1. Iintlawulo ebezisalele zokugqibela (last supplementary run) ze-Persal zika-2012 ziya kwenziwa ngoLwesithathu we-19 Disemba 2012.
2. Iintlawulo ebezisalele zokuqala (first supplementary run) ze-Persal zika-2013 ziya kwenziwa ngoLwesithathu we-2 Januwari 2013.
3. Bonke abaphathi bamacandelo mabaqinisekise ukuba amaxwebhu acela ukwenziwa kwentlawulo yemivuzo, yezibonelelo, njl. njl. angeniswa kwiCandelo lezoLawulo lwaBasebenzi (ababambeleyo (substitutes)) nakwiCandelo loLawulo lweMicimbi yaBasebenzi: eMaphandleni naseziDolophini (abaqeshwe ngemvumelwano (contract appointments)) naphantsi kwazo naziphi na ezinye iimeko zengqesho) ungadlulanga owe-7 Disemba 2012 ukwenzela ukuba kulungiswe iintlawulo kwangethuba.
4. Ukungawangenisi amaxwebhu de kudlule owe-7 Disemba 2012 kuya kubangela ukulibaziseka kweentlawulo de kube nguJanuwari 2013.


ISAYINWE: NGU-PA VINJEVOLD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2012:10:31