1. Die WKOD het 'n elektronlese Departementele Korporatiewe Telefoongids saamgestel wat gebruikers in staat sal stel om werknemers se kontakbesonderhede elektronies na te speur. Die telefoongids is toeganklik via die Intranet by http://wcedapps.pgwc.gov.za
2. Die inligting wat tans op die webtuiste beskikbaar is, mag egter nie korrek wees nie. Alle beamptes word dus versoek om hulle kontakbesonderhede teen 31 Januarie 2012 te verifieer. Alle korreksies moet na die persoonlike assistent of sekretaresse van die betrokke direkteur gestuur word, sodat die gids bygewerk kan word sodra die nodige opleiding verskaf is. Na verwagting sal die opleiding in die eerste week van Februarie 2012 geskied. Verdere kennisgewing in hierdie verband sal later volg.
3. Neem asseblief kennis van die inhoud van hierdie minuut en bring dit onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: LJ ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:01:25