1. Ngo-2012, isiCwangciso soPhuculo lweSikolo (School Improvement Plan (SIP)) (Collective Agreement 8 of 2003) neNgxelo yeSikolo yoNyaka (Annual School Report) (Education Laws Amendment Act of 2007), zenziwa lula zombini zadityaniswa zasisixhobo esinye kwiCEMIS. I-SIP ekwikhompyutha (online SIP) yafakwa kwangaphambili iiseti zedatha esisiseko (basic data sets).
2. I-online SIP iye yalungiselelwa iimeko zosetyenziso ngakumbi yaye iya kuba nezi nkalo kujoliswe kuzo zilandelayo ku-2013:
2.1 Iprofayili yesikolo
Abasebenzi: ISebe iWCED neSGB; abemvumelwano (contract) nabethutyana (part time); nabangaphezu kwemfuneko
Inkxaso kwezentlalo: Inqanaba lentlupheko, iprogram yokutyisa abafundi, iskim sothutho lwabafundi
Amanani abasebenzi: Imeko kwixesha elidlulileyo noqikelelo kwixesha elizayo
Amanani abafundi: Kwixesha elidlulileyo noqikelelo kwixesha elizayo
Amanqaku eemvavanyo eSebe iWCED amaBakala 3, 6 no-9 kulwimi nakwimathematika (2009[anikiweyo] ukuya ku-2015 [uqikelelo kwixesha elizayo]
Amanqaku e-ANA kumaBakala 1-6 (2011 noqikelelo)/Iziphumo zeNSC zeBakala 12 (uqikelelo kwixesha elizayo)
2.2 Izalathi-nkqubela ngokubanzi
Inani eliyi-avareji leentsuku ngomfundi ngamnye ongekhoyo esikolweni; inani eliyiavareji leentsuku ngotitshala ngamnye ongekhoyo esikolweni
Amanani abafundi abaphinda unyaka
Inani leentlanganiso nabazali zokuxoxa indlela abaqhuba ngayo abafundi kwizifundo
Uluhlu lwemigaqo-nkqubo emayithathelwe ingqalelo kuqala
2.3 Izibonelelo
Iincwadi zezifundo ezi-odoliweyo, ezifunyenweyo, ezikhutshiweyo, ezisetyenzisiweyo nezibuyiswe ngabafundi
Iincwadi zokwenza umsebenzi ezifunyenweyo, ezikhutshiweyo, ezisetyenzisiweyo
Inani labafundi abangenazo iidesika okanye iitafile/izitulo zamagumbi okufundela
Iindleko zokulondolozwa kwezakhiwo
Iifasilithi iiklasi, ilayibrari, iholo, amagumbi emisebenzi ethile, iithoyilethi
2.4 Ukuphucula umgangatho wokupasa kwabafundi kwizifundo (academic performance improvement)
Amanani abapasa ulwimi nemathematika nezifundo ngokubanzi kumaBakala 1 - 9 nakuzo zonke izifundo ezifundiswayo, nezifundo ngokubanzi kumaBakala 10 ku-12
Ukulungiselela u-2013 la manyathelo alandelayo aya kusetyenziswa:
2.4.1 Zonke izikolo zifanele ukuzalisa i-2013 i-online SIP ungadlulanga owe-15 Februwari 2013 ngokweKhalenda yeSebe iWCED. Zona ziya kusayinwa ngumphathi weze-IMG ochaphazelekayo ekupheleni kukaFebruwari. Izikolo zifanele ukuqaphela ukuba izicwangciso kufuneka zisayinwe yiSGB.
2.4.2 Izikolo zifanele ukuzalisa izicwangciso zokuza kwenziwa zeSIP (SIP action plans) kwikhompyutha zisebenzisa enye yezi ndlela kunokukhethwa kuzo zilandelayo ungadlulanga owe-15 Februwari zize zizithumele kumphathi we-IMG wazo:

  1. Sebenzisa ii-QA 8 njengoko zazisetyenziswa kwixa langaphambili OKANYE
  2. Sebenzisa ithemplethi eqhotyoshelweyo OKANYE
  3. Tshintsha apha naphaya nokuba ngamaxwebhu aku-(a) okanye ku-(b) apha ngentla ukuqinisekisa ukuba iinkalo eziphambili ezibalulekileyo esikolweni sakho zifumana uqwalaselo oluyimfuneko.
2.4.3 Zalisa i-School Self Evaluation ngendlela eqhelekileyo kongezwe la macandelo alandelayo angawona abalulekileyo:

  1. Ukucwangcisela ubhaliso
  2. Izicwangciso zokugaya ootitshala nophuhliso lwabo
  3. Izicwangciso zokunciphisa ukungahambi isikolo (absenteeism)
2.4.4 Ingcaciso yokuqhuba kwabafundi ngo-2012 kufuneka ifakwe kwi-online SIP. Oku kwakhona kuya kunika ingcaciso efunwayo kwiNgxelo yeSikolo yoNyaka. Ngenxa yoko akukho ngxelo yahlukileyo ka-2012 ifunekayo.

3. Sijonge ngethemba ekomelezeni ukumiselwa kweethagethi nezicwangciso zokuza kwenziwa emazixhase oku. Sikwajonge ngethemba lokuba sifumane iiSIPs zenu nokubona inkqubela kwisikolo ngasinye kule minyaka mithathu izayo.


ISAYINWE: NGU-PA VINJEVOLD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2012:10:02

"School improvement action plan  (ubukhulu: 31 KB)