WCED Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Minutes: 2004

 Curriculum Development & Examinations Administration
 (excluding 2004 Other Minutes)

  Go to Planning & Strategy Minutes for 2009 | 2008  |  Go to Curriculum Management Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Institution Development & Coordination Minutes for 2009 | 2008 | Go to Corporate Services Minutes for 2009 | 2008 .
  Go to Curriculum / Examinations Minutes for  2007  |  2006  |  2005 .  Go to "Other Minutes" for  2007  |  2006  |  2005 .
  Go to WCED Circulars for  2009  | 2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003 .

  How to view attachments to minutes...
  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the
  issuing authority code, e.g. "DCD", "DEA", etc.,  or  a keyword or phrase (from the title of the minute), e.g. "pace
  programme", "vraestelle", "isigaba sesiseko", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


  PLANNING FOR CURRICULUM FOR 2005
BEPLANNING VIR KURRIKULUM VIR 2005
ISICWANGCISO SEKHARITYHULAM NGO- 2005COMMON TASKS FOR ASSESSMENT: 2004
GEMEENSKAPLIKE TAKE VIR ASSESSERING: 2004
IMISEBENZI YOVAVANYO EFANAYO NGO-2004UPDATE ON NATIONAL CURRICULUM FOR LEARNING FIELDS OF FURTHER EDUCATION AND TRAININGNUUTSTE INLIGTING AANGAANDE DIE NASIONALE KURRIKULUM VIR LEERVELDE VAN VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING
EZINTSHA NGAMACANDELO EZIFUNDO EKHARITYHULAM KAZWELONKE YEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO (NATIONAL CURRICULUM FOR FURTHER EDUCATION AND TRAINING)TABLE FOR PLANNING: LIFE ORIENTATION INTERMEDIATE PHASE, ENGLISH VERSION
BEPLANNINGSTABEL: LEWENSORIëNTERING INTERMEDIêRE FASE, ENGELSE WEERGAWE
SATI WORKSHOP ON RESPONSIBLE TOURISM, CULTURAL TOURISM AND HERITAGE
SATI-WERKSESSIE OOR VERANTWOORDELIKE TOERISME, KULTUURTOERISME EN ERFENISUPDATE ON NATIONAL CURRICULUM FOR FURTHER EDUCATION AND TRAININGNUUTSTE INLIGTING OOR DIE NASIONALE KURRIKULUM VIR VERDERE ONDERWYS EN OPLEIDING
EZINTSHA NGEKHARITYHULAM KAZWELONKE YEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO
GRADE 12 CASS MODERATION 2004 BY UMALUSI
GRAAD 12-DASS-MODERERING 2004 DEUR UMALUSI
UKUMODAREYITHWA KOVAVANYO RHOQO LWEBAKALA 12 NGUMALUSIANNUAL APPLICATION FOR ALLOCATION OF DANCE TEACHER POSTS AT WCED SCHOOLS
JAARLIKSE AANSOEK OM TOEWYSING VAN DANSONDERWYSERPOSTE AAN WKOD-SKOLE
ISICELO ESENZIWA QHO NGONYAKA SOKUCELA UKWABELWA IZITHUBA ZOOTITSHALA BOMDANISO KWIZIKOLO ZESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONIFOUNDATION AND INTERMEDIATE PHASE: EXEMPLAR LEARNING PROGRAMMES FOR NUMERACY AND LITERACY (HOME AND FIRST ADDITIONAL LANGUAGE)
GRONDSLAG EN INTERMEDIêRE FASE: VOORBEELDE VAN LEERPROGRAMME VIR SYFERVAARDIGHEID EN GELETTERDHEID (HUISTAAL EN EERSTE ADDISIONELE TAAL)
IIPROGRAM EZINGUMZEKELO ZEZIFUNDO ZESIGABA SESISEKO KUNYE NESIPHAKATHI EZIMALUNGA NOLWAZI LOKUBALA KUNYE NOKUKWAZI UKUFUNDA NOKUBHALA (ULWIMI LWENKOBE KUNYE NOLWIMI LOKUQALA OLONGEZELELWEYO)COMPUTER STUDIES: MODERATION OF CASS AND PROJECTS FOR 2004 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
REKENAARSTUDIE: MODERERING VAN DASS EN PROJEKTE VIR 2004 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS
INFORMATION FOR OFFICIALS ON RECORDING, REPORTING AND PROGRESSION IN THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING BAND INTENTION AND SCOPE OF MINUTE
INLIGTING VIR AMPTENARE AANGAANDE DIE REKORDHOUDING, VERSLAGGEWING EN VORDERING IN DIE ALGEMENE ONDERWYS- EN OPLEIDINGSBANDMONITORING OF THE ABET LEVEL 4 AND SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: OCTOBER - NOVEMBER 2004 TO JUNE 2005
MONITERING VAN DIE BOOV-VLAK 4- EN SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: OKTOBER - NOVEMBER 2004 TOT JUNIE 2005
UKUBEKWA ESWENI KWEEMVIWO ZE-ABET ZENQANABA 4 KUNYE NEZEMATRIKI: NGO-OKTOBHA-NOVEMBA 2004 UKUYA KUJUNI 2005FOUNDATION PHASE: EXEMPLAR LEARNING PROGRAMMES FOR NUMERACY AND LITERACY (HOME AND FIRST ADDITIONAL LANGUAGE) AND MULTILINGUAL MATHEMATICS DICTIONARY FOR GRADES R TO 6
GRONDSLAGFASE: VOORBEELDE VAN LEERPROGRAMME VIR SYFERVAARDIGHEID EN GELETTERDHEID (HUISTAAL EN EERSTE ADDISIONELE TAAL) EN VEELTALIGE WISKUNDEWOORDEBOEK VIR GRAAD R TOT 6
ISIGABA SESISEKO: IMIZEKELO YEEPROGRAM ZEZIFUNDO ZOLWAZI LWEZIBALO NOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA (ULWIMI LWENKOBE KUNYE NOLOKUQALA OLONGEZELELWEYO) KUNYE NESI SICHAZI-MAGAMA MULTILINGUAL MATHEMATICS DICTIONARY FOR GRADES R TO 6MONITORING OF ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS IN OCTOBER 2004
MONITERING VAN BOOV-VLAK 4-EKSAMENS IN OKTOBER 2004
UKUBEKWA ESWENI KWEEMVIWO ZE-ABET ZENQANABA 4 NGO-OKTOBHA 2004SUBJECT/CAREER SELECTION: TRAINING OF LIFE ORIENTATION EDUCATORS
VAK-/LOOPBAANKEUSE: OPLEIDING VAN LEWENSORIëNTERINGOPVOEDERS
UKHUZIKHETHELA IZIFUNDO/IKHONDO LOMSEBENZI (CAREER): UQEQESHO LOOTITSHALA BESIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI (LIFE ORIENTATION)GRADE 9 COMMON TASKS FOR ASSESSMENT 2004: ERRATA BOOKLET FOR SECTION A
GRAAD 9 GEMEENSKAPLIKE TAKE VIR ASSESSERING 2004: ERRATA BOEKIE VIR AFDELING A.
IMISEBENZI EFANAYO YOVAVANYO LWEBAKALA 9 NGO-2004: IZILUNGISO ZEEMPAZAMO ZECANDELO ACELEBRATION OF INTERNATIONAL LITERACY DAY: UNIVERSAL STORYTELLING MOMENT FOR LEARNERS AND SITE-BASED BOOK CLUBS FOR STAFF
VIERING VAN INTERNASIONALE GELETTERDHEIDSDAG: UNIVERSELE VERTELKUNSMOMENT VIR LEERDERS, EN INRIGTINGGEBASEERDE BOEKKLUBS VIR PERSONEEL
UMBHIYOZO WOSUKU LWAMAZWE NGAMAZWE LOLWAZI LOKUFUNDA NOKUBHALA: UMZUZU WOKUBALISWA KWAMABALI KUBAFUNDI KWIHLABATHI LIPHELA NEEKLABHU ZOKUFUNDA IINCWADI ZOOTITSHALA EZISEKWE EZIKOLWENISENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: EXAMINING OF THE PRACTICAL COMPONENT
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: EKSAMINERING VAN DIE PRAKTIESE KOMPONENTTIRISANO SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD: RESULTS
TIRISANO SKOOLKOOREISTEDDFOD: UITSLAE
UMNYHADALA KATIRISANO WOMCULO WEEKWAYARA ZEZIKOLO: IZIPHUMO INTERMEDIATE PHASE LEARNING PROGRAMMES: SUBMISSION BY 10 SEPTEMBER 2004
INTERMEDIêRE FASE LEERPROGRAMME: INDIENING TEEN 10 SEPTEMBER 2004
IIPROGRAM ZEZIFUNDO ZESIGABA SABAPHAKATHI: MAZINGENISWE UNGADLULANGA OWE-10 SEPTEMBA 2004NOMINATIONS FOR UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR WOMEN (2005)
NOMINASIES VIR VOORGRAADSE BEURSPROGRAM VIR VROUE (2005)
UKUTYUNJELWA IPROGRAM YEZIKOLASHIPHU ZABAFUNDI ABENZA ISIDANGA SOKUQALA (UNDERGRADUATE) KWABAFUNDI ABANGAMABHINQA NGO-2005AWARDS FOR MERITORIOUS ACADEMIC PERFORMANCE IN 2004
TOEKENNINGS VIR VERDIENSTELIKE AKADEMIESE PRESTASIE IN 2004
AMABHASO OKUWONGWA NGOKUPHUMELELA EMAGQABINI EZIFUNDWENI NGO-2004
TRAINING SESSIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE REVISED NATIONAL CURRICULUM STATEMENT (RNCS) FOR GRADES 4 TO 6 DURING THE 2004 JULY SCHOOL HOLIDAYS
OPLEIDINGSESSIES VIR DIE IMPLEMENTERING VAN DIE HERSIENE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING (HNKV) VIR GRAAD 4 TOT 6 GEDURENDE DIE JULIE SKOOLVAKANSIE 2004
IISESHONI ZOQEQESHO ZOKULUNGISELELA UKUPHUNYEZWA KWENKCAZO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE EHLAZIYIWEYO (RNCS) AMABAKALA 4 - 6 NGEEHOLIDE ZIKAJULAYI 2004SPECIAL PROJECT: SUPPLY OF BOOKS FOR THE INTERMEDIATE PHASE IN 2004
SPESIALE PROJEK: VERSKAFFING VAN BOEKE VIR DIE INTERMEDIÊRE FASE IN 2004
IPROJEKTHI EYODWA: UKUBONELELWA NGEENCWADI KWESIGABA ESIPHAKATHI NGO-2004VISITS TO SCHOOLS TO IDENTIFY TEACHERS' NEEDS IN THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) BAND IN ORDER TO INFORM ONGOING CURRICULUM SUPPORT TO SCHOOLS
BESOEKE AAN SKOLE OM ONDERWYSERS SE BEHOEFTES IN DIE VERDERE- ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSBAND (VOO-BAND) TE IDENTIFISEER TEN EINDE DEURLOPENDE KURRIKULUMONDERSTEUNING AAN SKOLE TE BEVORDER
UTYELELO EZIKOLWENI NGENJONGO YOKUPHANDA NGEEMFUNO ZOOTITSHALA ABAKWICANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO (FET) UKUZE KUPHUCULWE UKUBONELELWA NGENKXASO YEZEKHARITYHULAM EZIKOLWENIPILOT STUDY: LIFE ORIENTATION (21 JULY - 23 SEPTEMBER 2004) GRADES 10 AND 11
LOODSSTUDIE: LEWENSORIëNTERING (21 JULIE - 23 SEPTEMBER 2004) GRAAD 10 EN 11
UPHANDO OLUNGUVULINDLELA (PILOT STUDY): KWEZOLWAZI BANZI NGEZOBOMI (21 JULAYI - 23 SEPTEMBA 2004) AMABAKALA 10 - 11UPDATE ON DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT FOR THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING BAND
NUUTSTE INLIGTING AANGAANDE DIE ONTWIKKELING VAN DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING VIR DIE VERDERE-ONDERWYS-EN- OPLEIDINGSBAND
EZAKUTSHANJE NGOKUVELISWA KWENGCACISO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE YECANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYOSPEECH AND DRAMA: ADDITIONAL INFORMATION FOR SENIOR CERTIFICATE EDUCATORS
SPRAAK EN DRAMA: ADDISIONELE INLIGTING VIR SENIOR SERTIFIKAAT- OPVOEDERS
I-SPEECH AND DRAMA: INGCACISO ENGAPHEZULU ENIKWA OOTITSHALA BEMATRIKIEXTENSION OF CURRICULUM - RESTRICTIONS
UITBREIDING VAN KURRIKULUM - BEPERKINGS
IMIQATHANGO EWISWAYOMONITORING OF ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS IN JUNE 2004
MONITERING VAN VBOO-VLAK 4-EKSAMENS IN JUNIE 2004REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE ABET LEVEL 3 COMMON EXAMINATION: OCTOBER - NOVEMBER 2004
REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE VBOO VLAK 3-GEMEENSKAPLIKE EKSAMEN: OKTOBER - NOVEMBER 2004
UBHALISO LWABAFUNDI BEBHALISELA UVIWO OLUFANAYO LWENQANABA 3 LWAKWA-ABET: OKTOBHA - NOVEMBA 2004ABET LEVEL 3 COMMON EXAMINATION OCTOBER/NOVEMBER 2004: APPLICATION TO ACT AS EXAMINERS AND MODERATORS
VBOO VLAK 3-GEMEENSKAPLIKE EKSAMEN OKTOBER 2004: AANSOEK OM AS OPSTELLERS EN MODERATORE OP TE TREEREGISTRATION OF LEARNERS FOR THE ABET LEVEL 2 COMMON TASKS FOR ASSESSMENT (CTA): OCTOBER - NOVEMBER 2004
REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE VBOO VLAK 2-GEMEENSKAPLIKE TAKE VAN ASSESERING - OKTOBER - NOVEMBER 2004
IMISEBENZI YESIQHELO EMISELWE UVAVANYO LWENQANABA 2 LWAKWA-ABET: OKTOBHA - NOVEMBA 2004RNCS TRAINING FOR THE INTERMEDIATE PHASE: PUBLICITY POSTERS
HNKV-OPLEIDING VIR DIE INTERMEDIêRE FASE: REKLAMEPLAKKATE
UQEQESHO KWI-RNCS LWESIGABA SABAPHAKATHI: IIPHOWUSTA ZOKWAZISAPACE PROGRAMME: WORLD OF WORK QUESTIONNAIRE
PACE-PROGRAM: WêRELD-VAN-WERKVRAELYS
IPROGRAM YE-PACE: IKHWESHINE ELUNGISELELA ILIZWE LEMPANGELODELIVERY OF PROMOTIONAL SET OF NATIONAL CURRICULUM STATEMENTS FOR THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING BAND
AFLEWERING VAN BEVORDERINGSSTEL VAN NASIONALE KURRIKULUMVERKLARINGS VIR DIE VERDERE-ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSBANDSTAGE PRODUCTION: NOSEL’ EYIBETHILE AKAKAYOJI
VERHOOGPRODUKSIE: NOSEL’ EYIBETHILE AKAKAYOJI
UMDLALO WEQONGA: NOSEL’ EYIBETHILE AKAKAYOJIREPLACEMENT OF SYLLABUS FOR ISIXHOSA (THIRD LANGUAGE) BY THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT
VERVANGING VAN SILLABUS VIR XHOSA (DERDE TAAL) DEUR DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING
UKUFAKWA KWENGCACISO YEKHARITYHULAM KAZWELONKE ENDAWENI YESILABHASI YESIXHOSA (ULWIMI LWESITHATHU)SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: PRACTICAL SUBJECTS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: PRAKTIESE VAKKE
IIMVIWO ZEMATRIKI: IZIFUNDO EZINOMSEBENZI WEZANDLA (PRACTICAL SUBJECTS) ADDITIONAL SUBJECTS FOR SENIOR CERTIFICATE WRITTEN IN GRADE 11
ADDISIONELE VAKKE VIR SENIOR SERTIFIKAAT WAT IN GRAAD 11 GESKRYF WORD
IZIFUNDO EZONGEZELELWEYO ZEMATRIKI EZIBHALWA KWIBAKALA 11 NOTICE REGARDING THE SCALING OF THE MUSIC MARKS OF UNISA AND TRINITY COLLEGE OF LONDON IN THE SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
KENNISGEWING RAKENDE DIE VERSKALING VAN DIE MUSIEKPUNTE VAN UNISA EN TRINITY COLLEGE OF LONDON IN DIE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
ISAZISO ESIMALUNGA NOTSHINTSHO LWAMANQAKU OMCULO ASE-UNISA NASE-TRINITY COLLEGE OF LONDON KUVIWO LWEMATRIKIADDITIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION GUIDELINES FOR TRAVEL AND TOURISM SG
BYKOMENDE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENRIGLYNE VIR REIS EN TOERISME SG
ISIKHOKELO ESONGEZELELWEYO SOVIWO LWEMATRIKI KWISIFUNDO SEZOTYELELO NOKHENKETHO (TRAVEL AND TOURISM) KWIHLELO SGUPDATE ON DEVELOPMENTS REGARDING THE NATIONAL CURRICULUM STATEMENT FOR THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING (FET) BAND
NUUTSTE ONTWIKKELINGS AANGAANDE DIE NASIONALE KURRIKULUMVERKLARING VIR DIE VERDERE-ONDERWYS-EN- OPLEIDINGSBAND (VOO-BAND)
EZAKUTSHANJE EZINGOKUMALUNGA NENGCACISO YEKHARITYHULAM YECANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO OLUQHUBELEKAYO (FET)ANNOUNCEMENT OF DISTRIBUTION OF DOCUMENTS PROVIDING THE CONTINUOUS ASSESSMENT (CASS) REQUIREMENTS FOR GRADES 10 AND 11 FOR 2004 AND GRADE 12 FROM 2005
VERSPREIDING VAN DOKUMENTE WAT DIE VEREISTES VIR DIE DEURLOPENDE ASSESSERING (DASS) VIR GRAAD 10 EN 11 VIR 2004 EN VIR GRAAD 12 VANAF 2005 VERSKAF
UKUHANJISWA KWAMAXWEBHU ANIKA IIMFUNO EZIMISELWEYO ZOVAVANYO RHOQO (CONTINUOUS ASSESSMENT (CASS) KUMABAKALA 10 NO-11 NGO-2004 NEBAKALA 12 UKUSUSELA NGO-2005SUBJECT/CAREER SELECTION: TRAINING DATES AND VENUES
VAK-/BEROEPSKEUSE: OPLEIDINGSDATUMS EN -PLEKKE
IINTSUKU NEENDAWO ZOQEQESHOEDUCATION IN DEMOCRACY AND GLOBAL COMMUNICATION THE WORLD'S CHILDREN'S PRIZE FOR THE RIGHTS OF THE CHILD
OPVOEDING IN DEMOKRASIE EN GLOBALE KOMMUNIKASIE DIE WêRELDKINDERPRYS VIR DIE REGTE VAN DIE KIND
IMFUNDO NGEDEMOKHRASI NONXIBELELWANO NEHLABATHI LIPHELA IBHASO LOMBUTHO WABANTWANA BEHLABATHI LIPHELA LAMALUNGELO OMNTWANAPILOT STUDY: TRAINING OF LIFE ORIENTATION EDUCATORS
LOODSSTUDIE: OPLEIDING VAN LEWENSORIËNTERINGOPVOEDERS
UPHANDO OLUNGUMHLAHLA-NDLELA (PILOT STUDY): UQEQESHO LOOTITSHALA BESIFUNDO SOLWAZI BANZI NGEZOBOMI (LIFE ORIENTATION)GRADE 12 MUSIC: PRACTICAL EXAMINATIONS
GRAAD 12-MUSIEK: PRAKTIESE EKSAMENS
ISIHLOKO: ISIFUNDO SOMCULO KWIBAKALA 12: IIMVIWO ZOMSEBENZI OWENZIWAYO (PRACTICAL EXAMINATIONS)TIRISANO SCHOOLS' CHORAL EISTEDDFOD
TIRISANO SKOOLKOOREISTEDDFOD
UMNYHADALA KATIRISANO WOMCULO WEEKWAYARA ZEZIKOLO STAGE PRODUCTION OF KRINGE IN ‘N BOS
VERHOOGPRODUKSIE VAN KRINGE IN ‘N BOS
UKUDLALWA KWALO MDLALO WEQONGA KRINGE IN ‘N BOSPROVISIONAL LISTS OF PRESCRIBED BOOKS FOR LITERATURE STUDY FOR GRADES 7 TO 12 (2005)
VOORLOPIGE LYSTE VAN VOORGESKREWE BOEKE VIR LITERATUURSTUDIE VIR GRADE 7 TOT 12 (2005)
IZINTLU ZETHUTYANA ZEENCWADI EZIMISELWEYO ZOFUNDO LONCWADI KUMABAKALA ESI-7 UKUYA KWI-12 NGO-2005SUBJECT/CAREER SELECTION: TRAINING OF LIFE ORIENTATION EDUCATORS
VAK-/LOOPBAANKEUSES: OPLEIDING VAN LEWENS-ORIëNTERINGSOPVOEDERS
UKUKHETHWA KWEZIFUNDO/IKHONDO LOMSEBENZI: UKUQEQESHWA KOOTITSHALA KWEZOLWAZI NGEZOBOMIASSESSMENT AND PROMOTION REQUIREMENTS FOR GRADE 9 IN 2004
ASSESSERING EN BEVORDERINGSVEREISTES VIR GRAAD 9 IN 2004
IIMFUNEKO ZOVAVANYO NEZONYUSELO LWABAFUNDI BEBAKALA 9 NGOWE-2004FOUNDATION PHASE: PROVISION OF A MATHEMATICS, SCIENCE AND TECHNOLOGY KIT FOR EACH SCHOOL WITH A FOUNDATION PHASE
GRONDSLAGFASE: VOORSIENING VAN 'N WISKUNDE-, WETENSKAP- EN TEGNOLOGIESTEL VIR ELKE SKOOL WAT GRONDSLAGFASE-ONDERRIG AANBIED
ISIGABA SESISEKO: ISIBONELELO SONCEDO SEMATHEMATIKA, ISAYENSI NEKHITI YETHEKHINOLOJI KWISIKOLO NGASINYE ESINESIGABA SESISEKOPOSTPONEMENT OF 2004 INTAKE OF EDUCATORS FOR THE ADVANCED CERTIFICATE OF EDUCATION: MATHEMATICS, NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
UITSTEL VAN 2004 INNAME VAN OPVOEDERS VIR DIE GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT: WISKUNDE NATUURWETENSKAP EN TEGNOLOGIE
UKUHLEHLISWA KOKUTHATHWA KOOTITSHALA NGOWE-2004 KWISATIFIKETHI SOKUQHUBELEKA NGEZEMFUNDO (ADVANCED CERTIFICATE OF EDUCATION): KWIMATHEMATIKA, ISAYENSI YENDALO NAKWITHEKHINOLOJISUBMISSION OF SUMMARY RECORDING SHEETS FOR GRADE 9: 2004 ASSESSMENT
INDIEN VAN OPSOMMENDE OPTEKENINGSBLAAIE VIR GRAAD 9: 2004 ASSESSERINGANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 2004 ABET LEVEL 4 EXAMINATION
BEKENDMAKING VAN DIE UITSLAE VAN DIE 2004 VBOO VLAK 4 EKSAMEN SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: LIAISON WITH PRINCIPALS DURING THE DECEMBER SCHOOL HOLIDAYS
SENIOR SERTIFIKAAT- EKSAMEN: NOVEMBER 2004: SKAKELING MET PRINSIPALE GEDURENDE DIE DESEMBER SKOOLVAKANSIESENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: SUPPLEMENTARY FEBRUARY/MARCH 2005: RE-CHECKING, RE-MARKING AND VIEWING OF SCRIPTS
SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN: NOVEMBER 2004: HERNASIEN, HERKONTROLEER EN BESIGTIGING VAN SKRIFTESUMMARY RECORDING SHEETS: GRADE 9: 2004
OPSOMMENDE OPTEKENINGSBLAAIE: GRAAD 9: 2004SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION, NOVEMBER 2004: ADDITIONAL SPECIAL STATIONERY
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN, NOVEMBER 2004: ADDISIONELE SPESIALE SKRYFBEHOEFTESSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION, NOVEMBER 2004: ADDITIONAL SPECIAL STATIONERY
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN, NOVEMBER 2004: ADDISIONELE SPESIALE SKRYFBEHOEFTESSUMMARY RECORDING SHEETS: GRADE 9: 2004
OPSOMMENDE OPTEKENINGSBLAAIE: GRAAD 9: 2004SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2004: PROCEDURE FOR THE SUBMISSION OF IRREGULARITIES AND/OR COMPLAINTS
SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN NOVEMBER 2004: PROSEDURE VIR DIE INDIENING VAN ONREËLMATIGHEDE EN/OF KLAGTESSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2004: COMPUTYPING STANDARD GRADE
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004 REKENAARTIK STANDAARDGRAADSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2004 AND MARCH 2005 SUPPLEMENTARY EXAMINATION: CONDUCTING OF PRACTICAL EXAMINATION IN COMPUTER STUDIES
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2004 EN MAART 2005- AANVULLENDE EKSAMEN: AFNEEM VAN PRAKTIESE EKSAMEN IN REKENAARSTUDIESENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2003 AND MARCH 2004: DISPATCH OF SENIOR CERTIFICATES
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2003 EN MAART 2004: VERSENDING VAN SENIOR SERTIFIKATE
IIMVIWO ZEMATRIKI ZIKANOVEMBA 2003 NEZIKAMATSHI 2004: UKUTHUNYELWA KWEZATIFIKETHI ZEMATRIKISENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: INVIGILATORS’ CLAIM FORMS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004: OPSIENERSEISVORMSSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: NEW PROCESS FOR PROVISION OF QUESTION PAPERS TO SCHOOLS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004: NUWE PROSES VAN VOORSIENING VAN VRAESTELLE AAN SKOLE
IIMVIWO ZEMATRIKI: NGONOVEMBA 2004: INKQUBO ENTSHA YOKUSIWA KWAMAPHEPHA EMIBUZO EZIKOLWENISENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004 AND MARCH SUPPLEMENTARY 2005: THE CONDUCTING OF THE EXAMINATION IN TYPING STANDARD GRADE
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004 EN MAART 2005 AANVULLINGSEKSAMEN: DIE AFNEEM VAN DIE TIK STANDAARDGRAAD EKSAMENABET LEVEL 4 (NQF 1) ASSESSMENT: (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE (GETC) OCTOBER 2004: APPOINTMENT OF INVIGILATORS
VBOO VLAK 4 - (NKF 1) ASSESSERING: (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE VOLWASSENE ONDERWYSSERTIFIKAAT (AVOS) OKTOBER 2004: AANSTELLING VAN OPSIENERSSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: FINAL SCHEDULE OF ENTRIES FOR ABET LEARNERS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004: FINALE SKEDULE VAN INSKRYWINGS VIR VBOO KANDIDATESENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: FINAL SCHEDULE OF ENTRIES AND INTERNAL EXAMINATION MARKS FOR JUNE AND SEPTEMBER: FULL-TIME CANDIDATES
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004: FINALE SKEDULE VAN INSKRYWINGS EN INTERNE EKSAMENPUNTE VIR JUNIE EN SEPTEMBER: VOLTYDSE KANDIDATESUBMISSION OF SUMMARY RECORDING SHEETS FOR GRADE 9: 2003 ASSESSMENT
INDIEN VAN OPSOMMENDE OPTEKENINGSBLAAIE VIR GRAAD 9: 2003 ASSESSERINGSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2004 AND MARCH SUPPLEMENTARY 2005: THE CONDUCTING OF THE EXAMINATION IN COMPUTYPING STANDARD GRADE
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2004 EN MAART 2005 AANVULLINGSEKSAMEN: DIE AFNEEM VAN DIE REKENAARTIK STANDAARDGRAAD EKSAMENSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2004: LATIN HG (CASS PORTFOLIO)
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 2004: LATYN HG (DASS-PORTEFEULJE)SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2005 AND MARCH SUPPLEMENTARY 2006: GEOGRAPHY
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2005 EN MAART AANVULLEND 2006: AARDRYKSKUNDESENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004 AND MARCH 2005 SUPPLEMENTARY: SPECIAL STATIONERY
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004 EN MAART 2005 AANVULLEND: SPESIALE SKRYFBEHOEFTESREGISTRATION OF LEARNERS FOR THE ABET LEVEL 4 ASSESSMENT WITH A VIEW TO OBTAINING THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE: OCTOBER 2004
REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE VBOO VLAK 4-ASSESSERING MET DIE OOG OP DIE VERKRYGING VAN DIE ALGEMENE ONDERWYS-EN-OPLEIDING-SERTIFIKAAT: OKTOBER 2004SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: GRADE CHANGES AFTER 15 MARCH
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: GRAADVERANDERINGE NA 15 MAART
IIMVIWO ZEMATRIKI: UKUTSHINTSHA UHLELO (GRADE) EMVA KWE-15 MATSHISENIOR CERTIFICATE-EXAMINATION NOVEMBER 2004: DANCE HG AND SG
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2004: DANS HG EN SGSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2004: ACCOUNTING HIGHER GRADE AND STANDARD GRADE
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 2004: REKENINGKUNDE HOËR GRAAD EN STANDAARDGRAADGRADE 8: PROVINCIAL TEST IN MATHEMATICS
GRAAD 8: PROVINSIALE WISKUNDETOETSSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2004: ALTERNATIVE AND/OR ADAPTED METHODS OF EXAMINING/ASSESSING LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2004: ALTERNATIEWE EN/OF AANGEPASTE WYSES VAN EKSAMINERING/ASSESSERING VIR LEERDERS MET SPESIALE ONDERWYSBEHOEFTESCOMMON TASKS FOR ASSESSMENT (NOVEMBER 2004): REGISTRATION OF GRADE 9 LEARNERS
GEMEENSKAPLIKE TAKE VIR ASSESSERING (NOVEMBER 2004): REGISTRASIE VAN GRAAD 9- LEERDERSSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION AND ABET GRADE 12: OCTOBER/NOVEMBER 2004 AND MARCH 2005 SUPPLEMENTARY: APPOINTMENT OF INVIGILATORS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN EN VBOO GRAAD12: OKTOBER/NOVEMBER 2004 EN MAART 2005 AANVULLINGSEKSAMEN: AANSTELLING VAN OPSIENERSSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: PRELIMINARY SCHEDULE OF ENTRIES: FULL-TIME AND ABET LEARNERS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: NOVEMBER 2004: VOORLOPIGE SKEDULE VAN INSKRYWINGS: VOLTYDSE EN VBOO GRAAD 12 LEERDERSNOVEMBER 2004 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: EXAMINING OF COMPUTER STUDIES / HG AND COMPUTER STUDIES PRACTICAL / SG
NOVEMBER 2004 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: EKSAMINERING VAN REKENAARSUDIE / HG EN REKENAARSTUDIE-PRAKTIES / SGGRADE 8: PROVINCIAL TESTS IN ENGLISH/AFRIKAANS AND MATHEMATICS
GRAAD 8: PROVINSIALE TOETSE IN ENGELS/AFRIKAANS EN WISKUNDESUBJECT: SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2004: APPLICATION AS MARKERS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2004: AANSOEK AS NASIENERSABET LEVEL 4 (NQF 1) ASSESSMENT: (TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE (GETC)) JUNE 2004: APPOINTMENT OF INVIGILATORS
VBOO VLAK 4 - (NKF 1) ASSESSERING: (MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE VOLWASSENE ONDERWYSSERTIFIKAAT (AVOS) JUNIE 2004: AANSTELLING VAN OPSIENERSSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION NOVEMBER 2003: EXAMINER’S REPORTS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2003: EKSAMINATORE VERSLAESENIOR CERTICATE EXAMINATION NOVEMBER 2003: DESPATCH OF FULL-TIME SENIOR CERTIFICATES
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2003: VERSENDING VAN VOLTYDSE SENIOR SERTIFIKATEREPROGRAPHIC SERVICES: INCREASE IN TARRIFS FOR COPIES
REPROGRAFIESE DIENSTE: VERHOGING VAN TARIEWE VIR DRUKWERKABET LEVEL 4 EXAMINATION JUNE AND OCTOBER 2004: APPLICATION TO ACT AS MARKERS AND MODERATORS
VBOO VLAK 4-EKSAMEN JUNIE EN OKTOBER 2004: AANSOEK OM AS HOOFNASIENERS EN MODERATORE OP TE TREESENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2003: SYMBOL DISTRIBUTION FOR THE WCED LEARNERS
SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN 2003: SIMBOOL VERSPREIDING VAN DIE WKOD LEERDERS SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION 2003: SYMBOL DISTRIBUTION FOR THE WCED LEARNERS
SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMEN 2003: SIMBOOL VERSPREIDING VAN DIE WKOD LEERDERS REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE ABET LEVEL 4 ASSESSMENT TOWARDS THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE: JUNE 2004
REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE VBOO VLAK 4 ASSESSERING MET DIE OOG OP DIE ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDINGSERTIFIKAAT: JUNIE 2004REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE (GRADE 9) : NOVEMBER 2004
REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDINGSERTIFIKAAT (GRAAD 9) : NOVEMBER 2004SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: NOVEMBER 2004: EXAMINATION ACCOMMODATION FOR PRIVATE CANDIDATES
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN, NOVEMBER 2004: EKSAMENAKKOMMODASIE VIR PRIVAATKANDIDATE SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: MARCH 2004: SAFE-KEEPING OF QUESTION PAPERS AND MARKSHEETS
SENIOR SERTIFIKAAT EKSAMENS: MAART 2004: VEILIGE BEWARING VAN VRAESTELLE EN PUNTESTATESENIOR CERTIFICATE EXAMINATION FEBRUARY/MARCH 2004: SUPPLEMENTARY EXAMINATION COMPUTYPING STANDARD GRADE
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: FEBRUARIE/MAART 2004 AANVULLINGSEKSAMEN : REKENAARTIK STANDAARDGRAADSENIOR CERTIFICATE EXAMINATION : NOVEMBER 2004: ENTRIES OF FULL-TIME AND PART-TIME (ABET) LEARNERS: MANUALLY AND/OR ONLINE
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2004: INSKRYWING VAN VOLTYDSE EN DEELTYDSE (VBOO) LEERDERS:PER HAND- EN/OF AANLYNREGISTRASIESENIOR CERTIFICATE EXAMINATION: MARCH 2004 SUPPLEMENTARY EXAMINATION : INVIGILATORS’ CLAIM FORMS
SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: MAART 2004 AANVULLENDE EKSAMEN: OPSIENERS-EISVORMSSENIOR CERTIFICATE SUPPLEMENTARY EXAMINATION: FEBRUARY/MARCH 2004: MARKING AND MODERATION OF EXAMINATION SCRIPTS
SENIOR SERTIFIKAAT AANVULLENDE EKSAMEN: FEBRUARIE/MAART 2004: NASIEN EN MODERERING VAN EKSAMENSKRIFTE
Index   (Click on the title to view the minute)  


Go to

 • Curriculum Development Minutes (DCD)
 • Examinations Administration Minutes (DEA)

 • Curriculum Development:

  Examinations Administration:

  return to: WCED Home page | Circulars / Minutes Index page

  ©2004 WCED 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  To view "attachments" or "annexures" to the minutes:
    1.  click on the link in the body of the minute;
    2.  a description ( format and size ) of the document(s) is presented at the end of the minute;
    3.  to view the document, click on the link at the end of the description.
  Note:
  Certain documents are available only as printed copies.  This will be indicated in the
  note at the end of the minute.  Copies of these documents may be obtained using the contact information provided at the top of the minute.
      return to:  Index of Minutes