1. Die Wysigingswet op Basiese Onderwys, 2011 (Wet 15 van 2011) soos gepubliseer in die Regeringskoerant No. 34620 van 19 September 2011, het sekere artikels gewysig van die
Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996), hierna genoem "die Wet".
2. Ingesluit by die wysigings is die invoeging van die volgende definisie van 'n "lening", om te kan werk met finansiŽle kontrakte waarvoor skole ingegaan het:

  "'lening' dui op enige finansiele verpligting wat op 'n ooreenkoms gebaseer is, wat 'n skool aanspreeklik maak vir betaling, in een of meer paaiemente, ten gunste van enige persoon, maar wat nie insluit die betaling van personeel wat aangestel is deur die beheerliggaam ingevolge artikel 20 (4) of (5) nie"
3. Dit beteken dat alle finansiŽle kontrakte of ooreenkomste wat skole aangaan wat finansiŽle verpligtinge op die skool plaas wat in paaiemente betaal sal word, beskou word as lenings en benodig die goedkeuring van die Provinsiale Minister verantwoordelik vir Onderwys in 'n provinsie, ooreenkomstig artikel 36(2) van die Wet.
4. Die bogenoemde wysiging van die Wet het in werking getree op 19 September 2011. Daarom vereis alle kontrakte of ooreenkomste wat skole aangegaan het na daardie datum en wat finansiŽle verpligtinge op die skool plaas om in paaiemente terug te betaal, die goedkeuring van die Provinsiale Minister. Al sodanige kontrakte of ooreenkomste wat voor daardie datum aangegaan is, benodig nie die goedkeuring van die Provinsiale Minister nie.
5. Alle skole moet ook 'n register byhou van alle lenings, oortrokke rekeninge en enige ander finansiŽle kontrakte of ooreenkomste wat skole aangegaan het en wat finansiŽle verpligtinge op die skool geplaas het om in paaiemente terug te betaal. Die leningsregister, in die formaat soos hieronder verskaf, moet jaarliks voorgelÍ word aan die Adjunkdirekteur: Korporatiewe Dienste van die betrokke onderwysdistrikskantoor teen nie later nie as 15 April, en moet aandui wat die finansiŽle situasie is soos op 31 Maart ten opsigte van elke lening, oortrokke rekening of ander finansiŽle kontrak of ooreenkoms.

LENINGSREGISTER

Naam van kredieur/diens-verskaffer Doel van lening Oorspronklike leningsbedrag Datum van lening Oorblywende periode in maande Bedrag tot op datum betaal Bedrag uitstaande soos op 31 Maart
             
             
      -+      
             
             
6. Die prosedure wat deur skole gevolg moet word by die aansoek om goedkeuring deur die Provinsiale Minister vir enige lenings, oortrokke rekeninge of enige ander finansiŽle kontrakte of ooreenkomste wat 'n skool oorweeg om aan te gaan en wat finansiŽle verpligtinge op die skool sal laai om in paaiemente terug te betaal, is gepubliseer in Begrotingsadministrasieminuut: 0002/2005 en bly onveranderd.
7. Aansoeke om goedkeuring van lenings, oortrokke rekeninge of ander finansiŽle kontrakte of ooreenkomste deur die Provinsiale Minister, moet voorgelÍ word aan die Adjunkdirekteur: Korporatiewe Dienste van die betrokke onderwysdistrikskantoor. Sodanige aansoeke moet gedoen word op die korrekte aansoekvorm (aangeheg aan die Begrotingsadministrasieminuut: 0002/2005), onderteken word deur die prinsipaal en die voorsitter van die skoolbeheerliggaam, en vergesel wees van die dokumente waarna op die aansoekvorm verwys word.
8. Vir enige verdere navrae in hierdie verband, kontak asseblief me N Davids by tel.no. 021 467 2180, 021 467 2578 of faksno. 086 565 2713.


GETEKEN: L J ELY
HOOFDIREKTEUR: FINANSIňLE BESTUUR
DATUM: 2012:08:30

"Government Gazette No. 34620"  (grootte: 333 KB)
"South African Schools Act, 1996"  (grootte: 86 KB)