Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

Circulars 1995 - 2002:

Go to circulars for 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

 

Go to Circulars for:

 • 2002

 • 1998

 • 2001

 • 1997

 • 2000

 • 1996

 • 1999

 • 1995 • Circulars 2002:  REVISED DELEGATIONS OF THE TENDER BOARD'S AUTHORITY
  HERSIENE DELEGASIES VAND IE TENDERAAD SE BEVOEGDHEDE REGISTRATION WITH THE SOUTH AFRICAN COUNCIL FOR EDUCATORS (SACE)
  REGISTRASIE BY DIE SUID AFRIKAANSE RAAD VAN OPVOEDERS (SARO)
  UBHALISO KWIBHUNGA LOOTITSHALA LASEMZANTSI AFRIKA POLICY DOCUMENT OF THE SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY (SAQA)
  BELEIDSDOKUMENT VAN DIE SUID-AFRIKAANSE KWALIFIKASIEOWERHEID (SAKO)
  UXWEBHU LOMGAQO-NKQUBO WEGUNYA LEZIQINIS LASEMZANTSI AFRIKA (SAQA) CANCELLATION OF UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND CONTRIBUTIONS
  KANSELLERING VAN WERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDSBYDRAES
  UKUGUZULWA KWEMIRHUMO YENGXOWA YE-INSHORENSI YOKUNGABIKHO NGQESHWENI (UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND CONTRIBUTIONS) SCHOOL DEVELOPMENT PLANS
  SKOOLONTWIKKELINGSPLANNE
  IZICWANGCISO ZOKUPHUCULA IZIKOLO SUBSIDISED MOTOR TRANSPORT SCEME (THE SCHEME): AMENDMENTS TO THE EXISTING POLICY
  ANNOUNCEMENT OF A MODERATION POLICY
  AANKONDIGING VAN 'N MODERERINGSBELEID CERTIFICATION PROCEDURES FOR GOODS AND SERVICES RECEIVED
  SERTIFISERINGSPROSEDURE TEN OPSIGTE VAN GOEDERE EN DIENSTE ONTVANG MENTORSHIP AND CURATORSHIP AS APPLICABLE TO PRINCIPALS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT (WCED)
  MENTORSKAP EN KURATORSKAP RAKENDE HOOFDE VAN ONDERWYSINRIGITNGS VAN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT (WKOD)
  INGCEBISO NOKUXHOTYISWA NGEZAKHONO (MENTORSHIP) NONIKEZELO LOLAWULO KUMLONDOLOZI (CURATORSHOP) NJENGOKO OKU KUSEBENZA KWIINQUNUNU ZAMAZIKO EMFUNDO ESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF AN EDUCATION COUNCIL FOR THE WESTERN CAPE
  INSTELLING EN SAMESTELLING VAN 'N ONDERWYSRAAD VIR DIE WE-KAAPPROVINSIE
  UKUSEKWA NOKWAKHIWA KWEBHUNGA LEZEMFUNDO LEPHONDO LENTSHONA KOLONI LESS SERIOUS MISCONDUCT DISCIPLINARY ISSUES
  MINDER ERNSTIGE WANGEDRAG: DISSIPLIN╩RE AANGELEENTHEDE POLICY IN RESPECT OF ATTENDANCE AND TIME-OFF REGISTERS FOR EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE PERSONNEL
  BELEID TEN OPSIGTE VAN TEENWOORDIGHEIDS- EN TYD-AFREGISTERS VIR OPVOEDERS EN STAATDIENSPERSONEEL
  UMGAQO-NKQUBO OMALUNGA NEEREJISTA ZOKUBAKHO ESEMSEBENZINI NEZOKUCELA UKUHAMBA NGEXESHA LOMSEBENZI OLUNGISELELWE OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE PROHIBITION OF CORPORAL PUNISHMENT
  VERBOD OP LYFSTRAF
  UKUTHINTELWA KOKOHLWAYA NGOKUBETHA SEARCH POLICY: PROVINCIAL ADMINISTRATION WESTERN CAPE
  DEURSOEKINGSBELEID: PROVINSIALE ADMINISTRASIE WES-KAAP IMPLEMENTATION OF JOB DESCRIPTIONS FOR PUBLIC SERVICE STAFF
  IMPLEMENTERING VAN POSBEKSRYWINGS VIR STAATSDIENSPERSONEEL USE OF LAND AND BUILDINGS FOR OUTDOOR ADVERTISING AND SIGNAGE
  GEBRUIK VAN GROND EN GEBOUE VIR BUITEREKLAME EN ADVERTENSIETEKENS
  UKUSETYENZISWA KOMHLABA NEZAKHIWO EKUXHOMENI IZAZISO NEEBHODI ZEZAZISO EZIXHONYWA PHANDLE SAFETY MEASURES AT PUBLIC SCHOOLS
  VEILIGHEIDSPLANNE AAN OPENBARE SKOLE
  AMANYATHELO OKHUSELEKO KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EMPLOYMENT EQUITY
  GELYKE INDIENSNEMING
  INKQUBO YOKUQESHA NGOBULUNGISA FILLING OF EDUCATOR POSTS IN AN ACTING CAPACITY AND THE PAYMENT OF ACTING ALLOWANCES TO EDUCATORS
  VUL VAN OPVOEDERPOSTE IN 'N WAARNEMENDE HOEDANIGHEID EN BETALING VAN WAARNEMINGSTOELAES AAN OPVOEDERS PARKING ON SCHOOL PREMISES
  PARKERING OP SKOOLTERREIN NEW LEAVE MEASURES FOR EDUCATORS
  NUWE VERLOF MAATRE╦LS VIR OPVOEDERS SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2002l: APPLICATION AS MARKERS
  SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN NOVEMBER 2002: AANSOEK OM NASIENERS


  Circulars 2001:  INITIATION AT SCHOOLS
  ONTGROENING BY SKOLE NEW PROCEDURE REGARDING ADVERTISING OF PUBLIC SERVICE POSTS
  NUWE PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN DIE ADVERTEER VAN STAATSDIENSPERSONEEL POSTE USE OF ANNUAL VACATION LEAVE: EXPLANATION OF UNCERTAINTIES WITH REGARD TO CIRCULARS 0052 AND 0053/2001
  BENUTTING VAN JAARLIKSE VAKANSIEVERLOF: VERKLARING VAN ONDUIDELIKHEDE NA AANLEIDING VAN OMSENDBRIEWE 52 EN 53/2001 INTERIM MEASURES AND FURTHER EXPLANATION: NEW LEAVE DISPENSATION (RESOLUTION 7/2000) WICH CAME INTO EFFECT ON 1 JULY 2000: PUBLIC SERVANTS AND CS EDUCATORS LEAVE/TIME-OFF FOR UNION REPRESENTATIVES: PUBLIC SERVICE STAFF
  VERLOF/TYD-AF VIR UNIEVERTEENWOORDIGERS: STAATDIENSPERSONEEL GRANTING OF MUTUALLY AGREED TO SEVERANCE PACKAGE (MASP) TO PREPRIMARY EDUCATORS AT PUBLIC ORDINARY SCHOOLS
  TOESTAAN VAN ONDERLING OOREENGEKOME SKEIDINGSPAKKET (OOSP) AAN PREPRIM╩RE OPVOEDERS BY GEWONE OPENBARE SKOLE STANDARDISED WAYS OF WRITING DATE AND TIME
  EENVORMIGE SKRYWYSE VAN DATUM EN TYD VACANTION LEAVE POLICY AND PROCEDURES FOR PUBLIC SERVICE STAFF EMPLOYED AT EDUCATIONAL AND TRAINING INSTITUTIONS
  VAKANSIEVERLOFBELEID EN PROSEDURES VIR STAATSDIENSPERSONEEL IN DIENS BY ONDERWYS- EN OPLEIDINGSINRIGTINGS USE OF ANNUAL VACATION LEAVE: PUBLIC SERVICE STAFF AND OFFICE-BASED EDUCATORS (EXCLUDING INSTITUTION-BASED EDUCATORS)
  BENUTTING VAN JAARLIKSE VAKANSIEVERLOF: STAATSAMPTENARE EN KANTOORGEBONDE OPVOEDERS (UITGESLUIT INRITINGSGEBONDE OPVOEDERS) REGISTRATION WITH THE SOUTH AFRICAN COUNCIL FOR EDUCATORS (SACE)
  REGISTRASIE BY DIE SUID-AFRIKAANSE RAAD VIR OPVOEDERS (SARO) SUBMISSION OF LOG SHEETS
  INDIENING VAN LOGSTATE TRANSPORT BURSARIES AND BURSARIES FOR PRIVATE BOARDING PAYABLE TO NEEDY LEARNERS AT PUBLIC SCHOOLS OF THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT TRANSFER PAYMENTS (SUBSIDIES) PAYABLE IN ACCORDANCE WITH THE PERSONNEL PROVISIONING SCALES FOR NON-EDUCATOR STAFF AT ORDINARY PUBLIC AND ELSEN SCHOOLS
  OORDRAGBETALINGS (SUBSIDIES) BETAALBAAR OOREENKOMSTIG DIE PERSONEELVOORSIENINGSKALE VIR NIE-OPVOEDERPERSONEEL AAN GEWONE EN OLSO-SKOLE AUDITORS OF SCHOOLS APPOINTED IN TERMS OF SECTION 43 OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT, 1996 (ACT 84 OF 1996)
  OUDITEURE VAN SKOLE AANGESTEL INGEVOLGE ARTIKEL 43 VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, 1996 (WET 84 VAN 1996)
  ABAPHICOTHI-ZINCWADI (AUDITORS) BEZIKOLO ABAQESHWE NGOKWESIQENDU 43 SOMTHETHO WEZIKOLO WASEMZANTSI AFRIKA, 1996 (UMTHETHO 84 WOWE 1996) ANNUAL LEAVE: EDUCATORS
  JAARLIKSE VERLOF: OPVOEDERS GRAND CENTRAL BUILDING: ACCESS CARDS
  GRAND CENTRAL-GEBOU: TOEGANGSKAARTE PREPRIMARY EDUCATOR POSTS: INDEPENDENT SCHOOLS
  PREPRIM╩RE POSTE VAN OPVOEDERS: ONAFHANKLIKE SKOLE SUBSTITUTES FOR EDUCATORS WHO TAKE VACATION LEAVE FOR RELIGIOUS PURPOSES
  PLAASVERVANGERS VIR OPVOEDERS WAT VAKANSIEVERLOF NEEM VIR GODSDIENSTIGE DOELEINDES


  Circulars 2000:  HOME OWNERS ALLOWANCE AND STATE GUARANTEES: ALL EMPLOYES (EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS)
  HUISEIENAARSTOELAE EN STAATSWAARBORGE: ALLE WERKNEMERS (OPVOEDERS EN STAATSAMPTENARE) LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS: POSSIBLE USE OF SCHOOL BUILDINGS AS POLLING BOOTHS
  PLAASLIKE OWERHEIDSVERKIESINGS: MOONTLIKE GEBRUIK VAN SKOOLGEBOUE AS STEMLOKALE IMPLEMENTATION OF THE PERSONNEL PROVISIONING SCALE (PPS) FOR NON-EDUCATOR STAFF AT ORDINARY PUBLIC SCHOOLS AND ELSEN SCHOOLS (EXCLUDING HOSTELS ATTACHED TO THESE INSTITUTIONS) POLICY ON RELIGIOUS OR CULTURAL FESTIVAL DAYS IN SCHOOL TERMS
  BELEID OOR GODSDIENSTIGE OF KULTURELE VAKANSIEDAE BINNE SKOOLKWARTALE
  UMGAQO-NKQUBO OMALUNGA NEENTSUKU ZEMIGCOBO YEZENKOLO OKANYE YEZENKCUBEKO NGETHUBA LEEKOTA ZESIKOLO REVISED BOARDING BURSARY APPLICATION AND CLAIM FORM
  HERSIENE LOSESBEURSAANSOEKVORM EN -EISVORM NEW PROCEDURES FOR THE CLOSURE OF SCHOOLS
  NUWE PROSEDURES VIR DIE SLUITING VAN SKOLE REGISTRATION WITH SOUTH AFRICAN COUNCIL FOR EDUCATORS (SACE)
  REGISTRASIE MET DIE SUID-AFRIKAANSE RAAD VAN OPVOEDERS (SARO)
  UTILISATION OF SCHOOL HOURS FOR SPORT OR EDUCATIONAL TOURS OR EXCURSIONS
  BENUTTING VAN SKOOLURE VIR SPORT- EN OPVOEDKUNDIGE TOERE OF EKSKURSIES


  Circulars 1999:  IMPROVEMENT IN CONDITIONS OF SERVICE FROM 1 JULY 1999 FOR PUBLIC SERVICE
  VERBETERING IN DIENSVOORWAARDES VAN STAATSAMPTENARE VANAF 1 JULIE 1999 PROHIBITION OF CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS
  VERBOD OP LYFSTRAF IN SKOLE APPOINTMENT OF CS AND NON-CS EDUCATORS BY GOVERNING BODIES ADDITIONAL TO THE APPROVED ESTABLISHMENT OF PUBLIC SCHOOLS
  AANSTELLING VAN KS- EN NIE-KS-OPVOEDERS DEUR BEHEERLIGGAME BYKOMSTIG TOT DIE GOEDGEKEURDE DIENSSTAAT VAN OPENBARE SKOLE
  CODES OF REMUNERATION AND THE OCCUPATIONAL CLASSIFICATION SYSTEM: PUBLIC SERVICE STAFF EVALUATION CRITERIA WITH WHICH GOVERNING BODIES OF ORDINARY PUBLIC SCHOOLS MUST COMPLY IN ORDER TO BE ALLOCATED FUNCTIONS IN TERMS OF SECTION 21 OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT, 1996 (ACT NO. 84 OF 1996) POLICY WITH REGARD TO EDUCATORS' LEAVE OF ABSENCE
  BELEID MET BETREKKING TOT AFWESIGHEIDSVERLOF: OPVOEDERS CLOSURE OF SCHOOLS
  SLUITING VAN SKOLE ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF CORRESPONDENCE
  ONTVANGSERKENNING VAN KORRESPONDENSIE VACATION LEAVE POLICY AND PROCEDURES FOR PUBLIC SERVICE STAFF EMPLOYED AT EDUCATIONAL AND TRAINING INSTITUTIONS: CIRCULAR 71/1999 DATED 26 JULY 1999
  VAKANSIEVERLOFBELEID EN -PROSEDURES VAN STAATDIENSPERSONEEL IN DIENS BY ONDERWYS- EN OPLEIDINGSENTRUMS: OMSENDBRIEF 71 VAN 1999 GEDATEER 26 JULIE 1999 STUDY LEAVE: EDUCATORS: 2000
  STUDIEVERLOF: OPVOEDERS: 2000 COLLECTIVE AGREEMENT: REPEAL OF PUBLIC SERVICE STAFF CODE
  KOLLEKTIEWE OOREENKOMS: HERROEPING VAN DIE STAATSDIENSPERSONEEL-KODE
  IMVUMELWANO EYENZIWE NGABAMELI BAMAQELA: UKUTSHITSHISWA KWEMIGAQO YOKUZIPHATHA YABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE OBEYANCE OF A 40 HOUR WORKING WEEK (PUBLIC SERVICE STAFF)
  NAKOMING VAN 'N 40 UUR-WERKWEEEK (STAATDIENSPERSONEEL) VERLOFBEDELING VAN OPVOEDERS AAN ONDERWYSINRIGTINGS EN BY KANTORE BUITE SKOLE TRANSFER OF ACTUARIAL INTEREST TO APPROVED RETIREMENT FUNDS
  OORPLASING VAN AKTUARI╦LE BELANG NA GOEDGEKEURDE PENSIOENFONDSE FUNCTIONING OF GOVERNING BODIES IN TERMS OF THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT, 1996: ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
  FUNKSIONERING VAN BEHEERLIGGAME INGEVOLGE DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, 1996: GEWONE OPENBARE SKOLE


  Circulars 1998:  COMPLIANCE WITH A 40 HOUR WORKWEEK: PUBLIC SERVICE PERSONNEL AND EDUCATORS EMPLOYED AT OFFICES
  NAKOMING VAN 'N 40-UUR-WERKWEEK: STAATSDIENSPERSONEEL EN OPVOEDERS WAT BY KANTORE IN DIENS IS VISITS TO SCHOOLS BY PERSONS FROM THE PRIVATE SECTOR
  BESOEKE AAN SKOLE DEUR PERSONE UIT DIE PRIVAATSEKTOR PROVISIONING ADMINISTRATION: CERTIFICATION PROCEDURES IN RESPECT OF GOODS RECEIVED AND SERVICES RENDERED
  VOORSIENINGSADMINISTRASIE: SERTIFISERINGSPROSEDURE TEN OPSIGTE VAN GOEDERE ONTVANG EN DIENSTE GELEWER HOSTEL: GUIDELINES FOR THE ALLOCATION OF HOSTEL BURSARIES AND THE PROCEDURES FOR THE SUBMISSION OF APPLICATION FORMS AND QUARTERLY CLAIMS COMPLIANCE WITH A 40 HOUR WORKWEEMK: PUBLIC SERVICE STAFF AND EDUCATORS EMPLOYED AT OFFICES
  NAKOMING VAN 'N 40-UUR-WERKWEEK: STAATDIENSPERSONEEL EN OPVOEDERS WAT BY KANTORE IN DIENS IS HEPATITIS B-IMMUNISATION PROGRAMMES IN WCED SCHOOLS BY HEALTH SOLUTIONS CC
  HEPATITIS B-IMMUNISERINGSPROGRAMME IN WKOD-SKOLE DEUR HEALTH SOLUTIONS THE IMPLEMENTATION OF AN ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEM AT HOSTELS AND THE PHASING-OUT OF CONTRACTUAL CATERING SERVICES
  DIE IMPLEMENTERING VAN 'N EKONOMIESE BESTUURSTELSEL IN KOSHUISE EN DIE UITFASERING VAN GEKONTRAKTEERDE SPYSENIERSDIENSTE SCHOOL ASSIGNMENTS: CO-OPERATION BETWEEN SCHOOLS AND PUBLIC LIBRARIES
  WERKOPDRAGTE OP SKOOL: SAMEWERKING TUSSEN SKOLE EN OPENBARE BIBLIOTEKE GUIDELINES FOR THE OFFICIAL OPENING OF EDUCATION BUILDINGS, REPRESENTATION AT OFFICIAL FUNCTIONS AND INVITATIONS TO THE MEMBER OF THE PROVINCIAL CABINET RESPONSIBLE FOR EDUCATION
  HANDLEIDING VIR DIE AMPTELIKE OPENING VAN ONDERWYSGEBOUE, VERTEENWOORDIGING BY AMPTELIKE FUNKSIES EN UITNODIGINGS AAN DIE LID VAN DIE PROVINSIALE CABINET VERANTWOORDELIK VIR ONDERWYS PAYMENT OFFERED AS FULL AND FINAL SETTLEMENT
  BETALING AANGEBIED TER VOLLE EN FINALE VEREFFENING ACCREDITATION OF SCHOOLS
  AKKREDITASIE VAN SKOLE APPLICATION FOR VOLUNTARY RETIREMENT AND THE PAYMENT OF THE SPECIAL SEVERANCE PACKAGE: ADDENDUM B OF CIRCULAR 38 OF 1998: AMENDED
  AANSOEK OM VRYWILLIGE UITDIENSTREDE EN BETALING VAN DIE SPESIALE SKEIDINGSPAKKET: BYLAE B VAN OMSENDBRIEF 38/1998: WYSIGING IMMUNISATION PROGRAMMES IN WCED SCHOOLS BY PRIVATE AGENCIES
  IMMUNISERINGSPROGRAMME IN WKOD-SKOLE DEUR PRIVAAT INSTANSIES


  Circulars 1997:  APPLICATION FOR OVERTIME REMUNERATION: NON CS-EDUCATORS: PERSONNEL
  AANSOEK OM OORTYBESOLDIGING: NIE-KS-OPVOEDERPERSONEEL FUNDING OF PRE-PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND SERVICES ON THE ABOLITION OF A POST
  BEFONDSING VAN PREPRIM╩RE ONDERWYSINRIGTINGS EN -DIENSTE BY DIE AFSKAFFING VAN 'N POS POLICY AND PROCEDURE FOR NAMING OR RENAMING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OR SECTIONS THEREOF
  BELEID EN PROSEDURE TEN OPSIGTE VAN NAAMGEWING OF NAAMSVERANDERING VAN ONDERWYSINRIGTINGS OF GEDEELTES DAARVAN APPROVAL OF A CHANGE IN SCHOOL PHASE DESIGNATION, APPROVAL OF A CHANGE IN SCHOOL LEVEL DESIGNATION: GRADES INSTEAD OF STANDARDS, APPROVAL OF THE PHASING OUT OF LOWER GRADE INSTRUCTIONAL OFFERINGS IN THE SENIOR SECONDARY PHASE OF PUBLIC SCHOOLS, APPROVAL OF URDU HIGHER GRADE, GRADES 10-12
  GOEDKEURING VAN 'N WYSIGING IN DIE BENAMING VAN SKOOLFASES, GOEDKEURING VAN 'N WYSIGING IN DIE BENAMING VAN SKOOLVLAKKE: GRADE IN PLAAS VAN STANDARDS, GOEDKEURING VAN DIE UITFASERING VAN LAERGRAADONDERRIG-AANBIEDINGE IN DIE SENIOR SEKOND╩RE FASE VAN OPENBARE SKOLE, GOEDKEURING VAN URDU HO╦RGRAAD, GRADE 10-12 AMENDED PROCEDURE FOR DISPOSING OF LIBRARY AND RESOURCE-CENTRE BOOKS
  GEWYSIGDE PROCEDURE VIR DIE AFSKRYF VAN BIBLIOTEEK- EN BRONNESENTRUMBOEKE REGULATIONS REGARDING THE APPOINTMENT OF SUBSTITUTES IN ORDER TO SAVE COSTS INTERIM FILLING OF VACANT POSTS: NON CS-EDUCATORS/PUBLIC SERVICE PERSONNEL
  TUSSENTYDSE VULLING VAN VAKANTE POSTE: NIE KS-OPVOEDERS/STAATSDIENSPERSONEEL


  Circulars 1996:  REFERRAL PROCEDURES FOR PUPILS TO CENTRES FOR THE SEVERELY MENTALLY DISABLED
  PROSEDURES VIR DIE VERWYSING VAN LEERLINGE NA SENTRUM/SKOLE VIR DIE VERSTANDELIK ERG GESTREMDES


  Circulars 1995:  AMENDMENT TO SALARY PAY DATES
  VERANDERING VAN BETAALDATUMS

  Go to circulars for  2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  ę 2014 Western Cape Education Department