WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

Circulars: 2006

Go to circulars for 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995

  How to view attachments to circulars...
  To search for a specific circular,  press the keys  CTRL + F  then enter either the circular number, e.g. "38" or
  a keyword or phrase (from the title of the circular), e.g. "governing bodies", "assessering", "ikhalenda yesikolo", etc.
  Press ESC to close the search dialogue box.


  END-OF-YEAR FUNCTIONS AND TIME-OFF FOR CHRISTMAS SHOPPING
JAAREINDFUNKSIES EN TYD AF VIR KERSINKOPIES
AMATHEKO OKUPHELA KONYAKA NOKUNIKWA AMATHUBA OKUTHENGELA IKRESMESITIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE SENIOR CERTIFICATE SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS: FEBRUARY- MARCH 2007
ROOSTER VIR DIE SENIOR SERTIFIKAAT AANVULLENDE EKSAMEN: FEBRUARIE - MAART 2007
ISICWANGCISO SAMAXESHA OKUBHALA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZOKUXABANGELA ZEMATRIKI: FEBRUWARI - MATSHI 2007SCHOOL CALENDAR FOR 2007: WCED 009
SKOOLALMANAK VIR 2007: WKOD 009
IKHALENDA YESIKOLO KA-2007: WCED 009APPROVAL OF MARITIME ECONOMICS AND NAUTICAL SCIENCE AS ADDITIONAL SUBJECTS TO BE LISTED IN THE NCS GRADES 10-12 (GENERAL)
GOEDKEURING VAN MARITIEME EKONOMIE EN SEEVAART WETENSKAP AS ADDISIONELE VAKKE BINNE DIE NASIONALE KURRIKULUMRAAMWERK GRAAD 10 - 12 (ALGEMEEN)
UKUVUNYWA KWEZIFUNDO ZOQOQOSHO LWEZASELWANDLE (MARITIME ECONOMICS) KUNYE NESAYENSI YEEHAMBO NGOLWANDLE (NAUTICAL SCIENCE) NJENGEZIFUNDO EZONGEZELELWEYO EZIZA KUFAKWA KULUHLU LWAMABAKALA 10 - 12 (GENERAL) KWI-NCSGRADE 11 - HOME, FIRST AND SECOND ADDITIONAL LANGUAGES: AMENDMENTS TO CIRCULARS 0035/2006 AND 0057/2006
GRAAD 11 - HUISTAAL, EERSTE EN TWEEDE ADDISIONELE TALE WYSIGINGS AAN OMSENDBRIEWE 0035/2006 EN 0057/2006
UKUQHELANISWA NEZIFUNDO ZENGCACISO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE YEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAO: UBHALISO LOOTITSHALAREGULATIONS RELATING TO THE EXEMPTION OF PARENTS FROM THE PAYMENT OF SCHOOL FEES, 2005
REGULASIES BETREFFENDE DIE VRYSTELLING VAN OUERS VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD, 2005
IMIMISELO EMITSHA KA-2005 ENXULUMENE NOKWENZELA UMNYINYIVA ABAZALI BANGAHLAWULI ZIFIZI ZESIKOLOGRADES 10 & 11 - FIRST AND SECOND ADDITIONAL LANGUAGES AND DRAMATIC ARTS: AMENDMENTS TO CIRCULAR 0035/2006
GRAAD 10 & 11 - EERSTE EN TWEEDE ADDISIONELE TAAL EN DRAMATIESE KUNSTE: WYSIGINGS AAN OMSENDBRIEF 0035/2006
AMABAKALA 10 NO-11 - ULWIMI LOKUQALA NOLWESIBINI OLONGEZELELWEYO ISIFUNDO I-DRAMATIC ARTS: UFAKELO-MIBANDELA KWISETYHULA 0035/2006APPOINTMENT OF ACTING PRINCIPALS AT NEW SCHOOLS
AANSTELLING VAN WAARNEMENDE PRINSIPALE BY NUWE SKOLE
UKUQESHWA KWEENQUNUNU EZIBAMBELEYO KWIZIKOLO EZITSHAPROFESSIONAL CONDUCT OF SCHOOL SUPPORT STAFF IN DEALING WITH PARENTS
PROFESSIONELE OPTREDE VAN ONDERSTEUNINGSPERSONEEL BY SKOLE WANNEER DAAR MET OUERS GESKAKEL WORD
UKUZIPHATHA NGENDLELA ECHUBEKILEYO KWABASEBENZI ABANIKA INKXASO XA BETHETHA NABAZALIIMPLEMENTATION OF THE EMPLOYEE-INITIATED SEVERANCE PACKAGE IN RESPECT OF EDUCATORS
IMPLEMENTERING VAN DIE WERKNEMERGEïNISIEERDE SKEIDINGSPAKKET MET BETREKKING TOT OPVOEDERS
UKUPHUNYEZWA KWEPHAKHEJI YOKUQHAWULA INKONZO OKUQALWE NGABASEBENZI OKUMALUNGA NOOTITSHALACOST-OF-LIVING SALARY ADJUSTMENT FOR EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS AS FROM 1 JULY 2006
LEWENSKOSTE-SALARISAANPASSING VIR OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL, MET INGANG VAN 1 JULIE 2006
UHLENGA-HLENGISO LWEMIVUZO YOOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE UKUSUSELA NGE-1 JULAYI 2006WCED CIRCULARS ISSUED DURING THE THIRD QUARTER OF 2006
WKOD-OMSENDBRIEWE UITGEREIK GEDURENDE DIE DERDE KWARTAAL VAN 2006
IISETYHULA ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI ZEKOTA YESITHATHU KA-2006 NOKUTHUNYELWA KWEESETYHULANORMS AND STANDARDS FUNDING FOR SCHOOLS: FINANCIAL ALLOCATION FOR THE 2007/08 FINANCIAL YEAR
NORME EN STANDAARDE VIR SKOOLBEFONDSING: FINANSIËLE TOEKENNING VIR DIE 2007/08 FINANSIËLE JAAR
IMIGAQO NEMIMISELO YOLWABIWO-MALI YEZIKOLO: ULWABIWO-MALI LONYAKA-MALI 2007/08PROCEDURE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATIONS TO PERFORM OTHER REMUNERATED WORK OUTSIDE OF THE PUBLIC SERVICE (PUBLIC SERVANTS AND EDUCATORS)
PROSEDURE VIR DIE INDIEN VAN AANSOEKE OM ANDER BESOLDIGDE WERK BUITE DIE STAATSDIENS TE VERRIG (STAATSAMPTENARE EN OPVOEDERS)
INKQUBO YOKUFAKWA KWEZICELO ZOKWENZA EMINYE IMISEBENZI EHLAWULELWAYO ENGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE (ABAQESHWA BAKARHULUMENTE NOOTITSHALA)USE OF ONLY BLUE OR BLACK INK WHEN ANSWERING QUESTIONS IN THE SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
GEBRUIK VAN SLEGS BLOU OF SWART INK WANNEER VRAE IN DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN BEANTWOORD WORD
UKUSETYENZISWA KWE-INKI EBLOWU OKANYE EMNYAMA XA KUPHENDULWA IMIBUZO KWIIMVIWO ZEMATRIKIPROVISION OF EDUCATORS: ISSUING OF STAFF ESTABLISHMENTS FOR 2007
OPVOEDERVOORSIENING: UITREIK VAN DIENSSTATE VIR 2007
UKUBONELELWA KWAMAZIKO NGOOTITSHALA: UKUKHUTSHWA KWEZITHUBA EZABELWE AMAZIKO NGO-2007IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON INCAPACITY LEAVE AND ILL-HEALTH RETIREMENT (PILIR)
IMPLEMENTERING VAN DIE BELEID RAKENDE ONGESKIKTHEIDSVERLOF EN UITDIENSTREDE WEENS SWAK GESONDHEID
UKUPHUNYEZWA KOMGAQO-NKQUBO WEKHEFU LOKUNGAPHILI NOKUTHATHA UMHLALA-PHANTSI NGENXA YOKUGULASECURITY PRECAUTIONS TO BE TAKEN BEFORE, DURING AND AFTER SENIOR CERTIFICATE COMPUTER STUDIES AND COMPUTYPING PRACTICAL EXAMINATIONS
SEKURITEITSVOORSORGMAATREËLS WAT GETREF MOET WORD VOOR, GEDURENDE EN NA DIE PRAKTIESE EKSAMENS VIR REKENAARSTUDIE EN REKENAARTIK
AMANYATHELO OKHUSELEKO AMAKATHATHWE PHAMBI, NGEXESHA NASEMVA KWEEMVIWO ZEPRAKHTIKHALI YE-SENIOR CERTIFICATE COMPUTER STUDIES NE-COMPUTYPINGPURCHASING OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL (LTSM)
AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL (LOOM)
UKUTHENGWA KWEZIBONELELO EZINCEDISA UKUFUNDA NOKUFUNDISABOARDING, TRANSPORT, PRIVATE BOARDING BURSARIES AND PERSONNEL SUBSIDIES PAYABLE TO HOSTELS AND SCHOOLS
LOSIES-, VERVOER- EN PRIVAATLOSIESBEURSE EN PERSONEELSUBSIDIE BETAALBAAR AAN KOSHUISE EN SKOLE
IIBHASARI ZOKUBHODA, ZEZOTHUTHO, ZOKUBHODA KWIIHOSTELE ZABUCALA (PRIVATE BOARDING) NENKXASO-MALI YABASEBENZI EHLAWULWA KWIIHOSTELE NASEZIKOLWENISENIOR CERTIFICATE EXAMINATION OCTOBER - NOVEMBER 2006: FINAL TIMETABLE AND ARRANGEMENTS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN OKTOBER - NOVEMBER 2006: FINALE ROOSTER EN REëLINGS
IIMVIWO ZEMATRIKI ZANGO-OKTOBHA-NOVEMBA 2006: ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA NAMALUNGISELELOADDING TO OR REDUCING THE NUMBER OF GRADES OR SUBJECTS AND CHANGING THE LANGUAGE OF INSTRUCTION (GRADES R TO 9 AS WELL AS GRADES 10 TO 12)
VERMEERDERING OF VERMINDERING VAN DIE AANTAL GRADE OF VAKKE EN VERANDERING VAN DIE TAAL VAN ONDERRIG (GRAAD R TOT 9 SOWEL AS GRAAD 10 TOT 12 )
UKONGEZWA OKANYE UKUNCITSHISWA KWENANI LAMABAKALA OKANYE LEZIFUNDO NOKUTSHINTSHA ULWIMI LOKUFUNDISA KWICANDELO LEZIFUNDO (KUMABAKALA R - 9 KWAKUNYE NAMABAKALA 10-12)GRADE 8, 9 and 11 TEXTBOOK LISTS: AMENDMENTS
GRAAD 8-, 9- EN 11-HANDBOEKLYSTE: WYSIGINGS
IZINTLU ZEENCWADI ZEZIFUNDO ZAMABAKALA 8, 9. NO-11: IZILUNGISOAPPROVAL OF MODERN GREEK AS AN ADDITIONAL SUBJECT TO BE LISTED IN THE NCS GRADES 10-12 (GENERAL)
GOEDKEURING VAN MODERNE GRIEKS AS ADDISIONELE VAK BINNE DIE NASIONALE KURRIKULUMRAAMWERK GRAAD 10 – 12 (ALGEMEEN)
UKUVUNYWA KWE-MODERN GREEK NJENGOLWIMI OLONGEZELELWEYO OMALUFAKWE KWI-NCS KUMABAKALA 10 - 12 (IZIFUNDO NGOKUBANZI)APPLICATION FORM FOR ELECTRONIC DEPOSITING OF SALARIES
AANSOEKVORM VIR DIE ELEKTRONIESE DEPONERING VAN SALARISSE
IFOM ENTSHA YOKUFAKA ISICELO SOKUDIPOZITHWA NGQO KWEMIVUZO YOOTITSHALA NGEKHOPYUTHA KWII-AKHAWUNTI ZABO ZEBHANKIRECOMMENDED LITERATURE STUDY AND PRESCRIBED BOOKS FOR GRADES 7 TO 12 IN 2007
AANBEVOLE LITERATUURSTUDIE- EN VOORGESKREWE BOEKE VIR GRAAD 7 TOT 12 IN 2007
UNCWADI EKUCETYISWA UKUBA LUFUNDWE KUNYE NEENCWADI EZIMISELWE UKUFUNDWA ZAMABAKALA 7 - 12 NGO- 2007GRADE 8, 9 and 11 TEXTBOOK LISTS: ERRATA
GRAAD 8, 9 EN 11 HANDBOEKLYSTE: REGSTELLING
IZINTLU ZEENCWADI ZEZIFUNDO ZAMABAKALA 8, 9. NO-11: IZILUNGISOIMPLEMENTATION OF THE EMPLOYEE INITIATED SEVERANCE PACKAGE IN RESPECT OF PUBLIC SERVICE PERSONNEL
IMPLEMENTERING VAN DIE WERKNEMER-GEïNISIEERDE SKEIDINGSPAKKET TEN OPSIGTE VAN STAATSDIENS-PERSONEEL
UKUPHUNYEZWA KWEPHAKHEJI YOKUQHAWULA INKONZO OKUQALWE NGABASEBENZI MALUNGA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTEINCREASE IN PREPRIMARY(GRADE R) SUBSIDY AND CHANGE IN PAYMENT METHOD
VERHOGING VAN PREPRIMêRE (GRAAD R-) SUBSIDIE EN VERANDERING IN BETALINGSMETODE
UKWANDISWA KWENKXASO-MALI KWIZIIKOLO ZEPRIPRAYIMARI (IBAKALA R) NOKUTSHINTSHWA KWENDLELA YOKUHLAWULAWCED CIRCULARS ISSUED DURING THE SECOND QUARTER OF 2006
WKOD-OMSENDBRIEWE UITGEREIK GEDURENDE DIE TWEEDE KWARTAAL VAN 2006
IISETYHULA ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI ZEKOTA YESIBINI KA-2006 NOKUTHUNYELWA KWEESETYHULAGRADE 8, 9 and 11 TEXTBOOK SUPPLY
VOORSIENING VAN HANDBOEKE VIR GRAAD 8, 9 EN 11
UKUBONELELWA NGEENCWADI ZEZIFUNDO (TEXTBOOKS) ZAMABAKALA 8, 9 NO-11EDUCATORS (POST LEVEL 1): CONVERSION OF TEMPORARY EMPLOYMENT TO PERMANENT EMPLOYMENT: SECTION 6B OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998 (ACT 76 OF 1998)
OPVOEDERS (POSVLAK 1): OMSKAKELING VAN TYDELIKE AANSTELLING NA PERMANENTE AANSTELLING: ARTIKEL 6B VAN DIE WET OP INDIENSNEMING VAN OPVOEDERS, 1998 (WET 76 VAN 1998)
OOTITSHALA (ABAKWINQANABA LESITHUBA 1): UKUTSHINTSHELWA KWENGQESHO YETHUTYANA KWINGQESHO ESISIGXINA: NGOKOMTHETHO WENGQESHO YOOTITSHALA, KA-1998 (UMTHETHO 76/1998)PROCEDURE FOR RELINQUISHING OF PROPERTY TO THE DEPARTMENT OF TRANSPORT AND PUBLIC WORKS
DIE PROSEDURE VIR DIE AFSTAAN VAN DIE GEBRUIK VAN EIENDOM AAN DIE DEPARTEMENT VAN VERVOER EN OPENBARE WERKE
INKQUBO YOKUNIKEZELWA KOSETYENZISO LWEPROPATHI KWISEBE LEZOTHUTHO NEMISEBENZI KARHULUMENTEMANAGEMENT OF THE INTERMITTENT USE OF NORMAL SICK LEAVE: INTRODUCTION OF THE 8-WEEK RULE: PUBLIC SERVICE PERSONNEL AND EDUCATORS
BESTUUR VAN DIE PERIODIEKE BENUTTING VAN NORMALE SIEKTEVERLOF: BEKENDSTELLING VAN DIE 8-WEKE-REËL : STAATSDIENSPERSONEEL EN OPVOEDERS
ULAWULO LOKUMANA KUSETYENZISWA IKHEFU LOKUGULA ELIQHELEKILEYO: UKUQALISWA KOMGAQO WEEVEKI EZISI-8: ABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE NOOTITSHALAELECTION OF GOVERNING BODIES FOR PUBLIC SCHOOLS: ASSISTANCE FROM THE INDEPENDENT ELECTORAL COMMISSION (IEC)
VERKIESING VAN BEHEERLIGGAME VIR OPENBARE SKOLE: HULPVERLENING DEUR DIE ONAFHANKLIKE VERKIESINGS KOMMISSIE (OVK)
UKUNYULWA KWAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE: UNCEDO OLUVELA KWIKHOMISHONI YONYULO EZIMELEYO (INDEPENDENT ELECTORAL COMMISSION) (IEC)MINIMUM STANDARDS FOR SPECIAL EDUCATION SERVICES FOR LEARNERS MANIFESTING, OR AT RISK OF EXPERIENCING EMOTIONAL AND/OR BEHAVIOURAL DIFFICULTIES
MINIMUM STANDAARDE VIR SPESIALE ONDERWYSDIENSTE VIR LEERDERS WAT EMOSIONELE EN/OF GEDRAGSPROBLEME ONDERVIND OF WAT GEVAAR LOOP OM DIT TE ONTWIKKEL
EYONA MIGANGATHO ISEZANTSI YEENKONZO ZEMFUNDO ENEEMFUNO EZIZODWA YABAFUNDI ABABONISA IIMPAWU OKANYE ABASEMNGCIPHEKWENI WOKUBANEENGXAKI ZOKUPHAZAMISEKA NGOKWASEMOYENI KUNYE/OKANYE ZOKUZIPHATHAELECTION OF GOVERNING BODIES FOR ALL PUBLIC SCHOOLS
VERKIESING VAN BEHEERLIGGAME VIR ALLE OPENBARE SKOLE
UNYULO LWAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO ZONKE ZIKARHULUMENTENON OFFICIAL LANGUAGES IN THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT GRADES 10 – 12 (GENERAL)
NIE-AMPTELIKE TALE IN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING GRAAD 10 – 12 (ALGEMEEN)
IILWIMI EZINGEZOZASEBURHULUMENTENI KWINKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE KUMABAKALA 10 – 12 (IZIFUNDO NGOKUBANZI)SCHOOL-BASED ASSESSMENT REQUIREMENTS FOR MUSIC PROGRAMMES OFFERED BY APPROVED ASSESSMENT BODIES
SKOOLGEBASEERDE ASSESSERINGSVEREISTES VIR MUSIEKPROGRAMME WAT DEUR GOEDGEKEURDE ASSESSERINGSLIGGAME AANGEBIED WORD
IIMFUNO ZOVAVANYO OLWENZIWA ZIZIKOLO UKULUNGISELELA IIPROGRAM ZOMCULO EZIFUNDISWA NGAMAQUMRHU OVAVANYO AVUNYIWEYOAPPROVED SUBJECTS FROM ACCREDITED ASSESSMENT BODIES
GOEDGEKEURDE VAKKE VAN GEAKKREDITEERDE ASSESSERINGSLIGGAME
IZIFUNDO EZIVUNYIWEYO EZITHATHWE KUMAQUMRHU OVAVANYO AZIWAYO NANGQINIWEYODELEGATION OF POWERS OF THE HEAD OF DEPARTMENT: CIRCULAR 0045/2003 OF 7 MARCH 2003
DELEGERING VAN BEVOEGDHEDE VAN DIE DEPARTEMENTSHOOF: OMSENDBRIEF 0045/2003 VAN 7 MAART 2003
UKUDLULISWA KWAMAGUNYA ENTLOKO YESEBE LEMFUNDO: ISETYHULA 0045/2003 YOWE-7 MATSHI 2003ELECTION OF GOVERNING BODIES FOR ALL PUBLIC SCHOOLS
VERKIESING VAN BEHEERLIGGAME VIR ALLE OPENBARE SKOLE
ISIHLOKO: UNYULO LWAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO ZIKARHULUMENTEWCED CIRCULARS ISSUED DURING THE FIRST QUARTER OF 2006
WKOD-OMSENDBRIEWE UITGEREIK GEDURENDE DIE EERSTE KWARTAAL VAN 2006
IISETYHULA ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI ZEKOTA YOKUQALA KA-2006 NOKUTHUNYELWA KWEESETYHULALEAVE POLICY: PUBLIC SERVANTS ATTACHED TO HEAD OFFICE AND EMDCs
VERLOFBELEID: STAATSAMPTENARE VERBONDE AAN HOOFKANTOOR EN OBOS’e
UMGAQO-NKQUBO WEKHEFU: ABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABASEBENZA KWANDLUNKULU NAKWII-EMDCFINANCIAL MANAGEMENT OF TRANSFER PAYMENTS
FINANSIËLE BESTUUR VAN OORDRAGBETALINGS
UGCINO LWEEREKHODI, ULAWULO NEENKQUBO ZOKWENZIWA KWEENGXELO NGEETLAWULO EZITHUNYELWA EZIKOLWENI NGEKHOMPYUTHAHOUSING ALLOWANCES: EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE OFFICIALS
BEHUISINGTOELAES: OPVOEDERS EN STAATSAMPTENARE
IZIBONELELO ZEZINDLU: OOTITSHALA NAMAGOSA ENKONZO KARHULUMENTEDISEASES MANAGEMENT GUIDELINES FOR SCHOOLS
SIEKTEBESTUURSRIGLYNE VIR SKOLE
ISIKHOKELO SEZIKOLO SOKULAWULA IZIFOFILLING OF VACANT PRINCIPALS’ POSTS AT NEW SCHOOLS
VUL VAN VAKANTE PRINSIPAALSPOSTE BY NUWE SKOLE
UKUZALISWA KWEZITHUBA ZENGQESHO ZEENQUNUNU KWIZIKOLO EZITSHANATIONAL PROTOCOL ON ASSESSMENT FOR SCHOOLS IN THE GENERAL AND FURTHER EDUCATION AND TRAINING BANDS (GRADES R - 12)
NASIONALE ASSESSERINGSPROTOKOL VIR SKOLE IN DIE ALGEMENE- EN VERDERE-ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSBAND (GRAAD R-12)
IMIGAQO KAZWELONKE EZA KULANDELWA KUVAVANYO LWEZIKOLO KWICANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI NELEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO (KUMABAKALA R – 12)REQUIREMENTS FOR MUSIC OFFERED BY OTHER APPROVED ASSESSMENT BODIES FOR NATIONAL SENIOR CERTIFICATE PURPOSES
VEREISTES VIR NASIONALE SERTIFIKAAT-DOELEINDES VIR MUSIEK WAT AANGEBIED WORD DEUR ANDER GOEDGEKEURDE ASSESSERINGSLIGGAME
IIMFUNO ZOMCULO OFUNDISWA NGAMAQUMRHU OVAVANYO AVUNYIWEYO UKULUNGISELEA IINJONGO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKEEDUCATION LAWS AMENDMENT ACT, 2005 (ACT 24/2005)
WYSIGINGSWET OP ONDERWYSWETTE, 2005 (WET 24/2005)
UMTHETHO OFAKELA IZILUNGISO KWIMITHETHO YEMFUNDO (UMTHETHO 24/2005)MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT AND THE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES AND POVERTY ALLEVIATION FOR THE PROVISION OF PROFESSIONAL EDUCATION SUPPORT TO PLACES OF SAFETY
MEMORANDUM VAN VERBINTENIS TUSSEN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT EN DIE DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE DIENSTE EN ARMOEDEVERLIGTING VIR DIE LEWERING VAN PROFESSIONELE ONDERWYSONDERSTEUNING AAN PLEKKE VAN VEILIGHEID
IMEMORANDAM YEMVUMELWANO PHAKATHI KWESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI NESEBE LEENKONZO ZEZENTLALONTLE NOKUNCITSHISWA KWENTLUPHEKO NGOKUMALUNGA NOKUBONELELWA KWENKXASO ZIINGCALI ZEZEMFUNDO KWIINDAWO ZOKHUSELEKOIMPLEMENTATION OF THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT (NCS) GRADES 10 – 12 (GENERAL) IN 2006
IMPLEMENTERING VAN DIE NASIONALE KURRIKULUMVEKLARING (NKV) GRAAD 10 – 12 (ALGEMEEN) IN 2006
UKUPHUNYEZWA KWENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE (NATIONAL CURRICULUM STATEMENT (NCS) IBAKALA 10 - 12 (KWIZIFUNDO EZIQHELEKILEYO (GENERAL)) NGO-2006WCED CIRCULARS ISSUED DURING THE FOURTH QUARTER OF 2005
WKOD-OMSENDBRIEWE UITGEREIK GEDURENDE DIE VIERDE KWARTAAL VAN 2005
IISETYHULA ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI ZEKOTA YESINE KA-2005 NOKUTHUNYELWA KWEESETYHULASCHOOL CALENDAR FOR 2006: WCED 009
SKOOLALMANAK VIR 2006: WKOD 0096
IKHALENDA YESIKOLO KA-2006: WCED 009OFFERING OF N1 – N3 FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) COLLEGE SUBJECTS TOWARDS A NATIONAL CERTIFICATE BY SPECIAL SCHOOLS IN 2006
AANBIEDING VAN N1 – N3 VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING (VOO) KOLLEGEVAKKE VIR ‘N NASIONALE SERTIFIKAAT BY SPESIALE SKOLE IN 2006
UKUFUNDISWA KWE-N1 – N3 EZIZIFUNDO EZENZIWA KWIIKHOLEJI ZEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBEKAYO (FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) UKULUNGISELELA ISATIFIKETHI SIKAZWELONKE ZIZIKOLO ZEMFUNDO ENEEMFUNO EZIZODWA KULO KA- 2006SUPPLY OF FURNITURE TO SCHOOLS
VERSKAFFING VAN MEUBLEMENT AAN SKOLE
UKUBONELELWA KWEZIKOLO NGEFANITSHALAAFRIKAANS VERSIONS OF THE NATIONAL ASSESSMENT GUIDELINES FOR AGRICULTURAL SCIENCE, BUSINESS ECONOMICS, ECONOMICS AND GEOGRAPHY
AFRIKAANS WEERGAWE VAN NASIONALE ASSESSERINGSRIGLYNE VIR LANDBOUWETENSKAP, BEDRYFSEKONOMIE, EKONOMIE EN AARDRYKSKUNDE
IINGUQULELO ZESI-AFRIKANSI ZEZIKHOKELO ZOVAVANYO ZIKAZWELONKE ZEZI ZIFUNDO AGRICULTURAL SCIENCES, BUSINESS ECONOMICS, ECONOMICS NE-GEOGRAPHYELECTION OF GOVERNING BODIES FOR PUBLIC SCHOOLS
VERKIESING VAN BEHEERLIGGAME VIR OPENBARE SKOLE
UNYULO LWAMABHUNGA OLAWULO EZIKOLO ZIKARHULUMENTE
Index   (Click on the title to view the circular)  

Go to circulars for 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995

return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

©2006 WCED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To view "attachments" or "annexures" to the circulars:
  1.  click on the link in the body of the circular;
  2.  a description ( format and size ) of the document(s) is presented at the end of the circular;
  3.  to view the document, click on the link at the end of the description.
Note:
Certain documents are available only as printed copies.  This will be indicated in the
note at the end of the circular.  Copies of these documents may be obtained using the contact information provided at the top of the circular.
    return to:  Index of Circulars