Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Corporate Services Minutes 2012:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 
 • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DBS)

 • Financial Accounting (Accounting Services) Minutes (DFA)

 • Human Resource Minutes (HDM)

 • Human Resource Administration Minutes (DHA)

 • Human Resource Management Minutes (HRM)

 • Management Accounting Minutes (DMA)

 • Procurement Management Minutes (DPM) • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DSG):  SCHOOL IMPROVEMENT PLAN AND ANNUAL SCHOOL REPORT
  SKOOLVERBETERINGSPLAN EN JAARLIKE SKOOLVERSLAG
  ISICWANGCISO SOPHUCULO LWESIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT PLAN) NENGXELO YESIKOLO YONYAKA (ANNUAL SCHOOL REPORT) SERVICE DELIVERY IMPROVEMENT PROGRAMME FOR WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT (WCED)
  DIENSLEWERINGSVERBETERINGSPROGRAM VIR DIE WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT (WKOD)
  IPROGRAM YOKUPHUCULWA KOKWENZIWA KWEENKONZO KWISEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI (WCED)


  Financial Accounting (Accounting Services):  DELEGATION OF POWERS AND ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES IN TERMS OF THE PUBLIC FINANCE MANAGEMENT ACT, 1999 (AS AMENDED BY ACT 29 OF 1999)
  DELEGERING VAN MAGTE EN TOEKENNING VAN VERANTWOORDELIKHEDE INGEVOLGE DIE WET OP DIE BESTUUR VAN OPENBARE FINANSIES, 1999 (SOOS GEWYSIG DEUR WET 29 VAN 1999)
  UKUDLULISWA KWAMAGUNYA NOKWABIWA KWEMISEBENZI NGOKOMTHETHO WOLAWULO LWEMALI KARHULUMENTE, 1999 (NJENGOKO UFAKELWE IZILUNGISO NGUMTHETHO 29 KA-1999) UNIFORM PROCEDURES FOR REPORTING ON PAYMENTS, COMMITMENTS AND ACCRUALS, AS WELL AS GUIDELINES FOR HANDLING AND REVIEWING PAYMENTS AND VOUCHERS
  UNIFORME PROSEDURE VIR RAPPORTERING OOR BETALINGS, VERBINTENISSE EN AANWASSE SOWEL AS RIGLYNE VIR DIE HANTERING EN HERSIENING VAN BETALINGS EN ADVIESE
  IINKQUBO EZIFANAYO ZOKUNIKA INGXELO NGEENTLAWULO, II-COMMITMENTS NEE-ACCRUALS, KWAKUNYE NESIKHOKELO SOKUSINGATHA NOKUJONGISISA IINTLAWULO NEEVAWUTSHA IRP 5 AND IT 3 (A) CERTIFICATES FOR THE 2011-2012 TAX YEAR
  IRP 5 & IT 3(A)-SERTIFIKATE VIR DIE 2011-2012 BELASTINGJAAR
  IZATIFIKETHI IRP 5 KUNYE NO-IT 3(A) ZONYAKA WERHAFU 2011-2012 INPUTS FOR THE COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 2011-2012 FINANCIAL YEAR
  INSETTE VIR DIE SAAMSTEL VAN FINANSIËLE STATE VIR DIE 2011-2012 FINANSIËLE JAAR
  AMAGALELO (INPUTS) AFUNELWA UKULUNGISA IINGXELO-MALI ZONYAKA-MALI KA-2011-2012 BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS) – CLOSING PROCEDURES FOR THE 2011/12 FINANCIAL YEAR
  BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL (BRS): SLUITINGSPROSEDURES VIR DIE 2011/2012 FINANSIËLE JAAR
  INKQUBO YOLAWULO LWEMICIMBI YEZEMALI (INKQUBO YE-BAS) – IINKQUBO ZOKUVALA
  ZONYAKA-MALI KA-2011/12


  Human Resource Minutes:  FILLING OF POSTS : OFFICE-BASED EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE STAFF
  VUL VAN POSTE: KANTOORGEBASEERDE OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL
  UKUZALISWA KWEZITHUBA ZOOTITSHALA ABASEZI-OFISINI NEZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE


  Human Resource Administration Minutes:  PENSION REDRESS PROJECT – EXTENSION TO TIME ALLOWED FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS
  PENSIOENREDRESPROJEK – VERLENGDE TYD TOEGELAAT VIR VOORLEGGING VAN AANSOEKE
  IPROJEKTHI YOKULUNGISA UBUGWENXA BEZOCALULO KWEZOMHLALA-PHANTSI - UKWANDISWA KWEXESHA ELIVUNYELWEYO LOKUNGENISWA KWEZICELO


  Human Resource Minutes:  FILLING OF POSTS : OFFICE-BASED EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE STAFF
  VUL VAN POSTE: KANTOORGEBASEERDE OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL
  UKUZALISWA KWEZITHUBA ZOOTITSHALA ABASEZI-OFISINI NEZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE


  Human Resource Management Minutes:  IMPLEMENTATION OF POLICY ON REMUNERATIVE WORK CONDUCTED OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE
  IMPLEMENTERING VAN BELEID AANGAANDE BESOLDIGDE WERK WAT BUITE DIE STAATSDIENS VERRIG WORD
  UKUPHUNYEZWA KOMGAQO-NKQUBO WOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO (REMUNERATIVE WORK) OWENZIWA NGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE ISSUING OF SPECIAL VACANCY LIST 1/2013 (CLOSED VACANCY LIST FOR EDUCATORS)
  UITREIKING VAN SPESIALE VAKATURELYS 1/2013 (GESLOTE VAKATURELYS VIR OPVOEDERS)
  UKUKHUTSHWA KOLUHLU LWEZITHUBA EZIZODWA 1/2013: (ULUHLU LWEZITHUBA EZIVALIWEYO ZOOTITSHALA) ADVANCED PAY DATE FOR TEMPORARY WCED STAFF (PUBLIC SERVANTS AND CS EDUCATORS) FROM 31 DECEMBER 2012 TO 21 DECEMBER 2012
  VOORUITBETAALDATUMS VIR TYDELIKE WKOD-PERSONEEL (STAATSAMPTENARE EN KSOPVOEDERS) VAN 31 DESEMBER 2012 TOT 21 DESEMBER 2012
  UMHLA WENTLAWULO YEMIVUZO NGAPHAMBI KWEXESHA YABASEBENZI ABANGESOSIGXINA BESEBE I-WCED (ABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE NOOTITSHALA) OSUSWE KWI-31 DISEMBA 2012 WASIWA KWI-21 DISEMBA 2012 IMPORTANCE OF SOUND PERFORMANCE MANAGEMENT
  BELANGRIKHEID VAN BEHOORLIKE PRESTASIEBESTUUR
  UKUBALULEKA KOLAWULO LWENTSEBENZO ESEMGANGATHWENI ISSUING OF THE 2013 VACANCY LIST DATES FOR INSTITUTION-BASED EDUCATORS
  UITREIKKING VAN VAKATURELYSDATUMS VIR INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERS VIR 2013
  UKUKHUTSHWA LWEMIHLA YEZINTLU ZEZITHUBA NGO-2013 ZOOTITSHALA ABASEZIKOLWENI 16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDER- BASED VIOLENCE
  16 DAE VAN AKTIVISME - GEEN GEWELD TEEN VROUE
  IINTSUKU EZILI-16 ZOKULWA UBUNDLOBONGELA - PHANTSI NGOBUNDLOBONGELA NGAKUBAFAZI CLOSING OF PERSAL FROM 24 DECEMBER 2012 TO 1 JANUARY 2013
  SLUITING VAN PERSAL VANAF 24 DESEMBER 2012 TOT 1 JANUARIE 2013
  UKUVALWA KWE-PERSAL UKUSUSELA NGE-24 DISEMBA 2012 – 1 JANUWARI 2013 PART-TIME STUDY BURSARIES FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES (2013 ACADEMIC YEAR)
  DEELTYDSE STUDIEBEURSE VIR STAATSDIENSWERKNEMERS (2013 AKADEMIESE JAAR)
  IIBHASARI ZOKUFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA ZABAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE (ZONYAKA WEZIFUNDO KA-2013) EMPLOYEE WELLNESS PROGRAMME ADVOCACY
  BEWUSMAKING VAN WERKNEMERS WELSTANDSPROGRAM
  INKXASO NGAMANDLA YEPROGRAM YEMPILO QETE YABASEBENZI NATIONAL HIV COUNSELLING CAMPAIGN
  NASIONALE MIV-BERADINGSVELDTOG
  IPHULO LOKUNIKA INGCEBISO NGE-HIV LIKAZWELONKE ISSUING OF VACANCY LISTS FOR INSTITUTION-BASED PUBLIC SERVICE STAFF
  PUBLIKASIE VAN VAKATURELYSTE VIR INRIGTINGGEBASEERDE STAATSDIENSPERSONEEL
  UKUPAPASHWA KWEZINTLU ZEZITHUBA ZEMISEBENZI ZABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABASEZIKOLWENI CONVERSION OF TEMPORARY EMPLOYMENT OF POST LEVEL 1 EDUCATORS TO PERMANENT EMPLOYMENT IN TERMS OF SECTION 6B OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998
  OMSKAKELING VAN TYDELIKE AANSTELLING VAN POSVLAK 1-OPVOEDERS NA PERMANENTE AANSTELLING INGEVOLGE ARTIKEL 6B VAN DIE WET OP INDIENSNEMING VAN OPVOEDERS, 1998
  UKUTSHINTSHWA KWENGQESHO YOOTITSHALA BETHUTYANA ABAKWIZITHUBA ZENQANABA 1 ITSHINTSHELWA KWINGQESHO ESISIGXINA NGOKWESIQENDU 6B SOMTHETHO WEZENGQESHO YOOTITSHALA, 1998 EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS WHO APPLIED FOR PERMISSION TO PERFORM REMUNERATIVE WORK AS PSYCHOLOGISTS AND THERAPISTS OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE – REQUEST TO RESUBMIT APPLICATIONS
  OPVOEDERS EN STAATSDIENSAMPTENARE WAT AANSOEK GEDOEN HET OM VERLOF OM BESOLDIGDE WERK TE DOEN AS SIELKUNDIGES EN TEAPEUTE BUITE DIE STAATSDIENS – VERSOEK OM AANSOEKE WEER VOOR TE LĘ.
  OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE ABABENZE ISICELO SEMVUME YOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO ONGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE NJENGEESAYIKHOLOJISTI NEETHERAPISTI-KUCELWA BAPHINDE BANGENISE IZICELO


  Management Accounting Minutes:  AMENDMENTS TO THE SOUTH AFRICAN SCHOOLS ACT – DEFINITION OF LOANS
  WYSIGINGS AAN DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET – DEFINISIE VAN LENINGS
  UFAKELO LWEZILUNGISO KUMTHETHO WEZIKOLO ZASEMZANTSI AFRIKA – INGCACISOGAMA ELITHI IIMALI-MBOLEKO


  Procurement Management:  WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENTAL BID COMMITTEE MEETING DATES FOR 2013
  WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENTELE BODKOMITEE VERGADERINGDATUMS VIR 2013
  IMIHLA YEENTLANGANISO ZANGO-2013 ZEKOMITI YOKHUPHISWANO NGAMAXABISO (BID COMMITTEE) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI SUBMISSION OF REQUISITIONS FOR THE 2012/13 FINANCIAL YEAR BY RESPONSIBILITY MANAGERS
  VOORLEGGING VAN REKWISISIES VIR 2012/13 FINANSIËLE JAAR DEUR VERANTWOORDELIKHEIDSBESTUURDERS
  UKUNGENISWA KWEERIKHWIZISHINI ZONYAKA-MALI KA-2012/13 NGABAPHATHI ABATHWESWE UXANDUVA LWESTOKHWE (RESPONSIBILITY MANAGERS) The WCED online Electronic Telephone Directory
  Die WKOO se aanlyn-elektronlese telefoongids
  I-WCED ONLINE ELECTRONIC TELEPHONE DIRECTORY

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  © 2012 Western Cape Education Department