Minutes 2023 | Western Cape Education Department

Institutional Resource Support Minutes (DIR)

0011 Online system for Grades R to 9 workbooks for 2024
Aanlyn stelsel vir graad R- tot 9-werkboeke vir 2024
Isistim esebenza ngekhompyutha yeencwadi zomsebenzi zamaBakala R ukuya kwele- 9 ukulungiselela owama-2024
0010 Introduction of an online Learner Transport Scheme (LTS) application system and the submission and the submission of new LTS applications for learner transport in the 2024 school year
Die bekendstelling van ’n aanlyn aansoekstelsel vir die Leerdervervoerskema (LVS), en voorleggings van nuwe LVS-aansoeke vir leerdervervoer in die 2024-skooljaar
Ukuqaliswa kwesistim yekhompyutha yokwenza isicelo seSkim soThutho lwaBafundi (LTS) nokungeniswa kwezicelo ezitsha zeSkim se-LTS sothutho lwabafundi ukulungiselela unyaka wesikolo wama-2024
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0009 Delivery of Grades R to 9 DBE workbooks for 2024
Aflewering van graad R- tot 9-DBO-werkboeke vir 2024
Ukusiwa kweencwadi zomsebenzi zeSebe iDBE zamaBakala R ukuya kwele-9 ukulungiselela owama-2024
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Bylae A | IsiHlomelo A
0008 Roles and responsibilities of Learner Transport Scheme (LTS) officials administering LTS routes in metro districts
Die rol en verantwoordelikhede van amptenare wat gemoeid is met die Leerdervervoerskema (LVS) en LVS-roetes in metrodistrikte administreer
Iindima nemisebenzi yamagosa eSkim soThutho lwaBafundi (Learner Transport Scheme (LTS) officials) ekulawuleni iindlela ze-LTS kwizithili zeedolophu
0007 Learner Transport Scheme – routine route and vehicle inspections in districts
Leerdervervoerskema – roete- en voertuiginspeksies in distrikte op gereelde grondslag
ISikim soThutho lwaBafundi – ukuhlolwa kwesiqhelo kwendlela ehamba izithuthi zesikim sothutho lwabafundi nezithuthi kwizithili
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C
0006 Guidelines for furniture and equipment procurement for 2024
Riglyne vir die verkryging van meubels en toerusting vir 2024
Isikhokelo sokuthengwa kwefenitshala nezixhobo zokusebenza ukulungiselela owama-2024
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C
0005 Updating learner details on Learner Transport Scheme (LTS) database on CEMIS
Bywerking van leerders se besonderhede op SOBIS se leerdervervoerskema (LVS)
Ukuhlaziywa kweenkcukacha zabafundi abakwiziko ledatha leSkim soThutho lwaBafundi (Learner Transport Scheme (LTS)) le-CEMIS
Attachment(s): Annexure A | Bylae A
0004 Ordering of stationery, cleaning material, gardening, and electrical supplies in the 2023/24 financial year for all non-section 21 public schools
Aanlyn bestelling van skryfbehoeftes, skoonmaakbenodigdhede, tuin- en elektriese voorraad in die 2023/24-boekjaar vir alle nie-artikel 21 skole
Uku-odolwa kwezinto zokubhala, ezokucoca, ezokusebenza egadini nezombane zizo zonke izikolo ezingekho phantsi kwecandelo-21 ukwenzela unyaka-mali ka-2023/24
Attachment(s): Stationery | Cleaning
0003 Online ordering facility for Grades 1 to 12 CAPS textbooks
Aanlyn bestelling van KABV-handboeke vir graad 1 tot 12
Ifasilithi yokwenza i-odolo ngekhompyutha ukulungiselela uku-odola iincwadi zezifundo ze-CAPS kumaBakala 1 ukuya ku-12
Attachment(s): Addendum 1
0002 Online system for Grades R to 9 workbooks for 2023
Aanlyn stelsel vir graad R- tot 9-werkboeke vir 2023
Isistim esebenza ngekhompyutha yeencwadi zomsebenzi zamaBakala R ukuya ku-9 ukulungiselela u-2023
0001 Three-year contract (Contract B/WCED 3008/22) for the supply and delivery of A4 white copy paper
Driejaarkontrak (Kontrak B/WCED 3008/22) vir die verskaffing en aflewering van wit A4-papier
Imvumelwano yeminyaka emithathu (Contract B/WCED 3008/22) yokuthengwa nokusiwa kwephepha elimhlophe eliyi-A4

Knowledge and Information Management Minutes (DKM)

0006 ITOPSCOM meeting schedule
Rooster vir ITOPSCOM-vergadering
shedyuli yeentlanganiso ze-ITOPSCOM
Attachment(s): Annexure A
0005 2023 Western Cape Education Department (WCED) Annual School Survey (ASS) for public and independent special schools
Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) se Jaarlikse Skoolopname (JSO) vir 2023 by openbare en onafhanklike spesiale skole
ISaveyi yeZikolo yaQho ngoNyaka (Annual School Survey (ASS)) yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) yowama-2023 yezikolo zikarhulumente neyezikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa ezizimeleyo
0004 2023 SNAP Survey for public and independent special schools
Kitsopname vir openbare en onafhanklike spesiale skole in 2023
ISaveyi ye-SNAP yezikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa yango-2023
0003 2023 Western Cape Education Department (WCED) Annual School Survey (ASS) for ordinary public and independent schools
Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) se Jaarlikse Skoolopname (JSO) vir gewone openbare en onafhanklike skole in 2023
ISaveyi yeZikolo yaQho ngoNyaka (Annual School Survey (ASS)) yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) yowama-2023 yezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nezikolo ezizimeleyo
0002 2023 Western Cape Education Department (WCED) Annual School Survey (ASS) for public and independent Early Childhood Development (ECD) centres
Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) se Jaarlikse Skoolopname (JSO) vir openbare en onafhanklike Vroeëkindontwikkeling- (VKO-) sentrums in 2023
ISaveyi yeZikolo yaQho ngoNyaka (Annual School Survey (ASS)) ka-2023 yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) ngo-2023 kwizikolo zikarhulumente nakumaziko azimeleyo e-Early Childhood Development (ECD))
0001 2023 Western Cape Education Department (WCED) SNAP survey for ordinary public and independent schools
Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) se kitsopname vir gewone openbare en onafhanklike skole in 2023
ISaveyi eQuphayo (SNAP Survey) yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) yango-2023 yezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nezikolo ezizimeleyo

Research Minutes (DRS)

0002 2023 Western Cape Education Department systemic tests in independent schools
Wes-Kaapse Onderwysdepartement se sistemiese toetse in onafhanklike skole in 2023
IiMvavanyo zeNkqubo yeMfundo zeSebe leMfundo leNtshona Koloni zangowama-2023 kwizikolo ezizimeleyo
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0001 Release of the 2022 WCED Systemic Test Results for Grades 3, 6 and 9
Vrystelling van die uitslae van die 2022 WKOD sistemiese toetse vir graad 3, 6 en 9
Ukukhutshwa kweziphumo zeeMvavanyo zeNkqubo yeMfundo yeSebe iWCED zango- 2022 kumaBakala 3, 6 no-9

Branch: Curriculum and Assessment Management Minutes (B-CM)

0001 Implementation of the 2023 Programme of Assessment in public schools across the General Education and Training band (Grades 1−9)
Inwerkingstelling van 2023 se assesseringsprogram in openbare skole dwarsdeur die Algemene Onderwys-en-Opleidingsband (Graad 1 tot 9)
Ukuphunyezwa kweProgram yoVavanyo yango-2023 kwizikolo eziqhelekileyo kwicandelo i-General Education and Training band (AmaBakala 1 ukuya ku-9)
Attachment(s): Annexure A

Assessment Management Minutes (DAM)

0020 Common findings during the 2023 provincial moderation of School−based Assessment in Grade 12
Algemene bevindinge tydens 2023 se provinsiale moderering van skoolgebaseerde assessering in graad 12
Iziphumo ezixhaphakileyo ekumodareyithweni kweeMvavanyo eziQhubekela eSikolweni (School Based Assessment) (SBA) kwiphondo kwiBakala 12 kwiphondo
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A
0019 Assessment management time frames for 2024
Tydraamwerke vir assesseringsbestuur in 2024
Imihla namaxesha amiselweyo olawulo lovavanyo kowama-2024
0018 Procedures and guidelines for the November 2023 National Senior Certificate final practical examinations for Computer Applications Technology (CAT) and Information Technology (IT)
Prosedures en riglyne vir die finale praktiese eksamens vir Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) en Inligtingstegnologie (IT) vir die Nasionale Senior Sertifikaat in November 2023
Iinkqubo nezikhokelo zeemviwo zokugqibela zepraktikhali ze-Computer Applications Technology (CAT) ne-Information Technology (IT) zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke ngoNovemba 2023
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Bylae B
0017 Procedures to prevent irregularities and clarification of process to be followed when reporting irregularities, complaints and incidents during the conduct of the National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations
Prosedures om onreëlmatighede te voorkom en uiteensetting van die proses wat gevolg moet word wanneer onreëlmatighede, klagtes en voorvalle tydens die afneem van die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamens aangemeld word
Iinkqubo zokuthintela izitenxo nengcaciso ngenkqubo emayilandelwe xa kunikwa ingxelo ngezitenxo, izikhalazo nezehlo ngethuba lokuqhutywa kweemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethik seMatriki (SC)
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C
0016 Release of markers for marking of the November 2023 National Senior Certificate examinations
Vrystelling van nasieners vir die nasien van die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in November 2023
Ukukhululwa kwamagosa amakishayo ukulungiselala ukumakishwa kweemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zangoNovemba 2023
0015 Participation in the signing of a pledge and commitment agreement related to the writing of the 2023 National Senior Certificate examinations
Deelname aan die ondertekening van ʼn belofte en verbintenisooreenkoms met betrekking tot die skryf van die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen vir 2023
Ukuthatha inxaxheba ekusayineni isithembiso (pledge) nemvumelwano yokuzibophelela enxulumene nokubhalwa kweemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke ngowama-2022
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A | Annexure B | Annexure C
0014 Administration of the writing of the supplementary Common Assessment Task for Grade 12 Life Orientation in 2023
Administrasie vir die afneem van die aanvullende Algemene Assesseringstaak vir graad 12-Lewensoriëntering in 2023
Ulawulo lokubhalwa koMsebenzi woVavanyo okuMgangatho ofanayo (Common Assessment Task) wokuxabangela kwiSifundo soLwazi ngezoBomi (Life Orientation (LO)) kwiBakala 12 ngowama-2023
0013 November 2023 National Senior Certificate (NSC) examinations: Completion of School-based Assessment (SBA), Practical Assessment Task (PAT) and Language Oral subject record sheets and mark sheets
November 2023 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) eksamen: Voltooiing van vakrekordblaaie en punteblaaie vir Skoolgebaseerde Assesserings (SGA’s), Praktiese Assesseringstake (PAT’s) en Taal-mondelinge
IiMviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (National Senior Certificate) (NSC) zangoNovemba 2023: Ukuzaliswa kweerekhodishithi neemakhishithi zezifundo ze-School-based Assessment (SBA), eze-Practical Assessment Tasks (PATs) neze-Orali yoLwimi (Language Oral)
Attachment(s): Annexure A
0012 Administration of the Common Assessment Task (CAT) for Grade 12 Life Orientation (LO) in 2023
Administrasie van die Algemene Assesseringstaak (AAT) vir graad 12 Lewensoriëntering (LO) in 2023
Ukulawulwa koMsebenzi woVavanyo okuMgangatho oFanayo (Common Assessment Task (CAT)) kwiSifundo soLwazi ngezoBomi (Life Orientation (LO)) kwiBakala 12 ngo-2023
0011 Risk management for the National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations - October/November 2023 and May/June 2024
Risikobestuur vir die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-), en Senior Sertifikaat-(SS-) eksamens in Oktober/November 2023 en Mei/Junie 2024
Ukulawulwa kwemiba engayingxaki kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (National Senior Certificate (NSC)) nezeSatifikethi seMatriki (Senior Certificate (SC)) zango-Oktobha/Novemba nezangoMeyi/Juni 2024
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D
0010 November 2023 National Senior Certificate examinations: Procedures and guidelines for the conduct of the final practical examinations for Design and Visual Arts
Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in November 2023: Prosedures en riglyne vir die afneem van die finale praktiese eksamens vir Ontwerp en Visuele Kunste
Iimviwo zangoNovemba 2023 zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke: Iinkqubo nesikhokelo sokuqhutywa kweemviwo zepraktikhali zokugqibela kwizifundo ze-Design ne-Visual Arts
0009 Guidelines for the administration of the Practical Assessment Task for Tourism for the 2023 National Senior Certificate examinations
Riglyne vir die administrasie van die Praktiese Assesseringstaak vir Toerisme tydens die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in 2023
ISikhokelo sokulawulwa kweMisebenzi yoVavanyo lwePraktikhali yeSifundo se-Tourism (Practical Assessment Task for Tourism) kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zango-2023
0008 Invitation to apply for the position of monitor for the 2023/2024 National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations
Uitnodiging om aansoek te doen vir die pos as monitor vir 2023/2024 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamens
Kucelwa izicelo zesithuba sokuba ligosa elingumakhi-mkhanya (monitor) kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC) zangowama-2023/2024
0007 Revised subject weightings relating to the Programme of Assessment (POA) for the Further Education and Training (FET) band, Grades 10-12
Hersiene gewigsbepalings vir vakke met betrekking tot die assesseringsprogram (POA) vir die Verdere Onderwys- en Opleiding- (VOO-) band, Graad 10 tot 12
Imilinganiselo yamanqaku ezifundo ehlaziyiweyo emalunga neProgram yoVavanyo (Programme of Assessment (POA)) kwisigaba se-Further Education and Training (FET) band, kumaBakala 10-12
Attachment(s): Annexure A
0006 Distribution of Grade 12 Diagnostic Report on Learner Performance: 2022 National Senior Certificate (NSC) Examinations
Verspreiding van die Graad 12 Diagnostiese Verslag oor Leerderprestasie: 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) eksamen
Ukusiwa kweNgxelo engokuQwalasela iiNgxaki kwiNdlela aBafundi abaqhube ngayo kwiBakala 12 kwiiMviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zango-2022
0005 Updated School-based Assessment requirements for the Non-Official Languages
Bygewerkte skoolgebaseerde assesseringsvereistes vir die nie-amptelike tale
Iimfuno ezimiselweyo ezihlaziyiweyo zeeMvavanyo eziQhubekela eSikolweni (School-based Assessment (SBA)) zeeLwimi ezingezozasebuRhulumenteni
Attachment(s): Annexure A
0004 Applications for positions of internal moderators, chief markers, deputy chief markers, senior markers and markers for the November 2023 National Senior Certificate, June 2024 National Senior Certificate and the June 2024 Senior Certificate examinations
Aansoeke om betrekkings as interne moderators, hoofnasieners, adjunkhoofnasieners, senior nasieners en nasieners vir November 2023 se Nasionale Senior Sertifikaat-, Junie 2024 se Nasionale Senior Sertifikaat- en Junie 2024 se Senior Sertifikaat-eksamens
Kucelwa izicelo zezithuba zeemodareyitha zangaphakathi, zabamakishi abaziintloko, zamasekela-bamakishi abaziintloko, zabamakishi abakhulu nabamakishi, kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zangoNovemba 2023 nezeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zangoJuni 2024 nakwiimviwo zeSatifikethi seMatriki (SC) zangoJuni 2024
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | | Annexure C | Annexure D | Bylae A | Bylae B | IsiHlomelo A | IsiHlomelo B
0003 Practical Assessment Tasks for the 2023 National Senior Certificate examinations
Praktiese Assesseringstake vir die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in 2023
IMisebenzi yoVavanyo lwePrakthikhali yeemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke ngo-2023
0002 Management and administration of requests for subject changes and corrections for Grades 10–12
Die bestuur en administrasie van versoeke vir vakveranderinge en regstellings vir graad 10 tot 12
Ukuphathwa nokulawulwa kwezicelo zotshintsho lwezifundo nezezilungiso zamaBakala 10–12
Attachment(s): Addendum A | Addendum B | Bylae A | Bylae B | IsiHlomelo A | IsiHlomelo B
0001 Revised weightings of School-based Assessment and examinations (Grades R-12)
Hersiene gewigsbepalings van skoolgebaseerde assessering en eksamens (Graad R tot 12)
Imilinganiselo yamanqaku ehlaziyiweyo ye-School-Based Assessments neyeemviwo (amaBakala R-12)

Cape Teaching and Leadership Institute Minutes (CTLI)

0006

Celebrating International School Library Month (ISLM)
Viering van Internasionale Skoolbiblioteekmaand (ISBM)
Ukubhiyozela iNyanga yeLayibrari yeSikolo kuMazwe ngaMazwe (International School Library Month (ISLM))
Attachment(s):
Annexures: CRITERIA FOR COMPETITION | Permission for publication ENG | Library Comp Poster-Final-23 Eng
Bylae: KRITERIA VIR KOMPETISIE | Permission for publication AFR | Library Comp Poster-Final-23 Afr
IsiHlomelo: IIKHRAYITHERIYA ZOKULUNGISELELA UKHUPHISWANO | Permission for publication XHO | Library Comp Poster-Final-23 Xho

0005 Invitation: Training for WCED school management staff and teachers
Uitnodiging: Opleiding vir WKOD-skoolbestuurpersoneel en onderwysers
Isimemo: Uqeqesho lwabasebenzi bezolawulo nootitshala beSebe i-WCED
Attachment(s): Annexure A
0004 2023 National Teaching Awards
Die Nasionale Onderwystoekennings vir 2023
AmaBhaso okuWonga ooTitshala kaZwelonke ango-2023
Attachment(s): NTA Nomination Guide 2023 | Nomination submission process
0003 Teacher development courses and webinars to be offered at the Cape Teaching and Leadership Institute in Terms 2 and 3 (2023) and Term 1 (2024)
Kursusse en webinare vir onderwyserontwikkeling wat in Kwartaal 2 en 3 (2023) en Kwartaal 1 (2024) by die Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut aangebied sal word
Iikhosi neewebhina zophuhliso lwezakhono zootitshala eziya kwenziwa e-Cape Teaching and Leadership Institute ngo-2023 nakwiKota yeSikolo 1 (2024)
Attachment(s): Annexure A.1 | Annexure B
0002 Financial assistance for postgraduate studies for educators for the 2023 academic year
Finansiële bystand vir opvoeders wat gedurende die 2023-akademiese jaar nagraadse studies wil doen
Inkxaso-mali eyenzelwe izifundo zasemva kwesidanga semfundo sokuqala (postgraduate studies) yootitshala abasenkonzweni ukwenzela unyaka wokufunda wawama-2023
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C
0001 2023 Bursaries for Continuing Professional Development of in-service teachers
2023-beurse vir Voortgesette Professionele Ontwikkeling van onderwysers in diens
Iibhasari ezingoPhuhliso lweZakhono zooTitshala (Continuing Professional Development) zootitshala abasenkonzweni zangowama-2023
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C

Curriculum FET Minutes (DCF)

0004 Extension for the piloting of the vocationally oriented curriculum in the approved ordinary public schools and the full implementation in approved Schools of Skill
Verlenging van die proefprogram betreffende die implementering van die beroepsgerigte kurrikulum in die goedgekeurde gewone openbare skole en die volledige implementering in goedgekeurde vaardigheidskole
Ukwandiswa kwethuba lokulingwa kwekharityhulam egxila kumakhondo omsebenzi owuqeqeshelweyo kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo ezivunyiweyo nokuphunyezwa kwayo kwiZikolo zeZakhono
Attachment(s): Annexure A
0003 Western Cape Essay Writing Bursary Competition for Grade 11 learners offering Economics, Accounting and Mathematics (2023/24)
Wes-Kaapse opstelbeurskompetisie vir graad 11-leerders wat Ekonomie, Rekeningkunde en Wiskunde neem (2023/24)
Ukhuphiswano lokubhala isincoko i-Western Cape Essay Writing Bursary Competition olwenzelwa abafundi bebanga 11 abenza i-Economics, i-Accounting neMathematics (ngo-2023/24)
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Bylae A | IsiHlomelo A
0002 Tips for Success Booklets to 2023 National Senior Certificate Candidates
Wenke vir Sukses-boekies vir Nasionale Senior Sertifikaat-kandidate in 2023
IiNcwadana zee-Tips for Success eziya kuBaviwa beSatifikethi seMatriki sikaZwelonke bango-2023
0001 Support for FET learners during 2023 via telematics platform and live streaming
Ondersteuning vir VOO-leerders in 2023 via telematiese platform en regstreekse uitsending
Inkxaso enikwa abafundi beFET ngo-2023 kusetyenziswa i-telematics platform nosasazo ngqo (live streaming) lwezifundo
Attachment(s): Annexure A

Curriculum GET Minutes (DCG)

0012 Managing the appointment of Life Skills and Life Orientation teachers
Bestuur van aanstelling van onderwysers vir Lewensvaardighede en Lewensoriëntering
Ukulawulwa kokuqeshwa kootitshala beSifundo se-Life Skills nese-Life Orientation
0011 Suggested bridging strategy for learners from Grade 3 to Grade 4
Voorgestelde oorbruggingstrategie vir leerders wat van graad 3 na graad 4 vorder
Isicwangciso esicetywayo sokunceda abafundi beBakala 3 badlulele kwiBakala 4
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A
0010 Roll out of a structured Afrikaans Home Language Literacy Programme based on the Science of Reading in the Foundation Phase
Bekendstelling van ’n gestruktureerde geletterdheidsprogram in Afrikaans Huistaal wat op die wetenskap van leer in die Grondslagfase gebaseer is
Ukuqaliswa kweProgram ecwangcisiweyo yoLwazi loKubhala noKufunda yesi-Afrikansi uLwimi lweeNkobe esekelwe kuBuchule boKufunda neMiba eNxulumene noko kwiSigaba esiSiseko
0009 Rollout of a structured English Home Language Literacy Programme based on the Science of Reading in Foundation Phase
Bekendstelling van ’n gestruktureerde geletterdheidsprogram in Engels Huistaal wat op die wetenskap van lees in die Grondslagfase gebaseer is
Ukuqaliswa kweProgram ecwangcisiweyo yoLwazi loKubhala noKufunda yesiNgesi uLwimi lweeNkobe esekelwe kuBuchule boKufunda neMiba eNxulumene noko kwiSigaba esiSiseko
0008 Roll out of a structured Xhosa Home Language Literacy Programme based on the Science of Reading in the Foundation Phase
Bekendstelling van ʼn gestruktureerde geletterdheidsprogram in Xhosa Huistaal wat op die wetenskap van lees in die Grondslagfase gebaseer is
Ukuqaliswa kweProgram ecwangcisiweyo yoLwazi loKubhala noKufunda yesiXhosa uLwimi lweeNkobe esekelwe kuBuchule boKufunda neMiba eNxulumene noko kwiSigaba esiSiseko
0007 Notice of the implementation of the Entrepreneurship, Employability and Education (E³) programme in Economic Management Sciences project in Grade 7 in Term 3
Kennisgewing oor die implementering van die Program vir Entrepreneurskap, Indiensneembaarheid en Onderwys () in die graad 7-projek vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in Kwartaal 3
Isaziso sokuphunyezwa kweprogram i-Entrepreneurship, Employability and Education (E³) yeprojekthi yeSifundo i-Economic Management Sciences seBakala 7 kwiKota 3
0006 Managing Learning and Teaching Support Material in Foundation Phase classrooms
Die bestuur van leer- en onderrigondersteuningsmateriaal in die Grondslagfase se klaskamers
Ukulawulwa kweZibonelelo ezincedisa uKufunda nokuFundisa kwiiklasi zeSigaba esiSiseko
0005 Call to register Grades 4–9 learners for the 2023 Natural Sciences, Grades 10-11 for the Life and Physical Sciences Olympiads and Grade 7 learners for the Astroquiz Competition
Uitnodiging om graad 4- tot 9-leerders vir die Natuurwetenskappe-olimpiade, graad 10- tot 11-leerders vir die Lewenswetenskappe-olimpiade en Fisiese Wetenskappe-olimpiade en graad 7-leerders vir die AstroQuiz-kompetisie te registreer
Kucelwa abafundi bamaBakala 4 ukuya ku-9 babhalisele uKhuphiswano i-2023, olwe-Natural Science Olympiad kumaBakala 10 ukuya ku-11 lwe-Life and Physical Sciences nolwe-Astroquiz Competition lwabafundi beBakala 7
0004 Benchmarks for Early Grade Reading Assessment in the Foundation Phase
ergelykingstandaarde vir vroeëgraad-leesassessering (Early Grade Reading Assessment (EGRA)) in die Grondslagfase
Imilinganiselo yothelekiso (benchmarks) yoHlolo loKufunda kumaBakala aBasaqalayo (Early Grade Reading Assessment) kwisiGaba esiSiseko
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Annexure E | Annexure F | Annexure G
0003 Managing learning losses – strengthening Language and Mathematics learning in the Foundation Phase
Die bestuur van leerverliese – versterk die leer van Taal en Wiskunde in die Grondslagfase
Ukulawulwa kwexesha lokufunda ekuphulukenwe nalo – ukomelezwa kokufundwa koLwimi neMathematika kwiSigaba esiSiseko
Attachment(s): Annexure A
0002 Notice of Economic Management Sciences teacher professional development workshop for Grade 7 teachers
Kennisgewing van werksessies vir professionele ontwikkeling van graad 7-onderwysers wat Ekonomiese en Bestuurswetenskappe onderrig
Isaziso ngomasifundisane wophuhliso lwezakhono zootitshala beBakala 7 kwisifundo se-Economic Management Sciences
0001 South African Mathematics Challenge for Grades 4 to 7 and South African Mathematics Olympiad for Grades 8 to 12
Suid-Afrikaanse Wiskunde-uitdaging vir graad 4 tot 7 en Suid-Afrikaanse Wiskunde Olimpiade vir graad 8 tot 12
UKhuphiswano lwe-South African Mathematics Challenge lwamaBakala 4-7 kunye ne-South African Mathematics Olympiad yamaBakala 8 ukuya ku-12
Attachment(s): 2023 Entry form

Curriculum GET & FET Minutes (DCG&DCF)

0001 Back on Track programme to strenghten Languages and Mathematics in Grades 4, 7, 8, 10 and 12
Die program, Kom op koers, om Tale en Wiskunde in graad 4, 7, 8, 10 en 12 te versterk
IProgram yokuBuyisela iMeko kwezeMfundo kweyeSiqhelo (Back on Track programme) ukomeleza iiLwimi neMathematika kumaBakala 4, 7, 8, 10 nele-12

eLearning Minutes (DEL)

0003 National Senior Certificate bank of interactive questions and answers
Interaktiewe vraag-en-antwoord-databasis vir die Nasionale Senior Sertifikaat
Ibhanki enguvimba wedatha yeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke yesisti yekhompyutha yemibuzo neempendulo
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D
0002 Introduction of the Directorate: eLearning Teacher Professional Development Programme (DEL TPD)
Bekendstelling van die Direktoraat: e-Leer se professionele ontwikkelingsprogram vir onderwysers (DEL TPD)
Ukuqaliswa kweProgram yoPhuhliso lwezaKhono zooTitshala yeCandelo le-eLearning (DEL TPD)
Attachment(s): Annexure A
0001 Second iteration of the Information and Communication Technology Adoption Strategy: a self-paced, online learning course for School Management Teams, teachers of all public schools and education officials
Tweede vrystelling van die Inligting- en Kommunikasietegnologie-aanvaardingstrategie (Information and Technology Adoption Strategy): ’n Aanlynleerkursus vir skoolbestuurspanne, onderwysers van alle openbare skole en onderwysamptenare wat teen individue se eie tempo voltooi word
Ukuqaliswa kwesibini kwenkqubo yophinda-phindo ye-Information and Communication Technology Adoption Strategy: ikhosi yekhompyutha ngexesha lakho yeeKomiti zoLawulo zeZikolo nootitshala bazo zonke izikolo zikarhulumente namagosa emfundo

Examinations Administration Minutes (DEA)

0011 Final collection “sweep” of the November 2023 National Senior Certificate examination answer scripts and examination materials
Finale afhaal en “opruiming” van antwoordskrifte en eksamenmateriaal vir November 2023 se Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen
Ukuthathwa kokugqibela (“final collection sweep”) kwazo zonke izikriphthi zeempendulo zoviwo nemathiriyeli yeemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zangoNovemba 2023
Attachment(s): Annexure A
0013 Procedures for the administration of the Music Paper 2 (P2) (Comprehension) October/November 2023 National Senior Certificate examination
Prosedures vir die bestuur van Musiek Vraestel 2 (P2) (Begrip) tydens die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in Oktober/November 2023
Imigaqo yolawulo lwePhepha 2 loMculo (Music Paper 2 (P2)) (Comprehension) kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zango-Oktobha/Novemba 2023
0012 Release of the November 2023 National Senior Certificate (NSC) examination results
Die vrystelling van November 2023 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) eksamenuitslae
Ukukhutshwa kweziphumo zeemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zangoNovemba 2023
Attachment(s): Annexure A
0011 NSC and SC examinations 2023/24 – Compulsory training for all principals/centre managers, chief invigilators, senior invigilators, invigilators, resident and roving monitors and district officials involved in the conduct, administration and management of the examinations
2023/24 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamens – Verpligte opleiding vir alle prinsipale/sentrumbestuurders, hoofopsieners, senior opsieners, opsieners, nie-reisende en reisende monitors en distriksamptenare wat by die afneem, administrasie en bestuur van die eksamens betrokke is
Iimviwo ze-NSC neze-SC zango-2023/24 – Uqeqesho olunyanzelekileyo lwazo zonke iinqununu/abaphathi bamaziko okubhalela iimviwo, abagadi babaviwa abaziintloko, abagadi babaviwa abaneqhuzu, abaphathi babaviwa, ababeki-liso abakumaziko nababeki-liso abakumaziko nabajikeleza phakathi kwamaziko (resident and roving monitors) kunye namagosa ezithili; abathatha inxaxheba ekuqhutyweni, ekulawulweni nasekuphathweni kweemviwo
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0010 Return of unclaimed National Senior Certificate certificates
Teruggawe van onopgeëiste sertifikate vir die Nasionale Senior Sertifikaat
Ukubuyiselwa kweezatifikethi zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) ezingabangwanga
Attachment(s): Clearance Certifocate
0009 Audit of public and independent examination centres offering the 2023 National Senior Certificate/Senior Certificate examinations
Oudit van openbare en onafhanklike eksamensentrums wat die Nasionale Senior Sertifikaat-/Senior Sertifikaat-eksamens in 2023 aanbied
Ukuhlolwa kwamaziko okubhalela iimviwo karhulumente nazimeleyo ekuya kubhalelwa kuwo iimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke/zeSatifikethi seMatriki ngo-2023
0008 Procedures for the administration of the Music Paper 2 (P2) (Comprehension) May/June 2023 National Senior Certificate (NSC)/Senior Certificate (SC) examination
Prosedures vir die bestuur van Musiek Vraestel 2 (P2) (Begrip) gedurende die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-)/Senior Sertifikaat- (SS-) eksamen in Mei/Junie 2023
Imigaqo yolawulo lwePhepha 2 loMculo (Music Paper 2 (P2)) (Comprehension) kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC)/zeSatifikethi seMatriki (SC) zangoMeyi/Juni 2023
0007 Appointment of invigilators for the November 2023 National Senior Certificate (NSC) and June 2024 NSC/Senior Certificate (SC) examinations
Aanstelling van opsieners vir November 2023 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) eksamen en Junie 2024 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat-(SS-) eksamens
Ukuqeshwa kwabagadi babaviwa ukwenzela iimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zangoNovemba 2023, nezeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) neSatifikethi seMatriki (SC) zangoJuni 2024
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Annexure E | Annexure F | Annexure G | Bylae B | Bylae E | Bylae G
0003 Distribution and use of the electronic GLAM keys during the May/June 2023 National Senior Certificate and Senior Certificate examinations
Verspreiding en gebruik van die elektroniese GLAM-sleutels gedurende die Nasionale Senior Sertifikaat- en Senior Sertifikaat-eksamens in Mei/Junie 2023
Ukuhanjiswa nokusetyenziswa kwe-electronic GLAM keys ngethuba leemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC) zangoMeyi/Juni 2023
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Bylae A | Bylae B | Bylae C | Bylae D | IsiHlomelo A | IsiHlomelo B | IsiHlomelo C | IsiHlomelo D
0002 Appointment of invigilators for the June 2023 National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations
Aanstelling van opsieners vir Junie 2023 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamens
Ukuqeshwa kwabagadi babaviwa ukwenzela iimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC) zangoJuni 2023
Attachment(s): Checklist for Invigilator Nomination Forms | Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Annexure E | Annexure F | Annexure G | Bylae B | Bylae E | Bylae G
0001 Verification of Grade 12 learner registration information on CEMIS for the National Senior Certificate (NSC) examination
Verifikasie van graad 12-leerders se registrasie-inligting op SOBIS vir die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) eksamen
Ukungqinisiswa kwengcaciso yabafundi beBakala 12 abakwi-CEMIS ukulungiselela uViwo lweSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC)
Attachment(s): Annexure A

Specialised Education Minutes (DSE)

0001 Measles vaccination campaign and other health services
Inentingsveldtog teen masels en ander gesondheidsdienste
Iphulo lokugonyelwa imasisi nezinye iinkonzo zempilo

Institution Development and Coordination Minutes (IDC)

0004 Election of new Provincial Principals’ Forum members in January 2024
Verkiesing van nuwe lede vir die Provinsiale Prinsipaalsforum (PPF) in Januarie 2024
Ukunyulwa kwamalungu amatsha eForam yeeNqununu zePhondo ngoJanuwari 2024
Attachment(s): Annexure A
0003 Die Burger Youth Leadership Conference: 10–14 December 2023
Die Burger Jeugleierskapskonferensie van 10 tot 14 Desember 2023
INkomfa i-Die Burger Youth Leadership Conference yange-10 ukuya kowe-14 Disemba 2023
0002 Invitation to schools to apply for blue heritage plaques in 2023
Uitnodiging aan skole om in 2023 aansoek te doen om blou gedenkplate
Kucelwa izikolo ukuba zenze isicelo sokufumana amacwecwe ezikhumbuzo zemveli ii-blue heritage plaques ngo-2023
Attachment(s): Annexure A
0001 Protocol for the appointment of curator/caretaker principals
Protokol vir die aanstelling van kurator-prinsipale
Imigaqo yokuqeshwa kweenqununu ezigcina izikolo (curator/caretaker principals)

Institutional Management Minutes and Governance (IMGP)

0004

Recording ad hoc transfer payments to schools
Optekening van ad hoc-oordragbetalings aan skole
Ukurekhoda iintlawulo ezenziwa ngomatshini zokukhawulelana nemeko yethutyana (ad hoc transfer payments) eziya ezikolweni

0003

Applications for the use, consumption and selling of alcoholic liquor on school premises or at school activities in the Western Cape Province
Aansoeke vir die gebruik, verbruik en verkoop van alkoholiese drank op skoolpersele of by skoolaktiwiteite in die Wes-Kaap
Izicelo zokusetyenziswa, ukuselwa nokuthengiswa kotywala obunxilisayo kumasango esikolo okanye kwimisebenzi yesikolo kwiPhondo leNtshona Koloni

0002

School terms and public holidays for 2025
Skoolkwartale en openbare vakansiedae vir 2025
Iikota zesikolo neeholide zikawonke-wonke zango-2025

0001

School terms and public holidays for 2024
Skoolkwartale en openbare vakansiedae vir 2024
Iikota zesikolo neeholide zikawonke-wonke zango-2024

DSE: National School Nutrition Programme Minute (NSNP)

0001 Audit findings for National School Nutrition Programme (NSNP) for 2022/2023
Bevindinge van die oudit rakende die Nasionale Skoolvoedingsprogram (NSVP) vir 2022/23
Iziphumo zokuphicothwa kweencwadi kwiProgram ye-National School Nutrition Programme (NSNP) ukwenzela owama-2022/23

Financial Accounting Minutes (DFA)

0003 Delegation of powers in terms of section 44 of the Public Finance Management Act, 1999 (Act 1 of 1999)
Oordrag van bevoegdhede ingevolge artikel 44 van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999)
Ukudluliswa kwamagunya ngokwecandelo 44 loMthetho woLawulo lweMali kaRhulumente, 1999 (uMthetho 1 ka-1999) (Public Finance Management Act, 1999 (Act 1 of 1999))
Attachment(s): Delegation of Powers 2023 | Assignment of Responsibilities 2023
0002 Inputs for the compilation of financial statements for the 2022/23 financial year
Insette vir die saamstel van finansiële state vir die 2022/23-boekjaar
Amagalelo (Inputs) ukwenzela ukuqulunqwa kweengxelo-mali zonyaka-mali ka-2022/23
Attachment(s): AFS Input Control List
0001 Basic Accounting System (BAS) – Closing procedures for the 2022/23 financial year
Basiese Rekeningkundige Stelsel (BRS) – Sluitingsprosedures vir die 2022/23-boekjaar
INkqubo yoLawulo lweMicimbi yezeMali (Basic Accounting System (BAS)) - Iinkqubo zokuvalwa kweencwadi zonyaka-mali ka-2022/23

Management Accounting Minutes (DMA)

0002 Additional information required in terms of section 18A(2)(a)(VII) of the Income Tax Act
Bykomende inligting wat ingevolge artikel 18A(2)(a)(vii) van die Inkomstebelastingwet vereis word
Iinkcukacha ezongezelelweyo ezifunekayo ngokwesiqendu 18A(2)(a)(VII) soMthetho weRhafu yeNgeniso
Attachment(s): Annexure A and B | Bylae A en B
0001 National quintile classification and fee status appeals
Nasionale kwintielklassifikasie en appèlle teen skoolgeldstatus
Ukwahlulwa kwezikolo ngokwamanqanaba entlupheko kazwelonke nezicelo zezibheno ngobume (status) beefizi

Procurement Management Minutes (DPM)

0001 Western Cape Education Department (WCED) Bid Committee meeting dates for 2024
Vergaderdatums vir 2024 van die Bodkomitee van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD)
Imihla yeentlanganiso zeKomiti yoKhuphiswano ngamaXabiso yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (iSebe i-WCED) ngo-2024

Strategic People Management Minutes (HRM)

0015 Signing of job descriptions (JDs) by school-based educators, therapists, counsellors, psychologists and Chief Education therapists/counsellors
Ondertekening van posbeskrywings deur skoolgebaseerde opvoeders, terapeute, beraders, sielkundiges en hoofonderwysterapeute/-beraders
Ukusayinwa kweenkcazo zomsebenzi (JDs) ngootitshala abasezikolweni, ziitheraphisti, ngabacebisi abajongene neengxaki zabantu nemiba echaphazela ingqondo (counsellors), ziisayikholojisti naziitheraphisti/nangabacebisi abajongene neengxaki zabantu nemiba echaphazela ingqondo abaziiNgcali zeMfundo eziziiNtloko
Attachment(s): Annexure A2 | Annexure A3 | Annexure A4 | Annexure A5 | Annexure A6 | Annexure A7 | Annexure A9
0014 Strengthening implementation of the Quality Management System to monitor school infrastructure
Verbeter die implementering van die Gehaltebeheerstelsel vir die monitering van skoolinfrastruktuur
Ukomeleza ukuphunyezwa kweNkqubo yoLawulo loMgangatho ukubeka esweni iziseko zophuhliso zezikolo
Attachment(s): Annexure
0013 Importance of sound performance management
Belangrikheid van behoorlike prestasiebestuur
Ukubaluleka kolawulo lwentsebenzo esemgangathweni
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0012 Agreement on Recognition of Improved Qualifications (RIQ) process for employees appointed in terms of the Public Service Act
Erkenning van Verbeterde Kwalifikasies (EVK-) proses vir werknemers wat ingevolge die Staatsdienswet aangestel is
Imvumelwano malunga nenkqubo yoKuqatshelwa kokuPhuculwa koMgangatho waMabanga eMfundo (Recognition of Improved Qualifications (RIQ)) kubaqeshwa abaqeshwe ngokoMthetho weNkonzo kaRhulumente
Attachment(s): RIQ Application Form 2023
0011 Bursary scheme for public service employees for part-time studies during the 2024 academic year
Beursskema vir staatsdienswerknemers vir deeltydse studies gedurende die 2024-akademiese jaar
Iskim seebhasari zokufunda sabaqeshwa benkonzo karhulumente zokufunda ngokungesosigxina kunyaka wokufunda wama-2024
0010 Importance of sound performance management
Belangrikheid van behoorlike prestasiebestuur
Ukubaluleka kolawulo lwentsebenzo esemgangathweni
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0009 Dissemination of Code of Conduct and Public Service Regulations
Verspreiding van die gedragskode en Staatsdiensregulasies
Ukuhanjiswa koMgaqo wokuZiphatha (Code of Conduct) neMimiselo yeNkonzo kaRhulumente (Public Service Regulations)
Attachment(s): Code of Conduct for Public Service | Public Service Regulations
0008 District-based Funza Lushaka bursaries for students in the Western Cape for 2024
Distriksgebaseerde Funza Lushaka-beurse vir studente in die Wes-Kaap vir 2024
Iibhasari ze-Funza Lushaka ezifumaneka ngokwezithili zabafundi abaseNtshona Koloni ukulungiselela u-2024
0007 Designated employees to disclose their financial interests and the availability of the eDisclosure system on the internet
Bekendmaking van aangewese werknemers se finansiële belange en die beskikbaarheid van die eDisclosure-stelsel op die internet
Abaqeshwa abatyunjiweyo mabakuxele ukuchaphazeleka kwabo kwimicimbi yezemali nokufumaneka kwe-eDisclosure system ku-intanethi
Attachment(s): Quick Guide for Disclosure of Financial Interest on eDisclosure
0006 Distribution of the People Management Practices System (PMPS) application form
Verspreiding van die Mensbestuurspraktykstelsel (PMPS) se aansoekvorm
Ukuhanjiswa kwefom yesicelo i-People Management Practices System (PMPS) application form
Attachment(s): PMPS Application form
0005 Implementation of Collective Agreement No.2 of 2022: The Quality Management System (QMS) for school-based education therapists, counsellors and psychologists employed in terms of the Employment of Educators Act
Implementering van Kollektiewe Ooreenkoms No. 2 van 2022: Die Gehaltebestuurstelsel (GBS) vir skoolgebaseerde opvoedkundige terapeute, beraders en sielkundiges wat ingevolge die Wet op Indiensneming van Opvoeders in diens is
Ukuphunyezwa kweSigqibo soThetha-thethwano No.2 sika-2022 (Implementation of Collective Agreement No.2 of 2022): INkqubo yoLawulo loMgangatho (QMS) eyenzelwe iitheraphisti zemfundo, abacebisi abajongene neengxaki zabantu nemiba echaphazela ingqondo (counsellors), neesayikholojisti abasezikolweni abaqeshwe ngokoMthetho wezeNgqesho yooTitshala
Attachment(s): Annexure A
0004 Employees who are directors of a public or private company conducting business with an organ of state
Werknemers wat direkteure is van ’n openbare of privaat maatskappy wat sake doen met ’n staatsinstelling
Abaqeshwa abangabalawuli benkampani karhulumente okanye yabucala abaqhuba ushishino nesebe neziko lolawulo likarhulumente
0003 The importance of educators and public servants applying for permission to perform remunerative work outside the public service
Die belangrikheid vir opvoeders en staatsamptenare om aansoek te doen vir toestemming om besoldigde werk buite die staatsdiens te verrig
Ukubaluleka kokuba ootitshala nabasebenzi benkonzo karhulumente benze isicelo semvume yokwenza umsebenzi ohlawulelwayo owenziwa ngaphandle kwenkonzo karhulumente (remunerative work outside the public service)
Attachment(s): RWOPS Application form
0002 Staff Performance Management and Development System: 2023/24
Personeelprestasiebestuur-en-ontwikkelingstelsel vir 2023/24
ISistim yoLawulo noPhuhliso lweNtsebenzo yaBasebenzi ukwenzela owama-2023/24
0001 Importance of sound performance management
Belangrikheid van behoorlike prestasiebestuur
Ukubaluleka kolawulo lwentsebenzo esemgangathweni
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo