1. In opvolging van Mensehulpbronbestuursminuut 0009/2011 van 8 Desember 2011 ten opsigte van die vier prestasiebestuurstelsels betreffende seniorbestuurdienste, opvoeders en staatsdienspersoneel, heg ons die jaarlikse kalenders vir die PPBOS, PBOS en GGBS-proses vir 2013 aan.

2. Hierdie kalenders verskaf 'n gids vir die vereiste prosedures asook die betrokke keerdatums.

3. Prestasiebestuur is 'n stelsel wat organisatoriese strategieŽ en doelwitte skakel aan sub-eenheiddoelwitte en dan aan individuele beroepe, en is bedoel om rigting te gee aan individuele prestasie en dit te verbeter, om sodoende organisasie en institusionele doeltreffendheid te verhoog.

4. Deurlopende prestasiebestuur help met

  • die vestiging van 'n kultuur van uitnemende prestasie;
  • die verbetering van bewustheid en begrip van verwagtings;
  • die verbetering van kommunikasie;
  • die aansporing tot billike en objektiewe assessering;
  • die verskaffing van geleenthede vir ontwikkelingsbehoeftes;
  • die proaktiewe hantering van onbevredigende prestasie;
  • die leiding en ondersteuning van werknemers; en
  • die verskaffing van 'n grondslag vir toekomstige besluite.
5. Dit is die verantwoordelikheid van die lynbestuurder (toesighouer) sowel as die werknemer om te verseker dat 'n prestasieooreenkoms bestaan, indien dit 'n voorvereiste is van die toepaslike prestasie-instrument. Dit is noodsaaklik dat al die lynbestuurders en werknemers seker maak dat prestasie-evaluerings gereeld plaasvind. Alle werknemers, of hulle permanent of op kontrak aangestel is, is onderhewig aan 'n prestasie-evaluering, en die bepaling van elke prestasieaanslag moet op bewyse gebaseer wees.

6. Versuim deur lynbestuurders of werkgewers om die vereiste dokumentasie voor te lÍ, kan daartoe lei dat 'n werknemer nie 'n betalingsvordering of 'n prestasiebonus (in die geval van staatsdienspersoneel) ontvang nie. Indien die bestuurder of die werknemer agtelosig bevind is in hierdie verband, kan daar strafgevolge wees vir die betrokke persoon.

7. Dit is die verantwoordelikheid van alle lynbestuurders en werkgewers om seker te maak dat hersiening en finale evaluerings plaasvind soos bepaal in die toepaslike prestasiebestuursinstrument. Dit is uiters noodsaaklik dat daar gebly word by die keerdatums van die vereiste dokumentasie. Versuim om aan hierdie keerdatums te voldoen, sal tot gevolg hÍ dat die betrokke werknemer(s) hulle betalingsvordering of prestasiebonus (in die geval van staatsdienspersoneel) kan verbeur.

8. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle personeel onder u toesig.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:12:04

PPBOS-Bestuurskalender  (grootte: 32 KB)
PBOS Kalender  (grootte: 25 KB)
GGBS-Bestuurskalender  (grootte: 30 KB)