1. Ikomiti yoKhuphiswano ngamaXabiso (Bid Committee) yeSEBE LEmFUNDO LEnTSHONA Koloni iza kuhlangana ngale mihla ilandelayo ngo 2013.

INYANGA USUKU
Januwari ULwesine we-24
Februwari ULwesine we-7
ULwesine we-21
Matshi ULwesine we-7
ULwesine we-28
Apreli ULwesine we-11
ULwesine we-25
Meyi ULwesine we-9
ULwesine we-23
Juni ULwesine we-6
ULwesine we-20
INYANGA USUKU
Julayi ULwesine we-4
ULwesine we-18
Agasti ULwesine we-1
ULwesine we-15
ULwesine we-29
Septemba ULwesine we-12
ULwesine we-26
Oktobha ULwesine we-10
ULwesine we-24
Novemba ULwesine we-7
ULwesine we-21
Disemba ULwesine we-5
2. Kucelwa wazise okukule ngcaciso imfutshane bonke abachaphazelekayo ukuze bakuthathele ingqalelo.
3. Iya kuthakazelelwa intsebenziswano yenu malunga noku.


ISAYINWE: NGU-LJ ELY
IBAMBELA LESEKELA OYINTLOKO JIKELELE: IMICIMBI YEZIMALI
UMHLA: 2012:12:12