Circulars 2021 | Western Cape Education Department
0006 Online Admissions Process
Aanlyntoelatingsproses
INkqubo yoKwamkelwa kwaBafundi ezikolweni ngeKhompyutha
0005 Union access to educational institutions
Vakbonde se toegang tot opvoedkundige inrigtings
Ukungena kwemibutho yabasebenzi kumaziko emfundo
0004 Process to follow for Educators with a Comorbidity
Proses wat gevolg moet word deur opvoedersmet ʼn komorbiditeit
Inkqubo emayilandelwe ngootitshala abanezigulo ezizezinye
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0003 Process to follow for Public Service Staff at Institutional and Office Level with a Comorbidity
Proses wat gevolg moet word deur staatsdienspersoneel met ʼn komorbiditeit op inrigtings-en kantoorvlak
Inkqubo emayilandelwe ngabasebenzi benkonzo karhulumente abakumaziko nabasezi-ofisini abanezigulo ezizezinye
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0002 Outstanding leave forms on the People Management Practices System (PMPS)
Uitstaande verlofvorms op die Mensbestuurpraktykestelsel (PMPS)
Iifom zekhefu ezingekafakwa kwi-People Management Practices System (PMPS)
Attachment(s): Annexure A
0001 Common Understanding on the Interpretation and Implementation of the Time-off provisions for Education as per Chapter F of the PAM document
Algemene Begrip van die Interpretasie en Implementering van die Tyd-af-voorskrifte vir Onderwys, soos beskryf in Hoofstuk F van die PAM-dokument
Imiqathango ye-Common Understanding on the Interpretation and Implementation of the Time-off provisions for Education ngokungqinelana neSahluko F soxwebhu iPAM
Attachment(s): Annexure A