1. Die doel van hierdie minuut is om u te herinner aan die insette wat u moet lewer by die samestelling van die finansiŽle state vir die Wes-Kaap Onderwysdepartement vir die 2011-2012 finansiŽle jaar. Hierdie minuut moet saamgelees word met FinansiŽle Rekeningkundeminuut 0001/2012 of die BRS sluitingsprosedures vir die 2011-2012 finansiŽle jaar. 2.
2. Ingevolge artikel 40(1)(c) van die Wet op Openbare FinansiŽle Bestuur,(WOFB), 1999 (Wet 1 van 1999, soos gewysig deur Wet 29 van 1999, moet die rekenkundige beampte die finansiŽle state vir elke finansiŽle jaar voorberei en hulle binne twee maande na die einde van 'n finansiŽle jaar by die Ouditeur-generaal (OG)en die Provinsiale Tesourie indien, wat die gekonsolideerde finansiŽle state sal voorberei. Dit beteken dat die WKOD se voltooide en ondertekende finansiŽle state nie later nie as 31 Mei 2012 ingedien moet word.
3. Om die Direktoraat: FinansiŽle Rekeningkunde in staat te stel om te voldoen aan die vereistes van die WOFB, is dit noodsaaklik dat die verantwoordelike persone op die aangehegte lys hulle insette aan hierdie direktoraat voorlÍ so gou as moontlik na die sluiting van die finansiŽle jaar, en teen nie later nie as 20 April 2012, indien nie onderhewig aan sluiting nie. Let asseblief daarop dat insette vergesel moet word van ondersteunende dokumentasie in elektroniese formaat, soos vereis deur die OG se kantoor. Alle insette/ondersteunende dokumentasie wat in hardekopieformaat ingelewer is, moet as korrek gesertifiseer en afgeteken word deur die betrokke direkteure/toesighouers.
4. Vir gerieflike verwysing sal elektroniese weergawes van uittreksels uit die profielvorm vir die samestelling van die finansiŽle state soos van toepassing op elke afdeling aan die persone op die aangehegte lys ge-e-pos word, saam met die betrokke gids vir die voorbereiding van finansiŽle state.
5. Enige navrae in hierdie verband kan gerig word aan mnr MJ Comer by tel. 021 467 2736 of mnr H Mouton by tel. 021 467 2263.
6. U samewerking sal hoog waardeer word.


GETEKEN: LJ ELY
HOOFDIREKTEUR: FINANSIňLE BESTUUR
DATUM: 2012:04:05

"Public Finance Management Act (PFMA), 1999"  (grootte: 487 KB)
"List of persons responsible for providing input for Annual Financial Statements (AFS)"  (grootte: 67 KB)