Circulars 2023 | Western Cape Education Department
0004 Presidential Youth Employment Initiative (PYEI): Phase IV Financial guideline
Presidensiële jeugindiensnemingsinisiatief (PJII): Fase IV – Finansiële riglyn
I-Presidential Youth Employment Initiative (PYEI): ISikhokelo sezeMali seSigaba IV
0003 The capturing of the textbooks issued at the end of the first school term and those retrieved during the last school term of each year and the need to ensure accurate record keeping and reporting on textbook retention and retrieval for the 2022/23 financial year
Die vaslegging van die handboeke wat aan die einde van die eerste skoolkwartaal uitgereik is en dié wat gedurende die laaste skoolkwartaal van elke jaar herwin is, asook die noodsaaklikheid van akkurate rekordhouding en verslagdoening oor die behoud en herwinning van handboeke vir die 2022/23-boekjaar
Ukufakwa kwikhompyutha kweencwadi zezifundo ezikhutshwe ekupheleni kwekota yokuqala yesikolo nezo zifunyenwe ngethuba lekota yokugqibela yesikolo ngonyaka ngamnye kunye nemfuno yokuqinisekisa ukugcinwa kwerekhodi ezichanekileyo nokunika ingxelo ngeencwadi zokufunda ezigciniweyo nezifunyenweyo kunyaka-mali ka-2022/23
0002 General Education and Training: Year 4 interim report card for learners attending Schools of Skill
Algemene Onderwys en Opleiding: Tussentydse verslagkaart vir leerders van vaardigheidskole na voltooiing van Jaar 4
IMfundo noQeqesho ngokuBanzi (General Education and Training): Iripotikhadi yethutyana yoNyaka wesi-4 yabafundi abahamba iZikolo zeZakhono
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0001 Vetting officials against the National Register for Sexual Offences
Keuring van amptenare teen die Nasionale Register vir Seksoortreders
Ukutshekishwa nokungqinisiswa kweenkcukacha nezimo zamagosa kuthelekiswa neRejista i-National Register for Sexual Offences
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Annexure E