WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Institution Development & Coordination Minutes 2008:

  Goto Corporate Services Minutes for  2009 | 2008 .
  Goto Curriculum Management Minutes for  2009 | 2008 .
  Go to Planning & Strategy Minutes for  2009 | 2008 .

  Go to Curriculum/Examinations Minutes: 2007 | 2006 | 2005 | 2004   Go to "Other Minutes": 2007 | 2006 | 2005 | 2004 .

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from a title below of the minute), e.g. "bid
  committee", "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Branch:  Institutional Development and Co-ordination Minutes (DGI)

 • Institutional Management and Governance Planning Minutes (DIM)

 • Institutional, Specialised and Operational Support Minutes (HDI)

 • Operational Support Unit Minutes (DOS)

 • Specialised Education Support Minutes (DSE) • Branch:  Institutional Development and Co-ordination Minutes:
  SCHOLARSHIP OPPORTUNITY FOR PROMISING GRADE 6 LEARNERS TO STUDY AT LEADING HIGH SCHOOLS
  STUDIEBEURSGELEENTHEDE VIR BELOWENDE GRAAD 6-LEERDERS OM BY TOONAANGEWENDE HO╦RSKOLE TE STUDEER
  AMATHUBA ENKXASO-MALI YOKUFUNDA (SCHOLARSHIP) KUBAFUNDI BEBAKALA 6 ABATHEMBISAYO UKUZE BAFUNDE KWIZIKOLO EZIPHAKAMILEYO EZITSHATSHELEYO ENDING OF SCHOOL DAY FOR GRADE 1 TO 11 LEARNERS DURING THE END-OF-YEAR ASSESSMENT AND/OR EXAMINATION PERIOD
  EINDE VAN SKOOLDAG VIR GRAAD 1 TOT 11-LEERDERS TYDENS DIE JAAREINDASSESSERING EN/OF EKSAMENPERIODE
  IXESA LOKUPHUMA KWESIKOLO KUBAFUNDI BEBAKALA 1 - 11 NGETHUBA LOVAVANYO LOKUPHELA KONYAKA KUNYE/OKANYE NGETHUBA LOVIWO NATIONAL STRATEGY FOR LEARNER ATTAINMENT (NSLA) (ENCAPSULATED UNDER THE QUALITY SCHOOL TURNAROUND STRATEGY): NSLA PROCESSES AND PROCEDURES FOR CIRCUIT TEAMS 2008/9
  NASIONALE STRATEGIE VIR LEERDERPRESTASIE (NSLP) (SAAMGEVAT ONDER DIE GEHALTEHERSTELSTRATEGIE VIR SKOLE): NSLP-PROSESSE EN PROSEDURES VIR KRINGSPANNE 2008/9
  ISICWANGCISO SIKAZWELONKE SAMANQANABA OKUPHUMELELA KWABAFUNDI (NATIONAL STRATEGY FOR LEARNER ATTAINMENT (NSLA)) (ESIQULETHWE KWISI-CWANGCISO SOKUPHUCULA NOKUTSHINTSHA UMGANGATHO WEZIKOLO (QUALITY SCHOOL TURNAROUND STRATEGY): IINKQUBO ZE-NSLA ZEEKOMITI ZEESEKETHE 2008/9 MAKRO CADETSHIP WORK & STUDY PROGRAMME
  MAKRO-KADETSKAP WERK-EN-STUDIEPROGRAM
  UMSEBENZI WOBUKHADETHI WAKWA-MAKRO NEPROGRAM YOKUFUNDA


  Institutional Management and Governance Planning:  WCED FRAMEWORK FOR REPRESENTATIVE PROVINCIAL PRINCIPAL FORUMS
  WKOD-RAAMWERK VIR DIE VERTEENWOORDIGENDE PROVINSIALE PRINSIPAALFORUMS
  UMGAQO-SIKHOKELO WESEBE I-WCED WEEFORAM ZEPHONDO EZIMELE IINQUNUNU RCL REFERENCE FILES
  VRL-VERWYSINGSL╩ERS
  IIFAYILI ZOKUJONGA INGCACISO ENGEE-RCL NATIONAL MEASURES FOR THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF LEARNER PREGNANCIES
  DIE NASIONALE MAATRE╦LS VIR DIE VOORKOMING EN BESTUUR VAN LEERDERSWANGERSKAPPE
  IMIQATHANGO KAZWELONKE YOTHINTELO NOLAWULO LOKUKHULELWA KWABAFUNDI WCED FRAMEWORK FOR REPRESENTATIVE PROVINCIAL PRINCIPAL FORUMS
  WKOD-RAAMWERK VIR DIE VERTEENWOORDIGENDE PROVINSIALE PRINSIPAALFORUMS
  UMGAQO-SIKHOKELO WESEBE I-WCED WEEFORAM ZEPHONDO EZIMELE IINQUNUNU STUDY BURSARIES: VIC BRIDGES FOUNDATION TRUST FUND
  STUDIEBEURSE: VIC BRIDGES-STIGTING-TRUSTFONDS
  IIBHASARI ZOKUFUNDA ZENGXOWA KA-VIC BRIDGES FOUNDATION TRUST AUDIT OF SCHOOLS FOR ELIGIBILITY TO RECEIVE A GR R CLASSROOM
  OUDIT VAN SKOLE VIR BENOEMBAARHEID OM 'N GR R-KLASKAMER TE VERKRY
  UKUHLOLWA KWEZIKOLO UKULUNGISELELA UKUFANELEKA KWAZO UKUFUMANA IIKLASI ZEBAKALA R AET CONSULTATIVE GOVERNING BODY CONFERENCE - 30 AUGUST 2008
  OOV RAADPLEGENDE BEHEERLIGGAAMKONFERENSIE - 30 AUGUSTUS 2008
  INKOMFA ENGOTHETHA-THETHWANO LWAMABHUNGA OLAWULO E-AET - NGE-30 AGASTI 2008 AET PARTNERSHIP LEARNER PROGRESS REPORTS
  OOV-VENNOOTSKAP: LEERDERVORDERINGSVERSLAE
  IINGXELO EZINGENKQUBO EZIFUNDWENI YABAFUNDI BE-AET PARTNERSHIP PROVISION OF GR R CLASSROOMS TO PUBLIC SCHOOLS
  VOORSIENING VAN GRAAD R-KLASKAMERS AAN OPENBARE SKOLE
  UKUBONELELWA NGENKXASO-MALI KWEEKLASI ZEBAKALA R KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE GUIDELINES FOR REGISTRATION OF ADULT EDUCATION AND TRAINING EDUCATORS WITH THE SOUTH AFRICAN COUNCIL FOR EDUCATORS
  RIGLYNE VIR REGISTRASIE VAN OPVOEDERS BY VOO-SENTRUMS BY DIE SUID-AFRIKAANSE RAAD VIR OPVOEDERS
  ISIKHOKELO SOBHALISO LOOTITSHALA BEMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA KWIBHUNGA LOOTITSHALA LASEMZANTSI AFRIKA INVITATION AND ARRANGEMENTS FOR REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS (RCL) CONFERENCE - 19 JULY 2008
  UITNODIGING EN RE╦LINGS VIR 'N KONFERENSIE VIR DIE VERTEENWOORDIGENDE RAAD VAN LEERDERS (VRL) - 19 JULIE 2008
  ISIMEMO NAMALUNGISELELO ENKOMFA YEBHUNGA ELIMELE ABAFUNDI (RCL) -19 JULAYI 2008 PARTNERSHIP LEARNER PROGRESS REPORTS
  VORDERINGSVERSLAE VAN LEERDERVENNOOTSKAPPE
  IIRIPOTI ZOKUPASA KWABAFUNDI BENKQUBO YENTSEBENZISWANO NAMAQUMRHU


  Institutional, Specialised and Operational Support:  MATTERS TO ATTEND TO DURING THE FIRST WEEK OF THE 2008 SCHOOL YEAR
  SAKE WAT AANDAG VERG GEDURENDE DIE EERSTE WEEK VAN DIE 2008-SKOOLJAAR
  IZINTO EMAZENZIWE KWIVEKI YOKUQALA YONYAKA YESIKOLO NGO-2008


  Operational Support Unit:  PURCHASING OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL (LTSM)
  AANKOOP VAN LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL (LOOM)
  UKUTHENGWA KWEZIBONELELO EZIXHASA UKUFUNDA NOKUFUNDISA (LTSM) PURCHASING OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL (LTSM)
  AANKOOP VAN LEER-EN-ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL
  UKUTHENGWA KWEZINTO ZOKUNCEDISA UKUFUNDA NOKUFUNDISA (LTSM) PURCHASING OF LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIAL (LTSM)
  AANKOOP VAN LEER-EN-ONDERRIGONDERSTEUNINGSMATERIAAL
  UKUTHENGWA KWEZINTO ZOKUNCEDISA UKUFUNDA NOKUFUNDISA (LTSM)


  Specialised Education Support:  SERVICES DURING NATIONAL HOLIDAYS AND SCHOOL CLOSING PERIODS AT YOUTH CARE AND EDUCATION CENTRES AND AT SPECIAL YOUTH CARE AND EDUCATION CENTRES
  DIENSLEWERING TYDENS NASIONALE VAKANSIEDAE EN SKOOLSLUITINGSPERIODES BY JEUGSORG-EN-ONDERWYSSENTRUMS EN SPESIALE JEUGSORG EN ONDERWYSSENTRUMS
  IINKONZO NGETHUBA LEEHOLIDE ZIKAZWELONKE NANGAMATHUBA OKUVALWA KWEZIKOLO KUMAZIKO OKUNYAMEKELA NOKUFUNDISA ULUTSHA NAKUMAZIKO EEMFUNO EZIZODWA OKUNYAMEKELA NOKUFUNDISA ULUTSHA REPRODUCTIVE HEALTH MONTH
  VOORTPLANTINGSGESONDHEIDSMAAND
  INYANGA YEZEMPILO KWINZALA

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ę 2008 WCED