1. Paragraaf 8.3.3.6 van die Rekenkundige Beampte-stelsel bepaal dat geen tenders mag sluit binne die tydperk 15 Desember tot 15 Januarie van enige finansiŽle jaar nie. Daarom moet rekwisisies vir die verkryging van die volgende items binne die 2012/13 finansiŽle jaar voorgelÍ word aan die Direktoraat: Verkrygingsbestuur (Aandag: Me M Frenchman) teen nie later nie as 16 November 2012:

  1. Goedere en dienste wat verkry is via tender, mits die verkryging op die betrokke komponent se verkrygingsplan verskyn;
  2. Alle toerusting (soos meubelment of IKT-verwante goedere) en dienste wat verband hou met toerusting; en
  3. Ander goedere (soos kantoortoerusting en drukkerkasette) en ander dienste.
2. Verantwoordelikheidsbestuurders moet 'n behoorlik voltooide BRS-uitgawestruktuurvorm (PGWC 002) asook die spesifikasies vir die betrokke goedere of dienste aanheg by hulle rekwisisies. Die bedrag toegeken aan die betrokke item of diens moet ook op die PGWC 002 vorm aandui word. Indien daar onsekerheid bestaan oor die struktuurkodes, raadpleeg asseblief die Direktoraat: Bestuursrekeningkunde vir leiding. Wat betref paragrawe 1(i) en (ii) hierbo moet verantwoordelikheidsbestuurders saam met hulle rekwisisies bevestiging voorlÍ dat fondse vir dieselfde diens ook beskikbaar is in die 2013/14-finansiŽle jaar, aangesien daar geen waarborg bestaan dat die kontrakte wat nodig is in die 2012/13-finansiŽle jaar uitgevoer kan word nie.

3. Geliewe die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle betrokkenes te bring.

4. U samewerking sal op prys gestel word.


GETEKEN: LJ ELY
WAARNEMENDE ADJUNK DIREKTEUR-GENERAAL: FINANSIES
DATUM: 2012:10:16