1. IsiCwangciso esiTsha sikaZwelonke i-National Strategic Plan (NSP) se-HIV, AIDS ne-TB (2012 2016) samiselwa nguMongameli weRiphablikhi yoMzantsi Afrika ngoSuku lwe-AIDS lweHlabathi (nge-1 Disemba 2011). Njengegalelo lokuphumeza i-NSP, onke amasebe kazwelonke nawamaphondo aye acelwa ukuba aseke amaziko engcebiso nokuvavanya i-HIV kwiindawo zomsebenzi ngonyaka-mali ka-2012-13 ukwenzela ukuba kufikelelwe kubo bonke abaqeshwa nokwenzela ukuhlangabezana nethagethi yeSebe leNkonzo kaRhulumente noLawulo yabasebenzi benkonzo karhulumente abavavanyiweyo abayi-1,3 yezigidi.
2. Eli phulo apha eNtshona Koloni liququzelelwa liSebe leNkulumbuso, libambisene neSebe lezeMpilo, neliqala ngo-Agasti 2012 lize liphele nge-31 Matshi 2013. Injongo kukwenza uvavanyo kubo bonke abasebenzi bakarhulumente kuRhulumente waseNtshona Koloni ungadlulanga owe-31 Matshi 2013. Uvavanyo olo luya kwenziwa ngabasebenzi bezempilo ababhalisiweyo abangamalungu ka-GEMS, kwakunye nemibutho engekho phantsi korhulumente engababoneleli-nkonzo zobungcali abavunyiweyo beenkonzo zempilo qete yabasebenzi nabasayine iimvumelwano neSebe lezeMpilo. Le program iya kunika ingcaciso nge-HIV ne-AIDS, ingcebiso phambi nasemva kokwenziwa kovavanyo.
3. ISebe leMfundo leNtshona Koloni lilixhasa ngokupheleleyo eli phulo yaye likwakhuthaza bonke abaqeshwa ukuba bathathe inxaxheba. Nakuba kunjalo, iSebe leMfundo liyayiqonda into yokuba eli phulo akufuneki lichaphazele ixesha lokufundisa ezikolweni yaye licela zonke iinqununu zilungiselele uvavanyo lwenziwe nokuba kusemva kweeyure zesikolo esikolweni okanye zikhuthaze abaqeshwa ukuba benze uvavanyo kwizibhedlela okanye kwiiklinikhi ezityunjiweyo. Uvavanyo lwabaqeshwa abasezi-ofisini kwaNdlunkulu nakwii-ofisi zezithili zemfundo luya kulungiselelwa liCandelo loLawulo lwezaBasebenzi ngokubhungisana neNtloko yeSebe leMfundo nabalawuli bee-ofisi zezithili zemfundo.
4. Kuqhotyoshelwe apha iinkcukacha zoqhagamshelwano zababoneleli-nkonzo be-HCT njenge A yaza i-Transversal HCT Screening Calendar yaqhotyoshelwa njengeSihlomelo B.
5. Kuya kuthakazelelwa ukuba abaphathi bangazisa bonke abaqeshwa le ngcaciso ukuze bayithathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-PA VINJEVOLD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2012:09:03

Isihlomelo A: "HCT service providers contact details"  (ubukhulu: 61 KB)
Isihlomelo B: "Transversal HCT Screening Calendar"  (ubukhulu: 100 KB)