1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (iSebe iWCED) ngokwenjenje lazisa ngokupapashwa kweZintlu zeZithuba zemiSebenzi 1, 2, 3 no-4 zika-2012 zabasebenzi benkonzo karhulumente abasezikolweni ngokwerosta eqhotyoshelweyo.
2. Izintlu zezithuba zemisebenzi ziya kupapasha kuphela izithuba zeForimani Jikelele, uMncedisi Jikelele kunye noMabhalane.
3. Izicelo mazingeniswe ngohlobo oluchazwe kwisandulela ngasinye sezithuba zomsebenzi.
4. Ezi zintlu zezithuba zemisebenzi ziya kuthunyelwa kuluntu ngokuthi zikhutshwe yiRejistri yeSebe iWCED, kwaye ziya kufumaneka nakwiZiko laBenzelwa iiNkonzo (Walk-in Centre) kwaNdlunkulu weSebe iWCED okanye zingajongwa nakwiziko lewebhu yeSebe iWCED apha http://wced.wcape.gov.za


ISAYINWE: NGU-PA VINJEVOLD
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2012:08:01

"Roster for 2012 Vacancy Lists"  (ubukhulu: 17 KB)