Circulars 2020 | Western Cape Education Department
0033 Revised requirements for Grades 10 and 11 subjects in 2020
Hersiene vereistes vir graad 10- en graad 11-vakke in 2020
Iimfuno ezimiselweyo ezihlaziyiweyo zezifundo zeBakala 10 nele-11 ngo-2020
Attachment(s): Guidelines on the Revised Promotion Requirements Grades 10-11
0032 Final amendments to November 2020 Adult Education and Training (AET), Level 4 examination timetable
Finale wysigings aan die November 2020 Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (OOV), Vlak 4-eksamenrooster
Ukufakelwa kwezilungiso zokugqibela kwithayimthebhili yoviwo lwangoNovemba 2020 lwe-Adult Education and Training (AET) Level 4
Attachment(s): AET L4 November 2020 Timetable
0031 Section 21 schools: Norms and standards funding for schools Grades 1–12 — financial allocations for the 2021/22 financial year
Artikel 21-skole: Norme-en-standaarde-befondsing vir skole, graad 1–12 — finansiële toewysings vir die 2021/22-boekjaar
Izikolo eziphantsi kwesiqendu 21: Imimiselo nemigangatho yengxowa-mali yezikolo kumaBakala 1-12 – ulwabiwo-mali lonyaka-mali ka-2021/22
Attachment(s): Annexure A | Bylae A
0030 Non-section 21 schools: Norms and standards funding for schools Grades 1–12 — financial allocations for the 2021/22 financial year
Nie-artikel 21-skole: Norme-en-standaarde-befondsing vir skole, graad 1–12 — finansiële toewysings vir die 2021/22-boekjaar
Izikolo ezingekho phantsi kwesiqendu 21: Imimiselo nemigangatho yengxowa-mali yezikolo kumaBakala 1-12 – ulwabiwo-mali lonyaka-mali ka-2021/22
Attachment(s): Annexure | Bylae | IsiHlomelo
0029 Grade R subsidies and other ECD related matters as of 01 April 2021
Graad R-subsidies en ander VKO-verwante sake vanaf 01 April 2021
Iinkxaso-mali zeBakala R neminye imiba enxulumene ne-ECD ukususela nge-01 Apreli 2021
0028 Important due dates and processes in the management of textbooks at schools
Belangrike sperdatums en prosesse vir die bestuur van handboeke by skole
Imihla emiselweyo ebaluleke gqitha neenkqubo kulawulo lweencwadi zezifundo ezikolweni
Attachment(s): Annexure A | Bylae A | IsiHlomelo A
0027 Staff performance management and development system: Outcome of performance assessments 2019/2020 cycle
Personeelprestasiebestuur-en-ontwikkelingstelsel: Uitkoms van 2019/2020-siklus se prestasieassesserings
ISistim yoLawulo noPhuhliso lweNtsebenzo yaBasebenzi: Isiphumo somjikelo wohlolo lwentsebenzo wango-2019/2020
Attachment(s): DG Circular no. 48 of 2020
0026 Provision of 2021 teaching staff establishments for special public schools
Voorsiening van 2021 se opvoederdiensstate aan spesiale openbare skole
Ukubonelelwa kwezikolo zikarhulumente zemfundo eneemfuno ezizodwa ngezithuba zootitshala ezabelwe izikolo ngo-2021
0025 Provision of 2021 teaching staff establishments for ordinary public schools
Voorsiening van 2021-onderwysdiensstate aan gewone openbare skole
Ukubonelelwa kwezikolo zikarhulumente eziqhelekileyo ngezithuba zootitshala ezabelwe izikolo ngo-2021
0024 Increase in amounts payable for boarding, transport and private boarding bursaries and personnel subsidies to hostels and schools
Verhoging in bedrae betaalbaar vir verblyf-, vervoer en privaat losiesbeurse, en personeelsubsidies aan koshuise en skole
Ukunyuka kwezixa ezihlawulelwa ukubhoda, ezothutho neebhasari zokubhoda kwiindawo zabucala kunye neenkxaso-mali zabasebenzi ezihostele nasezikolweni
0023 Final timetable and arrangements for the combined June and November 2020 National Senior Certificate examinations
Finale rooster en reëlings vir die gekombineerde Junie en November 2020 Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens
Ithayimthebhili yokugqibela namalungiselelo eemviwo ezidityanisiweyo zangoJuni nangoNovemba 2020 zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke
Attachment(s): Final Timetable Combined June and November Examination
0022 Western Cape Education Department Policy on the Vetting of Persons Coming into Contact with Learners or Officials at a Public School on its Premises or at a School Activity, 2020
Beleid van die Wes-Kaap Onderwysdepartement oor die Keuring van Persone wat in Aanraking kom met Leerders of Amptenare by ʼn Openbare Skool op hulle Skoolpersele of by ʼn Skoolaktiwiteit, 2020
UMgaqo-nkqubo weSebe leMfundo leNtshona Koloni ongoKutshekishwa noKungqinisiswa kweeNkcukacha neSimo saBantu abaDibana naBafundi okanye aMagosa kwiSikolo sikaRhulumente kuMasango aso okanye kuMsebenzi weSikolo, 2020
Attachment(s): WCED Policy on the Vetting of Persons Coming into Contact with Learners or Officials at a Public School on its Premises or at a School Activity, 2020 | Beleid van die Wes-Kaap Onderwysdepartement oor die Keuring van Persone wat in Aanraking kom met Leerders of Amptenare by ʼn Openbare Skool op hulle Skoolpersele of by ʼn Skoolaktiwiteit, 2020 | uMgaqo-nkqubo weSebe leMfundo leNtshona Koloni ongoKutshekishwa noKungqinisiswa kweeNkcukacha neSimo saBantu abaDibana naBafundi okanye naMagosa kwiSikolo sikaRhulumente kuMasango aso okanye kuMsebenzi weSikolo, 2020
0021 Extension of time period for the utilisation of annual leave credits for public service staff members in terms of PSCBC Resolution 1 of 2020
Verlenging van die tydperk vir die gebruik van jaarlikse verlofkrediete vir staatsdienspersoneellede ingevolge PSCBC se Resolusie 1 van 2020
Ukwandiswa kwethuba lexesha lokusetyenziswa kweentsuku zekhefu lonyaka ezingasetyenziswanga ukulungiselela abasebenzi benkonzo karhulumente ngokweSigqibo 1 sePSCBC sika-2020
0020 Conversion of the employment of Post Level 1 educators from temporary to permanent in terms of section 6(b) of the Employment of Educators Act, 1998 (Act 76 of 1998)
Omskakeling van die aanstelling van posvlak 1-opvoeders van tydelik na permanent, ingevolge artikel 6(b) van die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998)
Ukutshintshwa kwengqesho engesosigxina yooTitshala beZithuba zeNqanaba 1 itshintshelwe kwingqesho esisigxina ngokwesiqendu 6(b)soMthetho wezeNgqesho yooTitshala (Employment of Educators Act, 1998)(uMthetho 76 ka 1998)
0019 Drawing up and submission of annual financial statements
Opstel en indien van finansiële jaarstate
Ukwenziwa nokungeniswa kweenngxelo-mali zaqho ngonyaka
0018 Guidelines for the implementation of Annual Teaching Plans, minimum core content, assessment and quality assurance of the amended 2020 School-based Assessment in all grades
Riglyne vir die implementering van jaarlikse onderrigplanne, minimum kerninhoud, assesserings- en gehalteversekering van die gewysigde 2020 skoolgebaseerde assessering in alle grade
Isikhokelo sokuphunyezwa kwe-Annual Teaching Plans (ATPs) nekhontenti engundoqo eyeyona isezantsi. uvavanyo nokuqinisekiswa komgangatho woVavanyo oluQhubekela eSikolweni (School-based Assessment (SBA)) olufakelwe izilungiso kuwo onke amabakala
Attachment(s): Annexure A 2020 SBA requirements | Annexure A - Teacher guidelines | Annexure B - FET Subjects | Annexure B - GET Subjects | Annexure C - FET - Fundamentals | Annexure C - GET - Fundamentals | Circular 02 of 2020 - National Assessement. | Circular E11 Implementation & QA of 2020 SBA Grades 10-12 | Circular S3 of 2020 - Distribution of Teacher Guidelines
0017 Appointment of educators’ assistants
Aanstelling van assistente vir opvoeders
Ukuqeshwa kwabancedisi bootitshala
0016 Process to follow for public service staff with a comorbidity
Attachment(s): DG circular 35 | WCED Assessment of Comorbidities in the workplace
0015 Process to follow for educators with a comorbidity
Attachment(s): Collective Agreement 1 of 2020
0014 Release of the revised Annual Teaching and Assessment Plans
Vrystelling van die hersiene jaarlikse onderrig- en assesseringsplanne
Ukukhutshwa kweziCwangciso ii-Annual Teaching and Assessment Plans ezihlaziyiweyo
Attachment(s): Annexure A
0013 Revised Admissions process dates
Hersiene datums vir toelatingsproses
Inkqubo yenkqubo yokwamkelwa kwakhona ehlaziyiweyo
0012 Income tax exemption for public schools and income tax rebate for donors
Inkomstebelastingvrystelling vir openbare skole en inkomstebelastingkorting vir donateure
Ukuxolelwa kwezikolo zikarhulumente kwintlawulo yerhafu yengeniso kunye nesaphulelo kwirhafu yengeniso esenzelwa abanikeli (donors)
0011 Implementation of the pre-entry certificate for the Senior Management Service
Implementering van die vooraftoelatingsertifikaat vir die Senior Bestuursdiens
Ukuqaliswa kwesatifikethi sokulungela ukuqeshwa kwiNkonzo yaBaphathi abaPhezulu
0010 Valid medical certificate
Geldige mediese sertifikaat
Ukuqinisekisa ukuba semthethweni kwencwadi yokugula kagqirha
0009 Compensation for school fee exemptions
Kompensasie vir die vrystelling van die betaling van skoolgeld
Imbuyiselo ngenxa yokuxolelwa ekuhlawuleni iifizi zesikolo
0008 May/June examination 2020 timetable and arrangements for the National Senior Certificate (NSC) and the Senior Certificate (SC) examinations
Die rooster en reëlings van die 2020 Mei-/Junie-eksamen vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)- en die Senior Sertifikaat (SS)-eksamen
Ithayimtheyibhile yeemviwo zangoMeyi/Juni 2020 namalungiselelo eemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (NSC) nezeSatifikethi seMatriki (SC)
0007 Final timetables and arrangements for the June and November 2020 Adult Basic Education and Training (ABET) Level 4 examinations
Finale roosters en reëlings vir die Junie en November 2020 Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (VBOO) Vlak 4-eksamens
Ithayimthebhile yokugqibela namalungiselelo eemviwo zangoJuni noNovemba 2020 zeMfundo noQeqesho lwaBadala (ABET) iNqanaba 4
0006 Introduction of an online function to track applications for admission to special public schools
Bekendstelling van ʼn aanlyn funksie om aansoeke om toelating tot spesiale openbare skole na te spoor
Ukuqaliswa kwenkqubo yokusetyenziswa kwekhompyutha ukulandelela izicelo zokwamkelwa kwabafundi kwizikolo zemfundo eneemfuno ezizizodwa zikarhulumente
0005 Revision of the Accounting Officer’s System and Supply Chain Management Delegations
Hersiening van die Rekenpligtige Beampte se Stelsel en Verskaffingskettingbestuursdelegasies
Ukuhlaziywa kwe-Accounting Officer’s System ne-Supply Chain Management Delegations
Attachment(s): Addendums
0004 To ensure the effective implementation of the Nine Point Safe Schools Planning Process
Om die effektiewe implementering van die Negepunt-beplanningsproses vir Veilige Skole te verseker
Ukuqinisekisa ukuqaliswa ngempumelelo kweNkqubo i-Nine Point Safe Schools Planning Process
0003 Guidelines for furniture and equipment procurement for 2021
Riglyne vir die verkryging van meubels en toerusting vir 2021
Isikhokelo sokuthengwa kwefanitshala nezixhobo zokusebenza ukulungiselela u-2021
0002 Procedure for staff exiting the employ of the WCED with regard to the handover and safety management of access cards/discs, keys and passwords
Prosedure vir personeellede wat die WKOD verlaat rakendedie oorhandiging en veiligheidsbestuur van toegangskaarte/-skywe, sleutels en wagwoorde
Umgaqo malunga nokunikezelwa nokulawulwa kokhuseleko lwamakhadi okungena/iidiski, izitshixo kunye nee-password zabasebenzi abayekayo beSebe leMfundo leNtshona Koloni
0001 Invitations to dignitaries or guests of honour and protocol to be observed
Uitnodigings aan hooggeplaastes of eregaste en protokol wat nagekom moet word
Izimemo eziya kwiindwalutho okanye kwiindwendwe ezihloniphekileyo nomgaqo omawulandelwe