1. Ingesluit is u personeel se IRP 5- en/of IT 3(a)-sertifikate vir die 2011-2012-belastingjaar.

2. Die sertifikate moet oorhandig word aan die betrokke werknemers op u diensstaat. Maak asseblief seker dat oorblywende sertifikate van werknemers, wat gedurende die 2011/2012 belastingjaar in u diens was, maar nie meer op u diensstaat verskyn nie, onmiddellik na hulle nuwe betaalpunt of woonadresse versend word, of aan hierdie kantoor teruggestuur word.

3. Die meegaande kontrolestaat moet onmiddellik gesertifiseer en vir rekorddoeleindes gestuur word aan die volgende adres:

  Die Hoof: Onderwys
Belastingafdeling (7de vloer)
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X9114
Kaapstad
8000

4. Die belastingafdeling word gewoonlik oorval met versoeke om die uitreik van duplikaat IRP 5-sertifikate, en dit is duidelik dat sommige werknemers nie die belangrikheid van die IRP 5-sertifikate besef nie. Beklemtoon dit dus vir alle werknemers dat
4.1 hulle hulle IRP 5-sertifikate veilig moet bewaar;
4.2 slegs 'n skriftelike versoek om 'n duplikaat IRP 5-sertifikaat aanvaar sal word, en
4.3 'n heffing van R40.00 per duplikaat sertifikaat betaalbaar is.

5. Alle werknemers word versoek om seker te maak dat die belastingnommer op hulle sertifikate korrek is. Indien geen belastingnommer vertoon word nie en die werknemer 'n geregistreerde belastingbetaler is, moet hulle belastingnommers by hierdie kantoor (Belastingafdeling) ingedien word sodat hulle Persal-rekords bygewerk kan word. 'n Afskrif van 'n belastingopgawe of 'n brief vanaf die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) waarop die belastingnommer verskyn moet voorgelê word as verifikasie.

6. Dit is nou verpligtend dat alle werknemers as belastingbetalers geregistreer moet wees, afgesien van wat hulle verdien. Alle werknemers word dus versoek om so spoedig moontlik te registreer en dan hulle belastingnommer aan die WKOD voor te lê.

7. Die sperdatum vir alle belastingbetalers wat hul belastingopgawes per hand indien, is 28 September 2012 en vir diegene wat opgawes elektronies indien, is dit 23 November 2012. In gevalle waar uitstel verlang word, is dit die werknemer se verantwoordelikheid om sodanige uitstel van die SAID te versoek.

8. Maak asseblief seker dat die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle personeellede gebring word.


GETEKEN: LJ Ely
HOOFDIREKTEUR: FINANSIËLE BESTUUR
DATUM: 2012:07:03