1. Menslikehulpbronbestuursminuut 0013/2011 van 12 Desember 2011 het genoem dat aansoeke om verlof om besoldigde werk buite die staatsdiens te doen gedurende 2012 teen 20 Januarie 2012 aan die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) voorgelę moes gewees het.
2. Dit het onder ons aandag gekom dat sekere sielkundiges en terapeute in diens van die WKOD sodanige aansoeke na die einde van 2011 voorgelę het, maar nie die goedkeuring soos aangevra, ontvang het nie.
3. Die WKOD versoek al hierdie sielkundiges en terapeute vriendelik om hulle aansoeke teen 11 Mei 2012 weer voor te lę.
4. Werknemers moet die vereistes volg wanneer hulle aansoeke om verlof tot die doen van besoldigde werk buite die staatsdiens voorlę.
5. Aansoekvorms is beskikbaar op die WKOD-webtuiste. Geen ander aansoekvorms sal aanvaar word nie.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle personeel onder u toesig


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:05:03