1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het tans 'n aantal botallige staatsdienspersoneel en kantoorgebaseerde opvoeders in die stelsel.
2. Dit kan toegeskryf word aan, onder andere, die nuwe norme en standaarde vir staatsdienspersoneel.
3. Die Departement het die aangehegte sertifikate (HDM2) vir voltooiing deur lynbestuurders uitgereik. Vanaf 1 Desember 2012 moet 'n sertifikaat saam met elke nominasie vir 'n pos in die WKOD (permanente, kontrak- en plaasvervangerposte) uitgereik word.
4. Nominasies sal nie oorweeg word vir goedkeuring sonder die meegaande sertifikaat nie.
5. Let asseblief daarop dat geen genomineerde aansoeker 'n pos kan opneem sonder die vooraf goedkeuring van die Onderwyshoof nie.
6. Hierdie proses is slegs van toepassing op kantoorgebaseerde opvoeders en staatsdienspersoneel, en nie op skoolgebaseerde opvoeders nie.
7. Die hulp van al die lynbestuurders in hierdie opsig sal waardeer word.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:11:20

Sertifisering van botallige personeel alle kantoorgebaseerde opvoeders en staatsdienspersoneel  (grootte: 60 KB)