1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is bewus daarvan dat dit belangrik is om sy werknemers van die nodige leiding en ondersteuning te voorsien sodat hulle 'n gesonde lewenstyl kan handhaaf. Die Departement het dus, as deel van die Wes-Kaapse Regering, herbelÍ in 'n werknemers welsyns program wat 'n vertroulike tolvry ondersteunings- en inligtingsdiens, 24 uur per dag, aan alle werknemers beskikbaar stel. Die doel is om leiding en bystand te verleen met persoonlike en maatskaplike probleme wat 'n mens se werkprestasie en persoonlike welstands raak.

2. Die program verskaf leiding en ondersteuning oor 'n reeks kwessies, wat die volgende insluit:

  • Verhoudingskwessies
  • Bepaling van stres, angs en depressie
  • Middelemisbruik
  • Mishandeling
  • Geldbestuur
  • Sterftes en verlies
  • MIV en Vigs-berading
3. Die diens kan bekom word deur die 24-uur tolvrynommer te skakel by 0800 111 011. Vir werknemers wat kliniese aangesig-tot-aangesig berading benodig, word tot 6 sessies per probleem verskaf. Daarbenewens is 'n elektronies aanlyn diens ook beskikbaar op die Internet by http://wcg.healthinsite.net

4. Die voorgenoemde dienste word gratis aangebied aan alle WKOD-werknemers en word gelewer deur 'n onafhanklike diensverskaffer, ICAS, wat 'n lid is van die Professionele Werknemersbystandsvereniging en sy beginsels onderskryf.

5. Dit sal waardeer word indien bestuurders en hoofde van inrigtings seker maak dat die plakkate wat aan al ons kantoor- en onderwysinrigtings verskaf word, vertoon word tot die voordeel van ons personeel, en dat die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle WKOD-werknemers gebring word.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:09:04

Welkom by u gesondheid en welstandsdiens  (grootte: 158 KB)