEBENZIINTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: IMPLEMENTATION IN SCHOOLS
GEÔNTEGREERDE GEHALTEBEHEERSTELSEL: IMPLEMENTERING IN SKOLE
UKUQALISWA KWENKQUBO EBANZI YOLAWULO LOMGANGATHO EZIKOLWENIBURSARY SCHEME FOR PART-TIME STUDIES: INTAKE FOR THE 2005 ACADEMIC YEAR
BEURSSKEMA VIR DEELTYDSE STUDIE: INNAME VIR DIE 2005-AKADEMIESE JAAR
ISKIM SEEBHASARI ZOKWENZA IZIFUNDO NGOKUNGESOSIGXINA: ABAZA KUBHALISELA UNYAKA WEZIFUNDO U-2005MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHER OF THE YEAR: 2004
WISKUNDE-, WETENSKAP- EN TEGNOLOGIE-ONDERWYSER VAN DIE JAAR: 2004
UTITSHALA OGQWESILEYO EKUFUNDISENI IMATHEMATIKA, ISAYENSI NETHEKHINOLOJI NGONYAKA KA-2004ASSISTANCE WITH SYSTEMIC EVALUATION OF INTERMEDIATE PHASE IN SEPTEMBER 2004
BYSTAND MET SISTEMIESE EVALUERING VAN INTERMEDI RE FASE IN SEPTEMBER 2004
UNCEDO NGOKUMALUNGA NOVAVANYO LWENKQUBO YEMFUNDO LWESIGABA ESIPHAKATHI NGOSEPTEMBA 2004A CAREER IN TEACHING
'N ONDERWYSBEROEP
IKHONDO LOMSEBENZI WOBUTITSHALAINVITATION TO TEACHERS TO APPLY FOR BURSARIES FOR ATTENDING THE FOLLOWING COURSES: THE ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION (ACE): PHYSICAL SCIENCES, LIFE SCIENCES, LIFE ORIENTATION, COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY (FET), AND ARTS AND CULTURE (GET)
UITNODIGING AAN ONDERWYSERS OM AANSOEK TE DOEN OM DIE BYWONING VAN DIE VOLGENDE KURSUSSE: DIE GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT (GOS): FISIESE WETENSKAPPE, LEWENSWETENSKAPPE, LEWENSORIŽNTERING, REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE (VOO) EN KUNS EN KULTUUR (AOO)
ISIMEMO ESIYA KOOTITSHALA SOKUBA BENZE IZICELO ZEEBHASARI ZOKUTHATHA EZI KHOSI ZILANDELAYO: I-ADVANCED CERTIFICATE IN EDUCATION (ACE) KWIFIZIKHALI SAYENSI, KWIISAYENSI ZEZAKHONO ZOBOMI, IZIFUNDO NGEZOBOMI, KWITHEKHINOLOJI YOSETYENZISO LWEEKHOMPYUTHA (KWI-FET), NAKWEZOBUGCISA NENKCUBEKO (KWI-GET)SUBJECT: EMPLOYMENT EQUITY - CENSUS 2001 STATISTICS
DIENSBILLIKHEID : SENSUS 2001: STATISTIEKINTAKE FOR THE NATIONAL PROFESSIONAL DIPLOMA IN EDUCATION (NPDE) 2004
INNAME VIR DIE NASIONALE PROFESSIONELE DIPLOMA IN ONDERWYS (NPDO) 2004
UKWAMKELWA KWIZIFUNDO ZEDIPLOMA KAZWELONKE YOQEQESHO KWEZEMFUNDO (THE NATIONAL PROFESSIONAL DIPLOMA IN EDUCATION (NPDE) 2004))PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SCHEME (PMDS) FOR OFFICE-BASED EDUCATORS - SUBMISSION OF RATINGSEMPLOYMENT EQUITY - STAFF PROFILES AND EQUITY TARGETS
DIENSBILLIKHEID - PERSONEELPROFIELE EN DIENSBILLIKHEIDSTEIKENS
UBULUNGISA KWEZENGQESHO - IIPROFAYILI ZABASEBENZI NEETHAGETHI ZOBULUNGISA KWEZENGQESHOEMPLOYMENT EQUITY PLAN: WORKSHOPS
DIENSBILLIKHEIDSPLAN: WERKSWINKELS
ISICWANGCISO SENGQESHO NGOBULUNGISA: OOMASIFUNDISANENATIONAL TEACHING AWARDS 2004
NASIONALE ONDERWYSTOEKENNINGS 2004
AMABHASO KAZWELONKE OKUWONGA OOTITSHALA ANGO-20042004 SHOPRITE CHECKERS - SABC 2 WOMEN OF THE YEAR AWARD
2004 SHOPRITE/CHECKERS/SABC 2-VROUE-VAN-DIE-JAAR-TOEKENNING
IBHASO LONYAKA LIKASHOPRITE CHECKERS - SABC2 LOKUWONGA AMAKHOSIKAZI AGQWESILEYO NGO-2004ARRANGEMENTS FOR SCHOOLS FOR THE END OF THE 2004 SCHOOL YEAR
REŽLINGS VIR SKOLE VIR DIE EINDE VAN DIE 2004-SKOOLJAAR
AMALUNGISELELO EZIKOLO OKUPHELA KONYAKA WESIKOLO KA-2004DRAFT SCHOOL CALENDARS FOR 2007 AND 2008
KONSEP SKOOLKALENDER VIR 2007 EN 2008END OF THE UNISA/SOUTH AFRICAN NATIONAL LITERACY INITIATIVE IN THE WESTERN CAPE
SENTRUMBESTUURDERS VAN GEMEENSKAPSLEERSENTRUMS (GLS'e), IBB- VBOO-KOŲRDINEERDERS, EN VBOO-KURRIKULUMADVISEURSDRUG AWARENESS WEEK: 21 TO 26 JUNE 2004
DWELMBEWUSTHEIDSWEEK: 21 TOT 26 JUNIE 2004
IVEKI YOKWAZISA NGOKUSETYENZISWA KAKUBI KWEZIYOBISI: NGOMHLA WAMA-21 UKUYA KOWAMA-26 JUNI 2004SALARY NEGOTIATIONS: POSSIBLE INDUSTRIAL ACTION BY PUBLIC SERVICE UNIONS
SALARY NEGOTIATIONS: POSSIBLE INDUSTRIAL ACTION BY PUBLIC SERVICE UNIONS
SALARISONDERHANDELINGS: MOONTLIKE NYWERHEIDSOPTREDE DEUR STAATSDIENSUNIES
UTHETHA-THETHWANO NGEMIVUZO: UGWAYIMBO OLUNGAKHO LWEMIBUTHO YABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTEDESPATCHING OF POST FROM HEAD OFFICE
VERSENDING VAN POS VANAF HOOFKANTOORGUIDELINES ON USE OF NATIONAL COAT OF ARMS - CORPORATE IDENTITY
RIGLYNE: GEBRUIK VAN NASIONALE AMPSWAPEN - KORPORATIEWE IDENTITEIT
ISIKHOKELO ESINGOKUSETYENZISWA KOPHAWU LWESIZWE LUKAZWELONKE (NATIONAL COAT OF ARMS) - NJENGOPHAWU LOKUZAZISA LWEQUMRHUACQUISITION OF LEARNING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
AANKOOP VAN LEERONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LSM) ZIZIKOLONATIONAL FLAG AT HALF MAST
HYS VAN NASIONALE VLAG TOT HALFMAS
UKUTHOTYWA KWEFLEGI YESIZWE UKUNIKA IMBEKOSCHOOL CALENDAR AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2005
SKOOLKALENDER EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2005
IKHALENDA YEZIKOLO NEENTSUKU ZEHOLIDE ZANGO-2005SUBMISSION OF REQUESTS FOR GOODS AND SERVICES: 2004/05 FINANCIAL YEAR
INDIEN VAN VERSOEKE OM GOEDERE EN DIENSTE: 2004/05-BOEKJAARWESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT: FAX SERVICES AT HEAD OFFICE AND EDUCATION MANAGEMENT AND DEVELOPMENT CENTRES (EMDCs)
WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT: FAKSDIENSTE TE HOOFKANTOOR EN ONDERWYSBESTUURS-EN-ONTWIKKELINGSENTRUMS(OBOSíe)NUMBERING OF MINUTES ISSUED BY THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT
NOMMERING VAN MINUTE WAT DEUR DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT UITGEREIK WORD
UKUFAKWA KWEENOMBOLO KWIINGCACISO EZIMFUTSHANE ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONINATIONAL INTELLIGENCE AGENCY: NATIONAL RESPONSIBILITY FOR COUNTER INTELLIGENCE: DECLARATION OF CONTACT WITH FOREIGN NATIONALS, MISSIONS AND ORGANISATIONS
NASIONALE INTELLIGENSIE AGENTSKAP: NASIONALE VERANTWOORDELIKHEID VIR TEENINTELLIGENSIE: VERKLARING VAN KONTAK MET BUITELANDSE BURGERS, SENDINGS EN ORGANISASIES
ICANDELO LEZOBUNTLOLA: UXANDUVA NJENGOMMI WELIZWE LOKULWA UBUNTLOLA: UKUBHENGEZWA KWEENKCUKACHA ZOQHAGAMSHELWANO NABEMI, NAMAGQIZA KUNYE NEMIBUTHO YAMANYE AMAZWEACQUISITION OF LEARNING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
AANKOOP VAN LEERONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
UKUTHENGWA KWEENCWADI NEZINTO ZOKUNCEDISA EKUFUNDENI (LSM) ZIZIKOLODELEGATION OF POWERS OF THE MEMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL (MEC) RESPONSIBLE FOR EDUCATION: WESTERN CAPE (PROVINCIAL MINISTER OF EDUCATION) IN TERMS OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT, 1996 (ACT 84 OF 1996) AS AMENDED BY THE EDUCATION LAWS AMENDMENT ACTS, THE WESTERN CAPE PROVINCIAL SCHOOL EDUCATION ACT, 1997 (ACT 12 OF 1997), AND THE MEASURES AND REGULATIONS PROMULGATED IN TERMS THEREOF
DELEGERING VAN BEVOEGDHEDE VAN DIE LID VAN DIE UITVOERENDE RAAD (LUR) VERANTWOORDELIK VIR ONDERWYS: WES-KAAP (PROVINSIALE MINISTER VAN ONDERWYS) INGEVOLGE DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, 1996 (WET 84 VAN 1996), SOOS GEWYSIG DEUR DIE WYSIGINGSWETTE OP ONDERWYSWETTE, DIE WES-KAAPSE PROVINSIALE WET OP SKOOLONDERWYS, 1997 (WET 12 VAN 1997), EN DIE MAATREňLS EN REGULASIES DAARKRAGTENS UITGEVAARDIG
UKUDLULISWA KWAMAGUNYA ELUNGU LESIGQEBA SOLAWULO ELIPHATHISWE EZEMFUNDO: LEPHONDO LENTSHONA KOLONI (UMPHATHISWA WEMFUNDO WEPHONDO) NGOKOMTHETHO WEZIKOLO WASEMZANTSI AFRIKA, 1996 (UMTHETHO 84/1996), NJENGOKO UFAKELWE IZILUNGISO YIMITHETHO YEMFUNDO EFAKELWE IZILUNGISO, NGOKOMTHETHO WEMFUNDO WEZIKOLO ZEPHONDO LENTSHONA KOLONI, 1997 (UMTHETHO 12/1997), NANGOKWEMIGQALISELO NEMIMISELO EPAPASHWE NGOKWALE MITHETHO
UTILISATION OF THE COMPUTERISED ISSUE MANAGEMENT SYSTEM (IMS)
GEBRUIK VAN DIE GEREKENARISEERDE GEVALLEBESTUURSTELSEL (GBS)ADAPTATION OF 2005 SCHOOL CALENDAR
AANPASSING VAN 2005-SKOOLKALENDER
UKULUNGISWA APHA NAPHAYA KWEKHALENDA YEZIKOLO KA-2005
ACQUISITION OF LEARNING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
AANKOOP VAN LEERONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE PROCUREMENT FOR THE 2004/05, 2005/06 AND 2006/07 FINANCIAL YEARSUSE OF THE WCED ONLINE ELECTRONIC FILE TRACKING SYSTEM
GEBRUIK VAN DIE WKOD-AANLYN ELEKTRONIESE LÍEROPSPORINGSTELSELSCHOOL CALENDAR AND PUBLIC HOLIDAYS FOR 2005
SKOOLKALENDER EN OPENBARE VAKANSIEDAE VIR 2005 AMENDMENT OF EXISTING LETTERHEAD OF THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT
WYSIGING VAN BESTAANDE BRIEFHOOF VAN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT
UFAKELO LWEZILUNGISO KWILETAHEDI (LETTERHEAD) EKHOYO NGOKU YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONITHE WCED ONLINE ELECTRONIC FILE TRACKING SYSTEM
WKOD- AANLYN-ELEKTRONIESE-LÍEROPSPORINGSTELSELACQUISITION OF LEARNING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
AANKOOP VAN LEERONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLE
QUESTIONNAIRE: HOSTELS
VRAELYS: KOSHUISEUTILISATION OF THE ISSUE MANAGEMENT SYSTEM (IMS): EDUCATION, MANAGEMENT AN DEVELOPMENT CENTRES (EMDCs)
BENUTTING VAN GEVALLEBESTUURSTELSEL (GBS): ONDERWYSBESTUURS-EN-ONTWIKKELINGSENTRUMS (OBOSíe)DEVIATION FROM SCHOOL CALENDAR OWING TO NATIONAL ELECTIONS
AFWYKING VAN SKOOLKALENDER WEENS NASIONALE VERKIESING
ISITENXO KWIKHALENDA YESIKOLO NGENXA YONYULO LUKAZWELONKEDESPATCHING OF POST FROM HEAD OFFICE
VERSENDING VAN POS VANAF HOOFKANTOORACQUISITION OF LEARNING SUPPORT MATERIAL BY SCHOOLS
AANKOOP VAN LEERONDERSTEUNINGSMATERIAAL DEUR SKOLEPOSSIBLE USE OF EDUCATION BUILDINGS AS VOTING STATIONS
MOONTLIKE GEBRUIK VAN ONDERWYSGEBOUE AS STEMLOKALE
UKUSETYENZISWA OKUNGENZEKA KWEZAKHIWO ZEMFUNDO NJENGAMAZIKO OVOTOSUBMISSION OF REQUISITIONS FOR GOODS AND SERVICES
INDIEN VAN REKWISISIES VIR GOEDERE EN DIENSTEWCED BID COMMITTEE: MEETING DATES FOR 2004
WKOD-BODKOMITEE: VERGADERDATUMS VIR 2004PURCHASING OF LIBRARY RESOURCE MATERIAL
DIE AANKOOP VAN BIBLIOTEEKBRONMATERIAAL
UKUTHENGWA KWEENCWADI NAMANCEDO ELAYIBRARISUBMISSION OF DOCUMENTS FOR EDITING AND TRANSLATION: DECEMBER AND JANUARY
INDIENING VAN DOKUMENTE VIR REDIGERING EN VERTALING: DESEMBER EN JANUARIEEXHIBITION OF SCHOOL LIBRARY OR RESOURCE CENTRE BOOKS
UITSTALLING VAN SKOOLBIBLIOTEEK- OF BRONNESENTRUMBOEKE
UMBONISO WEENCWADI ZELAYIBRARI YESIKOLO OKANYE ZOVIMBA WOLWAZIWORLD BOOK DAY - 23 APRIL 2004
W RELD BOEKDAG - 23 APRIL 2004
USUKU LWEENCWADI KWIHLABATHI LIPHELA - 23 APRELI 2004ISSUING OF VACANCY LISTS: POSTS FOR INSTITUTION-BASED EDUCATORS
UITREIK VAN VAKATURELYSTE: POSTE VIR INRIGTINGGEBONDE OPVOEDERS
UKUKHUTSHWA KWEZINTLU ZEZITHUBA: IZITHUBA ZOOTITSHALA ABAKUMAZIKO EMFUNDOISSUING OF EDUCATOR STAFF ESTABLISHMENTS FOR 2005 TO PUBLIC ORDINARY SCHOOLS
UITREIKING VAN OPVOEDERDIENSSTATE VIR 2005 AAN OPENBARE GEWONE SKOLE
UKUKHUTSHWA KWEZITHUBA ZOOTITSHALA EZABELWA AMAZIKO ZANGO-2005 ZEZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYOLONG SERVICE RECOGNITION: EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE PERSONNEL: 1 JANUARY 2004 TO 31 DECEMBER 2004
LANGDIENSERKENNING: OPVOEDERS EN STAATSDIENS-PERSONEEL: 1 JANUARIE 2004 TOT 31 DESEMBER 2004
UKUWONGWA NGENKONZO ENDE EMSEBENZINI: KOOTITSHALA NABASEBENZI BAKARHULUMENTE: UKUSUSELA NGOWOKU-1 JANUWARI 2004 UKUYA KUDISEMBA 2004GRADE PROGRESSION OF POST LEVEL 1 EDUCATORS REMUNERATED AT SALARY LEVEL 8: ELRC COLLECTIVE AGREEMENT 4/2003
GRAADVORDERING VAN POSVLAK 1-OPVOEDERS WAT OP SALARISVLAK 8 BESOLDIG WORD: RAVO-KOLLEKTIEWE OOREENKOMS 4/2003
UNYUSELO NGOKOHLELO (GRADE PROGRESSION) KOOTITSHALA ABAKWIZITHUBA ZENQANABA 1 ABAHLAWULWA KWINQANABA LOMVUZO 8: IMVUMELWANO 4/2003 NEMIBUTHO YABASEBENZI KWIBHUNGA LEMFUNDO LEZOBUDLELWANE EMISEBENZINIISSUING OF VACANCY LISTS: POSTS FOR INSTITUTION-BASED EDUCATORS
UITREIKING VAN VAKATURELYSTE: POSTE VIR INRIGTINGGEBONDE OPVOEDERS
UKUKHUTSHWA KWEZINTLU ZEZITHUBA: IZITHUBA ZOOTITSHALA ABAKUMAZIKO EMFUNDOSECONDMENT OF CS EDUCATORS
SEKONDERING VAN KS-OPVOEDERSNATIONAL AND PROVINCIAL ELECTIONS ON 14 APRIL 2004: ASSISTANCE TO THE INDEPENDENT ELECTORAL COMMISSION (IEC): SPECIAL LEAVE (EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE STAFF)
NASIONALE EN PROVINSIALE VERKIESINGS OP 14 APRIL 2004: BYSTAND AAN DIE ONAFHANKLIKE VERKIESINGSKOMMISSIE (OVK): SPESIALE VERLOF (OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL)
UNYULO LUKAZWELONKE NOLWAMAPHONDO NGOWE-14 APRELI 2004: UKUNCEDISA IKHOMISHONI YONYULO EZIMELEYO (INDEPENDENT ELECTORAL COMMISSION (IEC): IKHEFU ELILODWA (OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE)WCED WEB PAGE: UNEMPLOYED EDUCATORS AND APPOINTMENTS
WKOD-WEBBLAD: WERKLOSE OPVOEDERS EN AANSTELLINGS
IPHEPHA LEWEBHU LE-WCED: OOTITSHALA ABANGAQESHWANGA NABAQESHWE OKWETHUTYANAGUIDELINES IN RESPECT OF THE SPORTSDAY ON 15 OCTOBER 2004
RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN DIE SPORTDAG OP 15 OKTOBER 2004AUDITING OF ACCUMULATED LEAVE FOR PUBLIC SERVANTS AND EDUCATORS
OUDITERING VAN OPGEHOOPTE VERLOF VIR BEIDE STAATSDIENS- EN OPVOEDERPERSONEEL
UPHICOTHO LWEENTSUKU ZEKHEFU ELIGCINIWEYO LOOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE GUIDE FOR PUBLIC SERVANTS ON LEGAL ADOPTIONS
GIDS AAN STAATSAMPTENARE IN VERBAND MET WETTIGE AANNEMINGS
UKU-ADOPTHA ABANTWANA NGOKUSEMTHETHWENI: ISIKHOKELO SABASEBENZI BAKARHULUMENTECOMPLETION OF PERFORMANCE CERTIFICATES: NEW STAFF PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SYSTEM (SPMDS)
VOLTOOIING VAN PRESTASIESERTIFIKATE: NUWE PERSONEEL PRESTASIEBESTUUR- EN ONTWIKKELINGSTELSEL (PPBOS)
Index   (Click on the title to view the minute)  


Go to

 • Communication Minutes (DCO)
 • Budget Management Minutes (DBM)
 • Education Research Minutes (ER)
 • Education Support Minutes (ES)
 • Human Resource Development Minutes (HRD)
 • Institutional Management & Governance Minutes (IMG)
 • Labour Relations Minutes (DLR)
 • Logistical Services Minutes (LS)
 • Information and Technology Services Minutes(DITS)
 • Personnel (Educators) Minutes (DPE)
 • Personnel (Public Service) Minutes (DPP)
 •  

  Communication:

  Budget Management:

  Education Research:

  Education Support:

  Human Resource Development:

  Institutional Management & Governance:

  Labour Relations:

  Logistical Services:

  Information and Technology Services:

  Personnel (Educators):

  Personnel (Public Service):

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ©2004 WCED 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  To view "attachments" or "annexures" to the minutes:
    1.  click on the link in the body of the minute;
    2.  a description ( format and size ) of the document(s) is presented at the end of the minute;
    3.  to view the document, click on the link at the end of the description.
  Note:
  Certain documents are available only as printed copies.  This will be indicated in the
  note at the end of the minute.  Copies of these documents may be obtained using the contact information provided at the top of the minute.
      return to:  Index of Minutes