Minutes 2022 | Western Cape Education Department

Institutional Resource Support Minutes (DIR)

0006 Online ordering facility for Grades 1 to 12 CAPS textbooks
Aanlyn bestelstelsel vir die bestelling van KABV-handboeke vir graad 1 tot 12
Ifasilithi yokwenza i-odolo ngekhompyutha eyenzelwe uku-odola iincwadi zezifundo zekharityhulam ye-CAPS zamaBakala 1 ukuya ku-12
Attachment(s): Addendum 1
0005 Online ordering of stationery, cleaning material, gardening, and electrical supplies in the 2022/23 financial year for all non-section 21 public schools
Aanlyn bestelling van skryfbehoeftes, skoonmaakmiddels, tuinmaak- en elektriese voorrade in die 2022/23-boekjaar vir alle nie-artikel 21 openbare skole
Uku-odolwa ngekhompyutha (online ordering) kwezinto zokubhala, ezokucoca, ezokusebenza egadini nezombane zizo zonke izikolo ezingekho phantsi kwecandelo-21 ukwenzela unyaka-mali ka-2022/23
Attachment(s): Stationery | Cleaning | WCED 026 form
0004 Online system for Grades R to 9 workbooks for 2022
Aanlyn stelsel vir graad R- tot 9-werkboeke vir 2022
Isistim esebenza ngekhompyutha yeencwadi zomsebenzi zamaBakala R ukuya ku- 9 ukulungiselela u-2022
0003 Updating learner details on Learner Transport Scheme (LTS) database on CEMIS
Bywerking van leerders se besonderhede op SOBIS se leerdervervoerskema (LVS)
Ukuhlaziywa kweenkcukacha zabafundi abakwiziko ledatha leSkim soThutho lwaBafundi (Learner Transport Scheme (LTS)) le-CEMIS
Attachment(s): Annexure | Bylae
0002 Revised Framework for the Supply and Management of Learning and Teaching Support Material (LTSM)
Hersiene raamwerk vir die aanvulling en bestuur van leer- en onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM)
INkqubo-sikhokelo yokuThengwa nokuLawulwa kweZibonelelo eziXhasa ukuFunda nokuFundisa (LTSM) eHlaziyiweyo
Attachment(s): REVISED - Framework for the Supply and Management of LTSM | Annexure A1 | Annexure A2 | Annexure A3
WCED Forms: WCED 026 Form | WCED 032 Form | WCED 034 Form (LTSM) | WCED 034 Form | WCED 043 Form
0001 Guidelines for furniture and equipment procurement for 2023
Riglyne vir die verkryging van meubels en toerusting vir 2023
Isikhokelo sokuthengwa kwefenitshala nezixhobo zokusebenza ukulungiselela u-2023
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D

Knowledge, Information & Record Management Systems and ICT Minutes (DKM)

0005 Microsoft Schools’ Agreement: 2021 – 2025 Software Distribution
Microsoft se ooreenkoms met skole: Verspreiding van sagteware vir 2021 – 2025
IMvumelwano i-Microsoft Schools’ Agreement: 2021 – 2025 Software Distribution
Attachment(s): Annexure A
0004 2022 Western Cape Education Department (WCED) Annual School Survey (ASS) for public and independent Early Childhood Development (ECD) centres
Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se Jaarlikse Skoolopname (JSO) vir openbare en onafhanklike Vroeëkindontwikkeling (VKO)-sentrums in 2022
ISaveyi yaQho ngoNyaka yeSebe iWCED ka-2022 yamaziko karhulumente namaziko azimeleyo e-Early Childhood Development (ECD)
0003 2022 SNAP Survey for special schools
2022 Kitsopname vir spesiale skole
ISaveyi ye-SNAP yezikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa yango-2022
0002 2022 Western Cape Education Department (WCED) Annual School Survey (ASS) for ordinary public and independent schools
Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se Jaarlikse Skoolopname (JSO) vir gewone openbare en onafhanklike skole vir 2022
ISaveyi yeZikolo yaQho ngoNyaka (Annual School Survey (ASS)) ka-2022 yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (ISebe iWCED) kwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nezikolo ezizimeleyo
0001 2022 Western Cape Education Department (WCED) SNAP survey for ordinary public and independent schools
Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se 2022-kitsopname vir gewone openbare en onafhanklike skole
ISaveyi eQuphayo (SNAP Survey) ka-2022 yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED) yezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo nezikolo ezizimeleyo

Research Minutes (DRS)

0001 Release of the 2021 WCED Systemic Test results for Grades 3, 6 and 9
Vrystelling van die 2021-uitslae van die WKOD se sistemiese toetse vir graad 3, 6 en 9
Ukukhutshwa kweziphumo zeeMvavanyo zeNkqubo yeMfundo yeSebe iWCED zango-2021 kumaBakala 3, 6 no-9

Branch: Curriculum and Assessment Management Minutes (B-CM)

0003 Monitoring of Curriculum Coverage
Monitering van Kurrikulumdekking
Ukubeka esweni ukufundiswa kweKharityhulam noVavanyo
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Annexure E | Annexure F | Bylae E | Bylae F | IsiHlomelo E | IsiHlomelo F
0002 Update on curriculum implementation for 2022 and going forward
Bygewerkte inligting oor kurrikuluminwerkingstelling vir 2022 en die pad wat voorlê
Inkcazelo yakutshanje ngokufundiswa kwekharityhulam ukulungiselela u-2022 ukuya phambili
0001 Implementation of the 2022 Programme of Assessment in mainstream and special schools across the General Education and Training band
Inwerkingstelling van 2022 se assesseringsprogram in hoofstroom en spesiale skole dwarsdeur die Algemene Onderwys-en-opleidingsband
Ukuphunyezwa kweProgram yoVavanyo yango-2022 kwizikolo eziqhelekileyo nakwizikolo zemfundo eneemfuno ezizodwa kwicandelo i-General Education and Training band
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | National Assessment Circular 03 of 2022

Assessment Management Minutes (DAM)

0009 Guidelines for the administration of the Practical Assessment Task for Tourism for the 2022 National Senior Certificate examinations
Riglyne vir die administrasie van die Praktiese Assesseringstaak vir Toerisme tydens die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in 2022
ISikhokelo sokulawulwa kweMisebenzi yoVavanyo lwePraktikhali yeSifundo se-Tourism (Practical Assessment Task for Tourism) kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zango-2022
0008 Invitation to apply for the position of monitor for the 2022/23 National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations
Uitnodiging om aansoek te doen vir die pos as monitor vir die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamen in 2022/23
Kucelwa izicelo zesithuba sokuba ligosa elingumakhi-mkhanya (monitor) kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC) zango-2022/2023
0007 Examination practice for Grades 10-12
Voorbereidingsoefening vir graad 10- tot 12-eksamen
Inkqubo yokuprekthizela uviwo yamaBakala 10-12
0006 Guideline on the quality assurance of School-Based Assessment, including Practical Assessment Tasks and Language Oral Assessments, for Grades 10–12
Riglyn oor die gehalteversekering van skoolgebaseerde assessering, praktiese assesseringstake en mondelinge assessering in taal vir graad 10 tot 12
Isikhokelo esingokuqinisekiswa komgangatho we-School-Based Assessment, kuqukwa ii-Practical Assessment Tasks nee-Language Oral Assessments, ukwenzela iBakala 10–12
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0005 Deadline for applications for internal moderators and markers for the 2022 National Senior Certificate and 2023 Senior Certificate examinations extended until 30 April 2022
Sperdatum vir aansoeke om interne moderators en nasieners vir 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens en 2023 se Senior Sertifikaat-eksamens tot 30 April 2022 verleng
Umhla osikiweyo wezicelo zeemodareyitha zangaphakathi nezabamakishi ukwenzela iimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke zango-2022 neseSatifikethi seMatriki zango-2023 wandisiwe kude kube ngowe-30 Apreli 2022
0004 Clarification of terminology used in the management of assessment accommodations/concessions for learners who experience barriers to learning in Grades 1–12
Interpretasie van terminologie wat gebruik word in die bestuur van assesseringsakkommodasie/konsessies vir leerders wat leerhindernisse in graad 1 tot 12 ervaar
Ukucaciswa kwesigama esisetyenziswa kulawulo lweminyinyiva/lokuxolelwa kwiimvavanyo kubafundi abanezithintelo ekufundeni kumaBakala 1-12
Attachment(s): Annexures | Bylae | IsiHlomelo
0003 Applications for positions of internal moderators, chief markers, deputy chief markers, senior markers and markers for the 2022 National Senior Certificate and the 2023 Senior Certificate examinations
Aansoeke om betrekkings as interne moderators, hoofnasieners, adjunkhoofnasieners, senior nasieners en nasieners vir 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat- en 2023 se Senior Sertifikaat-eksamen
Kucelwa izicelo zezithuba zeemodareyitha zangaphakathi, zabamakishi abaziintloko, zamasekela-bamakishi abaziintloko, zabamakishi abakhulu nabamakishi, kwiimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) zango-2022– nakwiimviwo zeSatifikethi seMatriki (SC) zango-2023
Attachment(s): Annexures | Bylae | IsiHlomelo
0002 Practical Assessment Tasks for the 2022 National Senior Certificate examinations
Praktiese Assesseringstake vir die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in 2022
IMisebenzi yoVavanyo lwePrakthikhali yeemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke ngo-2022
0001 Management and administration of requests for subject changes and corrections for Grades 10–12
Bestuur en administrasie van versoeke om vakveranderinge en regstellings vir graad 10 tot 12
Ukuphathwa nokulawulwa kwezicelo zotshintsho lwezifundo nezezilungiso zamaBakala 10–12
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A

Cape Teaching and Leadership Institute Minutes (CTLI)

0005 2022 National Teaching Awards
Nasionale Onderwystoekennings vir 2022
AmaBhaso okuWonga ooTitshala kaZwelonke ango-2022
Attachment(s): National Teaching Awards Nominee Declaration Form | Annexure A
0004 Teacher development courses and webinars to be offered at the Cape Teaching and Leadership Institute in 2022
Kursusse vir onderwyserontwikkeling en webinars wat in 2022 by die Kaapse Onderrig-en Leierskapinstituut aangebied sal word
Iikhosi neewebhina zophuhliso lobuchule bootitshala eziya kwenziwa e-Cape Teaching and Leadership Institute ngo-2022
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0003 Monitoring the availability of readers at schools
Monitor van die beskikbaarheid van lesers by skole
Ukubeka esweni ukufumaneka kweencwadi zokufunda ezikolweni
Attachment(s): Monitoring tool to monitor the availability of readers
0002 Invitation to Microsoft Partners in Learning (MS PiL) “ICT Skills for Teachers” course
Uitnodiging na die kursus, Microsoft Partners in Learning (MS PiL) “ICT Skills for Teachers”
Isimemo sekhosi yootitshala i-Microsoft in Partners in Learning (MS PiL) “Skills for Teachers” course
Attachment(s): Annexure A | Annexure B
0001 Continuing Professional Development Bursaries available: Advanced Diploma in Education: School Leadership and Management
Beurse beskikbaar vir voortgesette professionele ontwikkeling: Gevorderde Diploma in Onderwys: Skoolleierskap en -bestuur
IiBhasari zokuPhuhliswa kweZakhono ngokuQhubekekayo ezifumanekayo: I-Advanced Diploma in Education: School Leadership and Management
Attachment(s): Annexure A | Annexure B

Curriculum FET Minutes (DCF)

0005 Western Cape Essay Writing Bursary Competition for Grade 11 learners offering Economics, Accounting and Mathematics (2022/23)
Wes-Kaapse opstelbeurskompetisie vir graad 11-leerders wat Ekonomie, Rekeningkunde en Wiskunde neem (2022/23)
Ukhuphiswano lokubhala isincoko i-Western Cape Essay Writing Bursary Competition olwenzelwa abafundi beBakala 11 abenza i-Economics, iAccounting neMathematics (ngo-2022/23)
Attachment(s): Annexure A | Annexure B | Annexure C | Annexure D | Bylae A | IsiHlomelo A
0004 Request for schools to commemorate Africa Day during the week of 23 to 27 May 2022
Skole word versoek om Afrikadag gedurende die week van 23 tot 27 Mei 2022 te vier
Isicelo sokuba izikolo zikhumbule uSuku lwe-Afrika kwiveki ye-23 ukuya kwi-27 Meyi 2022
0003 Learner tracking to support learner retention
Naspoor van leerders om leerderretensie te ondersteun
Ukulandelelwa kwabafundi ukunika inkxaso ukugcinwa kwamanani abafundi esikolweni
0002 Support for FET learners during 2022 via telematics platform and live streaming
Ondersteuning vir VOO-leerders in 2022 via telematiese platform en regstreekse uitsending
Inkxaso enikwa abafundi beFET ngo-2022 kusetyenziswa i-telematics platform nosasazo ngqo (live streaming) lwezifundo
Attachment(s): Annexure A
0001 Delivery of Tips for Success booklets for 2022 National Senior Certificate candidates
Aflewering van Wenke vir Sukses-boekies vir Nasionale Senior Sertifikaat-kandidate in 2022
Ukusiwa kweencwadana u-Tips for Success kubaviwa baka-2022 beSatifikethi seMatriki sikaZwelonke

Curriculum GET Minutes (DCG)

0007 Invitation to Life Orientation teachers’ conference: 29 and 30 June 2022
Uitnodiging na Lewensoriëntering-onderwysers se konferensie: 29 en 30 Junie 2022
Isaziso ngenkomfa yootitshala beSifundo i-Life Orientation eya kuba ngowe-29 ne-30 Juni 2022
Attachment(s): Bank Entiy Form (BAS)
0006 Scaling up the Department of Basic Education Programme: Entrepreneurship, Employability and Education (DBE-E³) in 2022
Uitbreiding van die Departement van Basiese Onderwys se Program: Entrepreneurskap, Indiensneembaarheid en Onderwys (DBO-) in 2022
Ukwandiswa ezikolweni kweNkqubo yeSebe leMfundo esiSiseko i-Entrepreneurship, Employability and Education (DBE-E³) ngo-2022
0005 Notice of Economic Management Sciences teacher professional development workshop for Grade 8 teachers
Kennisgewing van professionele ontwikkelingswerksessie vir graad 8-onderwysers in Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Isaziso ngomasifundisane wophuhliso lwezakhono zootitshala beBakala 8 kwisifundo se-Economic Management Sciences
0004 South African Mathematics Challenge for Grades 4−7 and South African Mathematics Olympiad for Grades 8 and 9
Suid-Afrikaanse Wiskunde-uitdaging vir graad 4 tot 7 en Suid-Afrikaanse Wiskunde Olimpiade vir graad 8 en 9
UKhuphiswano lwe-South African Mathematics Challenge lwamaBakala 4-7 kunye ne-South African Mathematics Olympiad yamaBakala 8 no 9
Attachment(s): Annexure A
0003 Celebration of the 25th anniversary of the Constitution of South Africa by implementing the Preamble in all schools
Viering van die 25ste herdenking van die Grondwet van Suid-Afrika deur die Aanhef in alle skole in werking te stel
Ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka eyi-25 yoMgaqo-siseko waseMzantsi Afrika ngokuphumeza iNtshayelelo (Preamble) yawo kuzo zonke izikolo
0002 Guidelines to Foundation Phase teachers
Riglyne vir Grondslagfase-onderwysers
IZikhokelo zootitshala beSigaba seSiseko
Attachment(s): Annexure A
0001 Western Cape Reading Strategy
Wes-Kaapse Leesstrategie
IsiCwangciso soKufunda saseNtshona Koloni

Examinations Administration Minutes (DEA)

0006 Norms and standards for school walk-in safe/strongroom and the handling of the walk-in safe/strongroom keys
Norme en standaarde vir die skool se instapkluis/brandkluis en die hantering van die instapkluis/brandkluis se sleutels
Imimiselo nemigangatho yesefu ekunokungenwa kuyo/yegumbi elinqatyisiweyo lesikolo nokuphathwa kwezitshixo zesefu ekunokungenwa kuyo/zegumbi elinqatyisiweyo
Attachment(s): Annexures | Bylae | IsiHlomelo
0005 Procedures for the conduct of the May/June 2022 National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC) examinations and the management of NSC question papers and mark sheets
Prosedures vir die afneem van Mei/Junie 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat- (SS-) eksamens en die bestuur van die NSS-vraestelle en -nasienblaaie
Imigaqo yokuqhutywa kweemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC) zangoMeyi/Juni 2022 nokulawulwa kwamaphepha emibuzo neemakhishithi
Attachment(s): Annexures | Bylae
0004 Audit of public and independent examination centres offering the 2022 National Senior Certificate/Senior Certificate examinations
Oudit van openbare en onafhanklike eksamensentrums wat 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat-/Senior Sertifikaat-eksamens aanbied
Ukuhlolwa kwamaziko okubhalela iimviwo karhulumente nazimeleyo ekuya kubhalelwa kuwo iimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke/zeSatifikethi seMatriki ngo-2022
0003 Distribution and use of GLAM keys during the May/June 2022 National Senior Certificate and Senior Certificate examinations
Verspreiding en gebruik van GLAM-sleutels gedurende Mei/Junie 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat- en Senior Sertifikaateksamens
Ukuhanjiswa nokusetyenziswa kwe-GLAM keys ngethuba leemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki zangoMeyi/Juni 2022
Attachment(s): Annexures | Bylae | IsiHlomelo
0002 Appointment of invigilators for the June 2022 National Senior Certificate (NSC) and Senior Certificate (SC), Adult Education and Training (AET) Level 4 examinations and November 2022 National Senior Certificate (NSC) examinations
Aanstelling van opsieners vir Junie 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat SS-, Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (OOV) Vlak 4-eksamens en November 2022 se Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) eksamens
Ukuqeshwa kwabagadi babaviwa ukwenzela iimviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC) zangoJuni 2022, iimviwo ze-Adult Education and Training (AET) Level 4 nezeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC), zango-Novemba 2022
Attachment(s): Annexures | Bylae
0001 Verification of Grade 12 learner registration information on CEMIS for the National Senior Certificate (NSC) examination
Verifikasie van graad 12-leerders se registrasie-inligting op SOBIS vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-eksamen
Ukungqinisiswa kwengcaciso yabafundi beBakala 12 abakwi-CEMIS ukulungiselela uViwo lweSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC)
Attachment(s): Annexure A

Business Strategy and Stakeholder Management Minutes (DBS)

0001 2021 Customer Satisfaction Survey Report
Opname van Kliëntetevredenheidsverslag vir 2021
INgxelo i-Customer Satisfaction Survey Report ka-2021
Attachment(s): Customer Satisfaction Survey Report 2021

Financial Accounting Minutes (DFA)

0002 Guidelines for the compilation, capture and authorisation of journals on BAS
Riglyne vir die opstel, vaslegging en magtiging van joernale op BRS
Isikhokelo sokwenziwa, ukufakwa nokugunyaziswa kweejenali kwi-BAS
0001 Basic Accounting System (BAS) – Closing procedures for the 2021/22 financial year
Basiese Rekeningkundige Stelsel (BRS) – Sluitingsprosedures vir die 2021/22-boekjaar
INkqubo yoLawulo lweMicimbi yezeMali (Basic Accounting System (BAS)) - Iinkqubo zokuvalwa kweencwadi zonyaka-mali ka-2021/22

Strategic People Management Minutes (HRM)

0006 Dissemination of Code of Conduct and Public Service Regulations
Verspreiding van die gedragskode en Staatsdiensregulasies
Ukuhanjiswa koMgaqo wokuZiphatha (Code of Conduct) neMimiselo yeNkonzo kaRhulumente (Public Service Regulations)
Attachment(s): Public Service Regulations | Code of Conduct for Public Service
0005 Withdrawal of remoteness incentives with effect from 01 April 2022
Intrekking van aansporingstoelaes aan afgeleë skole met ingang van 01 April 2022
Ukurhoxiswa kweentlawulo eziyinkuthazo zokusebenza kwiingingqi ezisemagqagaleni ukususela kowe-01 Apreli 2022
Attachment(s): Government Notice-Teacher Incentives
0004 Staff Performance Management and Development System: 2022/23
Personeelprestasiebestuur-en-ontwikkelingstelsel vir 2022/23
ISistim yoLawulo noPhuhliso lweNtsebenzo yaBasebenzi ukwenzela u-2022/23
0003 Importance of sound performance management
Belangrikheid van behoorlike prestasiebestuur
Ukubaluleka kolawulo lwentsebenzo esemgangathweni
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0002 Designated employees to disclose their financial interests and the availability of the eDisclosure system on the internet
Bekendmaking van aangewese werknemers se finansiёle belange en die beskikbaarheid van die eDisclosure-stelsel op die internet
Abaqeshwa abatyunjiweyo mabaxele ukuchaphazeleka kwabo kwimicimbi yezemali nokufumaneka kwe-eDisclosure system kwi-Intanethi
Attachment(s): Quick Guide for Disclosure of Financial Interest on eDisclosure
0001 The importance of educators and public servants applying for permission to perform remunerative work outside the public service (RWOPS) and conducting business with an organ of state
Die belangrikheid van opvoeders en staatsamptenare wat om toestemming aansoek doen om besoldigde werk buite die staatsdiens (BWBS) te verrig en besigheid met ʼn staatsinstelling te doen
Ukubaluleka kokuba ootitshala nabasebenzi benkonzo karhulumente benze isicelo semvume yokwenza umsebenzi ohlawulelwayo owenziwa ngaphandle kwenkonzo karhulumente (remunerative work outside the public service) (RWOPS) nokuqhuba ushishino nequmrhu likarhulumente
Attachment(s): RWOPS Application form