1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het groot waardering vir sy staatsdienswerknemers wat ernstig daarop ingestel is om hulle kennis van die onderwys te verbreed en hulle vaardighede verder te ontwikkel.

2. Daarom staan die WKOD werknemers finansieel by met verdere studie en rig dus 'n uitnodiging aan werknemers wat in 2013 deeltyds wil studeer om aansoek te doen om 'n beurs.

3. Beurse sal aan aansoekers toegeken word slegs indien hulle

 • WKOD-werknemers is wat aangestel is ingevolge die Staatsdienswet (Wet 103 van 1994);
 • permanent aangestel is deur die WKOD;
 • voldoen aan die toelatingsvereistes van die betrokke opvoedkundige inrigting;
 • hulleself verbind tot deeltydse studies gedurende 2013;
 • nie reeds 'n staatsbeurs of enige ander beurs ontvang nie en
 • Suid-Afrikaanse burgers is.
4. Alle aansoeke sal geevalueer word ooreenkomstig die volgende kriteria:

 • Die gepastheid van die voorgenome studieveld met betrekking tot die WKOD se huidige en toekomstige strategiese behoeftes
 • Die betrokke direktoraat se behoefte aan spesifieke of skaars vaardighede
 • Gelyke beregtiging (ras, geslag, gestremdhede)
 • Verband met spesifieke werkbeskrywing
 • Ontwikkelingstoepaslikheid
 • Ander kwalifikasies
 • Salarisvlak
 • Nagraadse teenoor voorgraadse studies
 • Die toesighouer se aanbeveling, wat die aansoek moet vergesel.
 • Beskikbaarheid van fondse
 • Die vereistes van die Wet op Gelyke Indiensneming, 1998 (Wet 55 van 1998), die Wet op Vaardigheidsontwikkeling (Wet 97 van 1998) en ander toepaslike wetgewing.
5. Ons wil graag die aandag van voornemende beurshouers op die volgende studievelde rig, waar daar Ďn tekort van gekwalifiseerde personeel en/of konstante departementele behoefte bestaan:

NO. SOORT KWALIFIKASIE STUDIEVELD
1. Graad / Diploma Bedryfsielkunde
2. Graad / Diploma Verkrygingslynbestuur of Verkrygingsbestuur
3. Graad / Diploma FinansiŽle Bestuur, FinansiŽle Bestuurstelsels, Rekeningkunde, Ouditering
4. Graad / Diploma Kantoorbestuur en Tegnologie, Inligtingsbestuurstelsels
5. Graad / Diploma Bourekene

6. Elke beursaansoek moet die volgende dokumente insluit:

 • 'n Voltooide aansoekvorm om 'n studiebeurs (afskrif aangeheg)
 • 'n Geskrewe skatting van studiekostes (registrasie, onderriggeld en ander stuidieverwante uitgawes) vir die 2013 akademiese jaar. Hierdie inligting kan verkry word van tersiere inrigtings.
 • Die toesighouer se aanbeveling op 'n voltooide Bylae A-vorm (afskrif aangeheg)
7. Alle aansoeke moet teen Woensdag 31, Oktober 2012 aan die volgende adres voorgelÍ word:

  Die Hoof: Onderwys
(Vir aandag: mnr AM Shasha / mev NP Funani)
Direktoraat: Mensekapitaalbestuur
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X9114
Kaapstad
8000

8. Aansoekvorms kan ook geplaas word in die posbus wat aangedui word met "Staatsdiensbeurse" in die ingangsportaal te Grand Central Towers, Laer Parlementstraat, Kaapstad.

9. Geen laat, onvolledige, gefakste of onleesbare aansoeke sal in aanmerking geneem word nie.

10. Die Beurskomitee sal alle aansoeke oorweeg en prioritiseer en dan aanbevelings oor die toekenning van die beurse doen. Beurstoekennings sal nie die volle registrasie- en onderriggeld oorskry nie, maar sal dit ook nie noodwendig volledig dek nie. Die aantal aansoeke wat ontvang is en die beskikbare fondse sal bepaal hoeveel beurse toegeken sal word.

11. Die Senior bestuur van die WKOD sal die finale goedkeuring skenk aan die getal beurse wat toegeken sal word.

12. Elke suksesvolle aansoeker sal 'n formele ooreenkoms met die WKOD moet aangaan om 'n jaar se diens te lewer vir elke jaar waarvoor die beurs toegeken is, en om te voldoen aan al die ander bepalings wat in die ooreenkoms uiteengesit is.

13. Korrespondensie sal net met suksesvolle kandidate gevoer word. Indien u nie binne 5 weke na die sluitingsdatum gekontak word nie, moet u aanneem dat u aansoek onsuksesvol gewees het.

14. Moet asseblief nie huiwer om die persone te kontak wat in die briefhoof bo-aan hierdie minuut gemeld word indien u verdere inligting benodig oor die beursskema nie.

15. Maak asseblief seker dat al die staatsienspersoneellede in u komponent bewus is van die inhoud van hierdie minuut.


GETEKEN: P VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:09:27

"Public Service Act (Act 103 of 1994)"  (grootte: 183 KB)
"Employment Equity Act (Act 55 of 1998)"  (grootte: 1 407 KB)
"Skills Development Act (Act 97 of 1998)"  (grootte: 282 KB)

Aansoek om studiebeurs  (grootte: 87 KB)
"Annexure A: Supervisor's recommendation for a bursary for part-time study"  (grootte: 24 KB)