Minutes 2019 | Western Cape Education Department

Institutional Resource Support Minutes (DIR)

0011 Three-year contract for the supply and delivery of A4 white copy paper (Contract B/WCED 2485/19) to Head Office, district offices and non-section 21 ordinary public schools for the period 02 September to 31 August 2022
Driejaarkontrak vir die verskaffing en aflewering van wit A4-kopieerpapier (Kontrak B/WKOD 2485/19) aan Hoofkantoor, distrikskantore, en nie-artikel 21 gewone openbare skole vir die tydperk 02 September tot 31 Augustus 2022
Ikhontraki yeminyaka emithathu yokunikwa nokuziswa kwamaphepha okukopa amhlophe angu-A4 (Contract B/WCED 2485/19) kwaNdlunkulu, kwii-ofisi zezithili nakwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo ezingekho phantsi kwecandelo 21 kwisithuba sexesha lowe-02 Septemba ukuya kwi-31 Agasti 2022
0010 Online system for Grades R to 9 workbooks for 2020
Aanlynstelsel vir graad R- tot 9-werkboeke vir 2020
Isistim esebenza ngekhompyutha yeencwadi zomsebenzi zamaBakala R ukuya ku–9 ukulungiselela u-2020
0009 Year three price lists for stationery (Contract B/WCED 2381/16) and cleaning materials, gardening and electrical supplies (Contract B/WCED 2382/16) for the period 01 October 2019 to 30 September 2020
Jaar drie pryslyste vir skryfbehoeftes (B/WCED 2381/16-kontrak) en skoonmaakmiddels, tuin-en elektriese voorraad (B/WCED 2382/16-kontrak) vir die tydperk 01 Oktober 2019 tot 30 September 2020
Iilisti zamaxabiso ezinto zokubhala zonyaka wesithathu (Contract B/WCED 2381/16) nezinto zokucoca, ezokusebenza egadini nezombane (Contract B/WCED 2382/16) ukulungiselela ithuba elisusela kwi-01 Oktobha 2019 ukuya kwi-30 Septemba 2020
Attachment(s): Stationery | Cleaning
0008 Written explanation for the late submission of learner transport scheme (LTS) applications for January 2020
Skriftelike verduideliking vir die laat indiening van leerdervervoerskema(LVS)-aansoeke vir Januarie 2020
Ukunika izizathu ezibhaliweyo zokungeniswa emva kwexesha kwezicelo zesikim sothutho lwabafundi (learner transport scheme) (LTS) ngoJanuwari 2020
0007 Final opportunity for all non-section 21 schools to order stationery and cleaning materials, gardening and electrical supplies online in the 2019/20 financial year
Laaste geleentheid vir alle nie-artikel 21-skole om skryfbehoeftes en skoonmaakbenodigdhede, tuin-en elektriese voorraad aanlyn vir gebruik in die 2019/20-boekjaar te bestel
Ithuba lokugqibela lazo zonke izikolo ezingekho phantsi kwecandelo 21 loku-odola ngekhompyutha (online ordering) izinto zokubhala nezokucoca, ezokusebenza egadini nezombane kunyaka-mali ka-2019/20
0006 Applications for new learner transport services for 2020 (new services and additional learners)
Aansoeke om nuwe leerdervervoerdienste vir 2020 (nuwe dienste en addisionele leerders)
Izicelo zeenkonzo ezintsha zothutho lwabafundi ukulungiselela u-2020 (ezeenkonzo ezintsha nezabafundi abongezelelweyo)
0005 Online ordering facility for Grades 1 to 12 CAPS textbooks
Aanlyn stelsel vir die bestelling van KABV-handboeke vir graad 1 tot 12
Ifasilithi yokufaka ii-odolo ngekhompyutha zeencwadi zezifundo zeCAPS zamaBakala 1 ukuya kwele-12
0004 Online ordering of stationery and cleaning materials, gardening and electrical supplies in the 2019/20 financial year for all non-section 21 schools
Aanlyn bestelling van skryfbehoeftes en skoonmaakbenodigdhede, tuin-en elektriese voorraad in die 2019/20-boekjaar vir alle nie-artikel 21 skole
Uku-odola ngekhompyutha (online ordering) izinto zokubhala nezokucoca, ezokusebenza egadini nezombane kunyaka-mali ka-2019/20 zizo zonke izikolo ezingekho phantsi kwesiqendu 21
0003 Online system for Grades R to 9 workbooks for 2019
Aanlynstelsel vir graad R-tot 9-werkboeke vir 2019
Isistim esebenza ngekhompyutha yeencwadi zomsebenzi zamaBakala Rukuya ku–9 ukulungiselela u-2019
0002 Annual verification and confirmation of learners listed on the Central  Education Management Information System (CEMIS) making use of Learner Transport Schemes (LTSs)
Jaarlikse verifikasie en bevestiging van leerders wat op die Sentrale Onderwysbestuursinligtingstelsel (SOBIS) gelys is en van Leerdervervoerskemas (LVS’s) gebruik maak
Ungqinisiso noqinisekiso lwaqhongonyaka lwabafundi abadweliswe kwi-Central Education Management Information System (CEMIS) abasebenzisa iZkim zoThutho lwaBafundi (Learner Transport Schemes) (LTSs)
0001 Basic school library training during the 2019 June and September holidays
Basiese skoolbiblioteekopleiding gedurende die 2019 Junie- en September-vakansies
Uqeqesho olusisiseko olumalunga neelayibrari zezikolo ngeholide kaJuni nekaSeptemba ngo-2019

Knowledge, Information & Record Management Systems and ICT Minutes (DKM)

0005 2019 Annual Survey for special needs education schools
2019 Jaarlikse Opname vir skole met spesiale onderwysbehoeftes
ISaveyi ka-2019 yaQho ngoNyaka yezikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa
0004 2019 WCED Annual Survey for public and independent ECD centres
2019 WKOD-jaarlikse opname vir openbare en onafhanklike VKO-sentrums
ISaveyi yeSebe iWCED yaQho ngoNyaka ka-2019 yamaziko karhulumente namaziko azimeleyo e-Early Childhood Development (ECD))
0003 2019 SNAP Survey for special needs education schools
2019 Kitsopname vir skole met spesiale onderwysbehoeftes
ISaveyi eQuphayo (SNAP Survey) ka-2019 yezikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa
0002 2019 WCED Annual Survey for ordinary public and independent schools
2019 WKOD Jaarlikse Opname vir gewone openbare en onafhanklike skole
ISaveyi yaQho ngoNyaka ka-2019 yeSebe iWCED yezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nezikolo ezizimeleyo
0001 2019 Western Cape Education Department SNAP Survey for ordinary public and independent schools
2019 Wes-Kaap Onderwysdepartement Kitsopname vir gewone openbare en onafhanklike skole
ISaveyi eQuphayo (SNAP Survey) ka-2019 yeSebe leMfundo leNtshona Koloni yezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nezikolo ezizimeleyo

Research Minutes (DRS)

0002 2019 WCED Systemic Tests in independent schools
2019 WKOD Sistemiese Toetse in onafhanklike skole
IiMvavanyo zeNkqubo yeMfundo yeWCED ngo-2019 kwizikolo ezizimeleyo
0001 Release of the 2018 WCED Systemic Test Results for Grades 3, 6 and 9
Vrystelling van die uitslae van die 2018 WKOD sistemiese toetse vir graad 3, 6 en 9
Ukukhutshwa kweziphumo zeeMvavanyo zeNkqubo yeMfundo yeSebe iWCED zango-2018 kumaBakala 3, 6 no-9

Branch: Curriculum and Assessment Management Minutes (B-CM)

0001 Die Burger Youth Leadership Conference 06−12 December 2019
Die Burger se jeugleierskapskonferensie vanaf 06 tot 12 Desember 2019
Inkomfa i-Die Burger Youth Leadership Conference ngowe-06–12 Disemba 2019

Assessment Management Minutes (DAM)

0017 Discontinuation of the Multiple Examination Opportunity (MEO) dispensation with effect from 2020
Beëindiging van toelating tot die Meervoudige Eksamengeleentheid (MEG) met ingang van 2020
Ukupheliswa kwenkqubo yeThuba lokuHlalela uViwo lweXesha elingaPhezu koNyaka (Multiple Examination Opportunity (MEO)) ukususela ngo-2020
0016 2019 Special condonation dispensation for learners in the Senior Phase (Grades 7–9)
2019 Spesiale kondoneringstelsel vir leerders in die Senior Fase (graad 7 tot 9)
Umnyinyiva wango-2019 wokunyuselwa kwabafundi kwiimeko ezizodwa ukulungiselela abafundi abakwiSigaba esiPhakamileyo (kumaBakala 7–9)
0015 Monitoring and risk management for the National Senior Certificate, Adult Education and Training Level 4 and Senior Certificate examinations from October 2019 to July 2020
Moniterings- en risikobestuur vir die Nasionale Senior Sertifikaat-, Onderwys en Opleiding vir Volwassenes Vlak 4- en Senior Sertifikaat-eksamens vanaf Oktober 2019 tot Julie 2020
Ukubekwa esweni nolawulo lweemeko ezingayingxaki kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke, eze-Adult Education and Training Level 4 nezeSatifikethi seMatriki ukususela ngo-Oktobha 2019 ukuya kuJulayi 2020
0014 Extension of the 2017 National Senior Certificate Examination Guidelines for Grade 12 to 2020
Verlenging van die Eksamenriglyne vir die 2017 Nasionale Senior Sertifikaat vir Graad 12 tot en met 2020
Ukwandiswa kwethuba lokusebenza kweSikhokelo sika-2017 soViwo lweSatifikethi seMatriki sikaZwelonke seBakala 12 ukuya ku-2020
0013 Procedures and guidelines for the November 2019 National Senior Certificate final practical examinations for Computer Applications Technology (CAT) and Information Technology (IT)
Prosedures en riglyne vir die November 2019 Nasionale Senior Sertifikaat se finale praktiese eksamen vir Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) en Inligtingstegnologie (IT)
Iinkqubo nesikhokelo seemviwo zokugqibela zepraktikhali ze-Computer Applications Technology (CAT) ne-Information Technology (IT) zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke ngoNovemba 2019
0012 Criteria for the school awards for meritorious achievement in the 2019 Language and Mathematics Systemic Tests – Grades 3, 6 and 9
Kriteria vir die skooltoekennings vir uitnemende prestasie in die 2019-sistemiese toetse in taal en wiskunde – graad 3, 6 en 9
Iikhrayitheriya zamabhaso ezikolo okupasa ngokugqwesileyo kwiiMvavanyo zeNkqubo yezeMfundo zoLwimi neMathematika zango-2019 – kumaBakala 3, 6 no-9
0011 Participation in the signing of a pledge and commitment agreement related to the writing of the 2019 National Senior Certificate examinations
Deelname aan die ondertekening van ʼn belofte en verbintenisooreenkoms rakende die skryf van die 2019 Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen
Ukuthatha inxaxheba ekusayineni imvumelwano yokuzibophelela nesithembiso sokuthobela imigaqo enxulumene nokubhalwa kweemviwo zeSatifikethi seMatriki siZwelonke ngo-2019
0010 Marking timelines and the administration of the writing of the supplementary Common Assessment Task for Grade 12 Life Orientation in 2019
Nasientydlyne en die administrasie van die skryf van die aanvullende Algemene Assesseringstaak vir graad 12 Lewensoriëntering in 2019
Amaxesha amisiweyo okumakisha nolawulo lokubhalwa koMsebenzi woVavanyo ofanayo (Common Assessment Task) wokuxabangela kwiSifundo soLwazi ngezoBomi (Life Orientation ( LO)) kwiBakala 12 ngo-2019
0009 Clarification of correct subject combinations for the National Senior Certificate
Duidelikheid oor die korrekte vakkombinasies vir die Nasionale Senior Sertifikaat
Ingcaciso ngokuhlanganiswa ngokuchanekileyo kwezifundo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke
0008 Special concession for Grade 12 learners following the technical pathway and other learners who enrolled for Physical Sciences without Mathematics
Spesiale toegewing vir graad 12-leerders wat die tegniese rigting volg en ander leerders wat vir Fisiese Wetenskappe sonder Wiskunde ingeskryf het
Umnyinyiva okhethekileyo wokuxolelwa kwabafundi beBakala 12 abalandela ikhondo lezifundo zobugcisa (technical pathway) kunye nabanye abafundi ababhalisela i-Physical Sciences ngaphandle kweMathematika
0007 Administration of the Common Assessment Task (CAT) for Grade 12 Life Orientation (LO) in 2019
Administrasie van die Algemene Assesseringstaak (AAT) vir graad 12 Lewensoriëntering (LO) in 2019
Ukulawulwa koMsebenzi woVavanyo okuMgangatho ofanayo (Common Assessment Task (CAT)) kwisifundo soLwazi ngezoBomi (Life Orientation (LO)) kwiBakala 12 ngo-2019
0006 Invitation to apply for the position of monitor for the 2019/20 National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations
Uitnodiging om aansoek te doen om die pos van monitor vir die 2019/20 Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamens
Kucelwa izicelo zesithuba sokuba ligosa elingumakhi-mkhanya (monitor) kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) ngo-2019/20 nakwiimviwo zeSatifikethi seMatriki (SC)
0005 November 2019 National Senior Certificate examinations: Procedures and guidelines for the conduct of the final practical examinations for Design and Visual Arts
November 2019 Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens: Prosedures en riglyne vir die afneem van die finale praktiese eksamens vir Ontwerp en Visuele Kunste
Iimviwo zikaNovemba 2019 zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke: Iinkqubo nesikhokelo sokuqhutywa kweemviwo zepraktikhali zokugqibela kwizifundo ze-Design ne-Visual Arts
0004 Application for positions of internal moderator, chief markerand marker for November 2019–June 2021 Adult Basic Education and Training (ABET) Level 4 Examinations
Aansoek om posisies as interne moderator, hoofnasiener, en nasiener vir die November 2019 tot Junie 2021 Volwassene Basiese Onderwys en Opleiding (VBOO) Vlak 4-eksamens
Ukufaka izicelo zezithuba zokuba yimodareyitha yangaphakathi, ummakishi oyintloko nommakishi weeMviwo ukususela ngoNovemba 2019 ukuya kuJuni 2021 zeMfundo noQeqesho lwaBadala (ABET) iNqanaba4
0003 Applications for positions of internal moderators, chief markers, deputy chief markers, senior markers and markers for the 2019–20 National Senior Certificate and the 2020–21 Senior Certificate examinations
Aansoeke vir poste as interne moderators, hoofnasieners, adjunkhoofnasieners, senior nasieners en nasieners vir die 2019-20 Nasionale Senior Sertifikaat en die 2020–21 Senior Sertifikaat-eksamen
Kucelwa izicelo zezithuba zeemodareyitha zangaphakathi, zabamakishi abaziintloko, zamasekela-bamakishi abaziintloko, zabamakishi abakhulu nabamakishi, kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke(NSC) zango-2019–2020 nakwiimviwo zeSatifikethi seMatriki (SC) zango-2020 – 2021
0002 Practical Assessment Tasks for the 2019 National Senior Certificate examinations
Praktiese Assesseringstake vir die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in 2019
IMisebenzi yoVavanyo lwePrakthikhali yeemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke ngo-2019
0001 Amendments to the guidelines on the management of assessment accommodations/concessions forlearners who experience barriers to learning and assessment: Grades R–12 and for learners who request immigrant status for assessment purposes: Grades 4–12
Wysigings aan die riglyne oor die bestuur van assesseringsakkommodasies/konsessies vir leerders wat hindernisse ten opsigte van leer en assessering: graad R–12 ervaar en vir  leerders wat immigrantstatus vir assesseringsdoeleindes: graad 4–12 versoek
Ukufakelwa kwezilungiso kwisikhokelo esingolawulo lweminyinyiva/lokuxolelwa kwiimvavanyo (assessment accommodations/concessions) ukulungiselela abafundi abanezithintelo ekufundeni nakuvavanyobamaBakala R–12 nesabafundi abacela ukuqwalaselwa njengabemi bamanye amazwe ukwenzela iinjongo zovavanyo:kumaBakala 4–12

Cape Teaching and Leadership Institute Minutes (CTLI)

0005 Teacher development courses, conferences and seminars to be offered at the Cape Teaching and Leadership Institute in 2020
Kursusse vir onderwyserontwikkeling, konferensies en seminare wat in 2020 by die Kaapse Onderrig-en Leierskapinstituut (KOLI) aangebied sal word
Iikhosi zophuhliso lootitshala, iinkomfa neesemina eziya kuqhutyelwa e-Cape Teaching and Leadership Institute ngo-2020
0004 Appointment of a newcatering service provider at the Cape Teaching and Leadership Institute (CTLI) facilities
Aanstelling van ʼn nuwe spysenieringsdiensverskaffer by die Kaapse Onderrig-en Leierskapinstituut- (KOLI-) fasiliteite
Ukuqeshwa komboneleli-nkonzo wokupheka omtsha kumaziko e-Cape Teaching and Leadership Institute (CTLI)
0003 Teacher diagnostic self-assessment for Mathematics and Physical Sciences
Diagnostiese selfassessering vir Wiskunde- en Fisiese Wetenskappe-onderwysers
Ukuzihlola ukwenzela ukuqonda iingxaki kootitshala beMathematika nabe-Physical Sciences
0002 2019 Bursaries for Continuing Professional Development of in-service teachers
2019 Beurse vir Voortgesette Professionele Ontwikkeling van onderwysers in diens
IiBhasari zango-2019 ze-Continuing Professional Development zootitshala abasenkonzweni
0001 2019 Bursaries for Continuing Professional Development of in-service teachers
2019 Beurse vir Voortgesette Professionele Ontwikkeling van indiensonderwysers
Iibhasari zika-2019 zoPhuhliso lwezoMsebenzi oluQhubelekayo (Continuing Professional Development) lootitshala abasenkonzweni

Curriculum FET Minutes (DCF)

0010 2020 LOK Symposium for teachers of Afrikaans Home Language, First and Second Additional Language (Grades 10 to 12)
2020 LOK-simposium vir onderwysers van Afrikaans Huistaal, Eerste en Tweede Addisionele Taal (graad 10 tot 12)
ISimpoziyam ye-LOK ka-2020 yootitshala besi-Afrikansi uLwimi lweeNkobe nabesi-Afrikansi uLwimi lokuQala noLwimi lwesiBini oloNgezelelweyo (AmaBakala 10 ukuya ku–12)
0009 Improvement of Mathematics learning by using a digital resource
Verbetering van Wiskunde-onderrig deur gebruik te maak van ʼn digitale hulpbron
Ukuphuculwa kokufundwa kweMathematika ngokusebenzisa isibonelelo soncedo sasekhompyutheni
0008 Request for schools to commemorate Africa Day during the week of 27 to 31 May 2019
Versoek aan skole om Afrikadag gedurende die week van 27 tot 31 Mei 2019 te herdenk
Isicelo sokuba izikolo zikhumbule uSuku lwe-Afrika kwiveki yowama-27 ukuya kowama-31 Meyi 2019
0007 The 2019 Financial Sector Conduct Authority’s Interprovincial Financial Literacy Speech Competition
Die Finansiële Sektor Gedragsowerheid se 2019 Interprovinsiale Finansiële Geletterdheidstoespraakkompetisie
I-2019 Financial Sector Conduct Authority’s Interprovincial Financial Literacy Speech Competition
0006 Invitation to participate in the 2019 Heritage Competition
Uitnodiging om aan die 2019 Erfeniskompetisie deel te neem
Isicelo sokuthatha inxaxheba kuKhuphiswano olungeMvelaphi eliLifa Lethu ngo-2019
0005 Western Cape Essay Writing Bursary Competition for Grade 11 learners offering Economics, Accounting and Mathematics (2019/20)
Wes-Kaapse beurskompetisie vir die skryf van opstelle virgraad 11-leerders wat Ekonomie, Rekeningkunde en Wiskunde neem (2019/20)
Ukhuphiswano lokubhala isincoko i-Western Cape Essay Writing Bursary Competition olwenzelwa abafundi beBakala 11 abenza i-Economics, i-Accounting neMathematics (ngo-2019/20)
0004 2019 SADC Secondary School Essay Competition
2019 SAGO-opstelkompetisie vir sekondêre skole
UKhuphiswano ngeziNcoko kwiZikolo eziziiSekondari zeSADC ngo-2019
0003 Theatre productions of Grade 12 prescribed literature at Artscape Theatre Centre in 2019
Teateropvoerings vangraad 12-voorgeskrewe letterkunde werkeby die Kunstekaap-teatersentrum (ArtscapeTheatre Centre) in 2019
Imidlalo yeqonga yeBakala 12 yoncwadi olumiselwe ukufundwa e-ArtscapeTheatre Centre ngo-2019
0002 Support for FET learners during 2019 via telematics platform and live streaming
Ondersteuning vir VOO-leerders gedurende 2019 via telematikaplatform en direkte stroomuitsending
Inkxaso enikwa abafundi beFET ngo-2019 kusetyenziswa i-telematics platformnosasazo ngqo (live streaming) lwezifundo
0001 2019 LOK Symposium for teachers of Afrikaans Home Language, First and Second Additional Language (Grade 10 to 12)
2019 LOK-simposium vir onderwysers van Afrikaans Huistaal, Eerste en Tweede Addisionele Taal (graad 10 tot 12)
ISimpoziyam ye-LOK ka-2019 yootitshala besi-Afrikansi uLwimi lweeNkobe nabesi-Afrikansi uLwimi lokuQala noLwimi lwesiBini oloNgezelelweyo (bamaBakala 10 – 12)

Curriculum GET Minutes (DCG)

0016 Jolly Phonics programme for English Home Language
Jolly Phonics-program vir Engels Huistaal
Iprogram ye-Jolly Phonics yesiNgesi uLwimi lokuQala
0015 Africa Code Week “Train the Trainer” workshops for all Grades 3 to 10 teachers
Afrika-kodeweek “Train the Trainer”-werksessies vir alle onderwysers vir graad 3 tot 10
Oomasifundisane be-Africa Code Week “Train the Trainer” babo bonke ootitshala bamaBakala 3 ukuya ku-10
0014 National Science Week incorporating Mathematics: 29 July–03 August 2019
Nasionale Wetenskapweek inkorporeer Wiskunde: 29 Julie–03 Augustus 2019
IVeki yeSayensi kaZwelonke equka iMathematika: 29 Julayi–03 Agasti 2019
0013 AstroQuiz 2019 — Grade 7 learners
AstroQuiz 2019 — Graad 7-leerders
I-AstroQuiz 2019 — yaBafundi beBakala 7
0012 The South African National Curriculum Framework for children from Birth to Four: Training for pre-Grade R practitioners and Early Childhood Development (ECD) centre principals
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Kurrikulumraamwerk vir kinders vanaf Geboorte tot Vier jaar: Opleiding vir voorgraad R-praktisyns en Vroeëkindontwikkeling-(VKO)-sentrumprinsipale
UMgaqo-sikhokelo weKharityhulam i-South African National Curriculum Framework for children from Birth to Four: Uqeqesho lweepraktishina zeBakala eliphambi kweBakala R (pre-Grade R Practitioners) nolweenqununu zaMaziko e-Early Child Development (ECD)
0011 Call for schools with Grades 9 to 11 learners to enter the 2019 SAASTA National Schools Debates Competition
Beroep op skole met graad 9-tot 11-leerders om vir die 2019 Suid-Afrikaanse Agentskap vir die Bevordering van Wetenskap en Tegnologie (SAASTA) se Nasionale Debatkompetisie vir Skole in te skryf
Kucelwa izikolo ezinabafundi bamaBakala 9-11 zibhalisele uKhuphiswano i-SAASTA National Schools Debates Competition lwango-2019
0010 Call to schools to register for the 2019 Nkosi Albert Luthuli Young Historians’ Awards
Beroep op skole om vir die 2019 Nkosi Albert Luthuli-toekennings vir Jong Geskiedkundiges te registreer
Isicelo sokuba izikolo mazibhalisele amaBhaso okuWonga aBafundi i-Albert Luthuli Young Historians’ Awards ango-2019
0009 Invitation to Grades R to 9 learners to participate in the 2019 Western Cape Education Department Visual Art Celebration
Uitnodiging aan graad R- tot 9-leerders om aan die Wes-Kaap Onderwysdepartement se 2019 Visuele Kunste-viering deel te neem
Isimemo kubafundi bamaBakala R ukuya ku-9 sokuba bathathe inxaxheba kuMbhiyozo wezoBugcisa boKubonwayo weSebe leMfundo leNtshona Koloni ngo-2019 (2019 Western Cape Education Department Visual Art Celebration)
0008 South African Mathematics Challenge Grades 4−7
Suid-Afrikaanse Wiskunde-uitdaging vir graad 4−7
Ukhuphiswano i-South African Mathematics Challenge kumaBakala 4–7
0007 Notice of Life Orientation Career Planning training for Grades 8 and 9 teachers
Kennisgewing van Lewensoriëntering Loopbaanbeplanningopleiding vir graad 8-en 9-onderwysers
Isaziso soqeqesho kuCwangciso lwaMakhondo oMsebenzi soLwazi ngezoBomi olwenzelwa ootitshala bamaBakala 8 no-9
0006 Notice of Social Sciences (Geography) teacher professional development workshop for Grades 4 to 7 teachers
Kennisgewing van professionele ontwikkelingswerksessie vir graad 4 tot 7-onderwysers in Sosiale Wetenskappe (Geografie)
Isaziso ngomasifundisane wophuhlisolootitshala beeSayensi zeNtlalo olwenzelwa bonke ootitshala bamaBakala 4 ukuya kwele-7
0005 African languagesreading intervention
Leesintervensie virAfrikatale
Ungenelelo ngoncedo lokufunda ngeelwimi zesiNtu
0004 Notice of Economic Management Sciences teacher professional development workshop for Grades 8 and 9 teachers
Kennisgewing van professionele ontwikkelingswerksessie in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir graad 8- en 9-onderwysers
Isaziso ngomasifundisane wokuphuhlisa izakhono zootitshala be-Economic Management Sciences kootitshala bamaBakala 8 no-9
0003 Call for schools to register for the 2019 Grade 6 Multilingual Creative Writing Competition
Uitnodiging aan skole om vir die 2019 Veeltalige Skeppende Skryfwerk-kompetisie vir graad 6 te registreer
Kucelwa izikolo zibhalisele uKhuphiswano lokuBhala ngoBuchule ngeeLwimi eziNinzi lweBakala 6 lwango-2019
0002 Primary school reading intervention in First Additional Language
Primêre skool lees intervensie in Eerste Addisionele Taal
Ungenelelo ngoncedo lokufunda kwizikolo eziziiprayimari kuLwimi lokuQala oloNgezelelweyo
0001 Call to register Grades 4–9 learners for the 2019 Natural Science Olympiad
Uitnodiging om graad 4- tot 9-leerders vir die 2019 Natuurwetenskap-olimpiade in te skryf
Isicelo sokubhalisela abafundi bamaBakala 4–9 i-2019 Natural Science Olympiad

eLearning Minutes (DEL)

0002 Online digital libraries available at no cost to all ordinary public and LSEN schools in the Western Cape
Aanlyn digitale biblioteke wat teen geen koste aan alle gewone openbare en LSOB skole in die Wes-Kaap beskikbaar is
Iilayibrari zethekhnoloji ezikwikhompyutha ii-online digital libraries ezifumaneka mahala kuzo zonke izikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nakwizikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa eNtshona Koloni

Examinations Administration Minutes (DEA)

0012 Announcement of the October/November 2019 National Senior Certificate (NSC) examination results
Bekendmaking van die Oktober/November 2019 Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-eksamenuitslae
Ukubhengezwa kweziphumo zeemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zango-Oktobha/Novemba 2019
0011 Norms and standards for school walk-insafe/strongroom and the handling of the walk-insafe/strongroom keys
Norme en standaarde vir die skool instapkluis/brandkluis en die hantering van die instapkluis-/brandkluissleutels
Imimiselo nemigangatho engesefu/engegumbi elinqatyisiweyo lesikolo nokuphathwa kwezitshixo zesefu/zegumbi elinqatyisiweyo
0010 National Senior Certificate examinations: Criteria for admission to the May/June examinations due to illness, death in the immediate family or special circumstances
Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen: Kriteria vir toelating tot die Mei-/Junie-eksamen weens siekte, sterfte in die onmiddellike familie of spesiale omstandighede
IiMviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke: Iikhrayitheriya zokwamkelwa kwiimviwo zangoMeyi/Juni ngenxa yokugula, ukuswelekelwa ngomnye umntu wosapho olusondeleyo kuwe okanye ngenxa yeemeko ezizodwa zangoMeyi/Juni
0008 November 2019 National Senior Certificate (NSC) examinations: Completion of School-Based Assessment (SBA), Practical Assessment Tasks (PAT) and Language Oral mark sheets
November 2019 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS) eksamen: Voltooiing van Skoolgebaseerde Assessering (SGA), Praktiese Assesseringstake (PAT) en Taalmondelingpuntestate
IiMviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zango-2019: Ukuzaliswa kweemakhishithi ze-School-Based Assessment (SBA), eze-Practical Assessment Tasks (PATs) neze-Language Oral
0007 Return of unclaimed National Senior Certificates from previous years (from 1992 to 2017)
Terugbesorging van onopgeëiste Nasionale Senior Sertifikate van vorige jare (vanaf 1992 tot 2017)
Ukubuyiswa kweZafikethi zeMatriki zikaZwelonke ezingabangwanga (unclaimed certificates) zeminyaka edlulileyo (ukususela ngo-1992 ukuya ku-2017)
0006 Compulsory training for all principals, chief invigilators, senior invigilators and district officials involved in the conduct, administration and management of the NSC, SC and AET Level 4 examinationsin 2019/20
Verpligte opleiding vir alle prinsipale, hoofopsieners, senior opsieners en distriksamptenare wat in 2019/20 by die afneem, administrasie en bestuur van die NSS-, SS-en OOV-Vlak 4-eksamenbetrokke is
Uqeqesho olunyanzelekileyo lwazo zonke iinqununu, abagadi babaviwa abaziintloko, abagadi babaviwa abaneqhuzu namagosa ezithili abathatha inxaxheba ekuqhutyweni, ekulawulweni nasekuphathweni kweemviwo zeNSC, zeSC neze-Adult Education and Training (AET) Level 4 ngo-2019/20
0005 Audit of public and independent examination centres offering the 2019 National Senior Certificate (NSC) examinations
Oudit van openbare en onafhanklike eksamensentrums wat die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen (NSS)in 2019 aanbied
Ukuhlolwa kwamaziko okubhalela iimviwo karhulumente nazimeleyo ekuya kubhalelwa kuwo iiMviwo zeSatifikethi seMatriki (NSC) zango-2019
0004 Appointment of invigilators for the November 2019 National Senior Certificate (NSC) and Adult Education and Training (AET) Level 4 examinations
Aanstelling van opsieners vir die November 2019 Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-en Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (OOV) Vlak 4-eksamen
Ukuqeshwa kwabagadi babaviwa ukwenzela iimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zangoNovemba 2019, neemviwo ze-Adult Education and Training (AET) Level 4
0001 Verification of learner registration information on the Central Education Management Information System (CEMIS) for National Senior Certificate (NSC) learners: Grades 10 to 12
Verifikasie van leerders se registrasie-inligting op die Sentrale Onderwysbestuursinligtingstelsel (SOBIS) vir Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-leerders: Grade 10 tot 12
Ukungqinisiswa (verification) kwengcaciso yobhaliso yabafundi kwi-Centralised Education Management Information System (CEMIS) ukulungiselela abafundi beSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) kumaBakala 10 ukuya ku-12

Institution Development and Coordination Minutes (IDC)

0006 The election of new Provincial Principals’ Forum (PPF) members in January 2020
Die verkiesing van nuwe lede vir die Provinsiale Prinsipaalsforum (PPF) in Januarie 2020
Ukunyulwa kwamalungu amatsha eForam yeeNqununu zePhondo (PPF) ngoJanuwari 2020
0005 Processing of late applications for enrolment at ordinary public schools in the Western Cape
Verwerking van laat aansoeke vir inskrywings by gewone openbare skole in die Wes-Kaap
Ukusingathwa kwezicelo zokubhalisela ukufunda ezingene emva kwexesha kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo eNtshona Koloni
0004 Survey to improve data on the number, size, type and condition of classrooms at ordinary public schools in the Western Cape
Opname om data oor die getal, grootte, tipe en toestand van klaskamers by gewone openbare skole in die Wes-Kaapte verbeter
Isaveyi yokuphucula idatha yamanani, ubukhulu, uhlobo nemeko yeeklasi kwizikolo zikarhulumente eNtshona Koloni
Attachment(s): WCED Survey - Classroom audit - August 2019 - FINAL.xlsx
0002 School attendance by Grades 4 to 11 learners during and after the 2019 June and November examinations
Skoolbywoning van graad 4-tot 11-leerders gedurende en nadie 2019Junie-en November-eksamen
Ukuhanjwa kwesikolo ngabafundi bamaBakala 4 – 11 ngethuba nasemva kweemviwo zikaJuni nezikaNovemba2019
0001 Business processes for circuit offices when supporting recruitment and selection processes at schools
Besigheidsprosesse vir kringkantorewanneerwerwings-en keursingsprosesse by skole ondersteunword
Le setyhula yazisa ngeenkqubo zeziko ezenziwa kwii-ofisi zeesekethe xazincedisa kwiinkqubo zokugaya nokukhetha abasebenzi ezikolweni

Institutional Management and Governance Planning Minutes (IMGP)

0003

2019 South African Schools Choral Eisteddfod
2019 Suid-Afrikaanse Skoolkooreisteddfod
UMnyhadala woKhuphiswano lweeKwayala zeZikolo zaseMzantsi Afrika ka-2019

0002

Invitation to participate in the ninth annual National Schools Moot Court Competition
Uitnodiging om aan die neënde jaarlikse Nasionale Skynhofkompetisie vir Skole deel te neem
Isicelo sokuthatha inxaxheba kukhuphiswano lwezikolo lwesibhozo lonyakalukazwelonke i-National Moot Court Competition

0001

School terms and public holidays for 2020 (inland and coastal provinces)
Skoolkwartale en openbare vakansiedae vir 2020 (binnelandse en kusprovinsies)
Iikota zesikolo neeholide zikawonke-wonke zango-2020 (zamaphondo akude nakufutshane nonxweme)

Business Strategy and Stakeholder Management Minutes (DBS)

0002 2019 Customer Satisfaction Survey Report
2019 Kliëntetevredenheidsverslag
Ingxelo i-Customer Satisfaction Survey Report ka-2019
0001 2018 Customer Satisfaction Survey Report
Opname van die kliëntetevredenheidsverslag vir 2018
Ingxelo i-Customer Satisfaction Report ka-2018

Financial Accounting Minutes (DFA)

0004 Guidelines for the granting and acceptance of gifts, donations and sponsorships by the State
Riglyne vir die toekenning en aanvaarding van geskenke, donasies en borgskappe deur die Staat
Isikhokelo sokunikwa nokwamkelwa kwezipho, amalizo (donations) neenkxaso-mali (sponsorship) nguRhulumente
Attachment(s): Donations register template
0003 Refunding of officials for parking in Grand Central Towers and the Golden Acre Building for official purposes only
Terugbetaling saan amptenare wat slegs vir amptelike doeleindesin die Grand Central Towers-en Goue Akker-gebou parkeer
Intlawulo eyimbuyiselo yamagosa ngokupaka e-Grand Central Towers nase-Golden Acre Building ngeenjongo ezisemthethweni kuphela
0001 Basic Accounting System (BAS) – Closing procedures for the 2018/19 financial year
Basiese Rekeningkundige Stelsel (BRS) – Sluitingsprosedures vir die 2018/19-boekjaar
INkqubo yoLawulo lweMicimbi yezeMali (iNkqubo yeBAS) - Iinkqubo zokuvala zonyaka-mali ka-2018/19

Management Accounting Minutes (DMA)

0001 Amendment to the norms and standards funding for schools with Grades 1–12 —financial allocations for the 2019/20 financial year
Wysiging van die norme-en-standaarde-toewysings vir skole met graad 1 tot 12 — finansiële toewysings vir die 2019/20-boekjaar
Ukufakelwa kwezilungiso kwimimiselo nemigangatho yenkxaso-mali yezikolo ezinamaBakala 1–12 —ulwabiwo-mali lokugqibela ukulungiselela unyaka-mali ka-2019/20

Procurement Management Minutes (DPM)

0006 Adherence to treasury instructions in respect of reporting on procurement transactions
Nakoming van tesourie-instruksies ten opsigte van verslagdoening oor verkrygingstransaksies
Ukulandelwa mbo kwemiyalelo kanondyebo ngokumalunga nokunika ingxelo ngeetranzekhsini zokuthengwa kweempahla neeenkonzo zikarhulumente (procurement transactions)
0005 Circulation of “Declaration of Confidentiality, Impartiality and Interest” forms for members of SCM committees
Verspreiding van “Declaration of Confidentiality, Impartiality and Interest”-vorms vir lede van VKB-komitees
Ukuthunyelwa kweefom ii-“Declaration of Confidentiality, Impartiality and Interest” forms kumalungu eeKomiti ii-SCM committees
0004 Codes of conduct and ethics for SCM practitioners and other role players involved in supply chain management
Gedragskodes en etiek vir VKB-praktisyns en ander rolspelers wat by voorsieningskettingbestuur betrokke is
Imigaqo yokuziphatha neemikhwa esesikweni yeeprakhtishina zeSCM nabanye abathathi-nxaxheba abachaphazelekayo kulawulo loqhagamshelwano lwabathengi nabathengisi
0003 Western Cape Education Department (WCED) Bid Committee meeting dates for 2020
Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) Bodkomitee se vergaderdatums vir 2020
Imihla yeentlanganiso zeKomiti yoKhuphiswano ngamaXabiso yeSebe leMfundo leNtshona Koloni. (WCED) ngo-2020
0002 Revision of the official procurement templates (Addendums) to the Accounting Officer System (AOS)
Hersiening van die amptelike verkrygingstemplate (Addenda) vir die Rekenpligtige Beampte se Stelsel (AOS)
Ukuhlaziywa kweethemplethi zokuthengwa kweempahla neenkonzo ezisemthethweni (IziHlomelo) kwi-Accounting Officer System (AOS)
0001 Western Cape Education Department (WCED) Bid Committee meeting dates for 2019
Vergaderdatums vir 2019 van die Bodkomitee van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD)
Imihla yeentlanganiso zeKomiti yoKhuphiswano ngamaXabiso yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (ISebe iWCED) ngo-2019

Recruitment and Selection Minutes (RSC)

0006 Transfer, placement and secondment of staff
Oorplasing, plasing en sekondering van personeel
Ukutshintshelwa kwenye indawo, ukufakwa kwizithuba nokusekondwa kwabasebenzi
0005 Implementation of standard operating procedures (SOPs) for abnormal appointments
Implementering van standaard bedryfsprosedures (SBP’s) vir ongewone aanstellings
Ukuphunyezwa kweenkqubo zokusebenza ngokumiselweyo (SOPs) kokuqeshwa kwabasebenzi ngokungaqhelekanga
0004 Implementation of the Contract Appointment Tracking (CAT) system
Implementering van die Kontrakaanstellingnasporingstelsel (KAN) (Contract Appointment Tracking (CAT) System)
Ukuphunyezwa kwesistim i-Contract Appointment Tracking (CAT) system
0003 Revised contract appointment process for institution-based educators
Hersiene kontrakaanstellingsproses vir inrigtingsgebaseerde opvoeders
Inkqubo yengqesho ngemvumelwano ehlaziywe ngokutsha yootitshala abakumaziko
0002 Introduction of Competency-Based Assessments as part of the recruitment and selection process for office-based educators
Bekendstelling van bevoegdheidsgebaseerde assesserings as deel van die werwings- en keuringsproses van kantoorgebaseerde opvoeders
Ukuqaliswa kweeMvavanyo zeZakhono (Competency-Based  Assessments) njengenxalenye yenkqubo yokugaya nokukhetha ootitshala abasezi-ofisini
0001 Conversion from temporary employment to permanent employment for public service employees
Omskakeling van tydelike indiensneming na permanente indiensneming vir staatsdienswerknemers
Utshintsho ukusuka kwingqesho yethutyana ukuya kwingqesho esisigxina kubaqeshwa benkonzo karhulumente

Strategic People Management Minutes (HRM)

0007 Agreement on Recognition of Improved Qualifications (RIQ) for employees appointed in terms of the Public Service Act
Ooreenkoms van Erkenning van Verbeterde Kwalifikasies (EVK) vir werknemers wat ingevolge die Staatsdienswet aangestel is
Imvumelwano malunga noKuqatshelwa kokuPhuculwa koMgangatho waMabanga eMfundo (Recognition of Improved Qualifications (RIQ)) kubaqeshwa abaqeshwe ngokoMthetho weNkonzo kaRhulumente
0006 Part-time study bursary scheme for public service employees (2020 academic year)
Beursskema vir deeltydse studie vir staatsdienswerknemers (2020-akademiese jaar)
Iskim seebhasari zokufunda ngokungesosigxina sabaqeshwa benkonzo karhulumente (kunyaka wokufunda ka-2020)
0005 District-based Funza Lushaka bursaries for students in the Western Cape for 2020
Distriksgebaseerde Funza Lushaka-beurse vir studente in die Wes-Kaap vir 2020
Iibhasari zeFunza Lushaka ezifumaneka ngokwezithili zabafundi abaseNtshona Koloni ukulungiselelau-2020
0004 Designated employees to disclose their financial interests
Aangewese werknemers moet hul finansiële belange openbaar
Abaqeshwa abatyunjiweyo kunyanzelekile ukuba baluxele uchaphazeleko lwabo kwimicimbi yezemali
0003 Staff Performance Management and Development System 2019/20
Personeelprestasiebestuur-en-ontwikkelingstelsel vir 2019/20
ISistim yoLawulo noPhuhliso lweNtsebenzo yaBasebenzi ngo-2019/20
0002 The importance of educators and public servants applying for permission to perform remunerative work outside the public service (RWOPS) and conducting business with an organ of state
Die belangrikheid van opvoeders en staatsamptenare wat om toestemming aansoek doen om besoldigde werk buite die staatsdiens (BWBS) te verrig en besigheid met ʼn staatsinstelling te doen
Ukubalulekakokuba ootitshala nabasebenzi benkonzo karhulumente benze isicelo semvume yokwenza umsebenzi ohlawulelwayo owenziwa ngaphandle kwenkonzo karhulumente (remunerative work outside the public service) (RWOPS) nokuqhuba ushishino nequmrhu likarhulumente
0001 Appointment of principals on probation
Aanstelling van prinsipale vir ʼn proeftydperk
Ukuqeshwa kweenqununu eziqeshwe njengabalingwa