1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) kondig hiermee aan die publikasie van Spesiale Vakaturelys 1/2013 op 30 Januarie 2013, „n geslote vakaturelys vir Posvlak 1-opvoeders.
2. Alle SBL.e, prinsipale, IBB-bestuurders en kringspanbestuurders moet seker maak dat vakante Posvlak 1-poste gelaai word vir advertensie teen 24 Januarie 2013.
3. Opvoeders wat botallig is en op kontrak werk, sowel as beurshouers (voordiens en Funza Lushaka), word aangemoedig om aansoek te doen om die geadverteerde poste in hierdie geslote vakaturelys.
4. Hierdie vakaturelyste sal via die WKOD se Registrasie gesirkuleer word en sal op die WKOD-webtuiste by http://wced.school.za gesien kan word. Kliek op "Vacancies" op die tuisblad van die webtuiste om toegang tot die e-Werwingstelsel te verkry.
5. Persone soos genoem in paragraaf 2 hierbo wat geďnteresseerd is daarin om aansoek te doen om geadverteerde poste, moet seker maak dat hulle hulle CV.s registreer en vaslę op die e-Werwingstelsel wat so pas ingestel is.
6. Die samewerking van alle betrokkenes sal die suksesvolle bestuur van die aanstellingsproses verseker, en sal hoog op prys gestel word.


GETEKEN: PA VINJEVOLD
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2012:12:05