1. Die nuwe Nasionale Strategiese Plan (NSP) vir MIV, VIGS en TB (2012 Ė 2016) is van stapel gestuur deur die President van die Republiek van Suid-Afrika op WÍreldvigsdag (1 Desember 2011). As 'n bydrae tot die implementering van die NSP is alle nasionale en provinsiale departemente versoek om in die 2012-13 finansiŽle jaar werkplekterreine in te rig vir MIVberading en -toetsing, om sodoende alle werknemers te bereik en om die Departement van Staatsdiens en Administrasie se mikpunt om 1,3 miljoen staatsdienswerkers te toets, te bereik.
2. Die veldtog in die Wes-Kaap word gekoŲrdineer deur die Departement van die Premier, in samewerking met die Departement van Gesondheid, en sal 'n aanvang neem in Augustus 2013 en eindig op 31 Maart 2013. Die mikpunt is om alle staatsdienswerknemers in die Wes-Kaapse Regering teen 31 Maart 2013 klaar te toets. Die toetsing sal gedoen word deur geregistreerde gesondheidspraktisyns wat met GEMS geaffilieer is, sowel as deur nieregeringsorganisasies wat geakkrediteerde professionele verskaffers van werknemerswelsynsdienste en wat ooreenkomste met die Departement van Gesondheid onderteken het. Die program sal inligting verskaf oor MIV en VIGS, asook leiding en voor- en na toetsberading.
3. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement ondersteun die veldtog en moedig alle werknemers aan om deel te neem. Die Departement hou egter in gedagte dat die veldtog nie op onderrigtyd van skole inbreuk moet maak nie en versoek prinsipale om ůf te reŽl dat die toetsing na skoolure by die skool sal plaasvind ůf om werknemers aan te moedig om toetsing by aangewese hospitale of klinieke te ondergaan. Toetsing van kantoorgebaseerde werknemers te Hoofkantoor en distrikskantore sal gereŽl word deur die Direktoraat: Menslike Hulpbronbestuur in samewerking met die Onderwyshoof en distrikskantoordirekteure.
4. Die kontakbesonderhede vir die MBT-diensverskaffers is aangeheg as Bylae A, en die Transversale MBT-siftingskalender is aangeheg as Bylae B.
5. Dit sal waardeer word indien bestuurders hierdie inligting onder die aandag van alle werknemers sou bring.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:09:03

Bylae A: "HCT service providers contact details"  (grootte: 61 KB)
Bylae B: "Transversal HCT Screening Calendar"  (grootte: 100 KB)