Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

Circulars: 2015

Go to circulars for 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995

How to view attachments to Circulars

To search for a specific circular,  press the keys  CTRL + F  then enter either the circular number, e.g. "38" or
a keyword or phrase (from the title of the circular), e.g. "governing bodies", "assessering", "ikhalenda yesikolo", etc.
Press ESC to close the search dialogue box.

 

PROCEDURE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR THE PROCUREMENT OF FURNITURE AND OTHER EQUIPMENT (ICT EQUIPMENT INCLUDED) FOR HEAD OFFICE AND DISTRICT OFFICES
PROSEDURE VIR DIE VOORLEGGING VAN AANSOEKE VIR DIE VERKRYGING VAN MEUBELS EN ANDER TOERUSTING (IKT-TOERUSTING INGESLUIT) VIR HOOFKANTOOR EN DISTRIKSKANTORE
IMIGAQO YOKUNGENISWA KWEZICELO ZOKUTHENGWA KWEFANITSHALA NEZINYE IZIXHOBO (KUBANDAKANYWA NEZE-ICT) UKWENZELA UNDLUNKULU NEE-OFISI ZEZITHILIDEWORMING OF GRADE R TO GRADE 7 LEARNERS IN QUINTILE 1-3 SCHOOLS: 16 FEBRUARY 2016 TO 11 MARCH 2016
ONTWURMING VAN GRAAD R- TOT GRAAD 7-LEERDERS IN KWINTIEL 1-3 SKOLE: 16 FEBRUARIE 2016 TOT 11 MAART 2016
UKUNYANGA IINTSHULUBE KUBAFUNDI BAMABAKALA R UKUYA KU-7 ABAKWIZIKOLO ZAMANQANABA 1- 3 ENTLUPHEKO UKUSUSELA NGE-16 FEBRUWARI 2016 UKUYA KWI-11 MATSHI 2016SUSPENSION OF VOICEMAIL FACILITY AT WCED HEAD OFFICE BUILDINGS
STAKING VAN STEMPOSFASILITEIT TE WKOD-HOOFKANTOORGEBOU
UKUYEKISWA KWEFASILITHI YE-VOICEMAIL YOKUSHIYA IMIYALEZO KWIZAKHIWO ZAKWANDLUNKULU
WESEBE IWCED
PROVISION OF 2016 PUBLIC SERVICE SUPPORT STAFF ESTABLISHMENTS TO SPECIAL PUBLIC SCHOOLS
VOORSIENING VAN 2016 DIENSSTATE VAN STAATSDIENSONDERSTEUNINGSPERSONEEL AAN SPESIALE OPENBARE SKOLE
UKUBONELELWA KWEZIKOLO NGEZITHUBA ZABASEBENZI ABANIKA INKXASO BENKONZO KARHULUMENTE NGO-2016 KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE ZEMFUNDO ENEEMFUNO EZIZODWASECTION 21 SCHOOLS: NORMS AND STANDARDS FUNDING FOR SCHOOLS GR 1-12 – FINANCIAL ALLOCATION FOR THE 2016/17 FINANCIAL YEAR
ARTIKEL 21-SKOLE: NORME-EN-STANDAARDE-BEFONDSING VIR SKOLE GR 1-12 – FINANSIËLE TOEWYSING VIR DIE 2016/17-BOEKJAAR
IZIKOLO EZIPHANTSI KWESIQENDU 21: IMIMISELO NEMIGANGATHO YENGXOWA-MALI YEZIKOLO KUMABAKALA 1-12 – ULWABIWO-MALI LONYAKA-MALI KA-2016/17NON-SECTION 21 SCHOOLS: NORMS AND STANDARDS FUNDING FOR SCHOOLS GR 1-12 – FINANCIAL ALLOCATION FOR THE 2016/17 FINANCIAL YEAR
NIE-ARTIKEL 21 SKOLE: NORME-EN-STANDAARDE-BEFONDSING VIR SKOLE GR 1-12 – FINANSIËLE TOEWYSING VIR DIE 2016/17-BOEKJAAR
IZIKOLO EZINGEKHO PHANTSI KWESIQENDU 21: IMIMISELO NEMIGANGATHO YENGXOWA-MALI YEZIKOLO KUMABAKALA 1-12 – ULWABIWO-MALI LONYAKA-MALI KA-2016/17FILING PROCEDURE OF THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT (WCED)
LIASSEERPROSEDURE VAN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT (WKOD)
UMGAQO WOKUFAYILISHA WESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONIREORGANISING OF EXISTING DISTRICT BOUNDARIES AND CIRCUITS
HERORGANISERING VAN BESTAANDE DISTRIKSGRENSE EN -KRINGE
UKUHLENGA-HLENGISWA KWEMIDA EKHOYO YEZITHILI NEESEKETHEPROVISION OF 2016 PUBLIC SERVICE SUPPORT STAFF ESTABLISHMENTS TO ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
VOORSIENING VAN 2016 DIENSSTATE VAN STAATSDIENSONDERSTEUNINGSPERSONEEL AAN GEWONE OPENBARE SKOLE
UKUBONELELWA KWEZIKOLO NGEZITHUBA ZABASEBENZI ABANIKA INKXASO BENKONZO KARHULUMENTE NGO-2016 KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYOBASIC TEXTBOOK RETRIEVAL REPORT - CEMIS
BASIESE HANDBOEKHERWINNINGSVERSLAG - SOBIS
INGXELO YOKUFUNYANWA KWEENCWADI ZEZIFUNDO - KWICEMISPAYMENT OF THE 13TH CHEQUE/SERVICE BONUS FOR ALL STAFF WITH EFFECT FROM 01 MARCH 2016
BETALING VAN DIE 13DE TJEK/DIENSBONUS VIR ALLE PERSONEEL MET INGANG VAN 01 MAART 2016
UKUHLAWULWA KWETSHEKHI YE-13 EYIBHONASI YENKONZO (13TH CHEQUE/SERVICE BONUS) UKULUNGISELELA BONKE ABASEBENZI UKUSUSELA KWI-01 MATSHI 2016ONLINE SYSTEM FOR GRADE R TO 9 WORKBOOKS FOR 2016
AANLYNSTELSEL VIR GRAAD R- TOT 9-WERKBOEKE VIR 2016
ISISTIM ESEBENZA NGEKHOMPYUTHA YEENCWADI ZOMSEBENZI ZAMABAKALA R – 9 UKULUNGISELELA U-2016PARTICIPATION IN PLEDGE-SIGNING CEREMONY RELATING TO THE 2015 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
DEELNAME AAN DIE VERBINTENISONDERTEKENINGSEREMONIE WAT BETREKKING HET OP DIE 2015 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
UTHATHO-NXAXHEBA KUMSEBENZI WOKUSAYINA ISITHEMBISO ESIPHATHELELE KWIIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE NGO-2015CONVERSION OF TEMPORARY EMPLOYMENT OF POST LEVEL 1 EDUCATORS TO PERMANENT EMPLOYMENT IN TERMS OF SECTION 6B OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998
OMSKAKELING VAN TYDELIKE INDIENSNEMING VAN POSVLAK 1-OPVOEDERS NA PERMANENTE POSTE INGEVOLGE ARTIKEL 6B VAN DIE WET OP INDIENSNEMING VAN OPVOEDERS, 1998
UKUTSHINTSHWA KWENGQESHO YETHUTYANA KOOTITSHALA BEZITHUBA ZENQANABA 1 ITSHINTSHELWE KWINGQESHO ESISIGXINA NGOKWESIQENDU 6B SOMTHETHO WEZENGQESHO YOOTITSHALA (EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998)PERMANENT APPOINTMENT OF NEWLY QUALIFIED EDUCATORS IN TERMS OF SECTION 6A OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998
PERMANENTE AANSTELLING VAN ONLANGS GEKWALIFISEERDE OPVOEDERS INGEVOLGE ARTIKEL 6A VAN DIE WET OP DIE INDIENSNEMING VAN OPVOEDERS, 1998
UKUQESHWA ISIGXINA KOOTITSHALA ABASANDULA UKUFUMANA IZIQINISEKISO ZOBUTITSHALA NGOKWESIQENDU 6A SOMTHETHO WENGQESHO YOOTITSHALA, 1998 (EMPLOYMENT OF EDUCATORS
ACT (EEA), 1998
)
MANAGEMENT OF SUBSTITUTE EDUCATORS FROM 02 OCTOBER 2015
DIE BESTUUR VAN PLAASVERVANGER-OPVOEDERS VANAF 02 OKTOBER 2015
UKULAWULWA KOOTITSHALA ABABAMBELEYO (SUBSTITUTES) UKUSUSELA NGE-02 OKTOBHA 2015CELLULAR PHONE POLICY OF THE WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT, 2015
SELFOONBELEID VAN DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT, 2015
UMGAQO-NKQUBO WEESELULA WESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI KA-2015WCED STANDARD OPERATING PROCEDURE MANUAL FOR THE MANAGEMENT OF LEARNER TRANSPORT SCHEMES AT ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
WKOD SE HANDLEIDING VIR DIE STANDAARD BEDRYFSPROSEDURES VIR DIE BESTUUR VAN LEERDERVERVOERSKEMAS BY GEWONE OPENBARE SKOLE
INCWADANA YEMIGAQO WCED’S STANDARD OPERATING PROCEDURE MANUAL YOLAWULO LWEZIKIM ZOTHUTHO LWABAFUNDI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYOPOLICY FOR THE MANAGEMENT OF THE WORKTIME OF TEACHERS AT SCHOOLSPOSTPONEMENT OF THE 2015 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS
UITSTEL VAN DIE 2015 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS
UKUMISELWA ELINYE IXESHA KWEE-ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS (ANA) ZANGO-2015PAIA: REVISED PROCEDURE FOR PROVIDING ACCESS TO INFORMATION
BTI: HERSIENE PROSEDURE VIR TOEGANG TOT INLIGTING
I-PAIA: INKQUBO EHLAZIYIWEYO YOKUBONELELA NGOFIKELELO KWINGCACISOINCREMENTAL IMPLEMENTATION OF FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) LITERATURE 2016-2018
INKREMENTELE IMPLEMENTERING VAN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING (VOO)–LITERATUUR VANAF
2016-2018

UKUQALISWA NGOKUMANA KUSONGEZWA NGOKWAMABAKALA UNCWADI LWEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO (FET) NGO-2016-20182016 TEACHER STAFF ESTABLISHMENTS OF SPECIAL ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
2016 SE ONDERWYS PERSONEELDIENSSTATE AAN SPESIALE OPENBARE SKOLE
UKUBONELELWA KWEZIKOLO ZIKARHULUMENTE ZEMFUNDO ENEEMFUNO EZIZODWA EZIQHELEKILEYO NGEZITHUBA ZOOTITSHALA EZABELWE IZIKOLO NGO-2016FUNCTION TO TRACK LEARNER ACADEMIC PERFORMANCE ON CEMIS FOR THE REMAINDER OF 2015
INSTRUMENT OM LEERDERS SE AKADEMIESE PRESTASIE VIR DIE RES VAN 2015 OP SOBIS NA TE SPOOR
IFANKSHINI (FUNCTION) YOKULANDELELA INDLELA ABAQHUBA NGAYO KWIZIFUNDO ABAFUNDI KWICEMIS KWITHUBA ELISELEYO LIKA-2015NECESSITY OF A PROFESSIONAL DRIVING PERMIT (PrDP)
NOODSAAKLIKHEID VAN 'n PROFESSIONELE BESTUURSPERMIT (PrBP)
IMFUNEKO YE-PROFESSIONAL DRIVING PERMIT (PrDP)SECOND AMENDMENT TO THE FINAL TIMETABLE FOR THE OCTOBER - NOVEMBER 2015 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
TWEEDE WYSIGING VAN DIE FINALE ROOSTER VIR DIE OKTOBER – NOVEMBER 2015 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
UKUFAKELWA KWEZILUNGISO KWESIBINI KWITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA YEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE NGO-OKTOBHA-NOVEMBA 2015 ETHATHA INDAWO SESETYHULA 0029/2015 YOMHLA WE-21 MEYI 2015PROVISION OF 2016 TEACHING STAFF ESTABLISHMENTS TO ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
VOORSIENING VAN 2016 ONDERWYSDIENSSTATE AAN GEWONE OPENBARE SKOLE
UKUBONELELWA KWEZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO NGEZITHUBA ZOOTITSHALA EZABELWE IZIKOLO NGO-2016USE OF RAFFLES BY SCHOOLS AS A FUNDRAISING METHOD
GEBRUIK VAN LOOTJIES AS 'n FONDSINSAMELINGSMETODE DEUR SKOLE
USETYENZISO LWEERAFULI (RAFFLES) ZIZIKOLO NJENGENKQUBO YOKUNYUSA INGXOWA-MALIALIGNMENT OF TIMEFRAMES FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION TO WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT (WCED) SCHOOLS AND MANAGEMENT OF SCHOOL ADMISSION INFORMATION FOR 2016/17
AANPASSING VAN TYDSRAAMWERKE VIR AANSOEKE OM TOELATING TOT WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT (WKOD) -SKOLE EN BESTUUR VAN SKOOLTOELATINGSINLIGTING VIR 2016/17
ULUNGELELWANISO LWAMAXESHA AMISELWEYO OLWAMKELO LWABAFUNDI KWIZIKOLO ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED) NOLAWULO LWENGCACISO YOLWAMKELO YABAFUNDI KWIZIKOLO NGO-2016/17COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE COMPETITION ACT
VOLDOENING AAN DIE VEREISTES VAN DIE WET OP MEDEDINGING
UKUHAMBELANA MBO NEEMFUNO EZIMISELWEYO ZOMTHETHO NGEZOKHUPHISWANO KOMNYE NOMNYE (COMPETITION ACT)PARKING FOR VISITORS AND OFFICIALS IN THE GRAND CENTRAL TOWERS AND GOLDEN ACRE SHOPPING CENTRE
PARKERING VIR BESOEKERS EN AMPTENARE IN DIE GRAND CENTRAL TOWER-GEBOU EN GOUE AKKER-WINKELSENTRUM
INDAWO YOKUPAKA IINDWENDWE KWIZAKHIWO I-GRAND CENTRAL TOWERS NE-GOLDEN ACRE SHOPPING CENTREREVISED GUIDELINES ON THE ISSUING OF CIRCULARS, MINUTES AND NOTICES
HERSIENE RIGLYNE OOR DIE UITREIK VAN OMSENDBRIEWE, MINUTE EN KENNISGEWINGS
ISIKHOKELO ESIHLAZIYIWEYO ESIMALUNGA NOKUKHUTSHWA KWEESETYHULA, IINGCACISO EZIMFUTSHANE NEZAZISOREGULATIONS ON THE ISSUING OF PERFORMANCE INDICATORS BINDING ON PUBLIC SCHOOLS
REGULASIES OOR DIE UITREIKING VAN PRESTASIE-AANWYSERS WAT BINDEND IS OP OPENBARE SKOLE
UKWAZISWA KWEMIMISELO ENGOKUKHUTSHWA KWEZALATHI-NKQUBELA EZIBONISA INTSEBENZO NEZIZIBOPHELELAYO IZIKOLO ZIKARHULUMENTEONLINE ORDERING OF STATIONERY AND CLEANING MATERIALS IN THE 2015/16 FINANCIAL YEAR FOR ALL NON-SECTION 21 SCHOOLS
AANLYNBESTELLING VAN SKRYFBEHOEFTES EN SKOONMAAKBENODIGDHEDE IN DIE 2015/16-BOEKJAAR VIR ALLE NIE-ARTIKEL 21 SKOLE
UKU-ODOLWA NGEKHOMPYUTHA (ONLINE ORDERING) KWEZINTO ZOKUBHALA NEZINTO ZOKUCOCA KUNYAKA-MALI KA-2015/16 UKWENZELA ZONKE IZIKOLO EZINGEKHO PHANTSI KWESIQENDU 21DELIVERY OF GRADE R-9 DBE WORKBOOKS FOR 2016
AFLEWERING VAN GRAAD R-9 DBO-WERKBOEKE VIR 2016
UKUSIWA KWEENCWADI ZOKWENZA UMSEBENZI ZESEBE I-DBE ZAMABAKALA R - 9 ZANGO-2016FINAL TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE NOVEMBER 2015 ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS
FINALE ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE NOVEMBER 2015 BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES (BOOV) VLAK 4-EKSAMENS
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZEMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA (ABET) INQANABA 4 ZANGONOVEMBA 2015USE OF GG AND LEASED VEHICLES FOR OFFICIAL PURPOSES
GEBRUIK VAN GG- EN GEHUURDE VOERTUIE VIR AMPTELIKE DOELEINDES
USETYENZISO LWEZITHUTHI ZIKARHULUMENTE ZE-GG NEZITHUTHI EZIQESHIWEYO UKULUNGISELELA IINJONGO ZASEBURHULUMENTENIONLINE ORDERING FACILITY FOR GRADES 1-12 CAPS TEXTBOOKS
AANLYNBESTELFASILITEIT VIR GRAAD 1-12 KABV-HANDBOEKE
IFASILITHI YOKU-ODOLA KWICEMIS NELUNGISELELELWE UKUBA IZIKOLO ZI-ODOLE IINCWADI ZEZIFUNDO ZECAPS ZAMABAKALA 1-12OFFICIALS’ DUTIES AND RESPONSIBILITIES WHEN USING GG VEHICLES
PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN BEAMPTES WANNEER GG-VOERTUIE GEBRUIK WORD
IMISEBENZI NOXANDUVA LWAMAGOSA XA ESEBENZISA IZITHUTHI ZEGGAMENDED FINAL TIMETABLE FOR THE OCTOBER - NOVEMBER 2015 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
GEWYSIGDE FINALE ROOSTER VIR DIE OKTOBER – NOVEMBER 2015 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA EFAKELWE IZILUNGISO YEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZANGO-OKTOBHA UKUYA KUNOVEMBA NGO-2015AMENDED POLICY FOR THE MANAGEMENT OF LEARNER TRANSPORT SCHEMES AT ORDINARY PUBLIC SCHOOLS
GEWYSIGDE BELEID VIR DIE BESTUUR VAN LEERDERVERVOERSKEMAS BY GEWONE OPENBARE SKOLE
UMGAQO-NKQUBO OFAKELWE IZILUNGISO WOLAWULO LWEZIKIM ZOTHUTHO LWABAFUNDI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYOSUBMISSION OF GG VEHICLE LOGSHEETS
INDIEN VAN LOGSTATE VIR GG-VOERTUIE
UKUNGENISWA KWEELOGISHITHI ZEZITHUTHI ZEGGREVISED APPLICATION TO TRAVEL FORM (TRIP AUTHORITY) FOR ISSUING GG VEHICLES
HERSIENE REISAANSOEKVORM (RITMAGTIGING) VIR UITREIKING VAN GG-VOERTUIE
IFOM I-REVISED APPLICATION TO TRAVEL FORM (TRIP AUTHORITY) YOKUKHUTSHWA KWEZITHUTHI ZEGGUSE OF GOVERNMENT TRANSPORT BY OFFICIALS WHO PERFORM OVERTIME DUTY AND TRAVEL BETWEEN RESIDENCE AND WORKPLACE
GEBRUIK VAN STAATSVOERTUIE DEUR BEAMPTES WAT OORTYDDIENS VERRIG EN TUSSEN TUISTE EN WERKPLEK REIS
UKUSETYENZISWA KWEZITHUTHI ZIKARHULUMENTE NGAMAGOSA ENZA UMSEBENZI WE-OVATHAYIM KUHAMBO LOKUSUKA KWINDAWO YOKUHLALA UKUYA EMSEBENZININEW TRAFFIC OFFENCES AND PENALTIES
NUWE VERKEERSOORTREDINGS EN BOETES
ULWAPHULO-MITHETHO YENDLELA NGABAQHUBI NEZOHLWAYO EZITSHAONLINE ORDERING OF LEARNER AND TEACHER STATIONERY AS WELL AS CLEANING MATERIALS IN THE 2015/2016 FINANCIAL YEAR FOR ALL NON-SECTION 21 SCHOOLS
AANLYN BESTELLING VAN LEERDERS EN ONDERWYSERS SE SKRYFBEHOEFTES SOWEL AS SKOONMAAKMIDDELS IN DIE 2015/2016 BOEKJAAR VIR ALLE NIE-ARTIKEL 21-SKOLE
UKU-ODOLWA NGEKHOMPYUTHA (ONLINE ORDERING) KWEZINTO ZOKUBHALA ZABAFUNDI NOOTITSHALA KWAKUNYE NEZINTO ZOKUCOCA KUNYAKA-MALI KA-2015/2016 UKWENZELA ZONKE IZIKOLO EZINGEKHO
PHANTSI KWESIQENDU 21
NATIONAL SENIOR CERTIFICATE AWARDS CRITERIA FOR 2015
KRITERIA VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-TOEKENNINGS VIR 2015
IIKHRAYITHERIYA ZAMABHASO ESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NATIONAL SENIOR CERTIFICATE AWARDS CRITERIA) ANGO-2015COMPLETION AND SUBMISSION OF THE DRIVER DETAILS AND VERIFICATION FORM AND SUPPORTING DOCUMENTATION FOR USERS OF GG VEHICLES
VOLTOOIING EN VOORLEGGING VAN DIE BESTUURDER BESONDERHEDE EN VERIFIKASIEVORM ASOOK ONDERSTEUNENDE DOKUMENTASIE VIR GEBRUIKERS VAN GG-VOERTUIE
UKUZALISWA NOKUNGENISWA KWEFOM YOKUNGQINISISA IINKCUKACHA ZABAQHUBI (DRIVER DETAILS VERIFICATION FORM) NAMAXWEBHU AXHASAYO ABASEBENZISI BEZITHUTHI ZEGGCODE OF CONDUCT OF A GOVERNING BODY
GEDRAGSKODE VAN `N BEHEERLIGGAAM
UMGAQO WOKUZIPHATHA WEBHUNGA LOLAWULOINVITATIONS TO DIGNITARIES OR GUESTS OF HONOUR AND PROTOCOL TO BE OBSERVED
UITNODIGINGS AAN HOOGGEPLAASTES OF EREGASTE EN DIE PROTOKOL WAT WAARGENEEM MOET WORD
IZIMEMO EZIYA KUBANTU ABAHLONIPHEKILEYO OKANYE KWIINDWENDWE EZIHLONIPHEKILEYO NOMGAQO OMAWULANDELWEINCREASES IN BOARDING, PRIVATE BOARDING AND TRANSPORT BURSARIES, AND PERSONNEL SUBSIDIES PAYABLE TO HOSTELS AND SCHOOLS
VERHOGING VAN LOSIES-, PRIVAATLOSIES-, VERVOERBEURSE EN PERSONEELSUBSIDIES BETAALBAAR AAN KOSHUISE EN SKOLE
UKUNYUSWA KWEEMALI EZIHLAWULELWA IIBHASARI ZOKUBHODA EZIHOSTELE, EZOTHUTHO NEZOKUBHODA KWIINDAWO ZABUCALA, KUNYE NEENKXASO-MALI ZABASEBENZI EZIHOSTELE NASEZIKOLWENIONLINE SYSTEM FOR GRADE 1 TO 9 AND GRADE R WORKBOOKS FOR 2015
AANLYN STELSEL VIR GRAAD 1- TOT 9-WERKBOEKE VIR 2015
ISISTIM ESEBENZA NGEKHOMPYUTHA YEENCWADI ZOMSEBENZI ZAMABAKALA 1 – 9 NEZEBAKALA R NGO-2015ORDERING OF CLEANING MATERIALS AND STATIONERY BY HEAD OFFICE AND EDUCATION DISTRICT OFFICES
BESTELLING VAN SKOONMAAKMIDDELS EN SKRYFBEHOEFTES BY HOOFKANTOOR EN ONDERWYSDISTRIKSKANTORE
UKU-ODOLWA KWEZINTO ZOKUCOCA NEZINTO ZOKUBHALA NGUNDLUNKULU NAZII-OFISI ZEZITHILI ZEMFUNDOWCED CIRCULARS ISSUED DURING 2014
WKOD-OMSENDBRIEWE WAT IN 2014 UITGEREIK IS
IISETYHULA ZEWCED EZIKHUTSHWE NGO-2014CAPTURING OF TERM PERFORMANCE ON CEMIS FOR 2015
VASLEGGING VAN KWARTAALPRESTASIE OP SOBIS VIR 2015
UKUFAKWA KWENDLELA ESIQHUBA NGAYO EZIFUNDWENI ISIKOLO NGEKOTA KWICEMIS NGO-2015EARLY ENROLMENT AND MANAGEMENT OF SCHOOL ADMISSION INFORMATION 2015/16
VROEË INSKRYWINGS EN BESTUURSINLIGTING OOR SKOOLTOELATING 2015/16
INGCACISO ENGOBHALISO KWANGETHUBA NOLAWULO LOKWAMKELWA KWABAFUNDI EZIKOLWENI NGO-2015/16NATIONAL EXAMINATIONS: PROCEDURES REGARDING CELLPHONES AND ELECTRONIC DEVICES
NASIONALE EKSAMEN: PROSEDURES TEN OPSIGTE VAN SELFONE EN ELEKTRONIESE TOESTELLE
IIMVIWO ZIKAZWELONKE: IINKQUBO MALUNGA NEESELULA NEZIXHOBO II-ELECTRONIC DEVICESTIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE JUNE – JULY 2015 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
ROOSTER EN REËLINGS VIR JUNIE – JULIE 2015 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZIKAJUNI – JULAYI 2015 YESATIFIKETHI SEMATRIKIFINAL TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE JUNE 2015 ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS
FINALE ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE JUNIE 2015 BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES (BOOV) VLAK 4-EKSAMENS
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZEMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA (ABET) INQANABA 4 ZANGOJUNI 2015TIMETABLE FOR THE 2015 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS
ROOSTER VIR DIE 2015 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS
ITHAYIMTHEBHILE YEEMVAVANYO ZIKAZWELONKE ZONYAKA (ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS (ANA))
ZANGO-2015
FINAL TIMETABLE AND ARRANGEMENTS FOR THE OCTOBER-NOVEMBER 2015 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
FINALE ROOSTER EN REËLINGS VIR DIE OKTOBER - NOVEMBER 2015 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
ITHAYIMTHEBHILE YOKUGQIBELA NAMALUNGISELELO EEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZANGO-OKTOBHA-NOVEMBA 2015COMPENSATION FOR SCHOOL FEE EXEMPTIONS
KOMPENSASIE VIR SKOOLGELDVRYSTELLINGS
IMBUYISELO NGENXA YOKUXOLELWA EKUHLAWULENI IIFIZI ZESIKOLOONLINE ORDERING OF STATIONERY AND CLEANING MATERIALS FOR NON-SECTION 21 SCHOOLS
AANLYN BESTELLING VAN SKRYFBEHOEFTES EN SKOONMAAKMIDDELS VIR NIE-ARTIKEL 21 SKOLE
UKU-ODOLWA NGEKHOMPYUTHA KWEZINTO ZOKUBHALA NEZINTO ZOKUCOCA OKWENZELA IZIKOLO EZINGEKHO PHANTSI KWESIQENDU 21ORDERING OF STATIONERY AND CLEANING MATERIALS BY SECTION 21 SCHOOLS
BESTELLING VAN SKRYFBEHOEFTES EN SKOONMAAKMIDDELS VIR ARTIKEL 21 SKOLE
UKU-ODOLWA KWEZINTO ZOKUBHALA NEZINTO ZOKUCOCA ZIZIKOLO EZIPHANTSI KWESIQENDU 21DETERMINATION OF THE PROCEDURES FOR THE ESTABLISHING AND ELECTION OF GOVERNING BODIES AT PUBLIC SCHOOLS
BEPALING VAN DIE PROSEDURES VIR DIE VESTIGING EN VERKIESING VAN BEHEERLIGGAME BY OPENBARE SKOLE
INKQUBO-NKCAZELO YOKUMISELA NOKUNYULA AMABHUNGA OLAWULO KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTEREPORTING ON AND THE MONITORING OF THE RECEIPTING AND SPENDING OF ALL SCHOOL FUNDS
VERSLAGGEWING OOR EN DIE MONITERING VAN DIE ONTVANGS EN BESTEDING VAN ALLE SKOOLFONDSE
UKUNIKA INGXELO NOKUBEKA ESWENI UKWAMKELWA NOKUCHITHWA KWAZO ZONKE IINGXOWA-MALI ZESIKOLODETERMINATION OF THE FUNCTIONS AND PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT AND ELECTION OF REPRESENTATIVE COUNCILS OF LEARNERS AT PUBLIC SCHOOLS
BEPALING VAN DIE FUNKSIES EN PROSEDURES VIR DIE INSTELLING EN VERKIESING VAN VERTEENWOORDIGENDE RADE VAN LEERDERS BY OPENBARE SKOLE
UKUMISELWA KWEMISEBENZI NEMIGAQO YOKUSUNGULA NONYULA AMABHUNGA AMELE ABAFUNDI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE

Index   (Click on the title to view the circular)
 

Go to circulars for  2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1995


return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

© 2015 Western Cape Education Department