1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) kondig hiermee aan die publikasie van Vakaturelyste 1, 2, 3 en 4 van 2012 vir inrigtinggebaseerde staatsdienspersoneel soos per aangehegte rooster.
2. Die vakaturelys sal slegs die poste van Algemene Voorman, Algemene Assistent en Administrasieklerk adverteer.
3. Aansoeke moet voorgelę word op die wyse soos uiteengesit in die voorwoord van elke vakaturelys.
4. Hierdie vakaturelyste sal via die WKOD se Registrasie gesirkuleer word, en sal beskikbaar wees by die Instapsentrum van die WKOD se hoofkantoor, of besigtig kan word op die WKOD se webtuiste by http://wced.wcape.gov.za


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:08:01

"Roster for 2012 Vacancy Lists"  (grootte: 17 KB)