1. Tesouriegoedkeuring is verleen vir die skuif van die betaaldatum vir alle tydelike WKOD personeel (Betaalgroepe 02 – Staatsamptenare, 10 - KS-Opvoeders) van 31 Desember 2012 tot
21 Desember 2012.
2. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle tydelike personeel.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:12:04