Circulars 2021 | Western Cape Education Department
0077 Inter-departmental and provincial transfers for educators and public service personnel
Interdepartementele en provinsiale oorplasings van opvoeders en staatsdienspersoneel
Ukutshintshelwa kwenye indawo kootitshala nabasebenzi benkonzo karhulumente phakathi kwamasebe naphakathi kwamaphondo
0076 State of Disaster: Amendment to the Directions regarding leave for employees affected by COVID-19
Rampstaat: Wysigings aan die direktiewe rakende verlof vir werknemers wat deur COVID-19 geraak is
ISimo seNtlekele: Ukufakelwa kwezilungiso kuMiyalelo emalunga nekhefu labaqeshwa abachatshazelwe yi-COVID-19
Attachment(s): Annexure A
0075 Implementation of the amended Form Z56 for the change of banking details and an affidavit in respect of virtual banking
Implementering van gewysigde Z56-vorm vir die verandering van bankbesonderhede en ʼn beëdigde verklaring betreffende internetbankdienste
Ukuqaliswa kokusetyenziswa kwe-Form Z56 efakelwe izilungiso yokutshintshwa kweenkcukacha zebhanki kunye nengxelo efungelweyo ngokumalunga nokwenza imicimbi yebhanki ku-intanethi ngekhompyutha
Attachment(s): Application to pay Salary into Banking Account (Z56) | Application to pay Salary into Virtual Banking Account
0074 End-of-year functions and time off for Head Office and district office personnel
Jaareindfunksies en vrye tyd vir Hoofkantoor- en distrikskantoorpersoneel
Amatheko okuphela konyaka namathuba okukhululwa emsebenzini kubasebenzi bakwaNdlunkulu nakwii-ofisi zezithili
0073 Confirmation of the task weightings for Grades 10–12 Dramatic Arts
Bevestiging van gewigsbepalings van take in Dramatiese Kunste vir graad 10 tot 12
Ukuqinisekiswa kwemilinganiselo yamanqaku omsebenzi we-Dramatic Arts yamaBakala 10–12
0072 Rollout of electronic payslips (ePayslips) – Phase one
Ontplooiing van elektroniese salarisstrokies (ePayslips) – Fase een
Ukuqaliswa kokusetyenziswa kwee-ePayslips eziziipeyisliphu ezikwikhompyutha – Isigaba sokuqala
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0071 2021 Special mark adjustment/condonation dispensation for learners in Grades 4–9
Spesiale puntaanpassings/kondoneringstelsels vir leerders in graad 4 tot 9 in 2021
Inkqubo yokutshintshwa apha naphaya kwamanqaku/yomnyinyiva wokunyuselwa kwabafundi kwiimeko ezizodwa kubafundi bamaBakala 4-9 ngo-2021
Attachment(s): Annexure A
0070 Presidential Youth Employment Initiative (PYEI): Phase II – Financial guideline
Presidensiële jeugindiensnemingsinisiatief (BOII): Fase II – Finansiële riglyn
IPhulo i-Presidential Youth Employment Initiative – (PYEI): ISigaba II – Isikhokelo sezemali
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A
0069 WhatsApp groups and the Protection of Personal Information Act, 2013 (Act 4 of 2013)
WhatsApp-groepe en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (Wet 4 van 2013)
Amaqela ka-WhatsApp kunye noMthetho i-Protection of Personal Information Act, 2013 (Act 4 of 2013)
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A
0068 Permission for the IEC to use schools on state property during the 2021 local government elections
Verlof aan die OVK om skole op staatseiendom gedurende die plaaslike regeringsverkiesings in 2021 te gebruik
Imvume yokuba i-IEC isebenzise izikolo ezikwipropathi karhulumente ngethuba lonyulo loorhulumente basemakhaya (local government elections) lwango-2021
0067 Weighting of School-Based Assessments and end-of-year control tests for Grades 10 and 11 for the 2021 academic year
Gewigsbepalings van skoolgebaseerde assesserings en kontroletoetse vir graad 10 en graad 11 aan die einde van vanjaar vir die 2021-akademiese jaar
Imilinganiselo yamanqaku oVavanyo oluQhubekela eSikolweni neemvavanyo ezibhalwa kumsebenzi osele ufundisiwe zokuphela konyaka ezilungiselelwe amaBakala 10 no 11 zonyaka wokufunda u-2021
0066 Grade R subsidies and other related matters as of 01 April 2022
Graad R-subsidies en ander VKO-verwante sake soos vanaf 01 April 2022
Iinkxaso-mali zeBakala R neminye imiba enxulumene noko ukulungiselela owe-01 Apreli 2022
0065 Further directions for payments made by schools
Verdere aanwysings oor betalings wat deur skole gemaak word
Imiyalelo ngeentlawulo ezenziwa zizikolo
0064 Basic Education Employment Initiative (BEEI): Phase II
Basiese Onderwys se indiensnemingsinisiatief (BOII): Fase II
Iphulo i-Basic Education Employment Initiative (BEEI): ISigaba II
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0063 Dates and time frames for applications for admission to ordinary public schools and the management of school admission information for 2022/2023
Datums en tydraamwerke vir aansoeke om toelating tot gewone openbare skole, asook die bestuur van skole se toelatingsinligting vir 2022/2023
Imihla namaxesha amiselweyo ezicelo zokwamkelwa kwabafundi kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nolawulo lwengcaciso engokwamkelwa kwabafundi ezikolweni ngo-2022/2023
0062 Section A: Implementation of School Self Evaluation (SSE) to ensure effective implementation of all action plans
Afdeling A: Inwerkingstelling van skoolselfevaluering (SSE) om doeltreffende inwerkingstelling van alle aksieplanne te verseker
ICandelo A Ukuphunyezwa koKuzivavanya kweZikolo ngoKwazo (SSE) ukuqinisekisa impumelelo yokuphunyezwa kwazo zonke izicwangciso zamanyathelo
Attachment(s): Annexures | Bylae | IsiHlomelo
0061 Enforcement of the duty to adhere to the agreed-upon and approved staggered working hours for individual office-based employees
Handhawing van die plig om te voldoen aan die ooreengekome en goedgekeurde wisselende werksure vir individuele kantoorgebaseerde werknemers
Ukunyanzeliswa kwembopheleleko yokulandela iiyure zomsebenzi ezahlukileyo ekuvunyelwene ngazo nezivunyiweyo zomqeshwa ngamnye osebenza e-ofisini
Attachment(s): Annexure A
0060 Involvement of WCED educators and public service employees in the local elections scheduled for 01 November 2021
Betrokkenheid van WKOD-opvoeders en staatsdienswerknemers by die plaaslike verkiesings wat vir 01 November 2021 geskeduleer is
Ukubandakanyeka kootitshala nabasebenzi benkonzo karhulumente beSebe iWCED kunyulo loomasipala olucwangciselwe owe-01 Novemba 2021
Attachment(s): DBE Circular | Annexures
0059 Unlawful practices associated with school admissions, the payment of school fees and the levying of other fees
Onwettige praktyke wat verband hou met skooltoelatings, die betaling van skoolgeld en die heffing van ander gelde
Izenzo ezingekho mthethweni ezinxulumene nokwamkelwa kwabafundi ezikolweni, iintlawulo zeefizi zezikolo nokuhlawulisa ezinye iifizi
0058 Amendments to the 2021 November National Senior Certificate (NSC) examinations timetable
Wysigings aan die rooster van die 2021 November Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-eksamen
Izilungiso ezifakelwe kwithayimthebhile yeemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zangoNovemba 2021
Attachment(s): Amended Final Timetable November 2021 NSC Examination
0057 Criteria for the 2021 National Senior Certificate Awards
Kriteria vir die Nasionale Senior Sertifikaat-toekennings vir 2021
Iikhrayitheriya zaMabhaso eSatifikethi seMatriki sikaZwelonke ango-2021
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A
0056 Implementation of the recommendations on the review of the Policy and Procedure on Incapacity Leave and Ill-health Retirement (PILIR) modality
Inwerkingstelling van die aanbevelings oor die hersiening van die Beleid en Prosedure Rakende Ongeskiktheidsverlof en Uitdienstrede weens Swak Gesondheid- (PILIR-) modaliteit
Ukuphunyezwa kweengcebiso ezimalunga nokujongisiswa kwe-Policy and Procedure on Incapacity Leave and Ill-health Retirement (PILIR) modality
Attachment(s): Annexures
0055 The 2022 planning calendar for schools
Die skoolbeplanningskalender vir 2022
Ikhalenda yokucwangcisela izikolo yango-2022
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0054 School attendance by Grades 4 to 11 learners during and after the 2021 November school-based testing period
Skoolbywoning deur graad 4- tot 11-leerders tydens en na afloop van die skoolgebaseerde toetstydperk in November 2021
Ukuhamba isikolo kwabafundi bamaBakala 4 ukuya ku-11 ngethuba nasemva kwethuba leemviwo neemvavanyo eziqhubekela esikolweni zangoNovemba 2021
0053 Admission of undocumented South African or foreign learners: 2021/22
Toelating van ongedokumenteerde Suid-Afrikaanse of buitelandse leerders in 2021/22
Ukwamkelwa ezikolweni kwabafundi baseMzantsi Afrika okanye abangengabo abemi baseMzantsi Afrika abangenawo amaxwebhu asemthethweni ngo-2021/22
0051 Section 21 schools: Norms and standards funding for schools Grades 1–12 — financial allocations for the 2022/23 financial year
Artikel 21-skole: Norme-en-standaarde-befondsing vir skole, graad 1-12 — finansiële toewysings vir die 2022/23-boekjaar
Izikolo eziphantsi kwesiqendu 21: Imimiselo nemigangatho yengxowa-mali yezikolo kumaBakala 1-12 – ulwabiwo-mali lonyaka-mali ka-2022/23
Attachment(s): Annexure A | Bylae A
0050 Provision of 2022 teaching staff establishments for ordinary public schools
Voorsiening van 2022 se onderwysdiensstate aan gewone openbare skole
Ukubonelelwa kwezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo ngezithuba zootitshala ezabelwe izikolo ngo-2022
0049 Provision of 2022 teaching staff establishments for special public schools
Voorsiening van 2022 se opvoederdiensstate aan spesiale openbare skole
Ukubonelelwa kwezikolo zikarhulumente zemfundo eneemfuno ezizodwa ngezithuba zootitshala ezabelwe izikolo ngo-2022
0048 The English version of any communication to schools takes precedence in cases of conflict in the three official languages
Voorkeur word gegee aan die Engelse weergawe van enige kommunikasie aan skole in gevalle waardie drie amptelike talestrydig is met mekaar
Ukukhethwa kwenguqulelo yesiNgesi yayo nayiphi na imbalelwano eya ezikolweni xa kukho ukukhabana kwintsingiselo kwiilwimi ezintathu zaseburhulumenteni
0047 Unplaced learners
Ongeplaaste leerders
Abafundi abangafumananga ndawo esikolweni
0046 Enrolment with the Government Employees Housing Scheme (GEHS): Importance, process and consequences for not enrolling
Registrasie by die Behuisingskema vir Staatsdienswerknemers (GEHS): Noodsaaklikheid daarvan, die proses, asook gevolge vir nie-inskrywing
Ubhaliso kwiSkim i-Government Employees Housing Scheme (GEHS): Ukubaluleka, inkqubo neziphumo zokungabhalisi
Attachment(s): GEHS General Information Booklet
0045 Guidelines for payment methods made by schools – phasing out of cheques
Riglyne oor betalingsmetodes deur skole gebruik – uitfasering van tjeks
Isikhokelo seendlela zeentlawulo ezenziwa zizikolo – ukuyekiswa kweetshekhi
Attachment(s): DBE Circular 9 of 2020
0044 Erratum to the revised subject weightings for the Further Education and Training band, Grades 10 to 12
Erratum tot die hersiene vakgewigsbepalings vir die Verdere Onderwys en Opleidingsband, graad 10 tot 12
Isiphosiso ekushicilelweni komlinganiselo wamanqaku ezifundo ohlaziyiweyo owenzelwe icandelo leMfundo eQhubelekayo noQeqesho (Further Education and Training band), amaBakala 10 ukuya ku-12
Attachment(s): Annexure A
0043 Administration of governing body meetings
Administrasie van beheerliggaamvergaderings
Iindlela zokulawula iintlanganiso zamabhunga olawulo
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0042 Training of governing bodies
Opleiding van beheerliggame
Ukuqeqeshwa kwamabhunga olawulo
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0041 Consultation process of governing bodies
Konsultasieproses van beheerliggame
Inkqubo yokucebisana yamabhunga olawulo
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0040 Final timetable and arrangements for the November 2021 National Senior Certificate examinations
Finale rooster en reëlings vir November 2021 se Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens
Ithayimthebhili yokugqibela namalungiselelo eemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zangoNovemba 2021
Attachment(s): Final Timetable November NSC Examination
0039 Standard Operating Procedure (SOP) for learner admissions
Standaard Bedryfsprosedure (SBP) vir leerdertoelatings
INkqubo yokuSebenza eMiselweyo (SOP) engokwamkela kwabafundi esikolweni
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0038 Public service trade unions access to WCED Institutions
Toegang tot inrigtings van die WKOD deur staatsdiensvakbonde
Ukukwazi kwemibutho yeemanyano zabasebenzi benkonzo karhulumente ukungena kumaZiko eSebe iWCED
0037 Revised Strike Management Plan
Hersiene Arbeidsoptrede Gebeurlikheidsplan
siCwangciso soLawulo loGwayimbo esihlaziyiweyo
Attachment(s): Strike Man plan DBE 2021 | ELRC Picketing Rules | Annexures A - F
0036 Increasing or reducing the number of grades or subjects, or changing the language of instruction (Grades R-12), including the implementation of technical, occupational and/or vocational streams at schools
Die vermeerdering of vermindering van die aantal grade of vakke, of die verandering van die onderrigtaal (graad R tot 12), asook die implementering van tegniese, beroeps-en/of beroepsgerigte stromeby skole
Ukwandiswa okanye ukuncitshiswa kwenani lamabakala okanye lezifundo, okanye ukutshintsha ulwimi lokufundisa (kumaBakala R-12), kuqukwa nokuqaliswa kwamacandelo ezifundo zobugcisa, awezomsebenzi kunye/okanye awamakhondo omsebenzi ezikolweni
0035 Prevention of re-employment of former educators and public servants dismissed or deemed dismissed for misconduct or deemed resigned
Voorkoming van heraanstelling van voormalige opvoeders en staatsamptenare wat ontslaan is of as ontslaan beskou word vir wangedrag of wat geag word om te bedank het
Ukuthintela ukuqeshwa kwakhona kwababengootitshala nababengabaqeshwa benkonzo karhulumente ngaphambili abagxothwayo okanye abathathwa njengabagxothwayo ngenxa yokuziphatha kakubi okanye abathathwa njengabalahlayo enkonzweni
Attachment(s): Addendum A | Addendum B
0034 Unauthorised works and developments on school property
Ongemagtigde werk en ontwikkelings op skooleiendom
Imisebenzi engagunyaziswanga nemisebenzi yokwakha kwipropathi yesikolo
0033 Process to follow for public service staff with comorbities at education institutions
Proses wat staatsdienswerkers met komorbiditeite by onderwysinrigtings moet volg
Inkqubo emayilandelwe ngabasebenzi benkonzo karhulumente abanezigulo ezizezinye kumaziko emfundo
Attachment(s): Individual Risk Assessment for COVID-June 2021
0032 Process to follow for educators with a comorbidity
Proses wat opvoeders met ʼn komorbiditeit moet volg
Inkqubo emayilandelwe kootitshala abanezigulo ezizezinye
Attachment(s): Annexure A
0031 Process to follow for office-based staff with a comorbidity (office-based educators and office-based public service staff)
Proses wat kantoorgebaseerde personeel met ʼn komorbiditeit moet volg (kantoorgebaseerde opvoeders en kantoorgebaseerde staatsdienspersoneel)
Inkqubo emayilandelwe kubasebenzi abasezi-ofisini abanesigulo esisenye (ootitshala abasezi-ofisini nabasebenzi benkonzo karhulumente abasezi-ofisini)
Attachment(s): Individual Risk Assessment for COVID-June 2021
0030 Apointment of classroom assistants
Aanstelling van assistente in die klaskamer
Ukuqeshwa kwabancedisi beklasi
Attachment(s): Application for Classroom Assistant Post | Banking Details Form
0029 Amended guidelines for random search and seizure, and alcoholic liquor and illegal drug testing at public schools in response to the 2018 Constitutional Court judgmenton the decriminalisation of the private use ofcannabis
Gewysigde riglyne vir willekeurige ondersoek en beslaglegging, en alkoholiese drank en ontwettige dwelmtoetsing by openbare skole in reaksie op die uitspraak van die Konstitusionele Hof in 2018 oor die dekriminalisering van die privaat gebruik van marijuana
Isikhokelo esifakelwe izilungiso sokusetsha nokuhlutha ngequbuliso, nokuvavanyelwa utywala obunxilisayo neziyobisi ezingekhomthethweni kwizikolo zikarhulumente ngokumalunga nesigwebo sango-2018 seNkundla yoMgaqo-siseko sokuvunywa ngokusemthethweni (decriminalisation) kokusetyenziswa kwentsangu bucala
0028 Vaccination of Educators and Support Staff at Ordinary Public and Special Schools
COVID-19 inenting van opvoeders en ondersteuningspersoneel by openbare skole
Ukugonyelwa i-COVID-19 kootitshala nabasebenzi abanika inkxaso kwizikolo zikarhulumente
Attachment(s): Letter - Vaccination of Educators | Vaccination Consent Form | Inentingtoestemmingsvorm vir covid-19 entstof | Ifom yokunika imvume yokugonyelwa i-covid-19 | Tell us more about the vaccine | What to expect on the day of vaccination
0027 Contract for the supply and delivery of cleaning material, gardening and electrical equipment (BWCED 2876/20), for the period 14 May 2021 to 30 April 2024
Kontrak vir die voorsiening en aflewering van skoonmaakbenodighede, tuin-en elektriese voorraad (BWCED 2876/20), vir die tydperk 14 Mei 2021 tot 30 April 2024
Ikhontraki eyenzelwe ukuthenga nokuzisa izinto zokucoca, ezokusebenza egadini nezombane (BWCED 2876/20) eyenzelwe ithuba elisusela kowe-14 Meyi 2021 ukuya kowe-30 Apreli 2024
Attachment(s): Addendum A (BWCED 287620)
0026 Annual leave dispensation for public service staff at schools
Jaarlikse verlofbedeling vir staatsdienspersoneel by skole
Inkqubo yamalungiselelo ekhefu laqho ngonyaka labasebenzi benkonzo karhulumente abasezikolweni
0025 Contract for the supply and delivery of stationery (BWCED 2875/20) for the period 01 May 2021 to 30 April 2024
Kontrak vir die verskaffing en aflewering van skryfbehoeftes (BWCED 2875/20) vir die tydperk 01 Mei 2021 tot 30 April 2024
Ikhontraki eyenzelwe ukuthengwa nokuziswa kwezinto zokubhala (BWCED2875/20) eyenzelwe ithuba elisusela kowe-01 Meyi 2021 ukuya kowe-30 Apreli 2024
Attachment(s): Masiqhame Trading stationery contract 2021 - 2024
0024 Implementation of the 2021 assessment programme in mainstream and special schools across the General Education and Training (GET) band
Inwerkingstelling van 2021 se assesseringsprogram in hoofstroom en spesiale skole dwarsdeur die Algemene Onderwys-en-opleiding-(AOO-) band
Ukuphunyezwa kweprogram yovavanyo yango-2021 kwizikolo eziqhelekileyo nakwizikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa kwicandelo i-General Education and Training band
Attachment(s): National Assessment Circular 1 of 2021
0023 Clarity regarding support to schools during the implementation of occupational subjects in Schools of Skill and piloting of vocationally oriented subjects in public ordinary schools
Duidelikheid oor ondersteuning aan skole gedurende die inwerkingstelling van bedryfsvakke in vaardigheidskole en bekendstelling van beroepsgeoriënteerde vakke in gewone openbare skole
Ingcaciso engenkxaso kwizikolo ngethuba lokuqaliswa kwezifundo ezinxulumene namakhondo omsebenzi kwiZikolo zeZakhono nokulingwa kwezifundo ezinxulumene namakhondo omsebenzi kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo
Attachment(s): Annexure A
0022 Release of revised subject weightings for the Further Education and Training (FET) band
Vrystelling van vakke se hersiene gewigsbepalings in die Verdere Onderwys-en-opleiding-(VOO-) band
Ukukhutshwa kwemilinganiselo yamanqaku ezifundo (subject weightings) ahlaziyiweyo kwisigaba seMfundo noQeqesho oluQhubelekayo (FET)
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0021 People Management Practices System (PMPS): Access and functionality
Mensebestuurpraktykestelsel (MBPS): Toegang en funksionaliteit
ISistim yeeNkqubo zoLawulo lwaBasebenzi (People Management Practices System (PMPS)): Ukungena kwisistim nokusebenza kwayo
0020 Safety and Security Resilience Scorecard
Puntekaart vir Gehardheid van Veiligheid en Sekuriteit
Isixhobo i-Safety and Security Resilience Scorecard (SSRS)
0019 Repeal of Life Sciences and Physical Sciences as proviso for offering Sport and Exercise Science
Herroeping van Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe as voorwaarde indien Sport- en Oefenwetenskap as vak geneem word
Ukurhoxiswa kwe-Life Sciences ne-Physical Sciences njengomqathango omiselweyo wokufunda i-Sport and Exercise Science
Attachment(s): Annexure A
0018 Procurement related to private security guarding services
Verkryging van privaat sekuriteitswagdienste
Ukuthengwa kweenkonzo ezinxulumene neenkonzo zokugada zabucala
0017 Implementation of the abridged version of Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) Section 4 amendments in Grade 12
Inwerkingstelling van die verkorte weergawe van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) se Afdeling 4-wysigings in graad 12
Ukuqaliswa kokusetyenziswa kweNkcazo yomGaqo-nkqubo weKharityhulam noVavanyo (Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS)) efinyeziweyo (abridged) kwiCandelo 4 kwiBakala 12
Attachment(s): Annexure A
0016 Increase in amounts payable for boarding, transport and private boarding bursaries and personnel subsidies to hostels and schools
Verhoging in bedrae betaalbaar vir verblyf-, vervoer en privaat losiesbeurse, en personeelsubsidies aan koshuise en skole
Ukunyuka kwezixa ezihlawulelwa ukubhoda, ezothutho neebhasari zokubhoda kwiindawo zabucala kunye neenkxaso-mali zabasebenzi ezihostele nasezikolwen
0015 Management and storage of hazardous or potentially hazardous substances
Bestuur en berging van gevaarlike of potensieel gevaarlike stowwe
Ukulawulwa nokugcinwa ngokukhuselekileyo kweekhemikhali eziyingozi okanye ezinokuba yingozi
Attachment(s): Annexures | Bylae | IsiHlomelo
0014 The amended 2021 planning calendar for schools
2021 se gewysigde beplanningskalender vir skole
Ikhalenda yokucwangcisela izikolo efakelwe izilungiso yango-2021
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0013 Rules for the Monitoring and Support of Curriculum Delivery at Public Schools in the Western Cape
Reёls vir die Monitering en Ondersteuning van Kurrikulumlewering by Openbare Skole in die Wes-Kaap
IMigaqo engokuBekwa eSweni nokuNika iNkxaso ekuFundisweni kweKharityhulam Koloni (Rules for the Monitoring and Support of Curriculum Delivery at Public Schools in the Western Cape) kwiZikolo zikaRhulumente eNtshona
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0012 Concluding on the Presidential Employment Stimulus
0011 May/June 2021 examination timetable and arrangements for the National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations
Die rooster en reëlings van 2021 se Mei-/Junie-eksamen vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)- en die Senior Sertifikaat (SS)-eksamens
Ithayimtheyibhile yeemviwo zangoMeyi/Juni 2021 namalungiselelo eemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC)
Attachment(s): NSC | SC 2021 May-June Examination Timetable
0010 Arrangements for the 2021 governing body elections
Reёlings vir 2021 se beheerliggaamverkiesings
Amalungiselelo onyulo lwamabhunga olawulo lukazwelonke ngo-2021
Attachment(s): Guidelines relating to the election of governing bodies of ordinary public schools
0009 The capturing of the textbooks issued at the end of the first school term and those retrieved during the last school term each year and the need to ensure accurate record keeping and reporting on textbook retention and retrieval for the 2020/21 financial year
Die vaslegging van handboeke wat aan die einde van die eerste skoolkwartaal uitgereik word, en dié wat jaarliks gedurende die laaste kwartaal herwin word, en die noodsaaklikheid om ʼn akkurate rekord te hou en verslag te doen oor die behoud en herwinning van handboeke vir die 2020/21-boekjaar
Ukufakwa kwikhompyutha kweencwadi zezifundo ezikhutshwe ekupheleni kwekota yokuqala yesikolo nezo zifunyenwe ngethuba lekota yokugqibela yesikolo ngonyaka ngamnye kunye nemfuno yokuqinisekisa ukugcinwa kwerekhodi ezichanekileyo nokunika ingxelo ngeencwadi zokufunda ezigciniweyo nezifunyenweyo kunyaka-mali ka-2020/21
0008 Sexual harassment
Seksuele teistering
Ungcungcuthekiso ngokwezesondo
0007 Compensation for school fee exemptions
Kompensasie vir die vrystelling van die betaling van skoolgeld
Imbuyiselo ngenxa yokuxolelwa ekuhlawuleni iifizi zesikolo
0006 Online Admissions Process
Aanlyntoelatingsproses
INkqubo yoKwamkelwa kwaBafundi ezikolweni ngeKhompyutha
0005 Union access to educational institutions
Vakbonde se toegang tot opvoedkundige inrigtings
Ukungena kwemibutho yabasebenzi kumaziko emfundo
0004 Process to follow for Educators with a Comorbidity
Proses wat gevolg moet word deur opvoedersmet ʼn komorbiditeit
Inkqubo emayilandelwe ngootitshala abanezigulo ezizezinye
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0003 Process to follow for Public Service Staff at Institutional and Office Level with a Comorbidity
Proses wat gevolg moet word deur staatsdienspersoneel met ʼn komorbiditeit op inrigtings-en kantoorvlak
Inkqubo emayilandelwe ngabasebenzi benkonzo karhulumente abakumaziko nabasezi-ofisini abanezigulo ezizezinye
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0002 Outstanding leave forms on the People Management Practices System (PMPS)
Uitstaande verlofvorms op die Mensbestuurpraktykestelsel (PMPS)
Iifom zekhefu ezingekafakwa kwi-People Management Practices System (PMPS)
Attachment(s): Annexure A
0001 Common Understanding on the Interpretation and Implementation of the Time-off provisions for Education as per Chapter F of the PAM document
Algemene Begrip van die Interpretasie en Implementering van die Tyd-af-voorskrifte vir Onderwys, soos beskryf in Hoofstuk F van die PAM-dokument
Imiqathango ye-Common Understanding on the Interpretation and Implementation of the Time-off provisions for Education ngokungqinelana neSahluko F soxwebhu iPAM
Attachment(s): Annexure A