WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Minutes for 2006:

 Curriculum Development & Examinations Administration
 (excluding "Other Minutes" for 2006)

  Go to Planning & Strategy Minutes for 2009 | 2008 | Go to Curriculum Management Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Institution Development & Coordination Minutes for 2009 | 2008 | Go to Corporate Services Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Curriculum / Examinations Minutes for  2007  |  2005  |  2004 .  Go to "Other Minutes" for  2007  |  2005  |  2004 .
  Go to WCED Circulars for  2009  | 2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003 .

  How to view attachments to minutes...
  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "DCD", "DEA", etc.,  or  a keyword or phrase (from the title of the minute), e.g. "pace
  programme", "vraestelle", "isigaba sesiseko", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Curriculum Development Minutes (DCD)
 • Examinations Administration Minutes (DEA)

 • Curriculum Development: 
  FET NCS SUBJECT PACESETTERS FOR GRADES 10 AND 11: 2007
  VOO NKV-VAKPASAANGEËRS VIR GRAAD 10 EN 11: 2007
  AMAXWEBHU OKUBONISA ISANTYA SOKUFUNDISA EZIFUNDO ZE-FET NCS ZAMABAKALA 10 - 11 NGO-2007 FET NCS EXAMINATION SETTING GUIDE FOR TEACHERS
  VOO NKV-HANDLEIDING VIR ONDERWYSERS BY DIE OPSTEL VAN EKSAMENVRAESTELLE
  ISIKHOKELO SOKUSETA IIMVIWO ZE-FET NCS ESILUNGISELELWE OOTITSHALA FET NCS: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) AND RESPONSES
  VOO NKV: VRAE WAT DIKWELS GEVRA WORD EN RESPONSE DAAROP
  I-FET NCS: IMIBUZO EDLA NGOKUBUZWA NEEMPENDULO ZAYO (FAQs AND RESPONSES) RUBRICATE SOFTWARE TRAINING FOR TEACHERS AT DINALEDI SCHOOLS - JANUARY 2007
  RUBRICATE SAGTEWAREOPLEIDING VIR ONDERWYSERS BY DINALEDI-SKOLE - JANUARIE 2007
  UQEQESHO KWI-RUBRICATE SOFTWARE OLWENZELWA OOTITSHALA BEZIKOLO ZEDINALEDI NGOJANUWARI 2007 END-OF-YEAR SCHEDULES AND SUMMARY SHEET OF RESULTS: GRADE 10
  JAAREINDSKEDULES EN OPSOMMINGSBLAD: GRAAD 10
  IISHEDYULI ZOKUPHELA KONYAKA NOXWEBHU LWESISHWANKATHELO SEZIPHUMO ZEBAKALA 10 SUBJECT/LEARNING AREA PLANNING FOR 2007
  VAK-/LEERAREABEPLANNING VIR 2007
  UKUCWANGCISELA IZIFUNDO/IINKALO ZEZIFUNDO NGO-2007 FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) NATIONAL CURRICULUM STATEMENT (NCS): SUPPORTING LEARNERS REPEATING GRADE 11 IN 2007
  VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING (VOO) NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING (NKV): ONDERSTEUNING VIR LEERDERS WAT GRAAD 11 IN 2007 HERHAAL
  IMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO NENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE: UKUNIKWA INKXASO KWABAFUNDI ABAPHINDA IBAKALA 11 NGO-2007 MANAGEMENT OF TEXTBOOKS SUPPLIED TO SCHOOLS
  BESTUUR VAN HANDBOEKE WAT AAN SKOLE VOORSIEN IS
  UKULAWULWA KWEENCWADI ZOKUFUNDA EZINIKWA IZIKOLO SUBJECT ASSESSMENT GUIDELINES FOR THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT (NCS) GRADE 10 - 12 (GENERAL)
  VAKASSESSERINGRIGLYNE VIR DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING (NKV) GRAAD 10 - 12 (ALGEMEEN)
  IZIKHOKELO ZEEMVAVANYO ZEZIFUNDO ZENGCACISO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE (NCS) KWIBAKALA 10 - 12 (KWIZIFUNDO ZEJENERALI (GENERAL)) EXEMPLAR OF GRADE R WORK SCHEDULE
  VOORBEELD VAN GRAAD R-WERKSKEDULE
  ISHEDYULI YEMISEBENZI ENGUMZEKELO YEBAKALA R (GRADE R WORK SCHEDULE) BASELINE ASSESSMENT FOR ALL GRADE 1 LEARNERS IN 2007
  GRONDLYNASSESSERING VIR ALLE GRAAD 1-LEERDERS IN 2007
  UVAVANYO LOKWANDLALELA (BASELINE ASSESSMENT) LWABO BONKE ABAFUNDI BEBAKALA 1 NGO-2007 FET NCS WORKSHOPS FOR JANUARY 2007
  VOO-NKV-WERKSWINKELS VIR JANUARIE 2007
  OOMASIFUNDISANE BE-NCS YE-FET BANGO-JANUWARI 2007 ALLOCATION OF TEACHING DUTIES TO DEVELOP CURRICULUM EXPERTISECURRICULUM MANAGEMENT AND PLANNING THE DEPLOYMENT OF TEACHERS
  TOEKENNING VAN ONDERWYSPLIGTE TEN EINDE KURRIKULUMKUNDIGHEID TE ONTWIKKEL
  UKWABIWA KWEMISEBENZI YOKUFUNDISA UKWENZELA UKUPHUCULA UBUNGCALI KWIKHARITYHULAM ACCOUNTING WORKSHOP FOR GRADE 8 & 9 EMS TEACHERS WITH NO FORMAL ACCOUNTING TERTIARY TRAINING
  REKENINGKUNDE-WERKSWINKEL VIR GRAAD 8- EN 9-EBW-ONDERWYSERS MET GEEN FORMELE REKENINGKUNDE-OPLEIDING OP TERSIÊRE VLAK NIE
  UMASIFUNDISANE WE-ACCOUNTING OWENZELWA OOTITSHALA BE-EMS BAMABAKALA 8 & 9 NABANGENALO UQEQESHO KWESI SIFUNDO KWIZIKO LEMFUNDO EPHAKAMILEYO SUGGESTED ANSWERS TO NATIONAL EXEMPLAR QUESTION PAPERS FOR GRADE 10
  NASIONALE VOORBEELDVRAESTELLE VIR GRAAD 10: AANBEVOLE ANTWOORDE
  IIMPENDULO EZICETYISWAYO ZAMAPHEPHA EMIBUZO YOVIWO KAZWELONKE ANGUMZEKELO EBAKALA 10 ANNUAL APPLICATION FOR ALLOCATION OF DANCE TEACHER POSTS AT WCED SCHOOLS
  JAARLIKSE AANSOEK VIR DIE TOEKENNING VAN POSTE VIR DANSONDERWYSERS AAN WKOD SKOLE
  ISICELO ESENZIWA QHO NGONYAKA SOKUCELA UKWABELWA IZITHUBA ZENGQESHO ZOOTITSHALA BOMDANISO KWIZIKOLO ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI FET NCS WORKSHOPS FOR JANUARY 2007
  VOO NKV-WERKSWINKELS VIR JANUARIE 2007
  OOMASIFUNDISANE BE-FET NCS NGOJANUWARI 2007 2006 INTERNATIONAL ART COMPETITION: Egypt through the eyes of the children of the world
  2006 INTERNASIONALE KUNSKOMPETISIE: Egipte deur die oë van die kinders van die wêreld
  UKHUPHISWANO LWANGO-2006 LWAMAZWE NGAMAZWE LWEZOBUGCISA: IYiphutha ngokweembono zabantwana behlabathi MONITORING OF THE ABET LEVEL 4 AND SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: OCTOBER - NOVEMBER 2006 TO JUNE 2007
  MONITERING VAN DIE BOOV-VLAK 4- EN SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: OKTOBER - NOVEMBER 2006 TOT JUNIE 2007
  UKUBEKWA ESWENI KWEEMVIWO ZE-ABET ZENQANABA 4 KUNYE NEZEMATRIKI: NGO-OKTOBHA-NOVEMBA 2006 UKUYA KUJUNI 2007 EERSTE AANKONDIGING: LOK-SIMPOSIUM VIR AFRIKAANSONDERWYSERS (GR. 11 EN 12) RISK MANAGEMENT OF 2006 SENIOR CERTIFICATE AND ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS
  2006 SENIOR SERTIFIKAAT- EN BOOV VLAK 4-EKSAMENS: RISIKOBESTUUR
  ULAWULO LWEEMEKO EZINGAYINGOZI NGEXESHA LOKUBHALWA KWEEMVIWO ZEMATRIKI NEZEMFUNDO YABADALA KWINQANABA 4 APPOINTMENT OF EXAMINERS AND INTERNAL MODERATORS IN GRADE 11 LANGUAGE EXAMINATIONS IN 2007
  AANSTELLING VAN EKSAMINATORS EN INTERNE MODERATORS IN GRAAD 11-TAALEKSAMENS IN 2007
  UKUQESHWA KWABEVI NEEMODAREYITHA ZANGAPHAPHAKATHI KWIIMVIWO ZEELWIMI ZEBAKALA 11 NGO-2007 MASIFUNDE MAQELA READING PROJECT: GRADED READING PACKS FOR GRADES 4 – 7
  MASIFUNDE MAQELA-LEESPROJEK: GEGRADEERDE LEESPAKKETTE VIR GRAAD 4 – 7
  I-MASIFUNDE MAQELA READING PROJECT: IMIQULU yeeNcwadi eHlelwe ngokwamaNqanaba okuFunda YAMABAKALA 4 - 7 LIST OF APPROVED LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIALS FOR GRADE 11 IN 2007
  LYS VAN GOEDGEKEURDE LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL VIR GRAAD 11 IN 2007
  ULUHLU LWEZINCEDISI ZOKUFUNDA NOKUFUNDISA EZIVUNYIWEYO ZEBAKALA 11 NGO-2007 GRADE 3 LITERACY AND NUMERACY TEST ITEMS
  GRAAD 3 TOETSITEMS VIR GELETTERDHEID EN SYFERKUNDIGHEID
  IMISEBENZI YOVAVANYO (ITEMS) YOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA NOLWAZI LOKUBALA YEBAKALA 3 REPORT FOR ABET LEVEL 4, JUNE 2006 ASSESSMENT AND THE REPORTS OF THE CHIEF MARKERS FOR ABET LEVEL 4, JUNE 2006 EXAMINATION
  VERSLAG VIR BOOV VLAK 4, JUNIE 2006 ASSESSERING EN VERSLAE VAN DIE HOOFNASIENERS VIR BOOV VLAK 4, JUNIE 2006 EKSAMEN
  INGXELO YEMFUNDO YABADALA YENQANABA 4, YOVAVANYO LUKAJUNI 2006 NEENGXELO ZABAMAKISHI ABAZIINTLOKO BEMFUNDO YABADALA YENQANABA 4, KUVIWO LUKAJUNI 2006 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: ACCOUNTING HIGHER AND STANDARD GRADES
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 2006: REKENINGKUNDE HOËR EN STANDAARD-GRAAD
  UVIWO LWEMATRIKI LUKA-2006: I-AKHAWUNTINGI UHLELO OLUPHAKAMILEYO NOLUPHAKATHI EDUCATORS' RESOURCE LISTS FOR SOCIAL SCIENCES (GRADES 4 TO 9)
  BRONNELYSTE VIR ONDERWYSERS VAN SOSIALE WETENSKAPPE (GRAAD 4 TOT 9)
  IZINTLU ZEZINCEDISI ZOKUFUNDISA ZOOTITSHALA (EDUCATORS' RESOURCE LISTS) ZEESAYENSI ZENTLALO (ZAMABAKALA 4 - 9) FINAL TIMETABLE FOR ABET LEVEL 4 EXAMINATION: OCTOBER 2006
  FINALE ROOSTER VIR BOOV-VLAK 4-EKSAMEN: OKTOBER 2006
  ITHAYIMTHEBHILE YOVIWO LOKUPHELA KONYAKA LWEMFUNDO YABADALA KWINQANABA 4: OKTOBHA 2006 LIST OF APPROVED LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIALS FOR GRADE 11 IN 2007
  LYS VAN GOEDGEKEURDE LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL VIR GRAAD 11 IN 2007
  ULUHLU OLUVUNYIWEYO LWEZINCEDISI ZOKUFUNDA NOKUFUNDISA KWIBAKALA 11 NGO-2007 COMMON TASKS FOR ASSESSMENT 2006
  ALGEMENE ASSESSERINGSTAKE VIR 2006
  IMISEBENZI YOVAVANYO EFANAYO (CTAs) - 2006 NATIONAL EXEMPLAR QUESTION PAPERS FOR GRADE 10
  NASIONALE VOORBEELDVRAESTELLE VIR GRAAD 10
  AMAPHEPHA EMIBUZO YOVIWO KAZWELONKE AYIMIZEKELO EBAKALA 10 ASSESSMENT FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC) IN GRADES 10 AND 11 IN 2006 AND 2007
  ASSESSERING VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) IN GRAAD 10 EN 11 IN 2006 EN 2007
  UVAVANYO LWAMABAKALA 10 - 11 NGO-2007 NO-2007 UKULUNGISELELA ISATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NATIONAL SENIOR CERTIFICATE) LIFE ORIENTATION (FET): DISTRIBUTION OF LEARNER’S BOOK, TODAY’S CHOICES
  LEWENSORIËNTERING (VOO): VERSPREIDING VAN LEERDERBOEK, KEUSES VAN VANDAG
  ISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (FET): UKUNIKWA KWEZIKOLO LE NCWADI YOMFUNDI,TODAY’S CHOICES STUDY SKILLS FOR GRADE 10
  STUDIEVAARDIGHEDE VIR GRAAD 10
  IZAKHONO ZOKUFUNDA ZEBAKALA 10 COURSES IN EARLY LITERACY AND EARLY NUMERACY FOR GRADE R TEACHERS: SEPTEMBER 2006
  KURSUSSE IN VROEë GELETTERDHEID EN VROEë SYFERKUNDIGHEID VIR GRAAD R-ONDERWYSERS: SEPTEMBER 2006
  IIKHOSI ZOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA ZABANTWANANA ABASAQALAYO NEZOLWAZI LOKUBALA ZABANTWANA ABASAQALAYO ZOOTITSHALA BEBAKALA R: NGOSEPTEMBA 2006 NKOSI ALBERT LUTHULI YOUNG HISTORIANS’ AWARD
  NKOSI ALBERT LUTHULI-TOEKENNING VIR JONG GESKIEDKUNDIGES
  IBHASO LOKUWONGA ELIYI-NKOSI ALBERT LUTHULI YOUNG HISTORIANS’ AWARD PARTICIPATION OF WESTERN CAPE SCHOOLS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL MUSIC COMPETITIONS
  DEELNAME VAN WES-KAAPSE SKOLE AAN NASIONALE EN INTERNASIONALE MUSIEKKOMPETISIES
  UTHATHO-NXAXHEBA LWEZIKOLO ZASENTSHONA KOLONI KUMAKHUPHISWANO OMCULO KAZWELONKE NAWAMAZWE NGAMAZWE TRAINING IN SEPTEMBER 2006 FOR IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT (NCS) IN GRADES 8 AND 9
  OPLEIDING IN SEPTEMBER 2006 VIR DIE IMPLEMENTERING VAN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING (NKV) GRAAD 8 - 9
  UQEQESHO LWANGOSEPTEMBA 2006 UKULUNGISELELA UKUPHUNYEZWA KWENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE (NCS) KUMABAKALA 8 NO-9 ASSESSMENT FOR ABET LEVELS 1 - 3
  ASSESSERING VIR BOOV VLAK 1 - 3
  UVAVANYO LWE-ABET LWAMANQANABA 1 - 3 MATHEMATICS SOLUTIONS CONFERENCE
  WISKUNDEOPLOSSINGSKONFERENSIE
  INKOMFA YEZISOMBULULO ZEMATHEMATIKA PHASING OUT OF THE NATIONAL N1 - N3 PROGRAMMES AND SUBJECTS
  UITFASERING VAN DIE NASIONALE N1 - N3-PROGRAM EN -VAKKE
  UKUPHELISWA KWEEPROGRAM NEZIFUNDO ZE-NATIONAL N1 - N3 TEACHER TRAINING IN LIFE ORIENTATION (FET): PERSONAL WELL-BEING
  ONDERWYSEROPLEIDING IN LEWENSORIËNTERING (VOO): PERSOONLIKE WELSYN
  UQEQESHO LOOTITSHALA KWIZIFUNDO NGEZOBOMI (FET): IMPILO QETE YOMNTU (PERSONAL WELL-BEING) TRAINING BY THE NATIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION IN ELECTRICAL, MECHANICAL AND CIVIL TECHNOLOGY AND ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN
  OPLEIDING DEUR DIE NASIONALE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS: ELEKTRIESE, MEGANIESE EN SIVIELE TEGNOLOGIE EN INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP
  UQEQESHO OLUQHUTYWA LISEBE LEMFUNDO LIKAZWELONKE KWIZIFUNDO ZE-ELECTRICAL, MECHANICAL NE-CIVIL TECHNOLOGY NE-ENGINEERING GRAPHICS AND DESIGN PARTICIPATION OF SCHOOLS DURING 2006 IN THE COMMEMORATION OF THE ANNIVERSARIES OF SIGNIFICANT HISTORICAL EVENTS
  DEELNAME VAN SKOLE GEDURENDE 2006 AAN DIE HERDENKING VAN BETEKENISVOLLE GESKIEDKUNDIGE GEBEURTENISSE
  UTHATHO-NXAXHEBA LWEZIKOLO NGO-2006 KWISIKHUMBUZO SEZIGANEKO ZEZEMBALI EZIBALULEKILEYO FURTHER EDUCATION AND TRAINING NATIONAL CURRICULUM STATEMENT SUBJECT ORIENTATION JUNE - JULY 2006
  VERDERE ONDERWYS EN OPVOEDING: NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING VAKORIËNTERING, JUNIE - JULIE 2006
  IMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO KWINKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE: UQHELWANISO NEZIFUNDO, JUNI - JULAYI 2006 SPECIAL PROJECT: SUPPLY OF TEXTBOOKS FOR GRADES 8, 9 AND 11
  SPESIALE PROJEK: VERSKAFFING VAN HANDBOEKE VIR GRAAD 8, 9 EN 11.
  IIPROJEKTHI EYODWA: UKUBONELELWA NGEENCWADI ZEZIFUNDO KWAMABAKALA 8, 9 NO-11 FIRST INTERNATIONAL CAPE TOWN BOOK FAIR (17 TO 20 JUNE 2006)
  EERSTE INTERNASIONALE KAAPSTADSE BOEKESKOU (17 TOT 20 JUNIE 2006)
  UMBONISO WEENCWADI WASEKAPA WOKUQALA WAMAZWE NGAMAZWE (FIRST INTERNATIONAL CAPE TOWN BOOK FAIR) (17 - 20 JUNI 2006) FURTHER EDUCATION AND TRAINING NATIONAL CURRICULUM STATEMENT SUBJECT ORIENTATION JUNE - JULY 2006: VENUES FOR SMALLER SUBJECTS
  ORIËNTERING IN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING (VOO) NASIONALE KURRIKULUM VAKVERKLARINGS JUNIE-JULIE 2006: LOKALE VIR KLEINER VAKKE
  UKUQHELWANISA NEZIFUNDO ZEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO ZENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE NGOJUNI-JULAYI 2006: IINDAWO ZOKUQHUTYELWA KWEZIFUNDO EZINCINANE MATHEMATICS, SCIENCE AND TEGNOLOGY STRATEGY COMPACT DISK CONTAINING EXAMPLES FOR GRADES R TO 9 NCS MATHEMATICS
  WISKUNDE, WETENSKAP EN TEGNOLOGIE STRATEGIE KOMPAKSKYF MET VOORBEELDE VIR GRAAD R TOT 9 NKV WISKUNDE
  ISTRATEJI SEMATHEMATIKA, SAYENSI NETEKHNOLOJI IDISKI ENEMIZEKELO YEMATHEMATIKA YE-NCS YAMABAKALA R - 9 TEACHING ASSISTANT PILOT PROJECT - PAYMENT OF TEACHING ASSISTANTS’ SALARIES
  ONDERWYSASSISTENT-LOODSPROJEK - BETALING VAN ONDERWYSASSISTENTE SE SALARISSE
  IPROJEKTHI ELILINGE (PILOT PROJECT) YABANCEDISI BOOTITSHALA- UKUHLAWULWA KWEMIVUZO YABANCEDISI BOOTITSHALA ADVERT AND LEARNER/ATHLETE APPLICATION FORM FOR THE WESTERN CAPE SPORT SCHOOL
  ADVERTENSIE EN LEERDER-ATLEET-AANSOEKVORM VIR DIE WES-KAAP SPORTSKOOL
  ISIBHENGEZO NEFOM YESICELO YOMFUNDI/YEMBALEKI YOKUTHATHA INXAXHEBA KWEZEMIDLALO YEZIKOLO ZASENTSHONA KOLONI (WESTERN CAPE SPORT SCHOOL) NCS FET ORIENTATION OF RELIGION STUDIES TEACHERS: PROVINCIAL ORIENTATION COURSE REPLACED BY NATIONAL COURSE
  NKV VOO-ORIËNTERINGSKURSUS VIR RELIGIESTUDIES-ONDERWYSERS: PROVINSIALE ORIËNTERINGSKURSUS VERVANG DEUR NASIONALE KURSUS
  UQEQESHO LOKUQHELWANISA NEZIFUNDO ZE-FET NCS KOOTITSHALA BEZIFUNDO NGEZENKOLO: IKHOSI KAZWELONKE ETHATHA INDAWO YEKHOSI YEPHONDO PRESCRIBED BOOKS FOR LITERATURE STUDY: PROVISIONAL LISTS FOR GRADES 7 TO 9 IN 2007; FINAL LISTS FOR GRADE 12 IN 2007; AND FINAL LISTS FOR GRADES 10 AND 11 FOR NON-OFFICIAL LANGUAGES IN 2007
  VOORGESKREWE BOEKE VIR LITERATUURSTUDIE: VOORLOPIGE LYSTE VIR GRAAD 7 TOT 9 IN 2007; FINALE LYSTE VIR GRAAD 12 IN 2007; EN FINALE LYSTE VIR GRAAD 10 EN 11 VIR NIE-AMPTELIKE TALE IN 2007
  IINCWADI EZIMISELWEYO (PRESCRIBED BOOKS) KWIZIFUNDO ZONCWADI: IZINTLU ZETHUTYANA (PROVISIONAL LISTS) ZAMABAKALA 7-9; IZINTLU ZOKUGQIBELA (FINAL LISTS) ZEBAKALA 12 KU-2007; NEZINTLU ZOKUGQIBELA ZAMABAKALA 10-11, UKULUNGISELELA IILWIMI EZINGEZOZASEBURHULUMENTENI KU-2007 TEACHING ASSISTANT PILOT PROJECT - ORIENTATION OF PRINCIPALS AND FOUNDATION PHASE TEACHERS
  ONDERWYSERASSISTENT-LOODSPROJEK - ORIËNTERING VAN PRINSIPALE EN GRONDSLAGFASEONDERWYSERS
  IPROJEKTHI ELILINGE (PILOT PROJECT) YABANCEDISI BOOTITSHALA- UKUQHELWANISA KWEENQUNUNU NOOTITSHALA BESIGABA SESISEKO NEKHOSI YABANCEDISI BOOTITSHALA FET NCS SUBJECT REGISTRATION FOR ALL GRADE 10 TO 12 COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY TEACHERS: JUNE – JULY 2006
  NKV-VAKREGISTRASIE VIR VOO VIR ALLE GRAAD 10- TOT 12-ONDERWYSERS VIR REKENAAR TOEPASSINGSTEGNOLOGIE EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE: JUNIE – JULIE 2006
  UKUBHALISELA IZIFUNDO ZE-FET NCS KUMABAKALA ONKE 10 - 12 NGOOTITSHALA BE-COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY NE-INFORMATION TECHNOLOGY NGOJUNI-JULAYI 2006 TRAINING BY THE NATIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION IN AGRICULTURAL SCIENCES, AGRICULTURAL MANAGEMENT PRACTICES AND AGRICULTURAL TECHNOLOGY
  OPLEIDING DEUR DIE NASIONALE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS: LANDBOUWETENSKAPPE, LANDBOUBESTUURSPRAKTYK EN LANDBOUTEGNOLOGIE
  UQEQESHO OLUQHUTYWA LISEBE LEMFUNDO LIKAZWELONKE KWI-AGRICULTURAL SCIENCES, AGRICULTURAL MANAGEMENT PRACTICES NE-AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADVOCACY AND TEACHER TRAINING FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT GRADES 10-12 (GENERAL) IN GRADES 11 AND 12 WITH THE ASSISTANCE OF THE SOUTH AFRICAN BROADCASTING CORPORATION (SABC)
  PROPAGERING VAN EN ONDERWYSEROPLEIDING VIR DIE IMPLEMENTERING VAN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING GRAAD 10 – 12 (ALGEMEEN) IN GRAAD 11 EN 12 MET DIE HULP VAN DIE SOUTH AFRICAN BROADCASTING CORPORATION (SABC)
  INKXASO NOQEQESHO LOOTITSHALA UKULUNGISELELA UKUPHUNYEZWA KWENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE KUMABAKALA 10-12 (IZIFUNDO NGOKUBANZI) EZA KWENZELWA AMABAKALA 11 NO-12 NGONCEDO LWEZIKO LOSASAZO LASEMZANTSI AFRIKA (SOUTH AFRICAN BROADCASTING CORPORATION (SABC) NATIONAL SCIENCE WEEK 2006
  NASIONALE WETENSKAPWEEK 2006
  IVEKI YESAYENSI KUZWELONKE (National science week) NGO-2006 VERIFICATION OF MODERATION OF SITE-BASED ASSESSMENT FOR ABET LEVEL 4 IN JUNE 2006
  VERIFIKASIE VAN MODERERING VAN SENTRUMGEBASEERDE ASSESSERING VIR BOOV VLAK 4 IN JUNIE 2006
  UNGQINISISO NOKUMODAREYITHWA KOVAVANYO OLWENZELWA KUMAZIKO LWE-ABET LEVEL 4 NGOJUNI 2006 MONITORING OF ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS IN JUNE 2006
  MONITERING VAN BOOV VLAK 4-EKSAMENS IN JUNE 2006
  UKUBEKWA ESWENI KOVIWO LWE-ABET NGOJUNI 2006 EXAMPLES OF GRADE 9 MATHEMATICS ASSESSMENT TASKS AND A CD OF THE MATHEMATICS ILLUSTRATIVE EXAMPLES
  VOORBEELDE VAN GRAAD 9-ASSESSERINGSTAKE VIR WISKUNDE EN ‘N CD VAN WISKUNDEVOORBEELDE TER TOELIGTING
  IMIZEKELO YEMISEBENZI YOVAVANYO KWIMATHEMATIKA YEBAKALA 9 NE-CD YEMIZEKELO YEMATHEMATIKA ENEMIFANEKISO (CD OF THE MATHEMATICS ILLUSTRATIVE EXAMPLES) FET NCS SUBJECT REGISTRATION FOR ALL GRADE 10 TO 12 TEACHERS: JUNE – JULY 2006
  VOO-NKV-VAKREGISTRASIE VIR ALLE GRAAD 10- TOT 12-ONDERWYSERS: JUNIE – JULIE 2006
  UKUBHALISELA IZIFUNDO ZE-NCS ZE-FET NGABO BONKE OOTITSHALA BAMABAKALA 10-12: JUNI - JULAYI 2006 SPECIAL PROJECT: SUPPLY OF TEXTBOOKS FOR GRADE 8, 9 AND GRADE 11
  SPESIALE PROJEK: VOORSIENING VAN HANDBOEKE VIR GRAAD 8, 9 EN GRAAD 11
  IPROJEKTHI EYODWA YOKUNIKWA KWEENCWADI ZEZIFUNDO (TEXTBOOKS) ZEBAKALA 8, 9 NEBAKALA 11 REMINDER: NATIONAL POLICY ON RELIGION AND EDUCATION
  LET WEL: NASIONALE BELEID OOR RELIGIE EN OPVOEDING
  ISIKHUMBUZO: UMGAQO-NKQUBO KAZWELONKE NGEZENKOLO NEMFUNDO TAKE-A-GIRL-CHILD-TO-WORK DAY: 25 MAY 2006
  NEEM-’N-DOGTER-WERK-TOE-DAG: 25 MEI 2006
  USUKU LOKUTHATHA UMNTWANA OYINTOMBAZANA UYE NAYE EMSEBENZINI: NGE-25 MEYI 2006 CASS AND CTAs IN 2006
  DASS EN GTA’s IN 2006
  I-CASS NEE-CTA NGO-2006 AGRI EXPO – FROM THE EARTH (13 TO 15 OCTOBER 2006)
  AGRI-EXPO – FROM THE EARTH (13 tot 15 OKTOBER 2006)
  UMBONISO WE-AGRI EXPO- WOKUVELA EMHLABENI (nge-13 UKUYA KWI-15 KU-OKTOBHA 2006) DEPARTMENT OF MINERALS AND ENERGY: ENERGY FOCUS WEEK
  DEPARTEMENT VAN MINERALE EN ENERGIE: ENERGIEFOKUSWEEK
  ISEBE LEZIMBIWA NEZAMANDLA (DEPARTMENT OF MINERALS AND ENERGY): IVEKI YOKUJOLISA KWEZAMANDLA (ENERGY) IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT (NCS) IN GRADES 8 AND 9: TRAINING IN JULY AND SEPTEMBER 2006
  IMPLEMENTERING VAN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING (NKV) IN GRAAD 8 EN 9: OPLEIDING IN JULIE EN SEPTEMBER 2006
  UKUPHUNYEZWA KWENKCAZELO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE (NCS) KUMABAKALA 8 NO-9: UQEQESHO NGOJULAYI NANGOSEPTEMBA 2006 FINAL TIMETABLE FOR ABET LEVEL 4 EXAMINATION: JUNE 2006
  FINALE ROOSTER VIR BOOV-VLAK 4-EKSAMEN: JUNIE 2006
  ISICWANGCISO SOKUGQIBELA SAMAXESHA OKUBHALA UVIWO LUKAJUNI 2006 LWEMFUNDO YABADALA KWINQANABA 4 ASSESSMENT FOR ABET LEVEL 4 IN 2006
  ASSESSERING VAN BOOV VLAK 4 IN 2006
  UVAVANYO OLULUNGISELELWE IMFUNDO YABADALA INQANABA 4 (ABET LEVEL 4) NGO-2006 GUIDELINES FOR THE INDUCTION OF 510 TEACHING ASSISTANTS
  RIGLYNE VIR DIE INSTEL VAN 510 ONDERWYSASSISTENTE
  ISIKHOKELO SOKUQHELANISWA NEEMEKO ZOMSEBENZI KWABANCEDISI BOOTITSHALA ABANGAMA-510 PROVISION OF TEACHING ASSISTANTS AS A PILOT PROJECT TO SUPPORT WCED LITERACY AND NUMERACY STRATEGY
  VOORSIENING VAN ONDERWYSASSISTENTE AS ‘N LOODSPROJEK TER ONDERSTEUNING VAN DIE WKOD SE GELETTERDHEID- EN SYFERKUNDIGHEIDSTRATEGIE
  UKUBONELELWA KWEZIKOLO NGABANCEDISI BOOTITSHALA NJENGEPROJEKTHI ELILINGE (PILOT PROJECT) YOKUXHASA ISICWANGCISO SOLWAZI LOKUBHALA NOKUFUNDA STAGE PRODUCTION OF NOSEL’EYIBETHILE AKAKAYOJI
  VERHOOGPRODUKSIE NOSEL’EYIBETHILE AKAKAYOJI
  UMDLALO WEQONGA: NOSEL’EYIBETHILE AKAKAYOJI STAGE PRODUCTION OF HAMLET
  VERHOOGPRODUKSIE VAN HAMLET
  UMDLALO WEQONGA: HAMLET STAGE PRODUCTION OF KRINGE IN ‘N BOS
  VERHOOGPRODUKSIE VAN KRINGE IN ‘N BOS
  UMDLALO WEQONGA: KRINGE IN ‘N BOS GUIDELINES FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) INTEGRATION WITH NCS SUBJECTS IN GRADES 10-12
  RIGLYNE VIR INTEGRASIE VAN INLIGTINGS- EN INFORMASIETEGNOLOGIE (IKT) MET NKV-VAKKE IN GRAAD 10-12
  IZIKHOKELO ZOKUFAKWA KWETHEKHINOLOJI YENGCACISO NONXIBELELWANO KWIZIFUNDO ZENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE (NCS) KUMABAKALA 10-12 TEACHER TRAINING IN LIFE ORIENTATION (FET)
  ONDERWYSEROPLEIDING IN LEWENSORIËNTERING (VOO)
  UQEQESHO LOOTITSHALA KWISIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (KWI-FET) PARTICIPATION IN WORLD KNOWLEDGE OLYMPIAD ON 16 MAY 2006
  DEELNAME AAN WÊRELDKENNISOLIMPIADE OP 16 MEI 2006
  UTHATHO-NXAXHEBA KWI-OLIMPIYADI YOLWAZI LWEHLABATHI JIKELELE (WORLD KNOWLEDGE OLYMPIAD) NGE-16 MEYI 2006 FET NCS SUBJECT ORIENTATION FOR ALL GRADE 10 TO 12 TEACHERS: JUNE – JULY 2006
  VOO-NKV-VAKORIËNTERING VIR ALLE GRAAD 10 TOT 12-ONDERWYSERS: JUNIE-JULIE 2006
  UKUQHELWANISWA NEZIFUNDO ZE-FET NCS KWABO BONKE OOTITSHALA BAMABAKALA 10 - 12: JUNI – JULAYI 2006 NATIONAL CURRICULUM STATEMENTS AND GUIDELINES
  NASIONALE KURRIKULUMVERKLARINGS EN RIGLYNE
  IINKCAZO ZEKHARITYHULAM KAZWELONKE KUNYE NEZIKHOKELO ANALYSIS OF THE 2005 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS RESULTS AND SUBJECT STRATEGIES FOR IMPROVING PERFORMANCE
  ANALISE VAN DIE 2005 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENUITSLAE EN VAKSTRATEGIEË OM UITSLAE TE VERBETER
  UCAZULULO LWEZIPHUMO ZEEMVIWO ZEMATRIKI ZIKA-2005 NEENDLELA ZOKUFUNDISA IZIFUNDO UKWENZELA UKUPHUCULA UKUPASWA KWAZO USE OF MENTAL MATHEMATICS FLIPBOOKS
  GEBRUIK VAN WISKUNDE HOOFREKENE-BLAAIBOEKE
  UKUSETYENZISWA KWEENCWADI ZEZIBALO II-MENTAL MATHEMATICS FLIPBOOKS CELEBRATION OF INTERNATIONAL MOTHER TONGUE DAY – 21 FEBRUARY
  VIERING VAN INTERNASIONALE MOEDERTAALDAG – 21 FEBRUARIE
  UKUBHIYOZELWA USUKU LOLWIMI LWENKOBE LWEZIZWE NGEZIZWE – NGE-21 FEBRUWARI PROVISIONAL TIMETABLE FOR THE SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: OCTOBER - NOVEMBER 2006
  VOORLOPIGE ROOSTER VIR DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: OKTOBER - NOVEMBER 2006
  ISICWANGCISO SAMAXESHA OKUBHALA SETHUTYANA SEEMVIWO ZEMATRIKI ZANGO-OKTOBHA - NOVEMBA 2006 SOUTH AFRICAN SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD
  SUID-AFRIKAANSE SKOOLKOOREISTEDDFOD
  UMNYHADALA WOKHUPHISWANO LOMCULO (CHORAL EISTEDDFOD) ZEZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA IMPLEMENTATION OF THE REVISED NATIONAL CURRICULUM STATEMENT IN GRADES 8 AND 9: TRAINING IN JULY AND SEPTEMBER 2006
  IMPLEMENTERING VAN DIE HERSIENE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING IN GRAAD 8 EN 9: OPLEIDING IN JULIE EN SEPTEMBER 2006
  UPHUNYEZWA KWENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE EHLAZIYIWEYO (REVISED (NATIONAL CURRICULUM STATEMENT) KUMABAKALA 8 - 9: UQEQESHO LWANGOJULAYI NANGOSEPTEMBA 2006 PROVISIONING OF 500 TEACHING ASSISTANTS TO SUPPORT THE WCED LITERACY AND NUMERACY STRATEGY
  VOORSIENING VAN 500 ONDERWYSASSISTENTE OM DIE WKOD SE STRATEGIE VIR GELETTERDHEID EN SYFERKUNDIGHEID TE ONDERSTEUN
  UKUBONELELWA NGEZITHUBA ZABANCEDISI BOOTITSHALA ABANGAMA-500 BOKUNIKA INKXASO ISICWANGCISO SOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA KUNYE NOLOKUBALA SESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI NATIONAL CURRICULUM STATEMENT: RELIGION STUDIES
  NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING: RELIGIESTUDIES
  INKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE: ISIFUNDO NGEZENKOLO (RELIGION STUDIES) DISTRIBUTION OF BOOKLET: GUIDE TO OPPORTUNITIES FOR FURTHER STUDY
  VERSPREIDING VAN BOEKIE: GIDS OOR MOONTLIKHEDE VIR VERDERE STUDIE
  UKUHANJISWA KWEENCWADANA: ISIKHOKELO ESINGAMATHUBA OKUQHUBEKA NEMFUNDO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY INTEGRATION WITH CURRICULUM
  INLIGTINGS- EN KOMMUNIKASIETEGNOLOGIE: INTEGRASIE MET KURRIKULUM
  UKUFAKWA KWETHEKHINOLOJI YENGCACISO NONXIBELELWANO KWIKHARITYHULAM UITNODIGING: LOK-SIMPOSIUM VIR AFRIKAANS-ONDERWYSERS GRADE 12 MUSIC: PRACTICAL EXAMINATIONS
  GRAAD 12 MUSIEK: PRAKTIESE EKSAMENS
  UMCULO WEBAKALA 12: IIMVIWO ZOMSEBENZI OWENZIWAYO (PRACTICAL EXAMINATIONS) SUPPORT FOR TEACHING HISTORY, NCS GRADES 9 & 11: ONLINE COURSE FOR HISTORY TEACHERS AND CURRICULUM ADVISERS
  ONDERSTEUNING VIR GESKIEDENISONDERRIG, HKV GRAAD 9 & 11: AANLYNKURSUS VIR GESKIEDENISONDERWYSERS EN KURRIKULUMADVISEURS
  INKXASO EKUFUNDISENI I-HISTORY, AMABAKALA 9&11 E-NCS: IKHOSI EYENZIWA NGOKUNXIBELELANA NGEKHOMPYUTHA (ONLINE COURSE) YOOTITSHALA BE-HISTORY NABACEBISI NGEZEKHARITYHULAM ECONOMICS: CLARIFICATION OF THE NATIONAL ASSESSMENT GUIDELINES FOR THE SENIOR CERTIFICATE TO BE IMPLEMENTED JANUARY 2006
  EKONOMIE: VERDUIDELIKING VAN DIE NASIONALE ASSESSERINGSRIGLYNE VIR DIE SENIOR SERTIFIKAAT VIR IMPLEMENTERING IN JANUARIE 2006
  ECONOMICS: UKUCACISWA KWEZIKHOKELO ZOVAVANYO LUKAZWELONKE ZESATIFIKETHI SEMATRIKI EZIZA KUPHUNYEZWA NGOJANUWARI 2006 BUSINESS ECONOMICS: CLARIFICATION OF THE NATIONAL ASSESSMENT GUIDELINES FOR THE SENIOR CERTIFICATE TO BE IMPLEMENTED JANUARY 2006
  BEDRYFSEKONOMIE: VERDUIDELIKING VAN DIE NASIONALE ASSESSERINGSRIGLYNE VIR DIE SENIOR SERTIFIKAAT VIR IMPLEMENTERING IN JANUARIE 2006
  ISATIFIKETHI SEMATRIKI: UKUCACISWA KWEZIKHOKELO ZOVAVANYO LUKAZWELONKE KWI-BUSINESS ECONOMICS – UKUPHUNYEZWA: JANUWARI 2006  

  Examinations Administration:  INDEPENDENT SCHOOLS: REGISTRATION OF GRADE 8 TO 12 LEARNERS
  ONAFHANKLIKE SKOLE: REGISTRASIE VAN GRAAD 8- TOT 12-LEERDERS
  IZIKOLO EZIZIMELEYO: UBHALISO LWABAFUNDI BAMABAKALA 8 - 12 ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF 2006 ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS
  BEKENDMAKING VAN DIE UITSLAE VAN DIE 2006 BOOV VLAK 4-EKSAMEN
  UKWAZISWA KWEZIPHUMO ZEEMVIWO ZIKA-2006 ZE-ABET INQANABA 4 ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 2006 SENIOR CERTIFICATE
  BEKENDMAKING VAN DIE UITSLAE VAN DIE 2006 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
  UKUBHENGEZWA KWEZIPHUMO ZOVIWO LWEMATRIKI ZIKA-2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2006 AND MARCH SUPPLEMENTARY 2007: THE CONDUCTING OF THE EXAMINATION IN TYPING STANDARD GRADE
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2006 EN MAART 2007 AAN- VULLINGSEKSAMEN: DIE AFNEEM VAN DIE TIK STANDAARDGRAAD EKSAMEN
  UVIWO LWEMATRIKI (NGONOVEMBA 2006 NOVIWO LOKUXABANGELA NGOMATSHI 2007): UKUQHUTYWA KOVIWO LOKUCHWETHEZA LOHLELO OLUPHAKATHI SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2006 AND MARCH 2007 SUPPLEMENTARY: SPECIAL STATIONERY
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2006 EN MAART 2007 AANVULLEND: SPESIALE SKRYFBEHOEFTES
  UVIWO LWEMATRIKI (NGONOVEMBA 2006 NOLOKUXABANGELA NGOMATSHI 2007): IZINTO ZOKUBHALA EZIZODWA SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2006: INVIGILATORS’ CLAIM FORMS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2006: OPSIENERSEISVORMS
  UVIWO LWEMATRIKI LUKANOVEMBA 2006: IFOM YEBANGO YABAGADI BABAVIWA SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2006: LATIN HG (CASS PORTFOLIO)
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 2006: LATYN HG (DASS-PORTEFEULJE)
  UVIWO LWEMATRIKI LUKA-2006: IPHOTHIFOLIYO YE-CASS KWILATINI HG OCTOBER-NOVEMBER 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS:
  1. FINAL LIST OF ENTRIES FOR FULL-TIME AND ABET LEARNERS
  2. INTERNAL EXAMINATION MARKS FOR JUNE AND SEPTEMBER 2006
  3. LIST OF PRIVATE CANDIDATES

  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: OKTOBER-NOVEMBER 2006:
  1. FINALE LYS VAN INSKRYWINGS VIR VOLTYDSE EN BOOV-LEERDERS
  2. INTERNE EKSAMENPUNTE VIR JUNIE EN SEPTEMBER 2006
  3. LYS VAN PRIVAAT KANDIDATE

  UVIWO LWEMATRIKI NGO-OKTOBHA/NOVEMBA 2006:
  1. ULUHLU LOKUGQIBELA LWABAFUNDI ABASISIGXINA ABABHALISELE UVIWO NABAFUNDI BEMFUNDO YABADALA
  2. AMANQAKU OVIWO LWANGAPHAKATHI LUKAJUNI NOSEPTEMBA 2006
  3. ULUHLU LWABAVIWA BABUCALA (PRIVATE CANDIDATES)
  MARKING, CHECKING AND MODERATING OF NOVEMBER 2006 ABET LEVEL 4 EXAMINATION SCRIPTS, AS WELL AS THE PAYMENT OF TRAVEL ALLOWANCES
  NASIEN, KONTROLERING EN MODERERING VAN VBOO VLAK 4-EKSAMENSKRIFTE: NOVEMBER 2006 ASOOK DIE BETALING VAN REISTOELAE
  UKUMAKISHWA, UKUTSHEKISHWA NOKUMODAREYITHWA KWAMAPHEPHA EEMVIWO ZE-ABET ZENQANABA 4 NGONOVEMBA 2006 KWAKUNYE NENTLAWULO YEZIBONELELO ZOKUHAMBA GRADE 10: REGISTRATION OF LEARNERS: OCTOBER 2006
  REGISTRASIE VAN GRAAD 10-LEERDERS VIR OKTOBER 2006 SE ASSESSERING
  UBHALISO LWABAFUNDI BEBAKALA 10 UKULUNGISELELA UVAVANYO LUKA-OKTOBHA 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2006: DANCE HG AND SG
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2006: DANS HG EN SG
  UVIWO LWEMATRIKI LWANGONOVEMBA 2006: ISIFUNDO SOMDANISO HG NE-SG SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: OCTOBER/NOVEMBER 2006: COMPLETION OF MARK SHEETS FOR CONTINUOUS ASSESSMENT (CASS)
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: OKTOBER/NOVEMBER 2006: INVUL VAN PUNTESTATE VIR DEURLOPENDE ASSESSERING (DASS)
  UVIWO LWEMATRIKI NGO-OKTOBHA/NOVEMBA 2006: UKUZALISWA KWEEMAKHISHITI ZOVAVANYO RHOQO (CASS) AMENDMENTS TO INDUSTRIAL REGIONS FOR NOVEMBER 2007 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS AND SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS FOR MARCH 2008: GEOGRAPHY
  WYSIGINGS AAN INDUSTRIËLE STREKE VIR NOVEMBER 2007 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS EN AANVULLENDE EKSAMENS VIR MAART 2008: AARDRYKSKUNDE
  UFAKELO LWEZILUNGISO KWIINGINGQI ZOSHISHINO ZOVIWO LWEMATRIKI NGONOVEMBA 2007 NOVIWO LOKUXABANGELA NGOMATSHI 2008 KWIJOGRAFI SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS (NOVEMBER 2006) AND SENIOR CERTIFICATE SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS (MARCH 2007): RE-MARKING, RE-CHECKING AND VIEWING OF SCRIPTS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN (NOVEMBER 2006) EN SENIOR SERTIFIKAAT AANVULLENDE EKSAMENS (MAART 2007): HERNASIEN, HERKONTROLEER EN BESIGTIGING VAN SKRIFTE
  IIMVIWO ZEMATRIKI (NGONOVEMBER 2006) KUNYE NEEMVIWO ZOKUXABANGELA (NGOMATSHI 2007): UKUMAKISHWA NOKUTSHEKISHWA KWAKHONA KUNYE NOKUBONWA KWEZIKRIPTHI ABET LEVEL 4 EXAMINATION: OCTOBER 2006: REMARKING, RECHECKING AND VIEWING OF SCRIPTS
  BOOV VLAK 4-EKSAMEN: OKTOBER 2006: HERNASIEN, HERKONTROLEER EN BESIGTIGING VAN SKRIFTE
  IIMVIWO ZEMFUNDO YABADALA YENQANABA 4: NGO-OKTOBHA 2006: UKUMAKISHWA, UKUTSHEKISHWA KWAKHONA NOKUBONWA KWEENCWADI ZEMPENDULO (SCRIPTS) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION AND ABET LEVEL 4 ASSESSMENT: OCTOBER/NOVEMBER 2006: DISPATCH, RECEIPT AND RETURN OF EXAMINATION MATERIAL
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN EN BOOV VLAK 4-ASSESSERING: OKTOBER/NOVEMBER 2006: VERSENDING, ONTVANGS EN TERUGVERSENDING VAN EKSAMENMATERIAAL
  IIMVIWO ZEMATRIKI NOVAVANYO LUKA-ABET LEVEL 4 NGO-OKTOBHA/NOVEMBA 2006: UKUKHUTSHWA, UKWAMKELWA NOKUBUYISWA KWEZINTO ZOKUBHALA IIMVIWO (EXAMINATION MATERIAL) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS (NOVEMBER 2006) ANDSUPPLEMENTARY EXAMINATIONS (MARCH 2007): CONDUCTING OF THE COMPUTYPING STANDARD GRADE EXAMINATION
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN (NOVEMBER 2006) EN AANVULLINGSEKSAMEN (MAART 2007): DIE AFNEEM VAN REKENAARTIK STANDAARDGRAAD-EKSAMEN
  UVIWO LWEMATRIKI (NGONOVEMBA 2006) KUNYE NOVIWO LOKUXABANGELA (NGOMATSHI 2007): UKUQHUTYWA KOVIWO LWESIFUNDO SOKUCHWETHEZA NGEKHOMPYUTHA OCHWETHEZO KUHLELO OLUSEZANTSI (STANDARD GRADE) ABET LEVEL 4 (NQF 1) ASSESSMENTS (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE): APPOINTMENT OF INVIGILATORS FOR OCTOBER 2006
  ASSESSERING VAN BOOV VLAK 4 (NKR 1) (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE VOLWASSENE ONDERWYSSERTIFIKAAT): AANSTELLING VAN OPSIENERS VIR OKTOBER 2006
  IIMVAVANYO ZE-ABET LEVEL 4 (NQF 1) (EZISINGISELE KWISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI): UKUTYUNJWA KWABAGADI-BAVIWA UKULUNGISELELA U-OKTOBHA 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2006: PROCEDURE FOR THE SUBMISSION OF IRREGULARITIES, COMPLAINTS AND/OR COMMENTS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2006: PROSEDURE VIR DIE VOORLEGGING VAN ONREËLMATIGHEDE, KLAGTES EN/OF KOMMENTAAR
  UVIWO LWEMATRIKI NGONOVEMBA 2006: INKQUBO YOKUNGENISWA KWEZITENXO (IRREGULARITIES), IZIKHALAZO KUNYE/OKANYE IIKHOMENTI GRADE 8 PROVINCIAL TESTS FOR 2006 IN MATHEMATICS AND ENGLISH OR AFRIKAANS
  GRAAD 8: PROVINSIALE TOETSE IN 2006 VIR WISKUNDE EN ENGELS OF AFRIKAANS
  IIMVAVANYO ZEBAKALA 8 ZEPHONDO ZIKA-2006 KWIMATHEMATIKA NAKWISINGESI OKANYE ISI-AFRIKANSI REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE (GETC) (GRADE 9): NOVEMBER 2006: PRELIMINARY SCHEDULE OF ENTRIES
  REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE ALGEMENE-ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSERTIFIKAAT (AOOS) (GRAAD 9): NOVEMBER 2006: VOORLOPIGE INSKRYWINGSKEDULE
  UBHALISO LWABAFUNDI UKULUNGISELELA ISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO OLUBANZI (GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE (GETC)) (IBAKALA 9) NGONOVEMBA 2006: ULUHLU LOKUQALA LWAMAGAMA ABABHALISELE UVIWO (PRELIMINARY SCHEDULE OF ENTRIES) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION AND ABET GRADE 12: OCTOBER/NOVEMBER 2006 AND MARCH 2007 SUPPLEMENTARY: APPOINTMENT OF INVIGILATORS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN EN BOOV GRAAD12: OKTOBER/NOVEMBER 2006 EN MAART 2007 AANVULLINGSEKSAMEN: AANSTELLING VAN OPSIENERS
  UKUTYUNJWA KWABAGADI-BAVIWA UKULUNGISELELA IIMVIWO ZEMATRIKI NEZE-ABET ZEBAKALA 12 ZANGO-OKTOBHA-NOVEMBA 2006 NANGOMATSHI 2007 JUNE 2006 ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS TOWARDS THE GETC - COMPLETION OF MARK SCHEDULES FOR FORMATIVE ASSESSMENT
  JUNIE 2006 BOOV VLAK 4-EKSAMENS VIR DIE AOOS - VOLTOOIING VAN PUNTESTATE VIR FORMATIEWE ASSESSERING
  UVIWO LWE-ABET LWENQANABA 4 OLUJOLISE KWI-GETC - UKUZALISWA KWEESHEDYULI ZAMANQAKU OVAVANYO LOKUNIKA ULWAZI (FORMATIVE ASSESSMENT) FINAL LIST OF ENTRIES FOR JUNE 2006 ABET LEVEL 4 (NQF 1) EXAMINATIONS (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE)
  FINALE LYS VAN INSKRYWINGS VIR DIE Junie 2006 VBOO-VLAK 4 (NKF 1) EKSAMEN (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDINGSERTIFIKAAT)
  ULUHLU LOKUGQIBELA LWAMAGAMA ABABHALISELE IIMVIWO ZE-ABET LEVEL 4 (NQF 1) NGOJUNI 2006 (EZIJONGISE KWISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI) SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2006: PRELIMINARY SCHEDULE OF ENTRIES: GRADE 12 LEARNERS (FULL-TIME AND ABET)
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2006: VOORLOPIGE SKEDULE VAN INSKRYWINGS: GRAAD 12 LEERDERS (VOLTYDS EN BOOV)
  UVIWO LWEMATRIKI NGONOVEMBA 2006: ULUHLU LOKUQALA LWAMAGAMA ABABHALISELE UVIWO: BEBAKALA 12 (ABASISIGXINA NABE-ABET) CHECKING, MARKING AND MODERATING OF JUNE 2006 ABET LEVEL 4 EXAMINATION SCRIPTS, AS WELL AS THE PAYMENT OF TRAVEL ALLOWANCES
  NASIEN, KONTROLERING EN MODERERING VAN VBOO VLAK 4-EKSAMENSKRIFTE: JUNIE 2006 ASOOK DIE BETALING VAN REISTOELAE
  UKUMAKISHWA, UKUTSHEKISHWA NOKUMODAREYITHWA KWAMAPHEPHA EEMVIWO ZE-ABET ZENQANABA 4 NGOJUNI 2006 KWAKUNYE NENTLAWULO YEZIBONELELO ZOKUHAMBA GRADE 8: PROVINCIAL TESTS FOR 2006 IN MATHEMATICS AND ENGLISH OR AFRIKAANS
  GRAAD 8: PROVINSIALE TOETSE IN 2006 VIR WISKUNDE EN ENGELS OF AFRIKAANS
  IBAKALA 8: IIMVAVANYO ZEPHONDO ZIKA-2006 KWIMATHEMATIKA NAKWISINGESI OKANYE KWISI-AFRIKANSI SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2006: APPLICATION TO ACT AS MARKER
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2006: AANSOEK OM AS NASIENER TE DIEN
  UVIWO LWEMATRIKI LUKA-NOVEMBA 2006: ISICELO SOKUMAKISHA SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2005: DESPATCH OF FULL-TIME SENIOR CERTIFICATES
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2005: VERSENDING VAN VOLTYDSE SENIOR SERTIFIKATE
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZANGONOVEMBA 2005: UKUTHUNYELWA KWEZATIFIKETHI ZABAFUNDI ABASISIGXINA ABET LEVEL 4 (NQF 1) ASSESSMENT: (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE – GETC) JUNE 2006: PRELIMINARY SCHEDULE OF ENTRIES
  VBOO VLAK 4 (NKF 1) ASSESSERING: (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDINGSERTIFIKAAT – AOOS): JUNIE 2006: VOORLOPIGE SKEDULE VAN INSKRYWINGS
  UVAVANYO LWE-ABET KWINQANABA 4 (NQF 1): (OLUJONGISE KWISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI -GETC) NGOJUNI 2006: ULUHLU LOKUQALA LWAMAGAMA ABAVIWA ABET LEVEL 4 (NQF 1) ASSESSMENT: (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE (GETC) JUNE 2006: APPOINTMENT OF INVIGILATORS
  VBOO VLAK 4 - (NKF 1) ASSESSERING: (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE VOLWASSENE ONDERWYSSERTIFIKAAT (AVOS) JUNIE 2006: AANSTELLING VAN OPSIENERS
  IIMVAVANYO ZE-ABET LEVEL 4 (NQF 1) (EZISINGISELE KWISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI): UKUTYUNJWA KWABAGADI-BAVIWA UKULUNGISELELA U-JUNI 2006 GRADE 8: REGISTRATION OF LEARNERS FOR 2006: PROVINCIAL TESTS IN MATHEMATICS AND ENGLISH/AFRIKAANS
  GRAAD 8: REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR 2006: PROVINSIALE TOETSE IN WISKUNDE EN ENGELS/AFRIKAANS
  IBAKALA 8: UBHALISO LWABAFUNDI NGO-2006 BEBHALISELA IIMVAVANYO ZEPHONDO KWIMATHEMATIKA NAKWISINGESI/ISI-AFRIKANSI APPLICATIONS FOR APPOINTMENT AS CHIEF MARKERS, MARKERS AND MODERATORS FOR ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS (JUNE AND OCTOBER 2006)
  AANSOEK OM AS HOOFNASIENERS, NASIENERS EN MODERATORE OP TE TREE VIR BVOO-EKSAMENS (JUNIE EN OKTOBER 2006)
  IZICELO ZOKUQESHWA KWAMAGOSA AMAKISHAYO AZIINTLOKO, AMAGOSA AMAKISHAYO NEEMODAREYITHA ZOVIWO LWENQANABA 4 LWE-ABET (JUNI NO-OKTOBHA 2006) REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE NOVEMBER 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
  REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE NOVEMBER 2006 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
  UBHALISO LWABAFUNDI UKULUNGISELELA UVIWO LWEMATRIKI LUKA NOVEMBA 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS NOVEMBER 2005: EXAMINERS’ REPORTS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2005: EKSAMINATORE SE VERSLAE
  IINGXELO ZABAVAVANYI ZEEMVIWO ZEMATRIKI ZANGONOVEMBA 2005 NOVEMBER 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: ALTERNATIVE AND/OR ADAPTED METHODS OF EXAMINING LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2006: ALTERNATIEWE EN/OF AANGEPASTE WYSES VAN EKSAMINERING/ASSESSERING VAN LEERDERS MET SPESIALE ONDERWYSBEHOEFTES
  IIMVIWO ZEMATRIKI ZIKANOVEMBA 2006: EZINYE IINDLELA OKANYE IINDLELA EZITSHINTSHWE APHA NAPHAYA ZOKUVIWA KWABAVIWA ABANEEMFUNO ZEMFUNDO EZIZODWA SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2005: SYMBOL DISTRIBUTION FOR SUBJECTS WRITTEN BY WCED LEARNERS
  SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 2005: SIMBOOLVERSPREIDING VIR VAKKE GESKRYF DEUR WKOD-LEERDERS
  IIMVIWO ZEMATRIKI NGO-2005: UKWABIWA KWEESIMBOLI KWIZIFUNDO EZIBHALWE NGABAFUNDI BESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE ABET LEVEL 4 ASSESSMENT WITH A VIEW TO OBTAINING THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE: JUNE 2006
  REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE VBOO VLAK 4-ASSESSERING MET DIE OOG OP DIE VERKRYGING VAN DIE ALGEMENE ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSERTIFIKAAT: JUNIE 2006
  UBHALISO LWABAFUNDI UKULUNGISELELA INQANABA 4 LOVAVANYO LWE-ABET (ABET LEVEL 4 ASSESSMENT) NGENJONGO YOKUFUMANA ISATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI (GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE): JUNI 2006 AMENDMENTS TO INDUSTRIAL REGIONS FOR NOVEMBER 2006 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS AND SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS FOR MARCH 2007: GEOGRAPHY
  WYSIGINGS AAN INDUSTRIËLE STREKE VIR NOVEMBER 2006 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS EN AANVULLENDE EKSAMENS VIR MAART 2007 : AARDRYKSKUNDE
  IZILUNGISO KWIMIMANDLA YOSHISHINO UKULUNGISELELA IIMVIWO ZEMATRIKI ZIKANOVEMBA 2006 NEEMVIWO ZOKUXABANGELA ZIKAMATSHI 2007: I-JOGRAFI

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ©2006 WCED 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  To view "attachments" or "annexures" to the minutes:
    1.  click on the link in the body of the minute;
    2.  a description ( format and size ) of the document(s) is presented at the end of the minute;
    3.  to view the document, click on the link at the end of the description.
  Note:
  Certain documents are available only as printed copies.  This will be indicated in the
  note at the end of the minute.  Copies of these documents may be obtained using the contact information provided at the top of the minute.
      return to:  Index of Minutes