Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

Circulars: 2018

Go to circulars for 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995

How to view attachments to Circulars

To search for a specific circular,  press the keys  CTRL + F  then enter either the circular number, e.g. "38" or
a keyword or phrase (from the title of the circular), e.g. "governing bodies", "assessering", "ikhalenda yesikolo", etc.
Press ESC to close the search dialogue box.

 

COMMITMENT AGREEMENT RELATING TO THE PROGRESSION DISPENSATION AND THE APPLICATION OF THE MULTIPLE EXAMINATION OPPORTUNITY (MEO)
VERBINTENISOOREENKOMS TEN OPSIGTE VAN DIE BEVORDERINGSTELSEL EN DIE TOEPASSING VAN DIE MEERVOUDIGE EKSAMENGELEENTHEID (MEG)
IMBOPHELELEKO EYIMVUMELWANO ENXULUMENE NENKQUBO YOKUDLULELA KWIBAKALA ELILANDELAYO NOKUPHUNYEZWA KWETHUBA LOKUHLALELA UVIWO IXESHA LINGAPHEZU KONYAKA (MEO)DATES AND TIMEFRAMES FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO ORDINARY PUBLIC SCHOOLS AND THE MANAGEMENT OF SCHOOL ADMISSION INFORMATION FOR 2019/20
DATUMS EN TYDSRAAMWERKE VIR AANSOEKE OM TOELATING TOT GEWONE OPENBARE SKOLE EN DIE BESTUUR VAN SKOOLTOELATINGSINLIGTING VIR 2019/20
IMIHLA NAMAXESHA AMISELWEYO OKWAMKELA ABAFUNDI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO NOLAWULO LWENGCACISO ENGOKWAMKELA ABAFUNDI EZIKOLWENI NGO-2019/20GUIDELINES FOR FURNITURE AND EQUIPMENT PROCUREMENT FOR 2020
RIGLYNE VIR DIE VERKRYGING VAN MEUBELS EN TOERUSTING VIR 2020
ISIKHOKELO SOKUTHENGWA KWEFANITSHALA NEZIXHOBO ZOKUSEBENZA UKULUNGISELELA U-2020COMPLETION OF BASIC TEXTBOOK RETRIEVAL REPORT – CEMIS
VOLTOOIING VAN 'n BASIESE HANDBOEKHERWINNINGSVERSLAG - SOBIS
UKUZALISWA KWENGXELO YOKUFUNYANWA KWAKHONA KWEENCWADI ZEZIFUNDO - KWICEMISREVOCATION OF THE DESIGNATED LIST OF SUBJECTS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE
HERROEPING VAN DIE AANGEWESE VAKLYS VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT
UKURHOXISWA KOLUHLU OLUMISELWEYO LWESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKEREVISED FRAMEWORK FOR THE SUPPLY OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL
HERSIENE RAAMWERK VIR DIE VERSKAFFING VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL
UMGAQO-SIKHOKELO OHLAZIYWE NGOKUTSHA ONGOKUTHENGWA KWEZIBONELELO ZOKUXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISACOMPLIANCE WITH THE PRESCRIPTS OF SECTIONS 38 AND 38A OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT (SASA), 1996 (ACT 84 OF 1996)
NAKOMING VAN DIE BEPALINGS VAN ARTIKELS 38 EN 38A VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET (SASW), 1996 (WET 84 VAN 1996)
UKUTHOTYELWA KWEMIGQALISELO YESIQENDU 38 NO-38A ZOMTHETHO WEZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA (SASA), 1996 (UMTHETHO 84 KA-1996)APPROVAL OF AMENDED STAGGERED WORKING HOURS FOR OFFICE-BASED EMPLOYEES WHO OBSERVE NORMAL WORKING HOURS
GOEDKEURING VAN GEWYSIGDE WISSELENDE WERKSURE VIR KANTOORGEBASEERDE WERKNEMERS WAT GEWONE WERKSURE HANDHAAF
UKUVUNYWA KWEEYURE ZOMSEBENZI ZAMAXESHA AWAHLUKILEYO AFAKELWE IZILUNGISO KUBASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABASEZI-OFISINI ABASEBENZA IIYURE ZOMSEBENZI EZIQHELEKILEYONON-SECTION 21 SCHOOLS: NORMS AND STANDARDS FUNDING FOR SCHOOLS GRADES 1–12 — FINANCIAL ALLOCATIONS FOR THE 2019/20 FINANCIAL YEAR
NIE-ARTIKEL 21-SKOLE: NORME-EN-STANDAARDE-BEFONDSING VIR SKOLE GRAAD 1–12 — FINANSIËLE TOEWYSINGS VIR DIE 2019/20-BOEKJAAR
IZIKOLO EZINGEKHO PHANTSI KWESIQENDU 21: IMIMISELO NEMIGANGATHO YENGXOWAMALI YEZIKOLO KUMABAKALA 1-12 – ULWABIWO-MALI LONYAKA-MALI KA-2019/20SECTION 21 SCHOOLS: NORMS AND STANDARDS FUNDING FOR SCHOOLS GRADES 1–12 — FINANCIAL ALLOCATIONS FOR THE 2019/20 FINANCIAL YEAR
ARTIKEL 21-SKOLE: NORME-EN-STANDAARDE-BEFONDSING VIR SKOLE GRAAD 1–12 — FINANSIËLE TOEWYSINGS VIR DIE 2019/20-BOEKJAAR
IZIKOLO EZIPHANTSI KWESIQENDU 21: IMIMISELO NEMIGANGATHO YENGXOWA-MALI YEZIKOLO KUMABAKALA 1-12 – ULWABIWO-MALI LONYAKA-MALI KA-2019/20GRADE R SUBSIDIES AND OTHER ECD-RELATED MATTERS AS FOR 01 APRIL 2019
GRAAD R-SUBSIDIES EN ANDER VKO-VERWANTE SAKE SOOS VIR 01 APRIL 2019
IINKXASO-MALI ZEBAKALA R NEMINYE IMIBA ENXULUMENE NE-ECD UKUSUSELA NGOWE-01 APRELI 2019STANDARD PROCESS FOR PARENTS APPLYING FOR CONDITIONAL EXEMPTION FROM THE PAYMENT OF SCHOOL FEES
STANDAARD PROSES VIR OUERS WAT OM VOORWAARDELIKE VRYSTELLING VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD AANSOEK DOEN
INKQUBO EKUMGANGATHO OFANAYO YABAZALI ABENZA ISICELO SOKUXOLELWA UKUHLAWULA IIFIZI ZESIKOLOINVENTORY CONTROL AT HEAD OFFICE AND DISTRICT OFFICES
VOORRAADBEHEER BY HOOFKANTOOR EN DISTRIKSKANTORE
UKULAWULWA KWE-INVENTRI KWANDLUNKULU NAKWII-OFISI ZEZITHILIPROVISION OF 2019 TEACHING STAFF ESTABLISHMENTS FOR SPECIAL PUBLIC SCHOOLS
VOORSIENING VAN 2019 SE OPVOEDERDIENSSTATE AAN SPESIALE OPENBARE SKOLE
UKUBONELELWA KWEZIKOLO ZIKARHULUMENTE ZEMFUNDO ENEEMFUNO EZIZODWA NGEZITHUBA ZOOTITSHALA EZABELWE IZIKOLO NGO-2019CEMIS ENHANCEMENT RELATING TO THE GOVERNING BODY VOTERS’ ROLL FOR PARENTS, THE CAPTURING OF GOVERNING BODY MEMBERS’ PROFILES AND THE ANNUAL COMPLETION OF THE SELF-EVALUATION TOOL TO DETERMINE FUNCTIONALITY OF GOVERNING BODIES
VERBETERINGS AANGEBRING OP SOBIS AANGAANDE DIE BEHEERLIGGAAM SE KIESERSLYS VIR OUERS, DIE VASLEGGING VAN BEHEERLIGGAAMLEDE SE PROFIELE EN DIE JAARLIKSE VOLTOOIING VAN DIE SELF-EVALUERINGSINSTRUMENT OM VAS TE STEL HOE GOED BEHEERLIGGAME GEFUNKSIONEER HET
UKUPHUCULWA KOMGANGATHO WECEMIS NGOKUMALUNGA NOMQULU WOLUHLU LWABAVOTI ABANGABAZALI WEBHUNGA LOLAWULO, UKUFAKWA KWEEPROFAYILI ZAMALUNGU AMABHUNGA OLAWULO NOKUNOKUZALISWA KWESIXHOBO SOKUZIVAVANYA QHO NGONYAKA UKUMISELA UKUSEBENZA KWAMABHUNGA OLAWULOPROVISION OF 2019 TEACHING STAFF ESTABLISHMENTS FOR PUBLIC ORDINARY SCHOOLS
VOORSIENING VAN 2019 ONDERWYSDIENSSTATE AAN GEWONE OPENBARE SKOLE
UKUBONELELWA KWEZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO NGEZITHUBA ZOOTITSHALA EZABELWE IZIKOLO NGO-2019INVITATION TO SCHOOLS IN CAPE TOWN AND CAPE PENINSULA TO APPLY FOR BLUE PLAQUES 2018
UITNODIGING AAN SKOLE IN KAAPSTAD EN DIE KAAPSE SKIEREILAND OM VIR BLOU GEDENKPLATE IN 2018 AANSOEK TE DOEN
ISICELO ESIYA EZIKOLWENI EZIKWISIXEKO SASEKAPA NAKUSINGA-SIQITHI WEKAPA SOKUBA MAZENZE ISICELO SOKUFUMANA AMACWECWE EZIKHUMBUZO II-BLUE PLAQUES KA-2018INTRODUCTION OF SERVICE LEARNING AWARDS IN SECONDARY SCHOOLS
BEKENDSTELLING VAN DIENSLEERTOEKENNINGS IN SEKONDÊRE SKOLE
UKUQALISWA KWAMABHASO OKUWONGA ABAFUNDI NGOKWENZIWA KWEENKONZO ZABAHLALI KWIZIKOLO EZIZIISEKONDARIDELIVERY OF GRADES R TO 9 DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION WORKBOOKS FOR 2019
AFLEWERING VAN GRADE R TOT 9 DEPARTEMENT VAN BASIESE ONDERWYS-WERKBOEKE VIR 2019
UKUSIWA KWEENCWADI ZOKWENZA UMSEBENZI ZESEBE LEMFUNDO ESISISEKO LIKAZWELONKE ZAMABAKALA R UKUYA KU-9 NGO-2019CONTINGENCY PLANS FOR EMERGENCIES TO BE PUT IN PLACE AT ALL SCHOOLS
GEBEURLIKHEIDSPLANNE WAT VIR NOODGEVALLE BY SKOLE IN PLEK MOET WEES
IZICWANGCISO ZOKUJONGANA NEZIPHAZAMISO KWIIMEKO ZONGXAMISEKO ZIYA KUMISELWA KUZO ZONKE IZIKOLODATES FOR EXAMINATIONS AND MODERATION OF SOUTH AFRICAN SIGN LANGUAGE HOME LANGUAGE
DATUMS VIR DIE EKSAMENS EN MODERERING VAN SUID-AFRIKAANSE GEBARETAAL HUISTAAL
IMIHLA YEEMVIWO NOKUMODEREYITHWA KOLWIMI LWEZANDLA LWEENKOBE LWASEMZANTSI AFRIKA (SOUTH AFRICAN SIGN LANGUAGE HOME LANGUAGE)FINAL TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE NOVEMBER 2018 ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS
FINALE ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE NOVEMBER 2018 BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES (VBOO) VLAK 4-EKSAMENS
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZEMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA (ABET) INQANABA 4 ZANGONOVEMBA 2018ORDERING OF GRADE 11 FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) LITERATURE FOR 2019
BESTELLING VAN VERDERE ONDERWYS- EN OPLEIDINGS- (VOO-) LITERATUUR VIR GRAAD 11 VIR 2019
UKU-ODOLWA KONCWADI LWEBAKALA 11 LWESIGABA SEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO (LWEFET) LWANGO-2019CLARIFICATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE REPEAL OF THE ACCOUNTING PROVISO FOLLOWING CIRCULAR 0046/2017
DUIDELIKHEID OOR DIE INWERKINGSTELLING VAN DIE HERROEPING VAN DIE VOORBEHOUDSBEPALING RAKENDE REKENINGKUNDE WAT VOLG OP OMSENDBRIEF: 0046/2017
INKCAZO MALUNGA NOKUQALISWA KOKUTSHITSHISWA KOMQATHANGO WE-ACCOUNTING NGENXA YESETYHULA 0046/2017AMENDED FINAL TIMETABLE FOR THE JUNE 2018 ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS
GEWYSIGDE FINALE ROOSTER VIR DIE JUNIE 2018 VOLWASSE BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING (VBOO) VLAK 4-EKSAMENS
ITHAYIMTHEYIBHILE YOKUGQIBELA YEEMVIWO EFAKELWE IZILUNGISO IJUNE 2018 ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONSONLINE ORDERING FACILITY FOR GRADES 1 TO 12 CAPS TEXTBOOKS
AANLYN STELSEL VIR DIE BESTELLING VAN GRADE 1 TOT 12 SE KABV-HANDBOEKE
IFASILITHI YOKWENZA II-ODOLO NGEKHOMPYUTHA ZEENCWADI ZEZIFUNDO ZECAPS ZAMABAKALA 1
UKUYA KWELE-12
GUIDELINES FOR THE DRAWING UP OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
RIGLYNE VIR DIE OPSTEL VAN FINANSIËLE JAARSTATE
ISIKHOKELO SOKUQULUNQWA KWEENGXELO-MALI ZAQHO NGONYAKAADDITIONS TO THE 2018 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC) EXAMINATIONS TIMETABLE
TOEVOEGINGS TOT DIE 2018 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS) -EKSAMENROOSTER
IZONGEZO KWITHAYIMTHEYIBHILE YEEMVIWO ZANGO-2018 ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NSC)ONLINE ORDERING OF STATIONERY AND CLEANING MATERIALS, GARDENING AND ELECTRICAL SUPPLIES IN THE 2018/19 FINANCIAL YEAR FOR ALL NON-SECTION 21 SCHOOLS
AANLYN BESTELLING VAN SKRYFBEHOEFTES EN SKOONMAAKBENODIGDHEDE, TUIN- EN ELEKTRIESE VOORRAAD IN DIE 2018/19-BOEKJAAR VIR ALLE NIE-ARTIKEL 21 SKOLE
UKU-ODOLA NGEKHOMPYUTHA (ONLINE ORDERING) IZINTO ZOKUBHALA NEZOKUCOCA, EZOKUSEBENZA EGADINI NEZOMBANE KUNYAKA-MALI KA-2018/19 ZIZO ZONKE IZIKOLO EZINGEKHO PHANTSI KWESIQENDU 21OVERTIME COMPENSATION IN EXCESS OF 30%: INTERPRETATION OF REGULATION 49(1)(C) OF THE PUBLIC SERVICE REGULATIONS, 2016
OORTYDVERGOEDING BO 30%: INTERPRETASIE VAN REGULASIE 49(1)(C) VAN DIE STAATSDIENSREGULASIES, 2016
IMBUYISELO YE-OVATHAYIM EGQITHISILEYO KU-30%: UTOLIKO LOMMISELO 49(1)(C) WEMIMISELO YENKONZO KARHULUMENTE, KA-2016REGISTRATION OF LEARNERS PARTICIPATING IN SCHOOL ENRICHMENT PROGRAMMES AND AFTER SCHOOL ACTIVITIES ON CEMIS
REGISTRASIE OP SOBIS VAN LEERDERS WAT AAN SKOOLVERRYKINGSPROGRAMME EN NASKOOLSE AKTIWITEITE DEELNEEM
UBHALISO NOKULANDELELWA KWABAFUNDI ABATHATHA INXAXHEBA KWIINKQUBO ZOPHUCULO LWESIKOLO NAKWIMISEBENZI YASEMVA KWEEYURE ZESIKOLO KWICEMISGRADES 1 TO 9 AND 10 TO 12 TERM PERFORMANCE 2018
KWARTAALPRESTASIE VAN GRAAD 1 TOT 9 EN 10 TOT 12 VIR 2018
INDLELA ABAQHUBA NGAYO ABAFUNDI NGEKOTA KUMABAKALA 1 UKUYA KU-9 NAKU-10 UKUYA KU-12 NGO-2018INCREASE IN THE AMOUNTS PAYABLE FOR BOARDING-, TRANSPORT- AND PRIVATE BOARDING BURSARIES, AND PERSONNEL SUBSIDIES TO HOSTELS AND SCHOOLS
VERHOGING VAN BEDRAE BETAALBAAR VIR BEURSE TEN OPSIGTE VAN VERBLYF, VERVOER EN PRIVAAT LOSIES, ASOOK TOELAE VIR DIENSDOENDE PERSONEEL BY KOSHUISE EN SKOLE
UKUNYUSWA KWEZIXA-MALI EZIHLAWULELWA UKUBHODA, EZOTHUTHO, IIBHASARI ZOKUBHODA ZABUCALA NEENKXASO-MALI ZABASEBENZI KWIHOSTELE NASEZIKOLWENICONDITIONAL EXEMPTIONS FROM THE PAYMENT OF SCHOOL FEES
VOORWAARDELIKE VRYSTELLINGS VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD
UKUXOLELWA PHANTSI KWEMIQATHANGO ETHILE EKUHLAWULENI IIFIZI ZESIKOLORISKS OF THE LISTERIOSIS OUTBREAK: SOME IMPORTANT CONSIDERATIONS
RISIKO'S VAN DIE LISTERELLOSE-UITBRAAK: 'n PAAR BELANGRIKE DINGE OM IN GEDAGTE TE HOU
IINGOZI ZOKUQHAMBUKA KWESIFO ESIYI-LISTERIOSIS NEMIBA EBALULEKILEYO EMAYITHATHELWE INGQALELOSUPPORTING QUALITY TEACHING AND LEARNING
ONDERSTEUNING VIR GEHALTEONDERRIG EN LEER
UKUNIKA INKXASO UKUFUNDISA NOKUFUNDA OKUSEMGANGATHWENIINTRODUCTION OF AN ONLINE FUNCTION TO ASSIST PARENTS WITH TRACKING APPLICATIONS FOR ADMISSION TO PUBLIC SCHOOLS
BEKENDSTELLING VAN 'n AANLYN-FUNKSIE OM OUERS TE HELP MET DIE NASPOOR VAN AANSOEKE OM TOELATING BY OPENBARE SKOLE
UKUQALISWA KWENKQUBO EYIFANKSHINI YEKHOMPYUTHA UKUNCEDISA ABAZALI EKULANDELELENI IZICELO ZABO ZOKWAMKELWA KWABAFUNDI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTEWCED CIRCULARS ISSUED DURING 2017
WKOD-OMSENDBRIEWE WAT GEDURENDE 2017 UITGEREIK IS
IISETYHULA ZESEBE IWCED EZIKHUTSHWE NGO-2017TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE MAY–JUNE 2018 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE MEI–JUNIE 2018 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
ITHAYIMTHEBHILE NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZANGOMEYI–JUNI 2018 ZESATIFIKETHI SEMATRIKITIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE OCTOBER–NOVEMBER 2018 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE OKTOBER–NOVEMBER 2018 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
ITHAYIMTHEBHILE NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZANGO–OKTOBHA–NOVEMBA 2018 ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKECOMPENSATION FOR SCHOOL FEE EXEMPTIONS
KOMPENSASIE VIR DIE VRYSTELLING VAN DIE BETALING VAN SKOOLGELD
IMBUYISELO NGENXA YOKUXOLELWA EKUHLAWULENI IIFIZI ZESIKOLOFINAL TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE JUNE 2018 ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS
FINALE ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE JUNIE 2018 BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES (VBOO) VLAK 4-EKSAMENS
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZEMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA (ABET) INQANABA 4 ZANGOJUNI 2018SPLITTING OF ACCOUNTING AND BUSINESS STUDIES EXAMINATION QUESTION PAPERS FROM ONE PAPER INTO TWO PAPERS FOR GRADES 10–12
VERDELING VAN DIE GRAAD 10- TOT 12-EKSAMENVRAESTELLE VIR REKENINGKUNDE EN BESIGHEIDSTUDIES VAN EEN VRAESTEL NA TWEE VRAESTELLE
UKWAHLUKANISWA KWAMAPHEPHA EMIBUZO OVIWO E-ACCOUNTING NE-BUSINESS STUDIES UKUSUKA KWIPHEPHA ELINYE UKUYA KUMAPHEPHA AMABINI KUMABAKALA 10 UKUYA KWELE-12GUIDELINES FOR THE HANDOVER PROCESS FROM THE OUTGOING TO THE NEWLY ELECTED GOVERNING BODY
RIGLYNE VIR DIE OORHANDIGINGSPROSES VAN DIE UITTREDENDE AAN DIE NUUTVERKOSE BEHEERLIGGAAM
LE SETYHULA YAZISA NGESIKHOKELO SENKQUBO YONIKEZELO LWEENCWADI UKUSUKA KWIBHUNGA LOLAWULO ELIPHUMAYO UKUYA KWIBHUNGA LOLAWULO ELISANDULA UKUNYULWATIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS: FEBRUARY–MARCH 2018
ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT- AANVULLENDE EKSAMEN: FEBRUARIE–MAART 2018
ITHAYIMTHEYIBHILE NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZOKUXABANGELA ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZANGOFEBRUWARI–MATSHI 2018

Index   (Click on the title to view the circular)
 

Circulars for  2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995


return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

© 2018 Western Cape Education Department