Circulars 2021 | Western Cape Education Department
0020 Safety and Security Resilience Scorecard
Puntekaart vir Gehardheid van Veiligheid en Sekuriteit
Isixhobo i-Safety and Security Resilience Scorecard (SSRS)
0019 Repeal of Life Sciences and Physical Sciences as proviso for offering Sport and Exercise Science
Herroeping van Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe as voorwaarde indien Sport- en Oefenwetenskap as vak geneem word
Ukurhoxiswa kwe-Life Sciences ne-Physical Sciences njengomqathango omiselweyo wokufunda i-Sport and Exercise Science
Attachment(s): Annexure A
0018 Procurement related to private security guarding services
Verkryging van privaat sekuriteitswagdienste
Ukuthengwa kweenkonzo ezinxulumene neenkonzo zokugada zabucala
0017 Implementation of the abridged version of Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) Section 4 amendments in Grade 12
Inwerkingstelling van die verkorte weergawe van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) se Afdeling 4-wysigings in graad 12
Ukuqaliswa kokusetyenziswa kweNkcazo yomGaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS)) efinyeziweyo (abridged) kwiCandelo 4 kwiBakala 12
Attachment(s): Annexure A
0016 Increase in amounts payable for boarding, transport and private boarding bursaries and personnel subsidies to hostels and schools
Verhoging in bedrae betaalbaar vir verblyf-, vervoer en privaat losiesbeurse, en personeelsubsidies aan koshuise en skole
Ukunyuka kwezixa ezihlawulelwa ukubhoda, ezothutho neebhasari zokubhoda kwiindawo zabucala kunye neenkxaso-mali zabasebenzi ezihostele nasezikolwen
0015 Management and storage of hazardous or potentially hazardous substances
Bestuur en berging van gevaarlike of potensieel gevaarlike stowwe
Ukulawulwa nokugcinwa ngokukhuselekileyo kweekhemikhali eziyingozi okanye ezinokuba yingozi
Attachment(s): Annexures | Bylae | IsiHlomelo
0014 The amended 2021 planning calendar for schools
2021 se gewysigde beplanningskalender vir skole
Ikhalenda yokucwangcisela izikolo efakelwe izilungiso yango-2021
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0013 Rules for the Monitoring and Support of Curriculum Delivery at Public Schools in the Western Cape
Reёls vir die Monitering en Ondersteuning van Kurrikulumlewering by Openbare Skole in die Wes-Kaap
IMigaqo engokuBekwa eSweni nokuNika iNkxaso ekuFundisweni kweKharityhulam Koloni (Rules for the Monitoring and Support of Curriculum Delivery at Public Schools in the Western Cape) kwiZikolo zikaRhulumente eNtshona
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0012 Concluding on the Presidential Employment Stimulus
0011 May/June 2021 examination timetable and arrangements for the National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations
Die rooster en reëlings van 2021 se Mei-/Junie-eksamen vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)- en die Senior Sertifikaat (SS)-eksamens
Ithayimtheyibhile yeemviwo zangoMeyi/Juni 2021 namalungiselelo eemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC)
Attachment(s): NSC | SC 2021 May-June Examination Timetable
0010 Arrangements for the 2021 governing body elections
Reёlings vir 2021 se beheerliggaamverkiesings
Amalungiselelo onyulo lwamabhunga olawulo lukazwelonke ngo-2021
Attachment(s): Guidelines relating to the election of governing bodies of ordinary public schools
0009 The capturing of the textbooks issued at the end of the first school term and those retrieved during the last school term each year and the need to ensure accurate record keeping and reporting on textbook retention and retrieval for the 2020/21 financial year
Die vaslegging van handboeke wat aan die einde van die eerste skoolkwartaal uitgereik word, en dié wat jaarliks gedurende die laaste kwartaal herwin word, en die noodsaaklikheid om ʼn akkurate rekord te hou en verslag te doen oor die behoud en herwinning van handboeke vir die 2020/21-boekjaar
Ukufakwa kwikhompyutha kweencwadi zezifundo ezikhutshwe ekupheleni kwekota yokuqala yesikolo nezo zifunyenwe ngethuba lekota yokugqibela yesikolo ngonyaka ngamnye kunye nemfuno yokuqinisekisa ukugcinwa kwerekhodi ezichanekileyo nokunika ingxelo ngeencwadi zokufunda ezigciniweyo nezifunyenweyo kunyaka-mali ka-2020/21
0008 Sexual harassment
Seksuele teistering
Ungcungcuthekiso ngokwezesondo
0007 Compensation for school fee exemptions
Kompensasie vir die vrystelling van die betaling van skoolgeld
Imbuyiselo ngenxa yokuxolelwa ekuhlawuleni iifizi zesikolo
0006 Online Admissions Process
Aanlyntoelatingsproses
INkqubo yoKwamkelwa kwaBafundi ezikolweni ngeKhompyutha
0005 Union access to educational institutions
Vakbonde se toegang tot opvoedkundige inrigtings
Ukungena kwemibutho yabasebenzi kumaziko emfundo
0004 Process to follow for Educators with a Comorbidity
Proses wat gevolg moet word deur opvoedersmet ʼn komorbiditeit
Inkqubo emayilandelwe ngootitshala abanezigulo ezizezinye
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0003 Process to follow for Public Service Staff at Institutional and Office Level with a Comorbidity
Proses wat gevolg moet word deur staatsdienspersoneel met ʼn komorbiditeit op inrigtings-en kantoorvlak
Inkqubo emayilandelwe ngabasebenzi benkonzo karhulumente abakumaziko nabasezi-ofisini abanezigulo ezizezinye
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0002 Outstanding leave forms on the People Management Practices System (PMPS)
Uitstaande verlofvorms op die Mensbestuurpraktykestelsel (PMPS)
Iifom zekhefu ezingekafakwa kwi-People Management Practices System (PMPS)
Attachment(s): Annexure A
0001 Common Understanding on the Interpretation and Implementation of the Time-off provisions for Education as per Chapter F of the PAM document
Algemene Begrip van die Interpretasie en Implementering van die Tyd-af-voorskrifte vir Onderwys, soos beskryf in Hoofstuk F van die PAM-dokument
Imiqathango ye-Common Understanding on the Interpretation and Implementation of the Time-off provisions for Education ngokungqinelana neSahluko F soxwebhu iPAM
Attachment(s): Annexure A