1. Ingevolge artikel 44(1) van die Wet op die Bestuur van Openbare Finansies (Wet 1 van 1999) (WBOF), mag die rekenkundige beampte vir 'n departement

  1. skriftelik, enige van die magte aan die rekenkundige beampte verleen of gedelegeer ingevolge die WBOF (met inbegrip van die Nasionale Tesourieregulasies en die Provinsiale Tersourieregulasies) delegeer na 'n beampte in daardie departement; of

  2. enige van die magte in daardie departement opdrag gee om enige plig te verrig wat aan die rekenkundige beampte ingevolge die WBOF (met inbegrip van die Nasionale Tesourieregulasies en die Provinsiale Tesourie-regulasies) toegeken is.
2. In die lig van bogenoemde is die volgende aangehegte dokumente onmiddellik van krag.

  1. Delegering van magte

  2. Toekenning van Verantwoordelikhede
3. Onderwysfinansies-instruksie 6/2005 van 29 September 2005 word hiermee herroep.


GETEKEN: L J ELY
HOOFDIREKTEUR: FINANSI╦LE BESTUUR
DATUM: 2012:11:22

"Public Finance Management Act, 1999"  (grootte: 487 KB)
"Delegation of Powers"  (grootte: 102 KB)
"Assignment of Responsibilities"  (grootte: 214 KB)