1. Hoofstuk 7, artikel 33 van die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998), Artikel 30 en 31 van die Staatsdienswet 1994, soos gewysig, en Hoofstuk 2 van die Staatsdiensregulasies van 2011 herinner alle werknemers aan hulle verpligting om aansoek te doen om toestemming te verkry van die Departementshoof indien hulle werk teen betaling buite die staatsdiens wil verrig.
2. Die Wes-Kaapse Regering se Transversale Mensehulpbronbestuursbeleid reguleer die verrigting van besoldigde werk buite die staatsdiens deur WKOD-werknemers. Hierdie beleid is gewysig, en die hersiene beleid is vanaf 1 September 2012 geÔmplementeer. Toegang kan tot die beleid verkry word op die webtuiste www.westerncape.gov.za
3. Werknemers wat reeds goedkeuring verkry het om besoldigde werk buite die staatsdiens te verrig, sowel as diegene wat besoldigde werk buite die staatsdiens wil doen, moet hulle aansoeke om sodanige werk te verrig vir die periode 1 April 2013 tot 31 Maart 2014 voorlÍ. Aansoeke moet na die volgende adres gestuur word teen 1 Februarie 2013:

  Hoof: Onderwys
(Vir aandag: Direkteur: Mensehulpbronbestuur)
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X9114
Kaapstad
8000
4. Versuim om sodanige verlof te bekom sal uitloop op strafmaatreŽls vir die betrokke werknemer.
5. Die aansoekvorm wat voltooi moet word om aansoek om verlof te doen, is aangeheg.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle personeel onder u toesig.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:12:05

"Employment of Educators Act, 1998"  (grootte: 71 KB)
"Public Service Act, 1994"  (grootte: 183 KB)
"Application to perform remunerated work outside the public service (RWOPS)"  (grootte: 41 KB)