1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) sal in 2013 vier Vakaturelyste vir inrigtinggebaseerde opvoeders uitgee.
2. Die publikasiedatums van hierdie Vakaturelyste, sowel as ander belangrike datums, word verskaf in die aangehegte bylae.
3. Die WKOD sal nie aparte Vakaturelyste vir poste op verskillende vlakke hę nie. Alle vakante inrigtinggebaseerde opvoederposte moet dus in die Vakaturelyste geadverteer word op die vroegste moontlike geleentheid.
4. Voorsiening sal gemaak word vir die adverteer van Adjunkprinsipaal- en prinsipaalsposte op aanvraag en onder spesiale omstandighede. Hierdie poste sal in spesiale Vakaturelyste geadverteer word wanneer dit nodig sou word.
5. Prinsipale en beheerliggame word vriendelik versoek om te verseker dat advertensies elektronies ingevul word op die konsep-Vakaturelys op die WKOD-webtuiste te http://wced.school.za, teen die gemelde sperdatum. Geen geskrewe vorms in drukstukformaat sal aanvaar word nie. Prinsipale moet met hulle kringspanbestuurders oorleg pleeg indien hulle probleme ondervind met die voltooiing van advertensies op die konsep-Vakaturelys op die webtuiste.
6. Aansoeke moet voorgelę word op die wyse soos uiteengesit in die voorwoord van elke Vakaturelys. Aansoeke moet aanlyn voorgelę word, vie die e-Werwingstelsel vir Opvoeders: "Werwing van die Beste".
7. Hierdie vakaturelyste sal deur die WKOD se Registrasie gesirkuleer word en sal op die WKOD-webtuiste by http://wced.school.za opgesien kan word. Kliek op "Vacancies" op die tuisblad van die webtuiste om toegang tot die e-Werwingstelsel te verkry.
8. Die samewerking van alle betrokkenes wat die suksesvolle bestuur van die aanstellingsproses sal verseker, sal hoog op prys gestel word.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:12:03

Vakaturelysdatums vir 2013  (grootte: 23 KB)