Home Page  |  Return to Circulars / Minutes Index page

Circulars: 2003  (Numbers 201 to 249)  (Click here for 2003 Circulars 1 to 100;  here for 101 to 200)


Go to circulars for  2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002-1995

  RESEARCH AT WCED INSTITUTIONS
NAVORSING BY WKOD-INRIGTINGSSTAFF PROVISIONING - CS EDUCATORS: CONTRACT APPOINTMENTS FOR 2004
PERSONEELVOORSIENING - KS-OPVOEDERS: KONTRAK-AANSTELLINGS VIR 2004
UKUBONELELWA KWEZIKOLO NGOOTITSHALA: ABAQESHWA NGEMVUMELWANO NGO-2004VANDALISM TO SCHOOL BUILDINGS
VANDALISME BY SKOOLGEBOUE
UKONAKALISWA KWEZAKHIWO ZESIKOLOTHE DISPOSAL OF UNUSED AND/OR UNDER-USED PROPERTY AND BUILDINGS ZONED FOR EDUCATIONAL PURPOSES
VERVREEMDING VAN ONBENUTTE EN ONDERBENUTTE EIENDOM EN GEBOUE WAT VIR ONDERWYSDOELEINDES GESONEER IS
UKUCHITHWA KWEPROPHATHI NEZAKHIWO EZINGASETYENZISWAYO OKANYE EZINGASETYENZISWA NGOKUPHELELEYO EZISIKELWE IINJONGO ZEMFUNDOOFFICE HOURS ON 24 AND 31 DECEMBER 2003
WERKSURE OP 24 EN 31 DESEMBER 2003TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE SENIOR CERTIFICATE SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS: FEBRUARY - MARCH 2004
ROOSTER VIR DIE SENIOR SERTIFIKAAT AANVULLENDE EKSAMEN: FEBRUARIE - MAART 2004
ISICWANGCISO SAMAXESHA OKUBHALA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZOKUXABANGELA ZEMATRIKI: FEBRUWARI - MATSHI 2004PAYMENT OF SALARIES AND OTHER SERVICE BENEFITS: EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE PERSONNEL
BETALING VAN SALARISSE EN ANDER DIENSVOORDELE: OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL
INTLAWULO YEMIVUZO NAMANYE AMALUNGELO AVELE NGENXA YENKONZO: OOTITSHALA NAWABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTEGENDER POLICY: WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT
BELEID OOR GESLAGSGELYKHEID: WES-KAAP ONDERWYS-DEPARTEMENT
UMGAQO-NKQUBO WEZESINI WESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI GRADES 10, 11 AND 12: CONTINUOUS ASSESSMENT IN 2004
GRADE 10, 11 EN 12: DEURLOPENDE ASSESSERING IN 2004 ADMISSION OF OVER-AGE LEARNERS TO PUBLIC SCHOOLS
TOELATING VAN OOROUDERDOM-LEERDERS TOT OPENBARE SKOLE
UKWAMKELWA KWABAFUNDI ABABUDALA BUNGAPHEZU KOBUMISELWEYO KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE INVOLVEMENT OF WCED-EMPLOYEES (EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE STAFF) IN ELECTIONS (LOCAL, PROVINCIAL AND NATIONAL)
BETROKKENHEID VAN WKOD-WERKNEMERS (OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL) BY VERKIESINGS (PLAASLIK, PROVINSIAAL EN NASIONAAL)
UTHATHO-NXAXHEBA NGABAQESHWA BESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE) KUNYULO LOOMASIPALA, KOLWEPHONDO NOLUKAZWELONKETRANSITION TO A PROVINCIAL STAFF PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT SYSTEM AND THE IMPLEMENTATION OF AN INCENTIVE POLICY FRAMEWORK LINKED TO THIS SYSTEM: SALARY LEVELS 1 TO 12: PUBLIC SERVICE (NON-EDUCATOR) PERSONNEL
OORSKAKELING NA `N PROVINSIALE PERSONEELPRESTASIEBESTUUR- EN ONTWIKKELINGSTELSEL EN DIE IMPLEMENTERING VAN `N AANSPORINGSBELEIDSRAAMWERK GEKOPPEL AAN HIERDIE STELSEL: SALARISVLAKKE 1 TOT 12: STAATSDIENS-(NIE-OPVOEDER-)PERSONEELLONG-SERVICE RECOGNITION
LANGDIENSERKENNING
UKUTHATHELWA INGQALELO KWENKONZO ENDESAMRO: SOUTHERN AFRICAN MUSIC STUDY BURSARIES 2004
SAMRO: SUIDER-AFRIKAANSE MUSIEKSTUDIEBEURSE 2004
SAMRO: IIBHASARI ZOKUFUNDELA UMCULO WASEMAZANTSI E-AFRIKA NGO-2004 ACQUISITION OF TEXTBOOKS BY SCHOOLS
AANKOOP VAN HANDBOEKE DEUR SKOLESERVICE BENEFITS OF EDUCATORS APPOINTED IN A TEMPORARY CAPACITY FOR CLOSED PERIODS
DIENSVOORDELE VAN OPVOEDERS WAT TYDELIK VIR 'N GESLOTE TYDPERK AANGESTEL WORDABET LEVEL 4 UNIT STANDARD TITLES AND OUTCOMES
VBOO-VLAK 4-EENHEIDSTANDAARDTITELS EN -UITKOMSTE
IZIHLOKO ZEMILINGANISELO YEMIGANGATHO (UNIT STANDARD TITLES) YEMFUNDO YABADALA KWINQANABA 4 (ABET LEVEL 4)LEAVE MATTERS:  AMENDMENTS TO PSCBC RESOLUTIONS 7 OF 2000 AND 5 OF 2001:  NEW LEAVE DISPENSATION FOR NON-TEACHING PERSONNEL AT SCHOOLS/TRAINING INSTITUTIONS AND OTHER GENERAL LEAVE MATTERS
VERLOFAANGELEENTHEDE:  WYSIGINGS AAN STAATSDIENS KO-ORDINERENDE BEDINGINGSRAAD RESOLUSIES 7 VAN 2000 EN 5 VAN 2001:  NUWE VERLOFBEDELING VIR NIE-ONDERWYSPERSONEEL BY SKOLE/OPLEIDINGSINRIGTINGS EN ANDER ALGEMENE VERLOFAANGELEENTHEDEWESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT: CALL CENTRE
WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT: INBELSENTRUM
ISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI: IZIKO LEEFONICREATION OF EDUCATOR POSTS IN RESPECT OF THE EXPECTED SUBSTANTIAL GROWTH IN THE GRADE 1 LEARNER ENROLMENT WITH EFFECT FROM 1 JANUARY 2004
SKEPPING VAN OPVOEDERSPOSTE TEN OPSIGTE VAN DIE VERWAGTE BEDUIDENDE GROEI IN GRAAD 1-LEERDER-INSKRYWING MET INGANG VAN 1 JANUARIE 2004MULTI-MEDIA OUTCOMES-BASED EDUCATION (OBE) ORIENTATION KIT FOR THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING BAND
MULTI-MEDIA UITKOMSGEBASEERDE ONDERWYS (UG0) ORIŽNTERINGSPAKKET VIR DIE VERDERE-ONDERWYS-EN- OPLEIDINGSBAND (VOO-BAND)
IKHITHI YOKUQHELANISWA NEEMIDIYA EZININZI ZEMFUNDO EJOLISE KWIZIPHUMO KWICANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYOGET ASSESSMENT GUIDELINES AND ASSESSMENT REQUIREMENTS FOR 2004
AOO-ASSESSERINGSRIGLYNE EN -REŽLINGS VIR 2004PROCEDURE FOR DECLARING EDUCATORS IN EXCESS
PROSEDURE VIR BOTALLIGVERKLARING VAN OPVOEDERS
INKQUBO YOKUKHETHA OOTITSHALA ABANGAPHEZU KWEMFUNEKOSENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: SUBJECT AND GRADE CHANGE CONTROLS BY SCHOOL PRINCIPALS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: VAK- EN GRAADVERANDERINGKONTROLE DEUR SKOOLHOOFDE
IIMVIWO ZEMATRIKI: ULAWULO LOKUTSHINTSHWA KWEZIFUNDO NAMAHLELO ZIINQUNUNUIMPLEMENTATION OF THE REVISED NATIONAL CURRICULUM STATEMENT IN THE INTERMEDIATE PHASE: TRAINING IN 2004 FOR TEACHERS (GRADES 4 TO 6) AND SCHOOL MANAGEMENT TEAMS
IMPLEMENTERING VAN DIE HERSIENE NASIONALE KURRIKULUM-VERKLARING IN DIE INTERMEDIÍRE FASE: OPLEIDING VIR ONDERWYSERS (GRAAD 4 TOT 6) EN SKOOLBESTUURSPANNE IN 2004PROGRAMMES TO BE RUN BY THE SOUTH AFRICAN AGENCY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY ADVANCEMENT (SAASTA) IN 2004
PROGRAMME WAT IN 2004 DEUR DIE SOUTH AFRICAN AGENCY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY ADVANCEMENT (SAASTA) AANGEBIED WORDREGISTRATION WITH THE SOUTH AFRICAN COUNCIL OF EDUCATORS
REGISTRASIE BY DIE SUID-AFRIKAANSE RAAD VAN OPVOEDERS (SARO)
UBHALISO KWIBHUNGA LOOTITSHALA LASEMZANTSI AFRIKAELSEN EDUCATOR POSTS AT MAINSTREAM SCHOOLS
OLSO-POSTE IN HOOFSTROOMSKOLEMANAGING CURRICULUM TRANSITION: OUTCOMES-BASED EDUCATION IN THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING BAND
BESTUUR VAN KURRIKULUM-OORGANG: UITKOMSGEBASEERDE ONDERWYS IN DIE VERDERE ONDERWYS- EN OPLEIDINGSBAND
UKWENZIWA KOTSHINTSHO LWEKHARITYHULAM NGEMPUMELELO: IMFUNDO EJOLISE KWIZIPHUMO YESIGABA SEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYOLETTERKUNDE ONDERSTEUNINGSKOMITEE: SYMPOSIUM FOR AFRIKAANS TEACHERS
LETTERKUNDE ONDERSTEUNINGSKOMITEE: SIMPOSIUM VIR AFRIKAANS-ONDERWYSERSLONG SERVICE RECOGNITION OF EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE PERSONNEL: 1 JANUARY 2003 TO 31 DECEMBER 2003
LANGDIENSERKENNING VAN OPVOEDERS EN STAATSDIENS-PERSONEEL: 1 JANUARIE 2003 TOT 31 DESEMBER 2003
UKUTHATHELWA INGQALELO KWENKONZO ENDE YOOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE: UKUSUSELA KUMHLA WOKU-1 JANUWARI 2003 UKUYA KOWAMA-31 DISEMBA 2003GAZETTING OF NATIONAL CURRICULUM STATEMENT SUBJECTS FOR THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING BAND.
PUBLIKASIE VAN NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING SE VAKKE VIR DIE VERDERE-ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSBAND IN GASET
UKUPAPASHWA KWIGAZETHI KWENGCACISO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE YECANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO.NATIONAL CURRICULUM STATEMENTS (FET) FOR CIVIL TECHNOLOGY AND RELIGION STUDIES AND AMENDMENTS TO THREE OTHER TECHNICAL SUBJECTS.
NASIONALE KURRIKULUMVERKLARINGS (VOO) VIR TEGNOLOGIE (SIVIEL) EN RELIGIESTUDIE EN WYIGINGS AAN DRIE ANDER TEGNIESE VAKKE
IINGCACISO ZEKHARITYHULAM KAZWELONKE ZECANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO KWICIVIL TECHNOLOGY NAKWIZIFUNDO NGEZENKOLO NEZILUNGISO KWEZINYE IZIFUNDO EZITHATHU ZOBUGCISAEND-OF-YEAR FUNCTIONS AND TIME OFF FOR CHRISTMAS SHOPPING
JAAREINDFUNKSIES EN TYD AF VIR KERSINKOPIES
AMATHEKO OKUPHELA KONYAKA NEXESHA LOKUPHUMA KUYE KUTHENGELWA IKRESMESIPOLICY FOR THE MANAGEMENT OF THE WORKTIME OF INSTITUTION-BASED EDUCATORS AT SCHOOLS
BELEID VIR DIE BESTUUR VAN DIE WERKTYD VAN INRIGTINGGEBONDE OPVOEDERS BY SKOLE
UMGAQO-NKQUBO ONGOKULAWULWA KWEXESHA ELISETYENZWA NGOOTITSHALA ABAKUMAZIKO EMFUNDOINTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (IQMS) FOR EDUCATORS AS PER COLLECTIVE AGREEMENT NO 8 OF 2003 OF THE ELRC
GEÔNTEGREERDE GEHALTEBESTUURSTELSEL VIR OPVOEDERS
INKQUBO EBANZI YOLAWULO LOMGANGATHO WENTSEBENZO YOOTITSHALAPROFESSIONAL CONDUCT IN THE WORKPLACE
PROFESSIONELE OPTREDE IN DIE WERKPLEK
UKUZIPHATHA OKUFANELEKILEYO EMSEBENZINIEDUCATION PLANS FOR RURAL EMDCs
ONDERWYSPLANNE VIR LANDELIKE OBOSíe
IZICWANGCISO ZEZEMFUNDO ZOKULUNGISELELA II-EMDC EZISEMAPHANDLENIELECTION AWARENESS CAMPAIGN
VERKIESINGSBEWUSMAKINGSVELDTOG
IPHULO LOKWAZISA NGONYULOPROVINCIAL AND NATIONAL HERITAGE COMPETITION WINNERS
WENNERS VAN DIE PROVINSIALE EN NASIONALE ERFENISKOMPETISIES
ABAPHUMELELE KUKHUPHISWANO LWENKCUBEKO ELILIFA LETHU KWIPHONDO NAKUZWELONKESENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: RECOGNITION OF A TRINITY COLLEGE OF LONDON OR A UNISA MUSIC QUALIFICATION AS SUBJECT
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: ERKENNING VAN 'N MUSIEKKWALIFIKASIE VAN TRINITY COLLEGE VAN LONDEN OF UNISA AS VAK
IIMVIWO ZEMATRIKI: UKUVUNYWA KWEBANGA LEMFUNDO YOMCULO LASETRINITY COLLEGE OF LONDON OKANYE LASE-UNISA NJENGESIFUNDOANNUAL AUDITED FINANCIAL STATEMENTS: 1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2003
GEOUDITEERDE FINANSIŽLE JAARSTATE: 1 JANUARIE TOT 31 DESEMBER 2003
IINGXELO-MALI ZONYAKA EZIPHICOTHIWEYO: EZIQALELA KUMHLA WOKU-1 JANUWARI UKUYA KOWAMA-31 DISEMBA 2003ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 2003 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
BEKENDMAKING VAN DIE UITSLAE VAN DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN VAN 2003
UKUBHENGEZWA KWEZIPHUMO ZOVIWO LWEMATRIKI LUKA- 2003ACQUISITION OF TEXTBOOKS BY SCHOOLS
AANKOOP VAN HANDBOEKE DEUR SKOLEANNUAL APPLICATION FOR THE ALLOCATION OF DANCE EDUCATOR POSTS AT WCED SCHOOLS
JAARLIKSE AANSOEK OM DIE TOEKENNING VAN DANSOPVOEDERPOSTE BY WKOD-SKOLE
ISICELO ESENZIWA QHO NGONYAKA SOKUCELA UKWABELWA IZITHUBA ZOOTITSHALA BOMDANISO KWIZIKOLO ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONIMUSIC RESOURCE MATERIAL
MUSIEK ONDERSTEUNINGSMATERIAAL
Index   (Click on the title to view the circular)  

Go to:  2003 Circulars: 1 to 100  |  2003 Circulars: 101 to 200


Home Page  |  Return to Circulars / Minutes Index page
Index of Circulars:  2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002-1995
©2003 WCED 
 
 
 
 
 
 
 
To view "attachments" or "annexures" to the circulars:
  1.  click on the link in the body of the circular;
  2.  a description ( format and size ) of the document(s) is presented at the end of the circular;
  3.  to view the document, click on the link at the end of the description.
Note:
Certain documents are available only as printed copies.  This will be indicated in the
note at the end of the circular.  Copies of these documents may be obtained using the contact information provided at the top of the circular.
    return to:  Index of Circulars