1. In 2012 is die Skoolverbeteringsplan (SVP) (Kollektiewe Ooreenkoms 8 van 2003) en die Jaarlikse Skoolverslag (Wysigingswet op Onderwyswette, 2002) albei vereenvoudig en in een instrument gekombineer op die SOBIS. Die aanlyn SVP is vooraf gelaai met basiese datastelle.
2. Die aanlyn SVP is verder gestroomlyn en sal die volgende fokusareas vir 2013 hÍ:
2.1 Skoolprofiel
Personeel: WKOD en SBL; kontrak en deeltyds; botallig sosiale ondersteuning, kwintiel, voedingsprogram, leerdervervoer
Personeelgetalle: Vorige tendense en projeksies
Leerdergetalle: Verlede en projeksies
WKOD toetspunte vir Taal en Wiskunde graad 3, 6 en 9 (2009 [verskaf] tot 2015 [projeksie]
JNA-punte vir graad 1 tot 6 (2011 en projeksies) / graad 12 NSS-resultate (projeksies)
2.2 Algemene aanduiders
Gemiddelde getal dae afwesig per leerder; gemiddelde getal dae afwesig per onderwyser
Getal leerders wat 'n jaar herhaal
Getal vergaderings met ouers om leerders se akademiese prestasie te bespreek
Lys van beleide wat geÔdentifiseer is vir prioriteitsaandag
2.3 Bronne
Handboeke bestel, ontvang, uitgereik, gebruik en herwin
Werkboeke ontvang, uitgrereik, gebruik
Getal leerders wat nie banke/tafels/stoele het vir die klaskamer nie
Instandhoudingsuitgawes
Fasiliteite Ė klaskamers, biblioteek, saal, gespesialiseerde kamers, toilette
2.4 Akademiese prestasieverbeterings
Getalle wat geslaag het in Taal en Wiskunde en oor die algemeen in graad 1 tot 9 in alle vakke wat aangebied word, en oor die algemeen in graad 10 tot 12
Vir 2013 sal die volgende stappe van toepassing wees:
2.4.1 alle skole moet die aanlyn SVP teen 15 Februarie 2013 voltooi, soos per die WKOD-kalender. Dit sal afgeteken word deur die betrokke IBB-bestuurder aan die einde van Februarie. Skole moet daarop let dat die planne deur die SBL afgeteken moet word.
2.4.2 Skole moet ook hulle SVP-aksieplanne elektronies voltooi, deur een van die volgende opsies te gebruik teen 15 Februarie en dit na die IBB-bestuurder te stuur:

  1. Maak gebruik van die QA 8 soos voorheen OF
  2. Gebruik die aangehegte patroonvorm OF
  3. Pas enige van die twee dokumente in (a) of (b) hierbo aan om te verseker dat die sleutelareas van belang vir u skool die nodige aandag ontvang.
2.4.3 Voltooi die Skoolselfevaluering op die normale manier met byvoeging van die volgende afdelings op die voorgrond:

  1. Beplanning van inskrywing
  2. Planne vir werwing en ontwikkeling van onderwysers
  3. Planne om afwesigheid hok te slaan
2.4.4 Die prestasieinligting vir 2012 moet ingevoer word op die aanlyn SVP. Dit sal weer die inligting verskaf wat nodig is vir die jaarlikse skoolverslag. Dus word geen afsonderlike verslag vir 2012 benodig nie.

3. Ons sien daarna uit om teikens te stel en aksieplanne te beraam om dit te ondersteun. Ons sien ook daarna uit om u SVPís te ontvang en verbetering te vind in elke skool oor die volgende drie jaar.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:10:05

"School improvement action plan  (grootte: 31 KB)