1. Ngokwenjenje sikhumbuza bonke abaqeshwa nabo babesakuba ngabaqeshwa ngokwandiswa kwexesha elivunyelweyo lokungeniswa kwezicelo ngokumalunga noku kulapha ngasentla. Umhla wokugqibela omtsha yi-31 Matshi 2012. Iifom zezicelo ziyafumaneka kwiZiko leeFoni lethu kule nombolo yefoni 086 192 3322.
2. Kucelwa wazise okubhalwe kule ngcaciso imfutshane bonke abasebenzi abaphantsi kolawulo lwakho.


ISAYINWE: NGU-PA VINJEVOLD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2012:02:10