1. Artikel 6B van die Wet op die Indiensneming van Opvoeders (WIO), 1998, (Wet 76 van 1998) maak voorsiening vir die omskakeling van die tydelike aanstellings van opvoeders na permanente aanstellings.

2. 'n Tydelike opvoeder is 'n opvoeder wat tans in 'n goedgekeurde substantiewe vakante posvlak 1-pos in 'n tydelike hoedanigheid vir 'n geslote tydperk aangestel is. Hierdie definisie is nie van toepassing op opvoeders wat in 'n waarnemende hoedanigheid in vakante substantiewe bevorderingsposte aangestel is of op plaasvervangers wat aangestel is in die plek van permanente opvoeders wat om een of ander rede van diens afwesig is nie. Sien asseblief ook paragraaf 10 hieronder.

Opvoeders wat die geleentheid tot 'n uitgebreide loopbaan in die onderwys gehad het, d.i. diegene wat afgetree het, vroeg afgetree het, uit die diens ontslaan is weens swak gesondheid of wat 'n skeidingspakket van welke aard ookal aanvaar het, is uitgesluit van die maatreŽls soos in hierdie minuut vervat.

Poste wat in vorige vakaturelyste geadverteer is vir permanente vulling vanaf 1 Januarie 2012 is eweneens uitgesluit van die maatreŽls soos in hierdie minuut vervat. In die geval waar die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) egter amptelik besluit het om nie 'n pos soos geadverteer in Vakaturelys 1/2012 te vul nie, mag sodanige pos ook oorweeg word vir permanente vulling ooreenkomstig die maatreŽls soos vervat in hierdie minuut. Verder, waar poste in Vakaturelys 1 en 2 van 2012 geadverteer is, kan die skoolbeheerliggaam ůf die seleksieproses volg ůf die pos vul deur middel van Ďn omskakeling.


3. Die omskakeling van 'n tydelike aanstelling na 'n permanente aanstelling is onderhewig aan die diskresie van die hoof van 'n provinsiale onderwysdepartement.

4. In hierdie verband is dit uiters belangrik om daarop te let dat die WKOD die beginsel van ope mededinging onderskryf wanneer dit kom by die permanente vulling van poste op sy diensstaat en op die diensstate van openbare inrigtings in die Wes-Kaap. Ten einde hierdie beginsel te ondersteun word poste gereeld in die nasionale koerante (in die geval van kantoorgebonde poste en poste by opvoedingsinrigtings) geadverteer.

5. In oorleg met die onderwysersunies wat in die Provinsiale Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys verteenwoordig word, aanvaar die WKOD die volgende kriteria vir die omskakeling van die aanstellingstatus van tydelike opvoeders na permanente opvoeders ingevolge artikel 6B van die Wet op Indiensneming van Opvoeders, 1998, met ingang van 1 Julie 2012:
5.1 Die permanente aanstelling moet in 'n vakante substantiewe posvlak 1-pos gemaak word en die pos moet ook in die nuwe opvoederdiensstaat van die skool vir 2010 verskyn;
5.2 Die betrokke opvoeder moet tans tydelik in diens van die WKOD wees met 'n aansteldatum van voor of op 1 Julie 2011.
5.3 Die opvoeder moet:

  • professioneel gekwalifiseer wees vir die onderwysprofessie;
  • moet voldoen aan die inherente vereistes verbonde aan die pos waarin sy/haar omskakeling gemaak sal word; en
  • geregistreer wees by die SARO.
5.4 Die permanente aanstelling moet deur die skoolbeheerliggaam aanbeveel word. Waar die skoolbeheerliggaam nie die omskakeling ondersteun nie, moet dit redes voorle waarom die omskakeling nie ondersteun word nie.

6. Die keerdatum vir ontvangs van die aansoeke is 20 Junie 2012.

7. Aangesien hierdie 'n buitengewone rŽeling is vir sodanige opvoeders wat alreeds vakante substantiewe poste beklee, sal die diensbillikheidsdirektiewe nie op hierdie aanstellings van toepassing wees nie.

8. Tydelike opvoeders wat belangstel om aansoek te doen om die omskakeling van hul tydelike aanstellings na permanente aanstellings ingevolge artikel 6B van die WIO, 1998, moet 'n ingevulde DPE 1-vorm (aansoek om betrekking) tesame met 'n motiveringsbrief via die skoolbeheerliggaam by die WKOD indien. Aansoeke moet aan die volgende adresse gepos word:

Werwing-en-keuringsentrum
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X 9183
KAAPSTAD
8000

of per hand afgelewer word of deur koerier versend word aan:

WKOD-kliŽntediens
2de vloer
Grand Central Towers
Laer Parlementstraat
KAAPSTAD

en geplaas word in die posbus gemerk "Werwing-en-keuringsentrum"


9. Let asseblief daarop dat die omskakeling van tydelike aanstellings na permanente aanstellings 'n eenmalige aanbod is en aansoeke wat na die keerdatum ontvang word, nie oorweeg sal word nie.

10. Dienende plaasvervanger opvoeders mag ook vir permanente aanstelling oorweeg word ooreenkomstig die maatrŽels vervat in hierdie minuut wanneer hulle in vakante substantiewe poste aangestel word.

11. Prinsipale word versoek om te verseker dat hierdie minuut onder die aandag gebring word van hul skoolbeheerligamme en alle opvoeders op hul personeel, veral diegene wat in 'n tydelike en plaasvervanger-hoedanigheid aangestel is.

12. Hierdie minuut is van toepassing op gewone/ en spesiale openbare skole.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:06:05

"Employment of Educators Act (EEA), 1998"  (grootte: 71 KB)