WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

Circulars: 2009

Go to circulars for 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995

How to view attachments to Circulars

To search for a specific circular,  press the keys  CTRL + F  then enter either the circular number, e.g. "38" or
a keyword or phrase (from the title of the circular), e.g. "governing bodies", "assessering", "ikhalenda yesikolo", etc.
Press ESC to close the search dialogue box.

  ANNUAL LEAVE DISPENSATION FOR PUBLIC SERVICE STAFF AT SCHOOLS AND TRAINING INSTITUTIONS
JAARLIKSE VERLOFBEDELING VIR STAATSDIENSPERSONEEL BY SKOLE EN OPLEIDINGSINRIGTINGS
AMALUNGISELELO EKHEFU LABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABASEZIKOLWENI NAKUMAZIKO OQEQESHO2010 PLANNING CALENDAR FOR SCHOOLS
2010 BEPLANNINGSKALENDER VIR SKOLE
IKHALENDA YOKUCWANGCISA YEZIKOLO KA-2010DELEGATION OF POWERS OF THE MEMBER OF THE EXECUTIVE COUNCIL (MEC) RESPONSIBLE FOR EDUCATION: WESTERN CAPE (PROVINCIAL MINISTER OF EDUCATION) IN TERMS OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT, 1996, (ACT 84 OF 1996), AS AMENDED BY THE EDUCATION AMENDMENT ACTS
DELEGERING VAN BEVOEGDHEDE VAN DIE LID VAN DIE UITVOERENDE RAAD (LUR) VERANTWOORDELIK VIR ONDERWYS: WES-KAAP (PROVINSIALE MINISTER VAN ONDERWYS) INGEVOLGE DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, 1996, (WET 84 VAN 1996), SOOS GEWYSIG DEUR DIE ONDERWYSWYSIGINGSWETTE
UKUDLULISWA KWAMAGUNYA ELUNGU LESIGQEBA SOLAWULO ELIPHATHISWE EZEMFUNDO (UMPHATHISWA WEMFUNDO WEPHONDO) NGOKOMTHETHO WEZIKOLO WASEMZANTSI AFRIKA, 1996 (UMTHETHO 84 KA-1996), NJENGOKO UFAKELWE IZILUNGISO YIMITHETHO EFAKELA IZILUNGISO KWIMITHETHO YEMFUNDOCHANGES TO PROVINCIAL PRINCIPAL FORUMS
VERANDERINGE AAN PROVINSIALE PRINSIPAALFORUMS
UTSHINTSHO OLWENZIWE KWIIFORAM ZEENQUNUNUTRANSVERSAL CONTRACT FOR ADVERTISING AND HR VALUE-ADDING SERVICES FOR THE PERIOD 1 OCTOBER 2009 TO 30 SEPTEMBER 2012 (CONTRACT PAWCFIN 01/2009/10)
DWARSLEGGENDE KONTRAK VIR ADVERTERING EN MH-WAARDE- TOEVOEGINGSDIENSTE VIR DIE PERIODE 1 OKTOBER 2009 TOT 30 SEPTEMBER 2012: KONTRAK PAWCFIN 01/2009/10
IMVUMELWANO EYINZUZO MACALA KANONDYEBO WEPHONDO YOKUPAPASHA IZAZISO NEENKONZO ZOKUPHUCULA UMGANGATHO KWICANDELO LEMICIMBI YEZABASEBENZI (HR) KWITHUBA ELISUSELA KWI-1 OKTOBHA 2009 UKUYA KWI-30 SEPTEMBA 2012 (CONTRACT PAWCFIN 01/2009/10)NON-EDUCATION ACTIVITIES ON SCHOOL PREMISES DURING SCHOOL HOURS
NIE-ONDERWYSAKTIWITEITE OP SKOOLTERREINE TYDENS SKOOLURE
IZINTO EZINGEZOZAMFUNDO EZIQHUBEKELA ESIKOLWENI NGEEYURE ZESIKOLOREVISED UNIT STANDARDS IN ABET LEVEL 4 (NQF LEVEL 1) FOR THE INTERIM GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE
HERSIENE EENHEIDSTANDAARDE IN BOOV VLAK 4 (NKR VLAK 1) VIR DIE TUSSENTYDSE ALGEMENE ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSERTIFIKAAT
IMIGANGATHO YEMILINGANISELO EHLAZIYIWEYO KWI-ABET LEVEL 4 (NQF LEVEL 1) YESATIFIKETHI SEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI SETHUTYANACOST-SAVING MEASURES WHEN BOOKING AIR TRANSPORT SERVICES FOR OFFICIAL PURPOSES
KOSTEBESPARENDE MAATRE╦LS BY DIE BESPREKING VAN LUGVERVOERDIENSTE VIR
AMPTELIKE DOELEINDES

AMANYATHELO OKONGA IMALI XA KUBHUKISHELWA IINKONZO ZOTHUTHO NGOMOYA UKULUNGISELELA IINJONGO ZASEBURHULUMENTENICORRECTIONS REGARDING RECOMMENDED LITERATURE FOR GRADES 7 TO 11 IN 2010
REGSTELLINGS AANGAANDE AANBEVOLE LETTERKUNDE VIR GRAAD 7 TOT 11 IN 2010
IZILUNGISO EZIMALUNGA NONCWADI EKUCETYISWA UKUBA LUFUNDWE KUMABAKALA 7-11 NGO-2010PROCEDURES THAT MUST BE FOLLOWED WHEN CONDUCTING THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE PRACTICAL EXAMINATIONS IN COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY
PROSEDURES WAT GEVOLG MOET WORD BY DIE AFNEEM VAN DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT- PRAKTIESE EKSAMENS IN REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE
IINKQUBO EMAZILANDELWE NGEXESHA KUQHUTYWA IIMVIWO ZEPRAKHTIKHALI ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NATIONAL SENIOR CERTIFICATE) KWI-COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY (CAT) NAKWI-INFORMATION TECHNOLOGY (IT)ARRANGEMENTS FOR THE SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: APRIL-JUNE 2010
VOORBEREIDINGS VIR DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: APRIL-JUNIE 2010
AMALUNGISELELO OVIWO LWEMATRIKI: NGO-APRELI-JUNI 2010NORMS AND STANDARDS FUNDING FOR SCHOOLS - FINANCIAL ALLOCATION FOR THE 2010/2011 FINANCIAL YEAR
NORME EN STANDAARDE VIR SKOOLBEFONDSING: FINANSI╦LE TOEKENNING VIR DIE 2010/11 FINANSI╦LE JAAR
IMIMISELO NEMIGANGATHO YOLWABIWO-MALI YEZIKOLO: ULWABIWO-MALI LONYAKA-MALI 2010/11PROVISION OF EDUCATORS - ISSUING OF STAFF ESTABLISHMENTS FOR 2010
VOORSIENING VAN OPVOEDERS: UITREIKING VAN DIENSSTATE VIR 2010
UKUBONELELWA KWAMAZIKO NGOOTITSHALA: UKUKHUTSHWA KWEZITHUBA EZABELWE AMAZIKO NGO-2010GENERAL EDUCATION AND TRAINING (GET) MATTERS IN SCHOOLS
KWESSIES IN SKOLE AANGAANDE ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING (AOO)
IMIBA EMALUNGA NE-GENERAL EDUCATION AND TRAINING (GET) EZIKOLWENIDECLARATION OF FINANCIAL INTEREST
VERKLARING VAN FINANSI╦LE BELANG
UKUXELA UKUCHAPHAZELEKA KWAKHO KWIMICIMBI ENXULUMENE NEZEMALIRECOMMENDED LITERATURE STUDY BOOKS FOR GRADES 7 TO 11 FOR 2010
AANBEVOLE LETTERKUNDESTUDIEBOEKE VIR GRAAD 7 TOT 11 IN 2010
IINCWADI EZINOKUFUNDWA ZONCWADI OLUCETYISWAYO ZAMABAKALA 7 - 11 NGO-2010PROCEDURES FOR ARRANGING OFFICIAL GATHERINGS (SEMINARS, WORKSHOPS, TRAINING SESSIONS AND CONFERENCES)
PROSEDURES VIR DIE RE╦L VAN AMPTELIKE BYEENKOMSTE (SEMINARE, WERKWINKELS, OPLEIDINGSESSIES EN KONFERENSIES)
IINKQUBO ZOKULUNGISELELA IINDIBANO ZASEBURHULUMENTENI (IISEMINA, OOMASIFUNDISANE, IISESHONI ZOQEQESHO NEENKOMFA)WCED CIRCULARS ISSUED DURING THE SECOND QUARTER OF 2009 (01 APRIL 2009 - 30 JUNE 2009)
WKOD-OMSENDBRIEWE UITGEREIK GEDURENDE DIE TWEEDE KWARTAAL 2009
(01 APRIL 2009 TOT 30 JUNIE 2009)

IISETYHULA ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI EZIKHUTSHWE NGEKOTA YESIBINI KA-2009
(01 APRELI 2009 - 30 JUNI 2009)
INCREASES IN BOARDING, PRIVATE BOARDING AND TRANSPORT BURSARIES, AND PERSONNEL SUBSIDIES PAYABLE TO HOSTELS AND SCHOOLS
VERHOGING IN LOSIES-, PRIVAATLOSIES-, VERVOERBEURSE EN PERSONEELSUBSIDIES BETAALBAAR AAN KOSHUISE EN SKOLE
UKWANDISWA KWEEBHASARI ZOKUBHODA, EZOKUBHODA ZABUCALA NEZOTHUTHO, NEENKXASO-MALI (SUBSIDIES) ZABASEBENZI EZIHLAWULWA KWIIHOSTELE NEZIKOLOCODE OF CONDUCT FOR SCHOOLS
SKOOL SE GEDRAGSKODE
UMGAQO WOKUZIPHATHA WEZIKOLORANDOM SEARCHES AND SEIZURES AND DRUG TESTING AT SCHOOLS
WILLEKEURIGE DEURSOEKINGS EN BESLAGLEGGINGS EN DWELMTOETSE BY SKOLE
UKUSETSHWA NGEQUBULISO KWABATHILE NOKUHLUTHWA KWEZINTO NOKUVAVANYELWA IZIYOBISI EZIKOLWENIStatutory requirements, rules and conditions for contracting security services at WCED institutions
Statutŕre vereistes, reŰls en voorwaardes vir die kontraktering van veiligheidsdienste by WKOD-inrigtings
Imfuno ezimiselwe ngumthetho, imigaqo nemigqaliselo yokuqeshwa kwabeenkonzo zokhuseleko kumaziko eWCEDPROCESSES AND PROCEDURES FOR EXEMPTIONS AND CONCESSIONS IN GRADE 9
PROSESSE EN PROSEDURES VIR VRYSTELLINGS EN TOEGEWINGS IN GRAAD 9
IINKQUBO ZOKUXOLELWA NOKUNYENYISWA KWEMIQATHANGO KUBAFUNDI KWIBAKALA 9PHASE-SPECIFIC NATIONAL CURRICULUM POLICY BOOKS FOR GRADES R TO 6
FASE-SPESIFIEKE NASIONALE KURRIKULUMBELEIDBOEKE VIR GRAAD R TOT 6
IINCWADI ZOMGAQO-NKQUBO WEKHARITYHULAM KAZWELONKE EZIJOLISE NGQO KWIZIGABA ZAMABAKALA R- 6 (PHASE-SPECIFIC NATIONAL CURRICULUM POLICY BOOKS FOR GRADES R TO 6)PROGRESSION AND PROMOTION REQUIREMENTS FOR GRADES 1 - 9 AS FROM 2009
VORDERINGS- EN BEVORDERINGSVEREISTES VIR GRAAD 1 - 9 VANAF 2009
IIMFUNO EZIMISELWEYO ZOKUQHUBELA PHAMBILI (PROGRESSION) KUNYE NOKUPASA (PROMOTION) KUMABAKALA 1 - 9 UKUSUSELA NGO-2009AMENDMENTS TO THE PROVINCIAL MEASURES FOR THE ELECTION OF SCHOOL GOVERNING BODIES FOR ALL PUBLIC SCHOOLS (EXCLUDING PUBLIC SCHOOLS FOR LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS)
WYSIGINGS AAN DIE PROVINSIALE MAATRE╦LS VIR DIE VERKIESING VAN DIE SKOOLBEHEERLIGGAME VIR ALLE OPENBARE SKOLE (OPENBARE SKOLE VIR LEERDERS MET SPESIALE ONDERWYS-BEHOEFTES UITGESLUIT)
IZILUNGISO EZIFAKELWE KWIMIQATHANGO YEPHONDO YONYULO LWAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO KUZO ZONKE IZIKOLO ZIKARHULUMENTE KUNGABANDAKANYWA IZIKOLO ZIKARHULUMENTE ZABAFUNDI ABANEEMFUNO EZIZODWA ZEMFUNDOWCED CIRCULARS ISSUED DURING THE FIRST QUARTER OF 2009 (01 JANUARY 2009 TO 31 MARCH 2009)
WKOD-OMSENDBRIEWE UITGEREIK GEDURENDE DIE EERSTE KWARTAAL 2009 (01 JANUARIE 2009- 31 MAART 2009)
IISETYHULA ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI EZIKHUTSHWE NGEKOTA YOKUQALA KA-2009 (01 JANUWARI 2009 - 31 MATSHI 2009)FINAL TIMETABLE FOR NOVEMBER 2009 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
FINALE ROOSTER VIR NOVEMBER 2009 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS
ITHAYIMTHEBHILE YOKUPHELA KONYAKA YEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE NGONOVEMBA 2009SCHOOL CALENDAR FOR 2009: WCED 009
SKOOLALMANAK VIR 2009: WKOD 009
IKHALENDA YESIKOLO KA-2009: WCED 009AMENDED FINAL TIMETABLE FOR MAY-JUNE 2009 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
GEWYSIGDE FINALE ROOSTER VIR MEI - JUNIE 2009 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA EFAKELWE IZILUNGISO YEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZANGOMEYI-JUNI 2009TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR PART-TIME CANDIDATES WRITING THE SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS IN MAY - JUNE 2009
ROOSTER EN RE╦LINGS VIR DEELTYDSE KANDIDATE WAT DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN IN MEI-JUNIE 2009 AFL╩
ITHAYIMTHEBHILE NAMALUNGISELELO ABAVIWA ABABHALA IIMVIWO ZEMATRIKI NGOMEYI-JUNI 2009 POLITICAL POSTERS ON EDUCATION PROPERTY
POLITIEKE PLAKKATE OP ONDERWYSEIENDOM
IIPHOWUSTA ZEZOPOLITIKO KWIPROPATHI YESEBE LEMFUNDOUNAVAILABILITY OF THE PERSAL SYSTEM
NIE BESKIKBAARHEID VAN DIE PERSALSTELSEL
UKUNGABIKHO KWESISTIM YEPESALIWCED CIRCULARS ISSUED DURING THE YEAR 2008 (01 JANUARY 2008-31 DECEMBER 2008)
WKOD-OMSENDBRIEWE UITGEREIK GEDURENDE DIE JAAR 2008 (01 JANUARIE 2008- 31 DESEMBER 2008)
IISETYHULA ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI EZIKHUTSHWE NGETHUBA LONYAKA KA-2008 (01 JANUWARI 2008 - 31 DISEMBA 2008)POLICY AND PROCEDURES REGARDING APPLICATION FOR ILL-HEALTH RETIREMENT
BELEID EN PROSEDURES AANGAANDE AANSOEK OM UITDIENSTREDE WEENS SWAK GESONDHEID
UMGAQO-NKQUBO NEENKQUBO NGOKUMALUNGA NEZICELO ZOMHLALA-PHANTSI NGENXA YOKUGULAGRANTING AND UTILISATION OF SICK LEAVE: ALL EMPLOYEES (EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE STAFF) AND THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON INCAPACITY LEAVE AND ILL- HEALTH RETIREMENT (PILIR)
TOEKENNING EN BENUTTING VAN SIEKTEVERLOF: ALLE WERKNEMERS (OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL) EN DIE IMPLEMENTERING VAN DIE BELEID OOR DIE ONBEVOEGDHEIDSVERLOF EN AFTREDE AS GEVOLG VAN SWAK GESONDHEID (PILIR)
UKUNIKWA NOKUSETYENZISWA KWEKHEFU LOKUGULA NGABO BONKE ABAQESHWA (OOTITSHALA NABAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE) NOKUPHUNYEZWA KOMGAQO-NKQUBO WEKHEFU LOKUNGAKWAZI KUSEBENZA NGENXA YOKUNGAPHILI NOMHLALA-PHANTSI NGENXA YOKUGULA (POLICY ON INCAPACITY LEAVE AND ILL-HEALTH RETIREMENT) (PILIR)POLICY AND PROCEDURES REGARDING APPLICATION FOR NORMAL SICK/ TEMPORARY INCAPACITY LEAVE AND INTRODUCTION OF THE NEW Z1(a) FORM
BELEID EN PROSEDURES AANGAANDE AANSOEK OM NORMALE SIEKTE/ TYDELIKE ONGESKIKTHEIDSVERLOF EN DIE IMPLEMENTERING VAN DIE NUWE Z1(a)-VORM
UMGAQO-NKQUBO NEENKQUBO EZIMALUNGA NOKUSETYENZISWA KWEKHEFU LOKUGULA ELIQHELEKILEYO/LOKUNGAKWAZI KUSEBENZA OKWETHUTYANA NGENXA YOKUNGAPHILI KUNYE NOKUQALA UKUSETYENZISWA KWEFOM Z1(a) ENTSHAPROCEDURE FOR THE APPOINTMENT OF PUBLIC SERVICE STAFF FOR A CLOSED PERIOD (CONTRACT/ SUBSTITUTE APPOINTMENT)
PROSEDURE VIR DIE AANSTELLING VAN STAATSDIENSPERSONEEL VIR 'N GESLOTE TYDPERK (KONTRAK/PLAASVERVANGERS)
INKQUBO YOKUQESHWA KWABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE IXESHA ELIQINGQIWEYO (ABAQESHWA NGEMVUMELWANO / ABAQESHWA NJENGAMABAMBELA)INCREASE IN GRADE R SUBSIDY AND OTHER RELATED ISSUES
VERHOGING VAN PREPRIMŕRE (GRAAD R-) SUBSIDIE EN ANDER VERBANDHOUDENDE AANGELEENTHEDE
UKUNYUSWA KWENKXASO-MALI KWIBAKALA R NEMINYE IMIBA ENXULUMENE NOKOMAINTENANCE OF A DATABASE OF APPLICATIONS FOR EXEMPTION FROM PAYMENT OF SCHOOL FEES AT PUBLIC SCHOOLS
INSTANDHOUDING VAN 'N DATABASIS VAN AANSOEKE OM VRYSTELLING VAN BETALING VAN SKOOLGELD BY OPENBARE SKOLE
ISIHLOKO: UKULONDOLOZWA KWEZIKO LEDATHA (DATABASE) LEZICELO ZOKUNYINYISELWA UKUHLAWULA IIFIZI ZESIKOLO KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE

Index   (Click on the title to view the circular)
 


Go to circulars for 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995


return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

ę 2009 WCED