Home page | Return to Circulars / Minutes Index page

 Index of Corporate Services Minutes 2013:

  How to view attachments to Minutes

  To search for a specific minute,  press the keys  CTRL + F  then enter either the minute number, e.g. "01",  or  the issuing
  authority code
, e.g. "HRD", "IMG", etc.,  or  a keyword or phrase (from the titles of the minutes below), e.g. "bid committee",
  "diensbillikheid", "ubulungisa kwezengqesho", etc.  Press ESC to close the search dialogue box.


 

Go to

 • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DBS)

 • Communication Minutes (DCO)

 • Financial Accounting (Accounting Services) Minutes (DFA)

 • Human Resource Management Minutes (HRM)

 • Labour Relations (DLR)

 • Procurement Management Minutes (DPM) • Business Strategy & Stakeholder Management Minutes (DBS):  SCHOOL IMPROVEMENT PLANS FOR 2014
  SKOOLVERBETERINGSPLANNE VIR 2014
  IZICWANGCISO ZOPHUCULO LWESIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT PLANS) ZIKA-2014 SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING TERM 4 OF 2013
  SKOOLVERBETERINGSMONITERING KWARTAAL 4 VAN 2013
  INKQUBO YOKUBEKWA ESWENI UPHUCULO LWESIKOLO NGEKOTA 4 KA-2013 SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING (SIM)
  SKOOLVERBETERINGMONITERING (SVM)
  INKQUBO YOKUBEKA ESWENI UPHUCULO LWESIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING (SIM)) SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING (SIM)
  SKOOLVERBETERINGSPLAN (SVP)
  INKQUBO YOKUBEKA ESWENI UPHUCULO LWEZIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT MONITORING (SIM)) SCHOOL IMPROVEMENT PLANS, ANNUAL SCHOOL REPORT AND ACCOUNTABILITY
  SKOOLVERBETERINGSPLAN EN JAARLIKSE SKOOLVERSLAG EN VERANTWOORDELIKHEID
  IZICWANGCISO ZOPHUCULO LWEZIKOLO (SCHOOL IMPROVEMENT PLANS), INGXELO YEZIKOLO YONYAKA NOKUPHENDULA NGOKWENZAYO (ANNUAL SCHOOL REPORT AND ACCOUNTABILITY)


  Communication Minutes (DCO):  PLANT A TREE FOR MADIBA
  PLANT 'N BOOM VIR MADIBA
  TYALA UMTHI EGAMENI LIKAMADIBA APPROVAL OF LEVIED TARIFFS FOR EDUMEDIA (DIRECTORATE: COMMUNICATION)
  GOEDKEURING VAN GEHEFDE TARIEWE VIR EDUMEDIA (DIREKTORAAT: KOMMUNIKASIE)
  UKUVUNYWA KWAMAXABISO EENTLAWULO EZIBIZWA KWA-EDUMEDIA (ICANDELO LEZONXIBELELWANO) CLOSING OF EDUMEDIA BANK ACCOUNT AND CHANGE IN FUTURE BUSINESS PROCESS
  SLUITING VAN EDUMEDIA BANKREKENING EN VERANDERING IN TOEKOMSTIGE BESIGHEIDSPROSEDURES
  UKUVALWA KWE-AKHAWUNTI YEBHANKI YAKWA-EDUMEDIA NOTSHINTSHO KWINKQUBO YOKWENZA IMICIMBI KWIXA ELIZAYO


  Financial Accounting (Accounting Services):  IRP 5 AND IT 3 (A) CERTIFICATES FOR THE 2012-2013 TAX YEAR
  IRP 5 & IT 3(A)-SERTIFIKATE VIR DIE 2012-2013 BELASTINGJAAR
  IZATIFIKETHI ZE-IRP 5 NE-IT 3(A) ZONYAKA WERHAFU 2012-2013 INPUTS FOR THE COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012/2013 FINANCIAL YEAR
  INSETTE VIR DIE SAAMSTEL VAN FINANSILE STATE VIR DIE 2012/2013 FINANSILE JAAR
  AMAGALELO (INPUTS) OKWENZA IINGXELO-MALI ZONYAKA-MALI KA-2012/2013 BASIC ACCOUNTING SYSTEM (BAS) CLOSING PROCEDURES FOR THE 2012-13 FINANCIAL YEAR
  BASIESE REKENINGKUNDIGE STELSEL (BRS) SLUITINGSPROSEDURES VIR DIE 2012-13 FINANSILE JAAR
  INKQUBO YOLAWULO LWEMICIMBI YEZEMALI (INKQUBO YEBAS) - IINKQUBO ZOKUVALA ZONYAKA-MALI
  KA-2012-13


  Human Resource Management Minutes:  PAYMENT OF AN ACTING ALLOWANCE TO AN INSTITUTION-BASED EDUCATOR IN A HIGHER FUNDED POST
  BETALING VAN N WAARNEMINGSTOELAE AAN 'n INRIGTINGSGEBASEERDE OPVOEDER IN 'n HOR
  BEFONDSDE POS

  INTLAWULO YESIBONELELO SOKUBAMBELA ENIKWA UTITSHALA OSESIKOLWENI OBAMBELE KWISITHUBA ESIPHEZULU ESIXHASWA NGEMALI ADVANCED PAY DATE FOR TEMPORARY WCED STAFF (PUBLIC SERVANTS AND CS EDUCATORS) FROM 31 DECEMBER 2013 TO 20 DECEMBER 2013
  VOORUITBETAALDATUM VIR TYDELIKE WKOD-PERSONEEL (STAATSAMPTENARE EN KS-OPVOEDERS) VAN 31 DESEMBER 2013 TOT 20 DESEMBER 2013
  UMHLA WENTLAWULO YEMIVUZO NGAPHAMBI KWEXESHA YABASEBENZI ABANGESOSIGXINA BESEBE IWCED (ABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE NOOTITSHALA) OSUSWE KWI-31 DISEMBA 2013 WASIWA KWI-20 DISEMBA 2013 COMPLETION OF CERTIFICATE REGARDING REMUNERATIVE WORK OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE
  VOLTOOIING VAN SERTIFIKAAT AANGAANDE BESOLDIGDE WERK BUITE DIE STAATSDIENS
  UKUZALISWA KWESATIFIKETHI SESICELO SOKUFUMANA IMVUME YOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO NGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE ISSUING OF THE 2014 VACANCY LIST DATES FOR INSTITUTION-BASED EDUCATORS
  UITREIKING VAN VAKATURELYSDATUMS VIR INRIGTINGGEBASEERDE OPVOEDERS VIR 2014
  UKUKHUTSHWA KWEMIHLA YEZINTLU ZEZITHUBA NGO-2014 ZOOTITSHALA ABASEZIKOLWENI CONVERSION OF TEMPORARY EMPLOYMENT OF POST LEVEL 1 EDUCATORS TO PERMANENT EMPLOYMENT IN TERMS OF SECTION 6B OF THE EMPLOYMENT OF EDUCATORS ACT, 1998
  OMSKAKELING VAN TYDELIKE AANSTELLING VAN POSVLAK 1-OPVOEDERS NA PERMANENTE AANSTELLING INGEVOLGE ARTIKEL 6B VAN DIE WET OP INDIENSNEMING VAN OPVOEDERS, 1998
  UKUTSHINTSHWA KWENGQESHO YOOTITSHALA BETHUTYANA ABAKWIZITHUBA ZENQANABA 1 ITSHINTSHELWA KWINGQESHO ESISIGXINA NGOKWESIQENDU 6B SOMTHETHO WEZENGQESHO YOOTITSHALA, 1998 PART-TIME STUDY BURSARY SCHEME FOR PUBLIC SERVICE EMPLOYEES (2014 ACADEMIC YEAR)
  DEELTYDSE STUDIEBEURSSKEMA VIR STAATSAMPTENARE (2014 AKADEMIESE JAAR)
  ISKIM SEEBHASARI ZOKUFUNDA NGOKUNGESOSIGXINA SABAQESHWA BENKONZO KARHULUMENTE (KUNYAKA WOKUFUNDA KA-2014) ISSUING OF 2013 VACANCY LIST DATES FOR INSTITUTION-BASED PUBLIC SERVICE STAFF
  UITREIKING VAN 2013 VAKATURELYSDATUMS VIR INRIGTINGGEBASEERDE STAATSDIENSPERSONEEL
  UPAPASHO LWEMIHLA YOKUKHUTSHWA KOLUHLU LWEZITHUBA LWANGO-2013 ZABASEBENZI BAKARHULUMENTE ABAKUMAZIKO EMFUNDO SIXTY-SIX EXTRAORDINARY 2014 FUNZA LUSHAKA BURSARIES SPECIFICALLY FOR STUDENTS
  IN THE RURAL AREAS

  SES EN SESTIG BUITENGEWONE FUNZA LUSHAKA BEURSE VIR 2014 SPESIFIEK VIR STUDENTE
  UIT LANDELIKE GEBIEDE

  IIBHASARI ZEFUNZA LUSHAKA EZINGAMASHUMI AMATHANDATHU ANESITHANDATHU ZEEMEKO
  EZIZODWA ZIKA-2014 ZABAFUNDI ABAVELA KWIINGINGQI EZISEMAPHANDLENI
  THE IMPORTANCE OF EDUCATORS AND PUBLIC SERVANTS APPLYING FOR PERMISSION TO PERFORM REMUNERATIVE WORK OUTSIDE THE PUBLIC SERVICE
  DIE BELANGRIKHEID DAARVAN DAT OPVOEDERS EN STAATSDIENSWERKERS AANSOEK DOEN OM VERLOF OM BESOLDIGDE WERK BUITE DIE STAATSDIENS TE VERRIG
  UKUBALULEKA KOKUBA OOTITSHALA NABASEBENZI BENKONZO KARHULUMENTE BENZE ISICELO SOKWENZA UMSEBENZI OHLAWULELWAYO (REMUNERATIVE WORK) OWENZIWA NGAPHANDLE KWENKONZO KARHULUMENTE PAYMENT OF AN ACTING ALLOWANCE TO AN EMPLOYEE APPOINTED AS AN INSTITUTION-BASED PUBLIC SERVANT IN A HIGHER FUNDED POST IN AN ACTING CAPACITY
  BETALING VAN 'n WAARNEMENDE TOELAE AAN 'n INRIGTINGSGEBASEERDE STAATSAMPTENAAR IN 'n HOR POS IN 'n WAARNEMENDE HOEDANIGHEID
  INTLAWULO YESIBONELELO SOKUBAMBELA ENIKWA UMQESHWA OQESHWE NJENGOMQESHWA WENKONZO KARHULUMENTE OSESIKOLWENI KWISITHUBA ESIPHEZULU SOKUBAMBELA ESIXHASWA NGEMALI PAYMENT OF AN ACTING ALLOWANCE TO AN EMPLOYEE APPOINTED AS AN OFFICE-BASED EDUCATOR OR PUBLIC SERVANT IN A HIGHER FUNDED POST IN AN ACTING CAPACITY
  BETALING VAN 'n WAARNEMENDE TOELAE AAN 'n KANTOORGEBASEERDE OPVOEDER OF STAATSAMPTENAAR IN 'n HOR POS IN 'n WAARNEMENDE HOEDANIGHEID
  INTLAWULO YESIBONELELO SOKUBAMBELA ENIKWA UMQESHWA OQESHWE NJENGOTITSHALA OSE-OFISINI OKANYE NJENGOMQESHWA KARHULUMENTE OKWISITHUBA ESIPHEZULU SOKUBAMBELA ESIXHASWA NGEMALI VACANCY BULLETINS FOR OFFICE-BASED EDUCATORS AND PUBLIC SERVICE STAFF 2013
  VAKATURE BULLETINS VIR KANTOORGEBASEERDE OPVOEDERS EN STAATSDIENSPERSONEEL 2013
  IIBHULETHINI ZEZITHUBA ZOOTITSHALA ABASEZI-OFISINI NEZABASEBENZI BEENKONZO ZIKARHULUMENTE ZANGO-2013


  Labour Relations Minutes:  THE NEED FOR PROMPT AND EFFECTIVE HANDLING OF GRIEVANCES WITHIN THE PRESCRIBED TIME FRAMES
  DIE BEHOEFTE VIR VINNIGE EN DOELTREFFENDE HANTERING VAN GRIEWE BINNE DIE VOORGESKREWE TYDRAAMWERKE
  IMFUNEKO YOKUSOMBULULA NGOKUKHAWULEZA NANGEMPUMELELO IZIKHALAZO LINGEKAPHELI IXESHA ELIMISELWEYO


  Procurement Management:  WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENTAL BID COMMITTEE MEETING DATES FOR 2014
  WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENTELE BODKOMITEE VERGADERINGDATUMS VIR 2014
  IMIHLA YEENTLANGANISO ZANGO-2014 ZEKOMITI YOKHUPHISWANO NGAMAXABISO (BID COMMITEEE) YESEBE LEMFUNDO LENTSHONA KOLONI DISPOSING OF MOVEABLE TANGIBLE ASSETS
  BESKIKKING VAN ROERENDE TASBARE BATES
  UKUCHITHWA KWEE-ASETHI EZISHENXISEKAYO NEZIPHATHEKAYO AUDIT AND VALIDATION OF THE ASSET REGISTER FOR MOBILE UNITS
  OUDIT EN VALIDERING VAN DIE BATEREGISTER VIR MOBIELE EENHEDE
  UKUBALWA NOKUNGQINISISWA KWEREJISTA YEE-ASETHI ZEEYUNITHI EZIZIIMOBHAYILI

  return to: Home page | Circulars / Minutes Index page

  2013 Western Cape Education Department