1. Hiermee herinner ons alle werknemers en oud-werknemers aan die verlengde tyd wat toegelaat is vir die voorlegging van aansoeke in die bogemelde verband. Die nuwe snydatum is 31 Maart 2012. Aansoekvorms is beskikbaar van ons Inbelsentrum by tel.no. 086 192 3322.
2. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle personeel onder u toesig.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:02:10