Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Curriculum & Assessment Management Minutes 2014:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Branch: Curriculum and Assessment Management (B-CM)

 • Assessment Management Minutes (DAM)

 • Cape Teaching and Leadership Institute Minutes (CTLI)

 • Curriculum GET Minutes (DCG)

 • Curriculum FET Minutes (DCF)

 • Examinations Administration Minutes (DEA) • Branch: Curriculum and Assessment Management:  DIE BURGER YOUTH LEADERSHIP CONFERENCE: 12 TO 18 DECEMBER 2014
  DIE BURGER JEUGLEIERSKONFERENSIE: 12 TOT 18 DESEMBER 2014
  INKOMFA I-DIE BURGER YOUTH LEADERSHIP CONFERENCE EQALA NGOWE-12 UKUYA KOWE-18 DISEMBA 2014


  Assessment Management:  REPORT TO PARENTS ON THE PERFORMANCE OF LEARNERS IN THE 2014 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS FOR GRADES 1 – 6 AND 9
  VERSLAG AAN OUERS OOR DIE PRESTASIE VAN LEERDERS IN DIE 2014 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS VIR GRAAD 1 – 6 EN 9
  IRIPOTI ETHUNYELWA KUBAZALI ENGENDLELA ABAQHUBE NGAYO ABAFUNDI ABABHALE IIMVAVANYO ZONYAKA ZIKAZWELONKE ZIKA-2014 ZAMABAKALA 1 – 6 NO-9 MONITORING OF THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE, ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING LEVEL 4 AND SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS FROM OCTOBER 2014 TO JUNE 2015
  MONITERING VAN DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT, BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES VLAK 4 EN SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS VAN OKTOBER 2014 TOT JUNIE 2015
  UKUBEKWA ESWENI KWEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE, IMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA ZENQANABA 4 (ADULT EDUCATION AND TRAINING LEVEL 4) KWAKUNYE NEMATRIKI UKUSUSELA KU-OKTOBHA 2014 UKUYA KUJUNI 2015 RISK MANAGEMENT FOR THE 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC) AND ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS
  RISIKOBESTUUR VIR DIE 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS-) EN BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES (BOOV) VLAK 4-EKSAMENS
  ULAWULO LWEEMEKO EZINGAYINGOZI NGEXESHA LOKUBHALWA KWEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE NEZE-ABET LEVEL 4 NGO-2014 SUPPLEMENTARY EXAMINATION FOR THE COMMON ASSESSMENT TASK FOR GRADE 12 LIFE ORIENTATION
  AANVULLENDE EKSAMEN VIR DIE ALGEMENE ASSESSERINGSTAAK VIR GRAAD 12 LEWENSORIËNTERING
  UVIWO LOKUXABANGELA KUMSEBENZI OKUMGANGATHO OFANAYO KUZWELONKE (SUPPLEMENTARY EXAMINATION FOR THE COMMON ASSESSMENT TASK) WESIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI KWIBAKALA 12 NGO-2014 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS (ANA) IN STATE SUBSIDISED INDEPENDENT SCHOOLS
  JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS (JNA) IN STAATSGESUBSIDIEERDE ONAFHANKLIKE SKOLE
  IIMVAVANYO ZE-ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS (ANA) ZEZIKOLO EZIZIMELEYO EZIXHASWA NGEMALI NGURHULUMENTE SECOND DRAFTS OF TIMETABLES
  TWEEDE KONSEPROOSTERS
  IIDRAFTI ZESIBINI ZEETHAYIMTHEBHILE MANAGEMENT, ADMINISTRATION, CONDUCT AND MARKING OF THE 2014 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS
  BESTUUR, ADMINISTRASIE, AFNEEM EN NASIEN VAN DIE 2014 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS
  UKULAWULWA, UKUBHALWA NOKUMAKISHWA KWEE-ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS (ANA) NGO-2014 EXAMINATION GUIDELINES AND ADMINISTRATION OF A COMMON ASSESSMENT TASK FOR GRADE 12 LIFE ORIENTATION IN 2014
  EKSAMENRIGLYNE EN ADMINISTRASIE VAN DIE ALGEMENE ASSESSERINGSTAAK VIR GRAAD 12 LEWENSORIËNTERING IN 2014
  ISIKHOKELO SOVIWO NOKUBHALWA KOMSEBENZI WOVAVANYO OKUMGANGATHO OFANAYO KUZWELONKE (COMMON ASSESSMENT TASK) WESIFUNDO SOLWAZI NGEZOBOMI KWIBAKALA 12 NGO-2014 NOVEMBER 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: PROCEDURES AND GUIDELINES FOR THE CONDUCT OF THE FINAL PRACTICAL EXAMINATION IN DESIGN AND VISUAL ARTS
  NOVEMBER 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS: PROSEDURE EN RIGLYNE VIR DIE AFNEEM VAN DIE PRAKTIESE EKSAMEN IN ONTWERP EN VISUELE KUNSTE
  UVIWO LUKANOVEMBA 2014 LWESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKA- ZWELONKE: INKQUBO NESIKHOKELO SOKUQHUTYWA KOVIWO LWEPRAKTIKHALI LOKUGQIBELA KWIZIFUNDO ZE-DESIGN NE-VISUAL ARTS EXEMPLAR SCHOOL BASED ASSESSMENT TASKS IN SEVEN SELECTED SUBJECTS FOR THE GRADE 12 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)
  MODEL SKOOLGEBASEERDE ASSESSERINGSTAKE IN SEWE GESELEKTEERDE VAKKE VIR DIE GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS)
  IMISEBENZI EYIMIZEKELO YEEMVAVANYO EZIQHUBEKELA EZIKOLWENI (EXEMPLAR SCHOOL BASED ASSESSMENT TASKS) YEZIFUNDO EZISIXHENXE EZIKHETHIWEYO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZEBAKALA 12 DISSEMINATION OF THE 2014 GRADE 9 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS EXEMPLAR QUESTIONS
  VERSPREIDING VAN DIE GRAAD 9 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGSVOORBEELDVRAE VIR 2014
  UKUTHUNYELWA KWEMIBUZO EYIMIZEKELO YEEMVAVANYO ZONYAKA ZIKAZWELONKE (ANNUAL NATIONAL ASSESSMENT EXEMPLARS (ANA)) KWIBAKALA 9 NGO-2014 FIRST DRAFTS OF TIMETABLES
  EERSTE KONSEPROOSTERS
  IIDRAFTI ZOKUQALA ZEZI THAYIMTHEBHILE EXEMPLAR QUESTION PAPERS FOR GRADE 12 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC) 2014 EXAMINATIONS
  VOORBEELDVRAESTELLE VIR DIE GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS)-EKSAMENS VAN 2014
  AMAPHEPHA EMIBUZO AYIMIZEKELO OKULUNGISELA IIMVIWO ZANGO-2014 ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NSC) KWIBAKALA 12 APPOINTMENT OF CHIEF MARKERS AND ORDINARY MARKERS FOR THE CENTRALISED MODERATION OF THE GRADES 3, 6 AND 9 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS IN 2014
  AANSTELLING VAN HOOFNASIENERS EN GEWONE NASIENERS VIR DIE GESENTRALISEERDE MODERERING VAN DIE GRAAD 3, 6 EN 9 JAARLIKSE ASSESSERINGS IN 2014
  UKUQESHWA KWABAMAKISHI ABAZIINTLOKO NABAMAKISHI ABAQHELEKILEYO BOKUMODAREYITHA OKWENZELWA NDAWONYE KWEEMVIWO ZE-ANA ZAMABAKALA 3, 6 NO- 9 NGO-2014 MANAGEMENT OF THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION FROM OCTOBER 2014
  BESTUUR VAN DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS VANAF OKTOBER 2014
  ULAWULO LOVIWO LWESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE UKUSUKA NGO-OKTHOBHA 2014 ASSESSMENT GUIDELINES FOR THE ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS IN 2014
  ASSESSERINGSRIGLYNE VIR DIE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS IN 2014
  ISIKHOKELO SEEMVAVANYO II-ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS (ANAS) ZANGO-2014 PRACTICAL ASSESSMENT TASKS FOR 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE
  PRAKTIESE ASSESSERINGSTAKE VIR DIE 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT
  IMISEBENZI YOVAVANYO LWEEPRAKTHIKHALI KA-2014 YESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE APPLICATION FOR APPOINTMENT AS INTERNAL MODERATORS, CHIEF MARKERS, DEPUTY CHIEF MARKERS AND MARKERS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS OF NOVEMBER 2014 AND THE MARCH 2015 SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS IN THE FOLLOWING SUBJECTS WITH THE COMPETENCY TESTS: ACCOUNTING, BUSINESS STUDIES, CONSUMER STUDIES, ECONOMICS, ENGLISH HOME LANGUAGE, GEOGRAPHY, HISTORY, LIFE SCIENCES, MATHEMATICAL LITERACY, MATHEMATICS AND PHYSICAL SCIENCES
  AANSOEK OM AANSTELLING AS INTERNE MODERATORS, HOOFNASIENERS, ADJUNKHOOFNASIENERS EN NASIENERS VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN VAN NOVEMBER 2014 EN MAART 2015 SE AANVULLENDE EKSAMEN IN DIE VOLGENDE VAKKE MET BEVOEGDHEIDSTOETSE: REKENINGKUNDE, BESIGHEIDSTUDIES, VERBRUIKERSTUDIES, EKONOMIE, ENGELS HUISTAAL, GEOGRAFIE, GESKIEDENIS, LEWENSWETENSKAPPE, WISKUNDIGE GELETTERDHEID, WISKUNDE EN FISIESE WETENSKAPPE
  KUCELWA IZICELO ZEZITHUBA ZOKUBA ZIIMODAREYITHA ZANGAPHAKATHI, ABAMAKISHI ABAZIINTLOKO, AMASEKELA-BAMAKISHI ABAZIINTLOKO NABAMAKISHI KWIIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NSC) ZANGONOVEMBA 2014 KUNYE NAKWIIMVIWO ZOKUXABANGELA (SUPPLEMENTARY EXAMINATIONS) ZANGOMATSHI 2015 KWEZI ZIFUNDO ZILANDELAYO EZINEEMVAVANYO ZOBUCHULE : KWI-ACCOUNTING, BUSINESS STUDIES, CONSUMER STUDIES, ECONOMICS, ENGLISH HOME LANGUAGE, GEOGRAPHY, HISTORY, LIFE SCIENCES, MATHEMATICAL LITERACY, MATHEMATICS NE-PHYSICAL SCIENCES 2013 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS RESULTS
  2013 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGSUITSLAE
  IZIPHUMO ZE-ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS (ANAS) ZANGO-2013 EXAMINATION GUIDELINE DOCUMENTS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE
  EKSAMENRIGLYNDOKUMENTE VIR DIE NASIONLE SENIOR SERTIFIKAAT
  AMAXWEBHU ESIKHOKELO SOVIWO ESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE APPLICATION FOR POSITIONS OF INTERNAL MODERATORS, CHIEF MARKERS, DEPUTY CHIEF MARKERS AND MARKERS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS FOR NOVEMBER 2014 TO FEBRUARY/MARCH 2015 (WHERE APPLICABLE) FOR THE SUBJECTS LISTED IN PARAGRAPH 1
  AANSOEK OM POSTE AS INTERNE MODERATORE, HOOFNASIENERS, ADJUNKHOOFNASIENERS EN NASIENERS VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN VAN NOVEMBER 2014 EN DIE AANVULLENDE EKSAMEN VAN FEBRUARIE/MAART 2015 (WAAR TOEPASLIK) VIR DIE VAKKE GELYS IN PARAGRAAF 1
  KUCELWA IZICELO ZEZITHUBA ZOKUBA YIMODAREYITHA YANGAPHAKATHI, UMMAKISHI OYINTLOKO, USEKELA-MMAKISHI OYINTLOKO NOMMAKISHI KWIIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NSC) SANGONOVEMBA 2014 KUNYE NEEMVIWO ZOKUXABANGELA ZANGOFEBRUWARI/MATSHI 2015 (APHO KUBANDEKANYEKAYO) KWEZI ZIFUNDO ZIDWELISWE KUMHLATHI 1 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS TO BE WRITTEN IN 2014
  JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGS WAT IN 2014 AFGENEEM GAAN WORD
  II-ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS EZIZA KUBHALWA NGO-2014


  Cape Teaching and Leadership Institute:  REGISTRATION PROCEDURE FOR TEACHER DEVELOPMENT COURSES, CONFERENCES AND SEMINARS OFFERED AT THE CAPE TEACHING AND LEADERSHIP INSTITUTE IN 2015
  REGISTRASIEPROSES VIR ONDERWYSONTWIKKELINGSKURSUSSE, KONFERENSIES EN SEMINARE AANGEBIED DEUR DIE KAAPSE-ONDERWYS-EN-LEIERSKAPINSTITUUT IN 2015
  INKQUBO YOKUBHALISELA IIKHOSI ZOQEQESHO, IINKOMFA NEESEMINA EZIQHUTYELWA E-CAPE TEACHING AND LEADERSHIP INSTITUTE NGO-2015 GENERAL EDUCATION AND TRAINING BAND – READING AND WRITING CONFERENCE
  ALGEMENE ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSBAND – LEES-EN-SKRYFKONFERENSIE
  ICANDELO LEMFUNDO NOQEQESHO NGOKUBANZI (GET) – INKOMFA ENGOKUFUNDA NOKUBHALA 2014 NATIONAL TEACHING AWARDS
  NASIONALE ONDERWYSTOEKENNINGS 2014
  AMABHASO OKUWONGA OOTITSHALA KAZWELONKE ANNUAL PROVINCIAL MATHEMATICS SOLUTIONS CONFERENCE – 30 JUNE AND 01 JULY 2014
  JAARLIKSE PROVINSIALE WISKUNDEOPLOSSINGSKONFERENSIE – 30 JUNIE EN 01JULIE 2014
  INKOMFA YEZISOMBULULO ZEMATHEMATIKA YEPHONDO YAQHO NGONYAKA – NGE-30 JUNI NANGE-01 JULI 2014 REVISED CAPE TEACHING AND LEADERSHIP INSTITUTE (CTLI) VENUE AND ACCOMMODATION
  RESERVATION PROCEDURE

  HERSIENE KAAPSE-ONDERWYS-EN-LEIERSKAPINSTITUUT (KOLI) PROSEDURE OM LOKALE EN
  AKKOMMODASIE TE BESPREEK

  INKQUBO EHLAZIYIWEYO YOKUBEKELWA INDAWO YENDIBANO NENDAWO YOKULALA YEZIKO
  I-CAPE TEACHING AND LEADERSHIP INSTITUTE (CTLI)


  Curriculum GET:  DELIVERY OF TIPS FOR SUCCESS BOOKLETS - TRANSITION FROM GRADE 9 TO GRADE 10 FOR 2015
  AFLEWERING VAN WENKE VIR SUKSES-BOEKIES – OORGANG VANAF GRAAD 9 TOT GRAAD 10 VIR 2015
  UKUSIWA KWEENCWADANA TIPS FOR SUCCESS - UTSHINTSHO LOKUSUKA KWIBAKALA 9 UYE KWIBAKALA
  10 KU 2015
  CALL TO REGISTER GRADES 4 - 9 LEARNERS FOR 2015 NATURAL SCIENCES OLYMPIAD
  OPROEP OM GRAAD 4 – 9 LEERDERS IN TE SKRYF VIR DIE 2015 NATUURWETENSKAPPE OLIMPIADE
  IPHULO LOKUBHALISA ABAFUNDI BAMABAKALA 4 - 9 BEBHALISELA I-NATURAL SCIENCES OLYMPIAD KA-2015 LIST OF RECOMMENDED BOOKS FOR LITERATURE STUDY FOR GRADES 7 TO 9 IN 2015
  LYS VAN AANBEVOLE BOEKE VIR LETTERKUNDESTUDIE IN GRAAD 7 TOT 9 VIR 2015
  ULUHLU LWEENCWADI EZIMISELWEYO ZOKUFUNDA UNCWADI ZAMABAKALA 7 – 9 NGO-2015 SUPPLY OF WALL MAPS TO ALL ORDINARY PUBLIC SCHOOLS WITH GRADES 4 TO 6: SOUTH AFRICA (POLITICAL) AND AFRICA (PHYSICAL)
  VOORSIENING VAN MUURKAARTE AAN ALLE GEWONE OPENBARE SKOLE MET GRAAD 4 TOT 6: SUID-AFRIKA (POLITIES) EN AFRIKA (FISIES)
  UKUBONELELWA KWAZO ZONKE IZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO EZINAMA- BAKALA 4 – 6 NGEEMEPHU ZODONGA I-SOUTH AFRICA (POLITICAL) NE-AFRICA (PHYSICAL) SUPPLY OF MATHEMATICS KITS TO SELECTED LITNUM PHASE 3 SCHOOLS
  VOORSIENING VAN WISKUNDESTELLE AAN GEKEURDE LITNUM FASE 3 SKOLE
  UKUBONELELWA NGEEKHITHI ZE-MATHS KWEZIKOLO EZIKHETHIWEYO ZELITNUM PHASE 3 CAREER AWARENESS WEEK 20 - 24 OCTOBER 2014
  BEROEPSBEWUSTHEIDSWEEK 20 - 24 OKTOBER 2014
  IVEKI YOKWAZISA NGAMAKHONDO OMSEBENZI: 20 – 24 OKTOBHA 2014 PREPARATION FOR 2014 SYSTEMIC ASSESSMENT
  VOORBEREIDING VIR 2014 SE SISTEMIESE ASSESSERING
  UKULUNGISELELA IIMVAVANYO ZENKQUBO YEZEMFUNDO (SYSTEMIC ASSESSMENT) NGO-2014 NATIONAL SCIENCE WEEK INCORPORATING MATHEMATICS: 4 – 9 AUGUST 2014
  NASIONALE WETENSKAPWEEK INKORPOREER WISKUNDE: 4 – 9 AUGUSTUS 2014
  NOTICE OF WCED LITERACY AND NUMERACY INTERVENTION TRAINING DURING JUNE-JULY 2014 FOR GRADES 1 TO 6 TEACHERS (PHASE 3 – CYCLE 2)
  KENNISGEWING VAN DIE WKOD SE GELETTERDHEIDS- EN GESYFERDHEIDSINTERVENSIEOPLEIDING GEDURENDE JUNIE-JULIE 2014 VIR GRAAD 1- TOT 6-ONDERWYSERS (FASE 3 – SIKLUS 2)
  ISAZISO ESAZISA NGOQEQESHO LONGENELELO NGONCEDO IWCED LITERACY AND NUMERACY INTERVENTION TRAINING NGETHUBA LANGOJUNI–JULAYI 2014 SOOTITSHALA BAMABAKALA 1 -6 (PHASE 3-CYCLE 2) DELIVERY OF TIPS FOR SUCCESS BOOKLETS - TRANSITION FROM GRADE 9 TO GRADE 10
  AFLEWERING VAN WENKE VIR SUKSES-BOEKIES – OORGANG VANAF GRAAD 9 TOT GRAAD 10
  UKUSIWA KWEENCWADANA TIPS FOR SUCCESS - UTSHINTSHO LOKUSUKA KWIBAKALA 9 UYE KWIBAKALA 10 NOTICE OF WCED LITERACY AND NUMERACY INTERVENTION TRAINING DURING JUNE-JULY 2014 FOR GRADES 1 TO 6 TEACHERS (PHASE 3 – CYCLE 2)
  KENNISGEWING VAN DIE WKOD SE GELETTERDHEID EN GESYFERDHEIDINTERVENSIEOPLEIDING GEDURENDE JUNIE-JULIE 2014 VIR GRAAD 1 TOT 6 ONDERWYSERS (FASE 3- SIKLUS 2)
  ISAZISO ESAZISA NGOQEQESHO LONGENELELO NGONCEDO IWCED LITERACY AND NUMERACY INTERVENTION TRAINING NGETHUBA LANGOJUNI–JULAYI 2014 LOOTITSHALA BAMABAKALA 1-6 (PHASE 3-CYCLE 2) SOUTH AFRICAN MATHEMATICS CHALLENGE GRADES 4 - 7
  GRAAD 4 – 7 SUID-AFRIKAANSE WISKUNDE-UITDAGING
  IMFUNALWAZI I-SOUTH AFRICAN MATHEMATICS CHALLENGE YAMABAKALA 4 - 7 ASTROQUIZ 2014 – GRADE 7 LEARNERS
  ASTROQUIZ 2014 – GRAAD 7 LEERDERS
  I-ASTROQUIZ 2014 - YABAFUNDI BEBAKALA 7


  Curriculum FET:  DIGITAL RESOURCES - TELEMATICS VIDEOS AND PAST NSC EXAMINATION PAPERS AND MEMORANDA
  DIGITALE HULPBRONNE – TELEMATIESE VIDEOS EN VORIGE NSS-EKSAMENVRAESTELLE EN MEMORANDA
  IZIBONELELO ZE-DIGITAL – IIVIDIYO ZE-TELEMATICS NAMAPHEPHA EEMVIVO ZENSC ZANGAPHAMBILI NEEMEMO PROCEDURES THAT MUST BE FOLLOWED WHEN CONDUCTING THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE PRACTICAL EXAMINATIONS IN COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY
  PROSEDURES WAT GEVOLG MOET WORD BY DIE AFNEEM VAN DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT PRAKTIESE EKSAMENS IN REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE
  IINKQUBO EMAZILANDELWE NGEXESHA KUQHUTYWA IIMVIWO ZEPRAKHTIKHALI ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NATIONAL SENIOR CERTIFICATE) KWI-COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY (CAT) NAKWI-INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DISTRIBUTION OF GRADE 12 SIYAVULA EVERYTHING MATHS AND EVERYTHING PHYSICAL
  SCIENCES TEXTBOOK DVD

  VERSPREIDING VAN DIE GRAAD 12 SIYAVULA EVERYTHING MATHS AND EVERYTHING PHYSICAL
  SCIENCES
  HANDBOEK DVD

  UKUSIWA KWE-GRADE 12 SIYAVULA EVERYTHING MATHS AND EVERYTHING PHYSICAL
  SCIENCES TEXTBOOK DVD
  EZIKOLWENI
  INVITATION TO PARTICIPATE IN THE EDUCATION OUTREACH PROGRAMME IN COMMEMORATION OF HERITAGE DAY 2014
  UITNODIGING OM DEEL TE NEEM AAN DIE ONDERWYSUITREIKPROGRAM OM ERFENISDAG 2014 TE HERDENK
  ISICELO SOKUTHATHA INXAXHEBA KWIPROGRAM YEMFUNDO ENJONGO IKUKUFIKELELA KULUNTU XA LUKHUMBULA USUKU LWENKCUBEKO ELILIFA LETHU (HERITAGE DAY) NGO-2014 EXTENSION FOR THE USE OF THE EXISTING LITERATURE AND THE IMPLEMENTATION OF GRADE 12 FOLKLORE FOR AFRICAN LANGUAGES IN PUBLIC SCHOOLS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS UNTIL NOVEMBER/DECEMBER 2015 AND FEBRUARY/MARCH 2016
  VERLENGING VAN DIE GEBRUIK VAN DIE BESTAANDE LETTERKUNDE EN DIE IMPLEMENTERING VAN GRAAD 12-FOLKLORE VIR AFRIKA-TALE IN OPENBARE SKOLE VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN TOT NOVEMBER/DESEMBER 2015 EN FEBRUARIE/MAART 2016
  UKWANDISWA KWEXESHA LOKUSETYENZISWA KONCWADI OLUKHOYO KUNYE NOKUQALISWA KONCWADI LWEMVELI (FOLKLORE) LWEBAKALA 12 KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE KWIIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE KUDE KUYE KUTSHO KUNOVEMBA/DISEMBA 2015 NAKUFEBRUWARI/MATSHI 2016 2014 ESKOM EXPO FOR YOUNG SCIENTISTS
  2014 ESKOM EXPO VIR JONG WETENSKAPLIKES
  UMBONISO KA-ESKOM WOOSOSAYENSI ABASELULA KA-2014 TECHNOLOGY SURVEY WITHIN PUBLIC ORDINARY AND ELSEN SCHOOLS
  TEGNOLOGIE OPNAME BY OPENBARE GEWONE EN OLSO-SKOLE
  ISAVEYI YETHEKHNOLOJI EZA KWENZIWA KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE EZIQHELEKILEYO NAKWEZEMFUNDO ENEEMFUNO EZIZODWA (ELSEN SCHOOLS) READJUSTMENT OF GRADE 12 TOURISM, CONSUMER STUDIES AND HOSPITALITY STUDIES TEACHING PLANS
  HERAANPASSING VAN GRAAD 12-ONDERRIGPLANNE VIR TOERISME, VERBRUIKERSTUDIES EN GASVRYHEIDSTUDIES
  UHLENGA-HLENGISO (READJUSTMENT) LWEZICWANGCISO ZOKUFUNDISA IZIFUNDO ZE-TOURISM, CONSUMER STUDIES NE-HOSPITALITY STUDIES DISTRIBUTION OF THE "APPLY NOW!" BOOKLET TO ALL GRADE 12 LEARNERS OF 2014 TO ENCOURAGE EARLY APPLICATION AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
  VERSPREIDING VAN DIE "DOEN NOU AANSOEK!"-BOEKIE AAN ALLE GRAAD 12-LEERDERS VAN 2014 OM VROEË AANSOEK BY HOËRONDERWYSINRIGTINGS AAN TE MOEDIG
  UKUSIWA KWENCWADANA ETHI "APPLY NOW!" KUBO BONKE ABAFUNDI BEBAKALA 12 BAKA-2014 UKUKHUTHAZA UKWENZA NGETHUBA IZICELO KUMAZIKO EMFUNDO EPHAKAMILEYO REQUEST FOR SOUTH AFRICAN SCHOOLS TO COMMEMORATE AFRICA DAY 2014 DURING THE WEEK
  19 – 23 MAY 2014

  VERSOEK AAN SUID-AFRIKAANSE SKOLE OM AFRIKADAG 2014 GEDURENDE DIE WEEK VAN 19 – 23 MEI 2014
  TE HERDENK

  ISICELO SOKUBA KUKHUNJULWE USUKU LWE-AFRIKA NGO-2014 ZIZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA KWIVEKI
  YE-19 - 23 NGOMEYI 2014
  2014 NKOSI ALBERT LUTHULI YOUNG HISTORIANS’ AWARD
  2014 NKOSI ALBERT LUTHULI-TOEKENNING VIR JONG GESKIEDKUNDIGES
  IBHASO LOKUWONGA ELIYI-ALBERT LUTHULI YOUNG HISTORIANS' AWARD LANGO-2014 NOTIFICATION OF TRAINING FOR EDUCATORS IN HIV/AIDS AND TB LIFE SKILLS EDUCATION DURING 2014
  KENNISGEWING VAN OPLEIDING VIR ONDERWYSERS IN MIV/VIGS EN TB LEWENSVAARDIGHEDE TYDENS 2014
  UKWAZISWA NGOQEQESHO LOOTITSHALA KWI-HIV/AIDS AND TB LIFE SKILLS EDUCATION NGO-2014 WESTERN CAPE BURSARY COMPETITION FOR GRADE 11 LEARNERS OFFERING ECONOMICS, ACCOUNTING AND MATHEMATICS (2014-2015)
  WES-KAAP BEURSKOMPETISIE VIR GRAAD 11-LEERDERS WAT EKONOMIE, REKENINGKUNDE EN WISKUNDE AANBIED (2014 – 2015)
  UKHUPHISWANO I-WESTERN CAPE BURSARY COMPETITION OLWENZELWA ABAFUNDI BEBAKALA 11 ABAFUNDA I-ECONOMICS, I-ACCOUNTING NEMATHEMATICS (2014-2015) DISTRIBUTION OF BOOKLET, GRADES 10-12, SUBJECT RELATED CAREERS
  VERSPREIDING VAN BOEKIE, GRAAD 10-12, VAKVERWANTE LOOPBANE
  UKUSIWA EZIKOLWENI KWENCWADANA I-SUBJECT RELATED CAREERS YAMABAKALA 10-12 WEBSITE CREATED BY THE ACTUARIAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA TO OFFER FREE MATHEMATICS AND PHYSICAL SCIENCES SUPPORT TO LEARNERS AND EDUCATORS
  DIE AKTUARIËLE VERENIGING VAN SUID-AFRIKA HET `N WEBWERF GESKEP OM LEERDERS EN ONDERWYSERS GRATIS ONDERSTEUNING IN WISKUNDE EN FISIESE WETENSKAPPE TE BIED
  IZIKO LEWEBHU ELENZIWE YI-ACTUARIAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA LOKUNIKA INKXASO YAMAHALA KWIMATHEMATIKA NEFIZIKHALI SAYENSI KUBAFUNDI NAKOOTITSHALA THE 2014 SADC ESSAY COMPETITION
  DIE 2014 SAOG OPSTELKOMPETISIE
  UKHUPHISWANO NGEZINCOKO LWESADC LUKA-2014 TELEMATICS PROGRAMME FOR GRADE 10, 11 AND 12 LEARNERS DURING 2014
  TELEMATIESE PROGRAM VIR GRAAD 10-, 11- EN 12-LEERDERS GEDURENDE 2014
  INKQUBO YOKUFUNDISA KUSETYENZISWA I-TELEMATICS PROGRAMME ELUNGISELELWE ABAFUNDI BAMABAKALA 10, 11 NO-12 NGO-2014 PRESCRIBED POEMS FOR ALL OFFICIAL HOME LANGUAGES AND FIRST ADDITIONAL LANGUAGES AND SHORT STORIES FOR OFFICIAL FIRST AND SECOND ADDITIONAL LANGUAGES IN PUBLIC SCHOOLS FOR THE NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS IN NOVEMBER/DECEMBER 2014 AND FEBRUARY/MARCH 2015
  VOORGESKREWE GEDIGTE VIR ALLE AMPTELIKE HUISTAAL EN EERSTE ADDISIONELE TALE EN KORTVERHALE VIR AMPTELIKE EERSTE EN TWEEDE ADDISIONELE TALE IN OPENBARE SKOLE VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMENS VAN NOVEMBER/DESEMBER 2014 EN FEBRUARIE/MAART 2015
  IMIBONGO EMISELWEYO YAZO ZONKE IILWIMI ZEENKOBE NEELWIMI ZOKUQALA EZONGEZELELWEYO ZASEBURHULUMENTENI NAMABALANA AMAFUTSHANE AZO ZONKE IILWIMI ZOKUQALA NEELWIMI ZESIBINI EZONGEZELELWEYO ZASEBURHULUMENTENI KWIZIKOLO ZIKARHULUMENTE YEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NSC) NGONOVEMBA/DISEMBA 2014 KUNYE FEBRUWARI/MATSHI 2015 TEACHING THE LANGUAGE OF ASSESSMENT ACROSS THE CURRICULUM
  ONDERRIG VAN TAAL VAN ASSESSERING OOR DIE KURRIKULUM HEEN
  UKUFUNDISA ULWIMI LOKUVAVANYA (LANGUAGE OF ASSESSMENT) KWIKHARITYHULAM NGOKUBANZI PROGRAMME OF FORMAL ASSESSMENT FOR LIFE SCIENCES, AS PROVIDED IN THE CURRICULUM AND ASSESSMENT POLICY STATEMENT FOR THE FET PHASE, GRADES 10 – 12
  FORMELE ASSESSERINGSPROGRAM VIR LEWENSWETENSKAPPE SOOS VOORSIEN IN DIE KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBELEIDSVERKLARING VIR DIE VOO-FASE, GRAAD 10 -12
  IPROGRAM YOVAVANYO OLUQINGQIWEYO LWELIFE SCIENCES, NJENGOKO ICACISIWEYO KWICURRICULUM AND ASSESSMENT POLICY STATEMENT FOR THE FET PHASE, GRADES 10 – 12 DELIVERY OF TIPS FOR SUCCESS BOOKLETS TO 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE CANDIDATES
  AFLEWERING VAN WENKE VIR SUKSES–BOEKIES AAN 2014 KANDIDATE VIR DIE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT
  UKUSIWA KWENCWADANA TIPS FOR SUCCESS BOOKLETS KUBAVIWA BESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NSC) NGO-2014


  Examinations Administration:  ANNOUNCEMENT OF THE 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION RESULTS
  BEKENDMAKING VAN DIE 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN UITSLAE
  UKWAZISWA KWEZIPHUMO ZEEMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZANGO-2015 RE-MARKING, RE-CHECKING AND VIEWING OF SCRIPTS: 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE, FEBRUARY/MARCH 2015 SUPPLEMENTARY, SENIOR CERTIFICATE JUNE 2015 AND ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS
  HERNASIEN, HERKONTROLEER EN BESIGTIGING VAN SKRIFTE: 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT, FEBRUARIE/MAART 2015 AANVULLEND, SENIOR SERTIFIKAAT JUNIE 2015 EN BOOV VLAK 4-EKSAMENS
  IIMVIWO ZEMATRIKI (NGONOVEMBER 2014) KUNYE NEENVIWO ZOKUXABANGELA (NGO JUNI 2015): KWAKUNYE NEEMVIWO ZIKA ABET LEVEL 4: UKUMAKISHWA KWAKHONA KWAMAPHEPHA KUNYE NOKUBONWA KWEZIKRIPHI NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: CRITERIA FOR ADMISSION TO THE SUPPLEMENTARY EXAMINATION DUE TO ILLNESS, DEATH IN THE IMMEDIATE FAMILY OR SPECIAL CIRCUMSTANCES
  NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: KRITERIA VIR TOELATING TOT DIE AANVULLENDE EKSAMEN WEENS SIEKTE, DOOD IN DIE ONMIDDELLIKE FAMILIE OF SPESIALE OMSTANDIGHEDE
  IIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE: IIKHRAYITHERIYA ZOKWAMKELWA KUVIWO LOKUXABANGELA NGENXA YOKUGULA, YOKUSWELEKA KOMNYE WOSAPHO LOMVIWA OKANYE NGENXA YEEMEKO EZIZODWA NOVEMBER 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC) EXAMINATIONS – RECEIPT AND CHECKING OF QUESTION PAPERS
  NOVEMBER 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN (NSS) – ONTVANGS EN KONTROLERING VAN EKSAMENVRAESTELLE
  IIMVIWO ZASATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NSC) NGONOVEMBA 2014-UKWAMKELWA NOKUTSHEKISHWA KWAMAPHEPHA EMIBUZO IMPLEMENTATION OF THE AMENDED SENIOR CERTIFICATE, A QUALIFICATION FOR ADULTS AND OUT OF SCHOOL LEARNERS
  IMPLEMENTERING VAN DIE GEWYSIGDE SENIOR SERTIFIKAAT, 'n KWALIFIKASIE VIR VOLWASSENES EN LEERDERS BUITE SKOOLVERBAND
  UKUQALISWA KWESATIFIKETHI SEMATRIKI ESIHLAZIYIWEYO (AMENDED SENIOR CERTIFICATE), ISIQINISEKISO SEMFUNDO YABADALA NABAFUNDI ABANGEKHO SIKOLWENI NOVEMBER 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS: COMPLETION OF SCHOOL-BASED ASSESSMENT (SBA), PRACTICAL ASSESSMENT TASKS (PAT) AND LANGUAGE ORAL MARK SHEETS
  NOVEMBER 2014 SE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN: VOLTOOIING VAN SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING (SGA), PRAKTIESE ASSESSERINGSTAKE (PAT) EN TAAL-MONDELINGE PUNTEBLAAIE
  IIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZANGONOVEMBA 2014 – UKUZALISWA KWEEMAKHISHITHI ZE-SCHOOL-BASED ASSESSMENTS (SBA)), ZE-PRACTICAL ASSESSMENT TASK (PAT) NEZE-LANGUAGE ORAL COMPULSORY TRAINING FOR ALL PRINCIPALS, CHIEF INVIGILATORS, SENIOR INVIGILATORS AND DISTRICT OFFICIALS INVOLVED IN THE CONDUCT, ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE NSC, SC AND ABET EXAMINATIONS
  VERPLIGTE OPLEIDING VIR ALLE PRINSIPALE, HOOFOPSIENERS, SENIOR OPSIENERS EN DISTRIKSBEAMPTES WAT BETROKKE IS BY DIE AFNEEM, ADMINISTRASIE EN BESTUUR VAN DIE NSS-, SS- EN BOOV-EKSAMENS
  UQEQESHO OLUNYANZELEKILEYO LWAZO ZONKE IINQUNUNU, ABAGADI BABAVIWA ABAZIINTLOKO (CHIEF INVIGILATORS), ABAGADI BABAVIWA ABANEQHUZU (SENIOR INVIGILATORS) NAMAGOSA EZITHILI ABATHATHA INXAXHEBA EKUQHUBENI, EKULAWULENI NASEKUPHATHENI IIMVIWO ZENSC, ZESC NEZEABET PREPARATION OF SCHOOL SAFES AND STRONGROOMS PRIOR TO THE RECEIPT OF THE 2014 ANNUAL NATIONAL ASSESSMENT
  VOORBEREIDING VAN SKOOLKLUISE EN INSTAPKLUISE VOOR DIE ONTVANGS VAN DIE 2014 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING
  UKULUNGISWA KWEESEFU NAMAGUMBI ANQATYISIWEYO EZIKOLO PHAMBI KOKUFIKA KWEE-ANNUAL NATIONAL ASSESSMENT (ANA) ZIKA-2014 REGISTRATION OF LEARNERS FOR THE NOVEMBER 2014 ABET LEVEL 4 EXAMINATIONS WITH A VIEW OF OBTAINING THE GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE
  REGISTRASIE VAN LEERDERS VIR DIE BOOV VLAK 4-EKSAMENS IN NOVEMBER 2014 MET DIE OOG OP DIE VERKRYGING VAN DIE ALGEMENE ONDERWYS-EN-OPLEIDINGSERTIFIKAAT
  UBHALISO LWABAFUNDI BEBHALISELA IIMVIWO ZANGONOVEMBA 2014 ZE-ABET LEVEL 4 NGENJONGO YOKUFUMANA I-GENERAL EDUCATION AND TRAINING CERTIFICATE NOVEMBER 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION (CAPS) – CEMIS
  NOVEMBER 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN (KABV) - SOBIS
  IIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE ZANGONOVEMBA 2014 (CAPS) - CEMIS APPOINTMENT OF INVIGILATORS FOR THE NOVEMBER 2014 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC), MARCH 2015 NSC SUPPLEMENTARY AND THE MAY/JUNE 2015 SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS
  AANSTELLING VAN OPSIENERS VIR DIE NOVEMBER 2014 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT (NSS), MAART 2015 NSS-AANVULLENDE EKSAMENS EN MEI/JUNIE 2015 SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
  UKUQESHWA KWABAGADI BABAVIWA KWIIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI SIKAZWELONKE (NATIONAL SENIOR CERTIFICATE (NSC)) ZANGONOVEMBA 2014, KWIIMVIWO ZOKUXABANGELA ZANGOMATSHI 2015 NAKWIIMVIWO ZESATIFIKETHI SEMATRIKI ZANGOMEYI-JUNI 2015 APPLICATION FOR POSITIONS OF INTERNAL MODERATOR, CHIEF MARKER AND MARKER FOR ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS FROM NOVEMBER 2014 TO JUNE 2016
  AANSOEK OM POSTE AS INTERNE MODERATOR, HOOFNASIENER, EN NASIENER VIR DIE BASIESE ONDERWYS EN OPLEIDING VIR VOLWASSENES (BOOV) VLAK 4-EKSAMENS VAN NOVEMBER 2014 TOT JUNIE 2016
  KUCELWA KUFAKWE IZICELO ZEZITHUBA ZOKUBA YIMODAREYITHA YANGAPHAKATHI, UMMAKISHI OYINTLOKO, NOMMAKISHI BOKUMAKISHA IIMVIWO ZEMFUNDO NOQEQESHO LWABADALA INQANABA 4 (ADULT BASIC EDUCATION AND TRAINING (ABET) LEVEL 4 EXAMINATIONS) UKUSUSELA KUNOVEMBA 2014 UKUYA KUJUNI 2016

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2014 Western Cape Education Department