1. UNondyebo (Treasury) uyinikile imvume yokususwa komhla wokuhlawulwa kwemivuzo yabo bonke abasebenzi abangesosigxina beSebe iWCED abakula maqela (Pay groups 02 Public Servants, 10 - CS Educators), kwi-31 Disemba 2012 usiwe kwi-21 Disemba 2012.
2. Kucelwa wazise okukule ngcaciso imfutshane bonke abasebenzi abangesosigxina ukuze bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-PA VINJEVOLD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2012:12:04