1. Die laaste addisionele lopie vir Persal vir 2012 sal plaasvind op Woensdag 19 Desember 2012.
2. Die eerste addisionele lopie vir Persal vir 2013 sal plaasvind op Woensdag 2 Januarie 2013.
3. Alle lynbestuurders moet seker maak dat dokumente wat die betaling van salarisse, toelaes, ens. aanvra, voorgelę word aan die Direktoraat: Mensehulpbronbestuur (substitute) en die Direktoraat: Mensehulpbronadministrasie: Landelik en Metro (kontrakaanstellings en enige ander diensvoorwaardes) teen 7 Desember 2012 vir vroegtydige prosessering.
4. Versuim om die dokumentasie teen 7 Desember 2012 voor te lę sal die prosessering van betalings vertraag tot Januarie 2013.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:10:31